Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I.  międzynarodowy przepływ kapitału  międzynarodowy przepływ zasobów pracy  międzynarodowy przepływ wiedzy technicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I.  międzynarodowy przepływ kapitału  międzynarodowy przepływ zasobów pracy  międzynarodowy przepływ wiedzy technicznej."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I

2  międzynarodowy przepływ kapitału  międzynarodowy przepływ zasobów pracy  międzynarodowy przepływ wiedzy technicznej (technologii)

3  {dochód z czynnika produkcji za granicą – koszty ryzyka, trudności przepływu} > {dochód z czynnika produkcji w kraju}  nadpodaż czynnika produkcji na rynku krajowym (niemożność wykorzystania czynnika)  nadpodaż krótkoterminowa  nadpodaż długoterminowa  przyczyny pozaekonomiczne

4 zasób czynnika w kraju 1zasób czynnika w kraju 2 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 1 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 2

5 zasób czynnika w kraju 1zasób czynnika w kraju 2 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 1 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 2

6 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 1 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 2 E AHOB G D J C F I L K zasób czynnika w kraju 1zasób czynnika w kraju 2 Sytuacja przed wywozem czynnika Wartość produkcji w kraju 1 Wartość produkcji w kraju 2

7 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 1 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 2 E AHOB G D J C F I L K zasób czynnika w kraju 1zasób czynnika w kraju 2 Sytuacja po wywozie czynnika Wartość produkcji w kraju 1 Wartość produkcji w kraju 2

8 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 1 Krańcowa wydajność czynnika w kraju 2 E AHOB G D J C F I L K zasób czynnika w kraju 1zasób czynnika w kraju 2 +D Sytuacja po wywozie czynnika

9  ujęcie szerokie: „wszelki odnotowywany w bilansie płatniczym ruch kapitału przez granicę”  ujęcie wąskie: „wywóz i przywóz kapitału przez podmioty inne niż bank centralny”

10 „transakcje kapitałowe dokonywane między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, które powodują zmianę struktury salda należności i zobowiązań danej gospodarki narodowej” Rodzaje transakcji (transferów) kapitałowych:  nieodpłatne i bezzwrotne – transfery jednostronne (NIE, ponieważ nie powstaje stosunek typu należność – zobowiązanie między stronami, przepływ nie przynosi dochodu) – np.: reparacje, odszkodowania wojenne  nieodpłatne i zwrotne (TAK) – np.: nieoprocentowane pożyczki finansowe na cele rekonstrukcji gospodarczej oraz rozwoju dla krajów słabo rozwiniętych  odpłatne i bezzwrotne (TAK) – np.: wieczny kredyt (angielskie konsole)  odpłatne i zwrotne (TAK) – najpowszechniejsze w obrocie międzynarodowym, np.: oprocentowane kredyty, lokaty majtkowe za granicą.

11 Kryterium klasyfikacjiRodzaje międzynarodowych przepływów kapitału motywy przepływu  ekonomiczne  pozaekonomiczne okres przepływu  krótkoterminowe  długoterminowe uczestnicy przepływu  publiczne  prywatne  mieszane (podmiot prywatny – podmiot publiczny) charakter przepływu  autonomiczne  indukowane (bank centralny) normalność przepływu  normalne  anormalne wpływ na równowagę bilansu płatniczego  stabilizujące  destabilizujące kierunek przepływu  eksport  import

12 OkresEksporterImporter Krótki -+ Długi +-

13  forma przepływu kapitału między krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami  nierozerwalnie związane z wymianą towarowo – usługową  zwiększanie konkurencyjności towaru lub usługi  kredytowanie importera przez eksportera  odroczenie w czasie momentu pobierania zapłaty do momentu wysyłki towaru przez eksportera  kredyt w rachunku otwartym  kredyt wekslowy  kredytowanie eksportera przez importera  zapłata należności z góry  zaliczka

14  forma przepływu kapitału między:  krajowymi i zagranicznymi bankami komercyjnymi  instytucjami rządowymi  podmiotami krajowymi (publicznymi lub prywatnymi) a międzynarodowymi instytucjami finansowymi  postawienie do dyspozycji kredytobiorcy określonych środków finansowych bez ograniczenia dotyczącego sposobu ich spożytkowania (czasami postawienie to wiąże się ze spełnieniem warunków)

