Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna"— Zapis prezentacji:

1 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna

2 Struktura organizacyjna KSW TT
Dział Robót Górniczych Oddział Mechaniczny Oddział Górniczy Utrzymania Trasy Oddział Górniczy Wystroju Trasy Turystycznej Sekcja Dokumentacji i Archiwizacji Wyrobisk Kopalni Dział Inwestycji i Remontów ds informatyki Kontrolingu firmy budowlane i usługowe Dział Handlu Dział Public Relation Dział Organizacji Ruchu Turystycznego Dział Organizacji Imprez Dział Marketingu Dział usług gastronomicznych Radca Prawny Stanowisko d.s. B H P Najemcy powierzchni handlowej Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy przewodnicy V-ce prezes zarządu ds. technicznych i górniczych Dział Adm. i Zarządzania Majątkiem Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji Stanowisko d.s. historyczno- edukacyjnych Prezes Zarządu Jednostki wydzielone Przebieg realizacji usług Kapelan – Kustosz podziemnych obiektów sakralnych Dział Księgowo Finansowy Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych r y n e k l i c Firmy niezależne V-ce prezes zarządu ds. usług i marketingu „Podziemny Ośrodek Rehab.- Leczniczy”

3 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
I. Postanowienia ogólne § 1 1. Jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna zwana dalej KSW TT lub Spółką powołana została notarialnym aktem założycielskim dnia 12 grudnia 1996r. nr rep. A 6274/96 i działa na podstawie: Ustawy z dnia z dnia 15 września 2000r.- Kodeks Spółek Handlowych Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny Aktu założycielskiego Spółki Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Regulaminu Pracy Zarządu

4 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 1 2. Spółka posiada osobowość prawną. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: dnia r. 3. Organem założycielskim Spółki i jedynym wspólnikiem jest Kopalnia Soli ”Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe.

5 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 1 4. Podstawową działalnością Spółki są usługi turystyczno- rekreacyjne prowadzone na bazie zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. Zasady odpowiedzialności za prowadzenie obsługi ruchu turystycznego i sanatoryjnego oraz wykonywania innych robót w obrębie Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” określa umowa z dnia r. pomiędzy Spółką a przedsiębiorstwem państwowym Kopalnia Soli „Wieliczka” 5. Celem nadrzędnym (misją) KSW TT jest udostępnianie światu zabytkowej Kopalni oraz promocja Kopalni i jej wielowiekowej tradycji, a równocześnie optymalizacja zysku z prowadzonej działalności i ukierunkowanie go na rozwój Spółki. 6. Regulamin Organizacyjny określa wewnętrzne zasady funkcjonowania Spółki

6 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki Zarząd jest kolegialną władzą Spółki ; kieruje działalnością Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie uchwał, decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Spółki , o ile nie są one zastrzeżone w akcie założycielskim Spółki lub kodeksie spółek handlowych dla innych organów Spółki. 2. Sposób funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. 3. Do zadań Zarządu należy zarządzanie strategiczne Spółką oraz zarządzanie operacyjną działalnością Spółki.

7 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki 4. Do wyłącznej kompetencji zarządu należy m.in.: a) udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań finansowych (za wyjątkiem pełnomocnictw z art. 210 KSH) b) zatwierdzanie aktów o charakterze normatywnym (regulaminów), z wyjątkiem Regulaminu Zarządu c) ustalanie celów i planów działania Spółki i jej jednostek organizacyjnych d) określanie zasad polityki personalnej i ekonomiczno-handlowej 5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważnieni są : a) dwaj członkowie zarządu łącznie, w tym Prezes lub V-ce Prezes b) Prezes Zarządu i prokurent c) inni pracownicy – tylko na podstawie pisemnych upoważnień osób o których mowa w punkcie a) i b)

8 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki 6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki dokonuje Prezes Zarządu, a w zastępstwie Prezesa – V-ce Prezes ds. Usług i Marketingu. 7. W ramach wewnętrznego podziału pracy poszczególni członkowie zarządu mają przypisane następujące zadania i odpowiedzialność: a) Prezes Zarządu – zajmuje się zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem finansami, zasobami ludzkimi oraz rozwojem Spółki; prowadzi bieżący nadzór nad „Podziemnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Leczniczym”. Ponosi odpowiedzialność za zgodność celów strategicznych i strategii z misją firmy i uchwałami Walnego Zgromadzenia, za spójność planowania operacyjnego z przyjętą strategią, za płynność finansową i politykę personalną.

