Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych 2"— Zapis prezentacji:

1

2 1. Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych 2
1. Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych 2. Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień 3. Dział Terapii Przeciwdziałania Agresji 4. Dział Readaptacji Społecznej 5. Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

3 Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00

4 Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych
pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej, tj. z problemami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, małżeńskimi, próbami samobójczymi, z problemem przemocy, kryzysami sytuacyjnymi itp. oferuje schronienie w hostelu dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia. zapewnia odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży w sytuacji ich przesłuchania na wniosek Sądu, Prokuratury (Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci). prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie problemów społecznych- organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych, konferencji tematycznych.

5 Formy oferowanej pomocy:
Interwencja w kryzysie; Poradnictwo psychologiczne; Psychoterapia indywidualna i małżeńska; Mediacje; Konsultacje prawnika, kuratora sądowego itd.

6 Grupy Wsparcia: Grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej z problemami emocjonalnymi Grupa wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy Grupa wspierająco - motywująca dla osób uzależnionych Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w hostelu

7 Hostel Hostel Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu został utworzony w 2000 roku i jest przeznaczony dla ofiar przemocy oraz dla osób w ostrym kryzysie związanym z zagrożeniem życia i zdrowia. Hostel realizuje swoje zadania poprzez: udzielenie krótkotrwałego schronienia (do 3 miesięcy), opracowanie wspólnie z mieszkańcem indywidualnego planu rozwiązania sytuacji kryzysowej, udzielenie min. pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej. Osoby mogą uzyskać schronienie w hostelu, w którym przygotowanych jest 12 miejsc noclegowych.

8 Przyjazny pokój Od stycznia 2002 roku w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa „Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci”. Jest to pomieszczenie służące do przesłuchiwania dzieci i młodzieży – ofiar i świadków przestępstw. Zapewnia on odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży w sytuacji przesłuchań, dokonywania okazania sprawców przestępstw oraz ujawniania informacji o sytuacjach najczęściej traumatycznych dla młodego człowieka. Pokój ten w 2009 roku uzyskał certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości

9 Przegląd Małych Form Teatralnych
Akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży gimnazjalnej z terenu małopolski, która reprezentuje swoje miasto lub gminę. Ideą tej akcji profilaktycznej jest aby młodzież samodzielnie przygotowała przedstawienie w temacie ustalonym przez organizatora, forma spektaklu jest dowolna: pantomima, musical, kabaret itp. W 2014 roku przegląd organizowany jest po raz czternasty. Tematem tegorocznej akcji jest „Uzależnienia wczoraj a dziś – zmiany na przestrzeni lat”.

10 Nadzorowane spotkania
Na terenie SOIK w Przyjaznym Pokoju odbywają się nadzorowane spotkania rodzin skierowanych przez Sąd. Spotkania odbywają się w II i IV sobotę miesiąca.

11 Osoby udzielające pomocy
Teresa Wojtas – Kieljan – kierownik, psycholog, psychoterapeuta Anna Gruszczyńska – specjalista do pracy z rodziną Damian Bobek - psycholog

12 Interwenci kryzysowi Interwentami kryzysowymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu są specjaliści z różnych dziedzin tj.: psychologowie, terapeuta uzależnień, pedagog, prawnik, pracownik socjalny, kurator sądowy, mediator.

13 Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 Dziękuję za uwagę

14 Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

15 Zakres obowiązków Udzielanie porad psychologicznych.
Prowadzenie rozmów wspierających. Terapia indywidualna. Prowadzenie grup wsparcia. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjnych z młodzieżą. Prowadzenie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego „Świadomy Kierowca”. Prowadzenie rozmów profilaktyczno - motywujących z osobami, które opuszczają Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. Organizowanie konferencji, akcji profilaktycznych.

16

17

18 Problemy osób zgłaszających się do DPTU
1. Uzależnienie od: - alkoholu, - narkotyków, - uzależnienia behawioralne. 2. Współuzależnienie. 3. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA).

19 Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych
Zwiększenie świadomości własnej choroby; Motywowanie do utrzymania abstynencji; Trening zachowań asertywnych; Trening zachowań abstynenckich; Mikroedukacja; Zapobieganie nawrotom choroby; Wymiana doświadczeń między uczestnikami grupy.

20 Grupa Wsparcia dla Kobiet Współuzależnionych
Uczenie umiejętności zaradczych w sytuacjach występowania problemu uzależnienia w rodzinie. Poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie problematyki uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie. Zwiększenie świadomości własnych praw. Uczenie się zachowań asertywnych. Motywowanie uczestników do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych.

21 Zajęcia Profilaktyczno - Edukacyjne z Młodzieżą
Zajęcia dotyczące: - problematyki uzależnień, - działalności SOIK. Uświadomienie problemu uzależnienia i związanych z nim konsekwencji. Zapoznanie z placówkami pomocowymi. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom.