15  krótkookresowe lokowanie kapitału na zagranicznym rynku w formie depozytów krótkoterminowych oraz niektórych papierów wartościowych z myślą o uzyskaniu zysku większego niż możliwy do osiągnięcia na rynku krajowym  wykorzystanie różnic w stopach procentowych oraz różnic kursowych

16 Inwestycje portfeloweZIB zakup papierów wartościowych przedsiębiorstw zagranicznych w celu uzyskiwania określonych dochodów dokonywanie nakładów kapitałów w przedsiębiorstwach zagranicznych w celu ich uruchomienia od podstaw albo ich zakupu w części lub całości długoterminowe ruchy kapitału celem kupującego jest skonstruowanie jak najbardziej efektywnego portfela aktywów tzn. optymalny dochód + optymalne ryzyko celem kupującego jest zdobycie efektywnej kontroli (umownie więcej niż 10% udziałów) nad przedsiębiorstwem zagranicznym kupujący otrzymuje dochód w postaci odsetek lub dywidend kupujący otrzymuje dochód w postaci zysku lub części zysku zagranicznego przedsiębiorstwa pośrednia inwestycja w kapitał produkcyjnybezpośrednia inwestycja w kapitał produkcyjny

17  J. Hirshleifer - przedsięwzięcia, których istotą jest „teraźniejsze wyrzeczenie dla przyszłej korzyści. Teraźniejszość jest względnie pewna, podczas gdy przyszłość jest niewiadomą. Z tego powodu inwestycje są poświęceniem pewnego dla niepewnej korzyści”

18  P.Krugman i M.Obstfeld- bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy transfer kapitału w celu utworzenia w innym kraju filii i sprawowania nad nią kontroli.

19  A. Budnikowski i E. Kawecka–Wyrzykowska - inwestycje zagraniczne można zdefiniować jako podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub też przejmowanie kierownictwa już istniejącego przedsiębiorstwa

20  J. H. Dunning i J. Cantwell inwestycje bezpośrednie definiują jako lokaty kapitału, podejmowane z zamiarem uzyskania bezpośredniego wpływu na działalność przedsiębiorstwa, w którym się inwestuje, albo jako dostarczanie nowych środków przedsiębiorstwu, w którym inwestor ma znaczny udział.

21  Ch.P.Kindleberger utożsamia bezpośrednie inwestycje zagraniczne z pionowym lub poziomym rozszerzeniem przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego.

22  Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego inwestycje bezpośrednie są inwestycjami podejmowanymi w celu uzyskania trwałego wpływu na działalność przedsiębiorstwa w innym kraju. Zagraniczna osoba prywatna lub grupa przedsiębiorstw, która realizuje taką inwestycję, nazywana jest inwestorem bezpośrednim

23  OECD – „definicja wzorcowa”- benchmark definition of foreign direct investment  Definicja wzorcowa - definiuje inwestycje bezpośrednie jako uzyskanie przez rezydenta – osobę prawną w danym kraju (zwanego inwestorem bezpośrednim) długotrwałego wpływu na podmiot gospodarczy, który jest rezydentem w innym kraju niż inwestor.

24  Inwestorem bezpośrednim w myśl definicji wzorcowej jest osoba indywidualna, inkorporowane lub nieinkorporowane przedsiębiorstwo, rząd, grupa osób indywidualnych lub grupa firm, które posiadają inwestycje bezpośrednie, czyli przedsiębiorstwo działające w kraju innym niż kraj rezydencji inwestora lub inwestorów. Musi skutecznie wpływać na działalność przedsiębiorstwa (10% akcji zwykłych lub głosów)

25  Czynniki produkcji  Czynniki określające międzynarodową zdolność konkurencyjną  Czynniki społeczne

26 RodzajMotyw Inwestycje poszukujące surowców naturalnych (ang. resource seeking) Redukcja kosztów produkcji Inwestycje poszukujące rynków zbytu (ang. market seeking) Unikanie barier o charakterze celnym Produkcja i sprzedaż na rynku lokalnym Inwestycje zorientowane na polepszenie efektywności (ang. efficiency seeking) Rozszerzenie działalności na zagraniczne rynki w celu zwiększenia efektywności globalnej wszystkich oddziałów Inwestycje poszukujące zasobów strategicznych (ang. strategic - asset seeking) Pozyskanie zasobów: know-how, technologia, kanały dystrybucyjne Źródło: M.A. Weresa, Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy komplementarność? Prace i materiały, Instytut Gospodarki Światowej, nr 240, SGH, Warszawa 2002, s. 6.