9 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki b) V-ce Prezes ds. Usług i Marketingu – zajmuje się marketingiem i sprzedażą usług Spółki oraz prowadzeniem public relations firmy. Ponosi odpowiedzialność za realizację zadań sprzedażowych, za jakość świadczonych usług i wizerunek Spółki. c) V-ce Prezes ds. Technicznych i Górniczych – zajmuje się kierowaniem ruchem zakładu górniczego w zakresie dotyczącym ruchu turystycznego i organizacji imprez, utrzymaniem w prawidłowym stanie wyrobisk oraz urządzeń i instalacji funkcjonujących pod ziemią oraz prowadzeniem prac inwestycyjno-remontowych. Ponosi odpowiedzialność za spełnianie wymogów prawa górniczego oraz bezpieczeństwo pracowników i gości Spółki.

10 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki 8. Każdy z Członków Zarządu ma następujące uprawnienia, działając w granicach swoich zadań i przyjętego budżetu oraz planu działalności: a) udzielanie rabatu na sprzedaż usług i towarów do poziomu kosztu zakupu/wytworzenia oraz udzielanie zgody na bezpłatne zwiedzanie jednorazowo do 35 osób b) udzielanie terminów płatności do 30 dni c) zakup towarów handlowych lub materiałów samodzielnie jednorazowo do kwoty 50 000 zł, a z Dyrektorem Ekonomicznym i Głównym Księgowym do 100 000 zł.

11 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki d) zakup wyposażenia i środków trwałych o cenie jednostkowej do 3500 zł – do kwoty jednorazowo 50 000 zł, a razem z Dyrektorem Ekonomicznym i Głównym Księgowym do 100 000 zł. e) wydatki reprezentacyjne i reklamy do kwoty jednorazowo 5000 zł. f) delegowanie pracowników w granicach kraju g) zatwierdzanie dokumentów do zapłaty, razem z Głównym Księgowym h) akceptowanie przelewów bankowych i) udzielanie kar i upomnień, po zasięgnięciu opinii prawnej w formie pisemnej j) udzielanie pochwał i wyróżnień

12 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 2 Zarząd Spółki 9. Ponadto poszczególni członkowie zarządu mają następujące uprawnienia: a) Prezes Zarządu: delegowanie pracowników poza granice kraju b) V-ce Prezes ds. Usług i Marketingu : akceptacja materiałów prasowych c) V-ce Prezes ds. Technicznych i Górniczych : akceptacja dokumentacji techniczno- ruchowej wymaganej przepisami górniczymi

13 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 3 Podstawowe zasady organizacji 1. Schemat organizacyjny Spółki jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 2. Struktura organizacyjna Spółki ma charakter liniowy (hierarchiczny) z podziałem struktury na komórki wg funkcji. 3. W obszarze operacyjnego kierowania obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa. Pracownik, który otrzymuje polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla powinien polecenie wykonać, niezwłocznie zawiadamiając o tym bezpośredniego przełożonego. 4. Podział funkcjonalny w obrębie struktury oznacza, że każdy pracownik oprócz podległości przełożonemu zgodnie ze schematem organizacyjnym może podlegać równocześnie innemu przełożonemu w zakresie danej funkcji (np. górniczej, księgowej, marketingowej), przy czym podległość ta ograniczona jest do obowiązku udzielania informacji, poddawania się kontroli oraz otrzymywania wskazówek i wytycznych odnośnie zasad realizacji danej funkcji.

14 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
5. Niezależnie od schematu organizacyjnego Spółki funkcjonuje schemat organizacyjny zakładu górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” określający podległość, zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników wynikające z prawa górniczego. 6. W Spółce wydawane są następujące akty wewnętrzne: a) zarządzenia, wydawane w celu wykonania przepisów prawa oraz regulujące najistotniejsze zagadnienia organizacyjne o stałym charakterze (regulaminy, instrukcje, procedury); zarządzenia wprowadza prezes zarządu b) decyzje, wydawane w celu uregulowania spraw jednostkowych o charakterze doraźnym (powołanie komisji, załatwienie indywidualnej sprawy); decyzje mogą być podejmowane przez każdego z członków zarządu. c) komunikaty, wydawane w celu informacyjnym lub spopularyzowania obowiązujących przepisów, ich interpretacji lub wskazania wytycznych do prowadzenia określonych spraw; komunikaty mogą być wydawane przez członków zarządu lub osoby przez nich upoważnione.