22 Program Korekcyjno – Edukacyjny „Świadomy Kierowca”
Program kierowany jest do osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu, a tym samym stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia własnego, a także życia i zdrowia innych. 2. Uczestnicy programu: osoby kierowane przez Sąd, osoby zgłaszające się same, osoby kierowane przez inne organy, instytucje i organizacje.

23 Osoby udzielające pomocy
dr Agnieszka Chemperek – kierownik działu, psycholog, terapeuta uzależnień; mgr Katarzyna Sosnowska – psycholog; mgr Agnieszka Nalepa - specjalista pracy z rodziną, terapeuta uzależnień; mgr Andrzej Pawlik – interwent popołudniowy, terapeuta uzależnień.

24

25 Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 Dziękuję za uwagę

26 Dział Terapii Przeciwdziałania Agresji
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

27 Dział Terapii Przeciwdziałania Agresji
Celem naszej pracy jest zapobieganie agresji i przemocy poprzez profilaktykę, wczesną interwencję oraz oddziaływania terapeutyczne indywidualne i grupowe.

28 Przykładowy plakat informujący o naszej ofercie.
Plakaty były rozmieszczone na terenie miasta w miejscach publicznych (autobusy, osiedla, itp.)

29 Komu pomagamy? Osobom: agresywnym, stosującym przemoc,
mającym trudności w regulacji emocji i kontroli własnego zachowania. Udzielamy pomocy każdemu, kto jej potrzebuje: dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, starszym.

30 Kim są nasi klienci? Osoby zgłaszające się samodzielnie
Osoby zapraszane w związku z procedurą Niebieskiej Karty Osoby kierowane przez kuratorów, ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne, pedagogów szkolnych, policję i inne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem pomocy Osoby zatrzymane w DONON z powodu awantury domowej

31 Formy pomocy Pomoc indywidualna
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna: Konsultacje Rozmowy interwencyjne Poradnictwo Wsparcie Terapia

32 Formy pomocy Zajęcia grupowe

33 Zajęcia grupowe Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowe
13 edycji 3 edycje w roku: grupa „na wolności” grupa na terenie Zakładu Karnego grupa dla osób osadzonych w Zakładzie karnym, którzy wykonują prace na zewnątrz ZK grupa liczy średnio 12 osób Program zawiera 64 godziny zajęć Zajęcia odbywają się w formie: Dyskusji, zajęć warsztatowych, z wykorzystaniem psychodramy, kwestionariuszy, burzy mózgów, mini wykładów. Program autorski SOIK Wybrane elementy Programu: Praca nad przyjęciem odpowiedzialności za swoje zachowanie Nauka komunikacji nieagresywnej, umiejętności prospołecznych Trening kontroli złości Trening umiejętności zachowania w sytuacjach konfliktowych Trening asertywności Nauka radzenie sobie ze stresem, elementy relaksacji

34 Zajęcia grupowe Spotkania grupowe edukacyjno - motywacyjne dla kobiet i mężczyzn stosujących przemoc, które ukończyły PKEdSP Po zakończeniu Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy istnieje możliwość kontynuowania terapii indywidualnie z psychologiem lub korzystania ze spotkań grupowych dla osób, które ukończyły Program. Celem spotkań jest wzajemne motywowanie do zmiany, ćwiczenie poznanych metod samokontroli. W trakcie trwania Programu, a także po jego ukończeniu prowadzimy MONITORING sytuacji życiowej uczestników i ich rodzin.

35 Akcje profilaktyczne Organizacja konferencji:

36 Profilaktyka Happening Sądecki Dzień Radości Pedagog ulicy

37 Osoby udzielające pomocy
mgr Katarzyna Ściepłek- kierownik działu, psycholog mgr Krzysztof Szudek- psycholog mgr Dominika Fedko- specjalista pracy z rodziną

38 Dział Terapii Przeciwdziałania Agresji
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 Dziękuję za uwagę

39 Dział Readaptacji Społecznej
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

40 Dział Readaptacji Społecznej
Prowadzi poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób bezdomnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób przebywających oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady karne.

41 Dział Readaptacji Społecznej
Prowadzi reintegrację i readaptację społeczną skierowaną do osób bezdomnych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

42 Osoby zgłaszające się samodzielnie
Kim są nasi klienci? Osoby zgłaszające się samodzielnie Osoby kierowane przez kuratorów, ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne, zakład karny, policję i inne instytucje współpracujące Osoby zatrzymane w DONON

43 Dział Readaptacji Społecznej
Grupy wsparcia, terapeutyczne i pomocowe dla osób bezdomnych, starszych, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w zakładzie karnym.

44 Grupa wsparcia dla osób bezdomnych
Podczas grupy wsparcia uczestnicy omawiają tematy dotyczące problematyki dnia codziennego, umiejętności planowania, radzenia sobie z problemami osobistymi i życiowymi. Wsparcie, ukierunkowane w szczególności na wyjście z bezdomności, pomoc w uzyskaniu mieszkania, pracy, poprawy sytuacji bytowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej.