27 1) zakup powyżej 51% akcji przedsiębiorstwa już istniejącego Zalety: - szybkie wejście na rynek, - nabycie marki, konsumenta przywiązanego do firmy, technologii, struktury organizacyjnej, - przejęcie kanałów dystrybucji. Wady: - firma może być zadłużona - przestarzałe technologie - niechętni pracownicy

28 2) greenfield – budowa zakładu od podstaw, „świeży start”. Taka forma jest wybierana przez firmy z myślą o eksporcie (np. Opel). Zalety: - wybór lokalizacji - wybór technologii - samodzielny wybór ludzi Wady: - wejście jest czasochłonne - wysokie koszty z ze względu na budowanie struktur dystrybucji od podstaw - w wielu przypadkach nie ma znanej marki i trzeba ją budować

29 3) fuzje – dobrowolne połączenie się dwóch lub więcej firm. Dobry sposób na znalezienie się na nieopanowanych dotychczas rynkach lub pogłębienie działalności na rynkach już opanowanych (Mercedes - Chrysler). Efekty fuzji: - zwiększenie skali działalności i sprzedaży na rynkach globalnych - ogromne oszczędności na skutek: mniejszych kosztów zakupu (kwestia siły przetargowej), redukcji personelu, rozłożenia badań związanych z nowymi produktami i badań marketingowych na większą sprzedaż (niższe koszty jednostkowe), lepszego zarządzania i lepszego wykorzystania kanałów dystrybucji (likwidacja dublujących się filii, oddziałów)  W UE na początku lat 90-tych było 2200 fuzji, w 2000 r. - 9000.

30 Nabywca Przedmiot mld USD  MobilExxon 86,355  TravelersCiticorp 72,558  SBC Ameritech 72,357  Bell Atlantic GTE 71,324  AT&T TCI 69,897  Nationsbank BankAmerica 61,633  BP Amoco 55,040  WorldCom MCI 43,352  Daimler-Benz Chrysler 39,513  Norwest Wells Fargo 34,353

31  Ważny i pozytywny wpływ mają „greenfileld” – 1 miejsce pracy generuje 4 nowe  Największe zatrudnienie w branżach: przemysł, transport, magazynowanie, handel i naprawy  Oddziaływanie ZIB na kreację nowych miejsc pracy niejednakowe w poszczególnych sektorach i krajach:  Czechy, Słowacja, Estonia – napływ ZIB = wzrost zatrudnienia  Węgry – w niektórych branżach (przetwórstwo żywności, metalurgia, produkcja mebli) spadek liczby pracujących w firmach zagranicznych z równoczesnym wzrostem zatrudnienia w firmach lokalnych z tej samej branży  Napływ ZIB powoduje wzrost zatrudnienia w firmach lokalnych partnerów, poddostawców, kooperantów  Wzrost poziomu wydajności pracy, kwalifikacji siły roboczej

32 Czy napływ ZIB kreuje czy zastępuje handel? Badania empiryczne dowodzą, iż kreacja eksportu towarzyszy inwestycjom niemieckim i japońskim, inwestycje amerykańskie skierowane są głównie na obsługę rynku lokalnego i ograniczają wymianę handlową

33 ZIB to najważniejszy i najtańszy sposób na transfer technologii W Polsce największy wpływ ZIB na innowacyjność obserwuje się w przemyśle samochodowym i chemicznym. Brak korelacji pomiędzy ZIB i innowacyjnością w branżach zaawansowanych technologicznie.

