Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania przesiewowe chorób uk ł adu moczowego u dzieci 4-letnich zamieszka ł ych w Ostrowie Wielkopolskim _____________________________________________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania przesiewowe chorób uk ł adu moczowego u dzieci 4-letnich zamieszka ł ych w Ostrowie Wielkopolskim _____________________________________________________."— Zapis prezentacji:

1 Badania przesiewowe chorób uk ł adu moczowego u dzieci 4-letnich zamieszka ł ych w Ostrowie Wielkopolskim _____________________________________________________ Podsumowanie 2013 roku i realizacja ww. programu w 2014 roku Podsumowanie 2013 roku i realizacja ww. programu w 2014 roku

2 Specjalistyczny Zak ł ad Opieki Medycznej „Familia Medica” ul.Ko ś ciuszki 15 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

3  Poszerzenie diagnostyki dzieci poddanych bilansowi 4-latka.  U ł atwienie dost ę pno ś ci do specjalistów.  Wykrycie wszelkich nieprawid ł owo ś ci zwi ą zanych z rozwojem dziecka.

4  Ś rodki przeznaczone na realizacj ę programu, zgodnie z umow ą - 51 054 z ł ;  Kwota wydatkowana na zadanie – 41 340 z ł ;  Termin realizacji programu: od 15 wrze ś nia 2013r. do 14 grudnia 2013r.  Adresaci programu - dzieci z rocznika 2009 zamieszka ł e w Ostrowie Wielkopolskim;  Planowana ilo ść uczestników bada ń - ok. 804 dzieci;

5  Badanie usg jamy brzusznej.  Badanie poziomu kreatyniny we krwi.  Badanie ogólne moczu.  Konsultacja lekarska – badanie ogólne.

6 Ogó ł em przebadano 729 dzieci, w tym 667 z Ostrowa Wielkopolskiego. Wyniki badania usg – na 728 przebadanych dzieci: 1) wyniki w normie – 703, 2) zmiany - 25, mi ę dzy innymi:  torbiele w nerce (2),  poszerzone kielichy i miedniczki nerek (13),  obecno ść kamienia (1),  różnice w wielkości obu nerek (3),  zmiany w p ę cherzu moczowym, moczowodzie,  z ł e po ł o ż enie j ą dra (1),  zmiany zapalne b ł ony ś luzowej p ę cherza moczowego,

7

8 Wyniki badania moczu – na 725 przebadanych dzieci: 1) wyniki w normie – 196, 2) odbiegaj ą ce od normy – 529, w tym mi ę dzy innymi:  podwy ż szony poziom leukocytów -171,  erytrocytów -230,  obecno ść bia ł ka -32,  bilirubiny -30,  glukozy -1,  cia ł ketonow ych -27,  podwyższony poziom pH -320...

9

10 Poziom kreatyniny – na 724 przebadane dzieci, 1) wyniki w normie - 464, 2) odbiegaj ą ce od normy - 260, w tym:  poziom kreatyniny wi ę kszy od zakresu referencyjnego(0,32-0,59md/dl) – 250 dzieci,  poziom kreatyniny mniejszy od zakresu referencyjnego(0,32-0,59md/dl) – 10 dzieci,

11

12 . Stwierdzono mi ę dzy innymi:  wysokie u ł o ż enie j ą der w mosznie -1  wodniaka j ą dra lewego - 1  j ą dra w ę druj ą ce – 3  zapalenie napletka - 1  sklejk ę napletka - 4  spodziectwo - 2  cechy zaka ż enia uk ł adu moczowego – 19  przepuklin ę pachwinow ą prawostronn ą - 1  cz ęś ciowe sklejenie lub zrost warg sromowych mniejszych - 8  bia ł komocz - 3  stulejka -11

13  kontrola bada ń laboratoryjnych (b.kreatyniny) - 72  kontrola bada ń laboratoryjnych( b.moczu) - 183  konsultacja chirurga dzieci ę cego - 12  konsultacja nefrologa - 12  konsultacja urologa - 4  konsultacja psychologiczna i chirurgiczna - 1  konsultacja lekarza rodzinnego - 127  kontrolne wykonanie usg - 6

14 Badania przesiewowe chorób uk ł adu moczowego u dzieci 4- letnich zamieszka ł ych w Ostrowie Wielkopolskim

15 Specjalistyczny Zak ł ad Opieki Medycznej „Familia Medica” ul.Ko ś ciuszki 15 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

16  Ś rodki przeznaczone na realizacj ę programu zgodnie z umow ą – 49 392 z ł ;  Termin realizacji programu: od 20 wrze ś nia 2014r. do 14 grudnia 2014r.  Adresaci programu - dzieci z rocznika 2010 zamieszka ł e w Ostrowie Wielkopolskim;  Planowana ilo ść uczestników bada ń - ok. 784 dzieci;

17


Pobierz ppt "Badania przesiewowe chorób uk ł adu moczowego u dzieci 4-letnich zamieszka ł ych w Ostrowie Wielkopolskim _____________________________________________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google