Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 51 013 43 81 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 51 013 43 81 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 51 013 43 81 www.rodm-gorzow.pl rodm@rodm-gorzow.pl Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorstw Dyplomacja ekonomiczna Krzysztof Łobodziński

2 2 RODM, czyli… …Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej stworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które mieszcząc się w miastach wojewódzkich tworzą ogólnopolską sieć RODM. Za pośrednictwem RODM, MSZ chce rozwinąć i wzmocnić działania o charakterze międzynarodowym realizowane w regionach, poprzez stworzenie stabilnego mechanizmu obiegu informacji i wymiany doświadczeń, a także wypracowanie trwałych i sprawnych mechanizmów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a partnerami w regionie. Celem RODM jest również przybliżanie problematyki polskiej polityki zagranicznej obywatelom.

3 3 Zadania RODM

4 4

5 5

6 6 Dyplomacja ekonomiczna W dobie postępującej globalizacji i rosnącej międzynarodowej współzależności, problematyka gospodarcza staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych. Dotyczy to zarówno współpracy na płaszczyźnie wielostronnej, jak i w coraz większym stopniu relacji dwustronnych. Gospodarka na trwałe włączona została do grupy istotnych zagadnień, którymi na bieżąco zajmuje się dyplomacja. Wsparcie dla inwestycji zagranicznych, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju handlu i kontaktów gospodarczych czy też wspieranie zagranicznej aktywności przedsiębiorstw – to obecnie zyskujące na znaczeniu stałe elementy składowe polityki zagranicznej.

7 7 Dyplomacja może zasadniczo wpływać w dwojaki sposób na poprawę ekonomicznej pozycji państwa. Po pierwsze, dbając o pozytywny obraz kraju za granicą, który z kolei stanie się zachętą dla inwestorów oraz generować będzie pożądane skojarzenia z jego ofertą eksportową. Po drugie, co niejednokrotnie uznawane jest za zadanie ważniejsze, wspierając ekspansję eksportową i inwestycyjną przedsiębiorstw.

8 8 Dział gospodarka: - formułowanie założeń współpracy gospodarczej z zagranicą - współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym - prowadzenie działań w zakresie kształtowania i realizacji polityki handlowej - promocja gospodarki - wspieranie rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą Dział sprawy zagraniczne: - koordynacja polityki zagranicznej - dyplomacja publiczna - wspieranie działań promujących polską gospodarkę realizowanych w ramach innych działów Dyplomacja ekonomiczna w ustawie o działach administracji rządowej

9 9 Zadania dyplomacji ekonomicznej realizowane są przez wydziały podległe dwóm odrębnym resortom: Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Gospodarki

10 10 Ministerstwo Gospodarki Działania realizowane są poprzez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI). Do zadań tych jednostek należy udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom w kontaktach gospodarczych w świecie, w szczególności (źródło: Portal WPHI – polska.trade.gov.pl): 1. Promocja polskiej gospodarki i produktów. 2. Ułatwianie dostępu do rynku towarów i usług kraju urzędowania. 3. Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami gospodarczymi. 4. Przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski. 5. Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów; w tym zwłaszcza udzielanie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, wymagań formalnych, procedur, instytucje, podatków itp.

11 11 6. Udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, inwestycyjnej lub kooperacyjnej. 7. Udostępnianie baz danych importerów, potencjalnych inwestorów i eksporterów. 8. Udostępnianie wykazu otrzymanych bezpośrednio zapytań ofertowych. 9. Udzielanie informacji o imprezach targowych, giełdach towarowych i warunkach uczestnictwa, a także pomoc w organizowaniu wystąpień targowych polskich przedsiębiorstw. 10. Przekazywanie ofert polskich eksporterów potencjalnym importerom i reprezentującym je instytucjom, bezpłatnym bazom danych itp. 11. Uzyskiwanie lub pośredniczenie w uzyskaniu opinii o przyszłych partnerach handlowych polskich firm. 12. Wyszukiwanie partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla polskich firm 13. Organizacja seminariów i misji na tematy gospodarcze. 14. Inicjowanie współpracy między regionami.

12 12 Ministerstwo Spraw Zagranicznych W ramach Wydziałów Ekonomicznych Ambasad (WEA) MSZ oferuje: 1. Wsparcie informacyjne. 2. Wsparcie samoorganizacji. 3. Interwencje w przypadkach dyskryminacji lub naruszenia praw polskich przedsiębiorców. 4. Wsparcie kluczowych transakcji handlowych lub projektów inwestycyjnych. 5. Ogólną promocję polskiej gospodarki, w tym klimat inwestycyjny oraz wiarygodność w kontaktach handlowych. 6. Budowę pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, jako stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego. 7. Wspieranie eksporterów i inwestorów, a tym samym wzrost aktywności handlowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą.

13 13 Ministerstwo Gospodarki - analizy sektorowe i branżowe - przewodniki dla eksporterów i inwestorów, - cykliczne biuletyny i/lub newslettery, - materiały promocyjno-reklamowe polskich przedsiębiorców na imprezach targowo-wystawienniczych, - serwis internetowy www.trade.gov.pl. Instrumenty dyplomacji ekonomicznej

14 14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych - misje przedsiębiorstw towarzyszące wizytom zagranicznych członków kierownictwa MSZ, - przygotowywane przez placówki dyplomatyczne Informatory Ekonomiczne oraz przewodniki, zawierające informacje na temat sytuacji makroekonomicznej oraz systemowych i prawno-instytucjonalnych uwarunkowań współpracy między partnerami gospodarczymi w kraju przyjmującym, - inicjowanie i wsparcie przy tworzeniu bilateralnych izb lub klubów gospodarczych, - regularne spotkania z polskimi przedsiębiorcami na temat problemów działania na lokalnym rynku,

15 15 MSZ cd. - interwencje dotyczące np. wyjaśnień w sprawie dokumentacji towarowej, dodatkowych obciążeń po kontroli celnej, nieuzasadnionego zakazu wwozu towarów, niedotrzymania warunków umowy, ograniczeń w dostępie do rynku, dyskryminacji polskich podmiotów, - wsparcie kluczowych transakcji handlowych i projektów inwestycyjnych, w tym udziału w przetargach publicznych, w prywatyzacji, transakcjach eksportowych, konferencje i seminaria gospodarcze w Polsce i za granicą – z udziałem polskich firm, ośrodków badawczych i ekspertów gospodarczych, a także wydarzenia promocyjne o tzw. charakterze przekrojowym (np. dotyczącym promocji przedsiębiorczości kobiet), - spotkania aktualnych i przyszłych kierowników placówek dyplomatycznych z przedsiębiorcami, - wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy ekonomicznych

16 16 Przydatne adresy internetowe: Informator Ekonomiczny MSZ – zawiera przydatne informacje o państwach między innymi w zakresie gospodarki oraz dostępu do rynku. http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/ Portal WPHI https://polska.trade.gov.pl/pl Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów http://coie.gov.pl/pl/ http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/ https://polska.trade.gov.pl/pl http://coie.gov.pl/pl/

17 Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Znajdź nas w sieci! facebook.com/RODM.Gorzow twitter.com/RODM_Gorzow Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 51 013 43 81 Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google