34  strumienie (flows) – wartość bieżących lokat ZIB, zwykle w ciągu 1 roku, liczona na koniec roku  strumienie napływu (inflows)  strumienie odpływu (outflows)  zasoby (stock) – wartość skumulowanych lokat ZIB, w dłuższym okresie, liczona na koniec okresu  zasoby napływu (inward stock)  zasoby odpływu (outward stock) → World Investment Report (UNCTAD)

35 Źródło: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics). Świat

36 Zasoby napływuZasoby odpływu 19801990200020051980199020002005 Triada (kraje rozwinięte)75,679,368,570,387,391,786,286,9 UE42,542,937,644,437,245,247,151,3 USA14,822,121,716,037,724,020,319,2 Japonia0,6 0,91,03,411,24,33,6 Kraje rozwijające się24,420,730,327,212,78,313,511,9 Afryka6,93,32,6 1,31,10,70,5 Ameryka Łacińska7,16,69,3 8,53,43,33,2 Azja i Oceania10,410,818,415,42,93,89,58,2 Europa Płd-Wsch i WNP0,011,22,50,010,31,2

37

38 zdecydowany wzrost znaczenia sektora usług

39 43% ZIB do UE-10

40 Źródło: NBP

41

42 Rozmieszczenie geograficzne inwestorów zagranicznych wg województw:  Mazowieckie  Śląskie  Wielkopolskie.

43  Wiodące branże:  Usługi finansowe  Usługi informatyczne  Usługi zarządzania zasobami kadrowymi  Motoryzacja  Elektronika  Sektor chemiczny  Handel hurtowy i detaliczny  Liczba filii zagranicznych KTN w Polsce 14 469 (2001 r.)

44  transformacja ustrojowa po 1989 r.  wrażliwość ZIB na koniunkturę gospodarczą  dominacja państw Triady w pochodzeniu ZIB  inwestycje w sektor usług oraz w sektor przemysłu wysokiej technologii  rekordowy poziom w 2006 r.  przewidywany dalszy wzrost

45 Potencjał inwestycyjny  Wzrost PKB dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej  2 miejsce w rankingu planowanych inwestycji w Europie  2 miejsce w Europie pod względem zaufania inwestorów  7 miejsce na świecie w rankingu lokalizacji dla inwestycji bezpośrednich

46 Zasoby kadrowe  20 milionów młodych, wyedukowanych i znających języki obce osób  24 miliony Polaków w wieku produkcyjnym (ok. 61% społeczeństwa)  Około 2 milionów studentów szkół wyższych  448 ośrodków nauczających na poziomie wyższym

47 Dogodna lokalizacja  W sercu kontynentalnej Europy  Dostęp do 250 milionów konsumentów w promieniu 1000 km  Część transeuropejskiego korytarza drogowego  Konkurencyjne koszty działalności gospodarczej

48 Obiecujący rynek zbytu 38 milionów konsumentów Zachęty dla inwestorów - 90 mld euro dostępnych na rozwój, infrastrukturę i zasoby kadrowe (fundusze europejskie) - 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i kilkadziesiąt Parków Technologicznych

49 Źródło: PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

50 każdy rodzaj lub sposób działalności gospodarczej podejmowanej przez przedsiębiorstwa zagranicą

51  postęp naukowo – techniczny  konkurencja → hiperkonkurencja na rynku krajowym  polityka państw oraz organizacji międzynarodowych  procesy globalizacji

52  formy handlowe: eksport  formy kooperacyjne: podwykonawstwo, montownie, licencje, franczyza, porozumienia (alianse) strategiczne  formy inwestycyjne: przejęcia (wykupy), filie, fuzje

53  „O”: przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną na rynku zagranicznym wynikającą z posiadania (ownership) atutów konkurencyjnych wobec innych firm  „L”: zyskowne jest wykorzystanie tych atutów w połączeniu z walorami/przewagami lokalizacyjnymi innego kraju (location)  „I”: zostaną osiągnięte większe korzyści z internalizacji (internalization) wymienionych przewag, w rezultacie rozciągnięcia struktury organizacji firmy na dany rynek poprzez utworzenie filii zagranicznej

54 OLI Forma handlowa +-- Forma kooperacyjna ++- Forma inwestycyjna +++

55  przedsiębiorstwa będące spółką kapitałową (akcyjną lub z o.o.), które składają się z przedsiębiorstw macierzystych (spółek matek) oraz filii (spółek) córek zlokalizowanych zarówno w kraju macierzystym (filie krajowe), jak i zagranicą (filie zagraniczne).