45 PROGRAM PROWADZONY NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W NOWYM SĄCZU
Program readaptacji społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w ZK ∙ Zapobieganie trwałej dezintegracji rodziny w wyniku przedłużającego się rozdzielenia jej członków ∙ Rekonstrukcja i wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną ∙ Diagnoza istniejących więzi pomiędzy dzieckiem a skazanym PROGRAM PROWADZONY NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W NOWYM SĄCZU

46 Profilaktyka Działalność profilaktyczna ukazująca tematykę problemów społecznych poprzez organizację: konferencji, kampanii społecznych, akcji dla osób potrzebujących (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne itp.)

47 listopad - marzec - od 1700 do 900
Noclegownia Noclegownia świadczy bezpłatne schronienie osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania był Nowy Sącz. Stanowi miejsce czasowego przebywania osób bezdomnych, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Do noclegowni przyjmowane są kobiety i mężczyźni. kwiecień - październik - od 1900 do 700 listopad - marzec - od 1700 do 900

48 Noclegownia PROGRAM WYCHODZENIA Z BEDOMNOŚCI:
opracowanie z mieszkańcem indywidualnego planu rozwiązania sytuacji kryzysowej, udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej

49 Noclegownia – miejsca hostelowe dla osób stosujących przemoc
Z miejsc hostelowych mogą skorzystać osoby stosujące przemoc zgłaszające się dobrowolnie lub z orzeczonym: - zakazem zbliżania się do określonych osób, lub - nakazem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Warunkiem przyjęcia do hostelu jest zobowiązanie osoby do podjęcia terapii w zakresie stosowanej przemocy, poprzez udział w: - indywidualnych lub grupowych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem, - zajęciach korekcyjno - edukacyjnych w zakresie radzenia sobie z agresją i przemocą.

50 Noclegownia

51 Łaźnia Przy noclegowni funkcjonuje łaźnia, z której mogą nieodpłatnie korzystać osoby przebywające w noclegowni, jak i pozostali bezdomni, którzy wyrażą chęć podjęcia działań zmierzających do wyjścia z bezdomności. Pralnia: Osoby bezdomne mogą korzystać z pralni. Do dyspozycji mamy pralkę oraz suszarkę.

52 Łaźnia

53 Osoby udzielające pomocy
Dagmara Czop – kierownik, pedagog, socjoterapeuta Katarzyna Pazgan- psycholog Piotr Zielonka- specjalista pracy z rodziną

54 Dział Readaptacji Społecznej
tel.: , fax: , Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 Dziękuję za uwagę

55 Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi
tel.: , fax: , Czynny całą dobę

56 Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (DONON)
Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (DONON) Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu został utworzony w 2000 roku. Prowadzi całość prac związanych z opieką nad przyjętymi do wytrzeźwienia, a w szczególności: Sprawuje opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości. Udziela osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, Udziela osobom w stanie nietrzeźwości i osobom bezdomnym świadczeń higieniczno – sanitarnych, Informuje o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych. Nakłania osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Zawiadamia Sąd opiekuńczy oraz rodziców lub opiekunów prawnych o zatrzymaniu do wytrzeźwienia osoby małoletniej.

57 Definicja osoby w stanie nietrzeźwości
To osoby które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej „osobami w stanie nietrzeźwości” Co to są za osoby? a. osoby leżące, b. śpiące nietrzeźwe, c. osoby wałęsające się, d. awanturujące się na terenie miasta, e. awanturujące się w miejscu zamieszkania. Kim są te osoby, jaki jest ich status społeczny? a. osoby bezdomne, b. osoby mające rodzinę, c. osoby majętne, d. osoby na stanowiskach.

58 Jak długo osoby zatrzymane przebywają w dziale?
- osoby zatrzymane przebywają do ich wytrzeźwienia, nie dłużej jednak niż 24 godziny, Pobyt osób zatrzymanych – na co mogą liczyć osoby zatrzymane do wytrzeźwienia? - badanie na trzeźwość, - odzież zastępczą, klapki, koc, - opiekę lekarska, - w przypadku pogorszenia stanu zdrowia – skierowane do szpitala, - przekazanie małoletniego rodzicom bądź opiekunom prawnym, - ochrona danych, Co się dzieje z osobami w trakcie opuszczania działu. - udają się do domu, - są kierowani do szpitala, - są kierowani na odwyk.

59 W dziale znajdują się pomieszczenia;
- 5 sal dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia które w miarę potrzeb są przeznaczane dla: a. mężczyzn b. kobiet c. nieletnich d. sala dla osób agresywnych - pasy - toalety odrębne dla mężczyzn i kobiet - toalety dla osób niepełnosprawnych e. pomieszczenie przyjęć f. pokój lekarski g. gabinet zabiegowy h. pokój rozmów i. pomieszczenie depozytowe. Dział jest wyposażony w urządzenia - Alco-sensor IV - Alkometr A 2.0 - Defibrylator - ssak elektryczny - aparaturę EKG

60 Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi
tel.: , fax: , CZYNNY CAŁĄ DOBĘ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1. Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google