56  przedsiębiorstwo macierzyste  to przedsiębiorstwo, które kontroluje aktywa innych podmiotów (filii) będąc zwykle w posiadaniu pewnego (umownie większego niż 10%) udziału (akcji) w kapitale własnym tych podmiotów.

57  filia  jest spółką kapitałową, w której inwestor (spółka matka) ma udział kapitałowy (umownie większy niż 10%) umożliwiający kontrolę nad nią; filia zagraniczna oznacza, że inwestor jest rezydentem innego kraju.

58  Przedsiębiorstwo, które posiada własność i kontrolę fabryk, kopalń i biur sprzedaży za granicą – pierwsza definicja przyjęta przez ONZ  Lokuje ZIB, tworzy filie zagraniczne, realizuje transakcje, operacje wewnątrz własnej struktury organizacyjnej w wielu krajach – Dunning

59  Organizuje, integruje rozproszone geograficznie działania tworzące wartość i realizujące je różne jednostki w wielu krajach, z jednego ośrodka podejmującego strategiczne decyzje – Dicken  Stanowi „składnicę wiedzy” tworzonej, stosowanej i pomnażanej w jej ponadgranicznym systemie wielu jednostek (filii zagranicznych) oraz dzięki jej powiązaniu z innymi podmiotami – Kogut, Zander

60  Transfer zasobów i zdolności  Stymulowanie wzrostu i efektywności  Restrukturyzacja makro i mikroekonomiczna  Aktywizowanie konkurencji i konkurencyjności  Integrowanie globalnej gospodarki

61  suwerenność  złożoność  rozproszenie geograficzne  wiedza  specjalizacja  integracja  elastyczność  sieciowość  arbitrażowanie  elastyczność

62  wartość przychodów ze sprzedaży  wartość rynkowa firmy  wartość marki  liczba zatrudnionych  liczba filii  wartość zagranicznych aktywów

63  średnia trzech wielkości:  udział aktywów zagranicznych w całkowitych aktywach  udział sprzedaży zagranicznej w całkowitej sprzedaży  udział zatrudnienia za granicą w całkowitym zatrudnieniu  wysoki wskaźnik transnarodowości = firma globalna od urodzenia (born global)

64 liczba filii zagranicznych/ liczba filii ogółem

65  75 tys. KTN  660 tys. filii zagranicznych  27% światowego PKB  80% handlu międzynarodowego (35% w ramach WWK)  80% ZIB  80% międzynarodowej wymiany technologii (65-70% w ramach WWK)  60% nakładów na prace B+R  sprzedaż filii zagranicznych = 220% światowego eksportu  100 największych podmiotów ekonomicznych = 71 państw + 29 KTN (2000 r.)  Wartość dodana 10 największych KTN = 410 mld USD (2,6× PKB Polski)  Wartość dodana 100 największych KTN = 2580 mld USD (16,3 × PKB Polski)  PKB USA = 9810 mld USD  PKB Niemiec = 1866 mld USD  PKB W. Bryt. = 1427 mld USD  PKB Polski = 158 mld USD

66

67  rozwój wymiany wewnątrznkorporacyjnej i transfer pricing jako fundament ekspansji KTN w gospodarce światowej  trendy deglobalizacyjne i ich znaczenie

68  ZIB zostały zdominowane przez suwerenne podmioty funkcjonujące we współczesnej gospodarce światowej, czyli korporacje transnarodowe  ZIB są uzupełniane transferem wiedzy technicznej oraz zasobów pracy  pakiet ZIB = przepływ kapitału + przepływ wiedzy technicznej + przepływ zasobów pracy


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I.  międzynarodowy przepływ kapitału  międzynarodowy przepływ zasobów pracy  międzynarodowy przepływ wiedzy technicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google