15 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
7. Udzielanie informacji o Spółce osobom trzecim, w tym środkom masowego przekazu, powinno się odbywać z uwzględnieniem przepisów określających obowiązek zachowania tajemnicy państwowej i służbowej. 8. Stałe upoważnienie do udzielania informacji posiadają: a) członkowie zarządu, b) kierownik działu public relations i kierownik działu marketingu c) kierownicy komórek organizacyjnych, w zakresie określonym przez niniejszy regulamin d) pracownicy, posiadający pisemne polecenie wykonywania takiego zadania wydane przez członka zarządu – w zakresie określonym w poleceniu 9. Mienie Spółki może być powierzone na zasadzie odpowiedzialności materialnej osobie nie karanej za przestępstwo popełnione w wyniku braku nadzoru lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po podpisaniu umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz dokonaniu przejęcia majątku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazanego w kopii do głównego księgowego.

16 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
II. Organizacja wewnętrzna § 6 Kolegialną władzą Spółki jest Zarząd, którego pracami kieruje Prezes Zarządu Spółki. Prezes Zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy Członków Zarządu pełniących również funkcje V-ce Prezesów. W Spółce powołane są następujące stanowiska V-ce Prezesów: V-ce Prezes Zarządu ds. Usług i Marketingu V-ce Prezes Zarządu ds. Technicznych i Górniczych

17 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 7 Prezesowi Zarządu Spółki podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i stanowiska: 1 Dyrektor ds. Ekonomicznych z podległymi komórkami: Główny Księgowy Dział Księgowo-Finansowy Dział Kontrolingu Dział Administracji i Zarządzania Majątkiem Sekcja ds. Informatyki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych

18 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 7 3 Kapelan - Kustosz Podziemnych Obiektów Sakralnych 4 Stanowisko ds. historyczno-edukacyjnych 5 Radca Prawny 6 Specjalista ds. BHP

19 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 8 V-ce Prezesowi Zarządu ds. Usług i Marketingu podlegają następujące komórki organizacyjne: 1. Dział Usług Gastronomicznych 2. Dział Public Relation 3. Dział Marketingu 4. Dział Organizacji Imprez 5. Dział Organizacji Ruchu Turystycznego 6. Dział Handlu

20 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 9 V-ce Prezesowi Zarządu ds. Technicznych i Górniczych podlegają następujące komórki organizacyjne: 1. Dział Inwestycji i Remontów 2. Sekcja Dokumentacji i Archiwizacji Wyrobisk Kopalni 3. Dział Robót Górniczych z podległymi oddziałami: - Oddział Mechaniczny - Oddział Górniczy Utrzymania Trasy Turystycznej - Oddział Górniczy Wystroju Trasy Turystycznej

21 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych Jednostki i stanowiska podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu 1. Dyrektor ds. Ekonomicznych, kierujący Działem Kontrolingu, Działem Finansowo-Księgowym z Głównym Księgowym na czele, Działem Administracji i Zarządzania Majątkiem oraz Sekcją ds. Informatyki

22 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Zadania: Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych Współudział w tworzeniu i realizacji strategii finansowej Spółki, opracowywanie planów finansowych Nadzór nad przygotowaniem planów budżetowych Spółki Nadzór i koordynacja audytów jakościowych Koordynowanie planów związanych z doskonaleniem systemu zarządzania jakością Nadzorowanie gospodarki finansowej Nadzorowanie zarządzania majątkiem Spółki Nadzór nad informatyzacją Spółki Współudział przy opracowywaniu planów związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania Współpraca z partnerami przedsięwzięć rozwojowych

23 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 1.1. Dział Administracji i Zarządzania Majątkiem Zadania: Prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Spółki Administrowanie i eksploatacja terenów i pomieszczeń Spółki Zarządzanie lokalami i powierzchnią użytkową Organizacja utrzymania porządku, czystości i ochrony powierzchni Oznakowanie oraz estetyka obiektów i otoczenia Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych Prowadzenie rejestru nieruchomości i gospodarki nieruchomościami Prowadzenie zaopatrzenia i magazynu gospodarczego Zabezpieczenie serwisu dla urządzeń i powierzonego sprzętu Kontrola i ewidencja przydziału ochron, środków czystości, posiłków profilaktycznych i deputatów Ekspediowanie poczty

24 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 1.2 Główny Księgowy Zadania: Współudział w tworzeniu i realizacji strategii finansowej Spółki, a w szczególności: - monitoring realizacji przyjętych planów finansowych - prognozowanie wykonania planów Nadzorowanie gospodarki finansowej, a w szczególności: - nadzór nad obrotem gotówki w Spółce - nadzorowanie płynności finansowej firmy - kontrola kosztów - optymalizacja wyniku finansowego - prowadzenie kontroli wewnętrznej w firmie

25 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych Prowadzenie księgowości Spółki w tym m.in.: - wypracowywanie zasad polityki księgowej - organizacja obiegu dokumentów księgowych - kontrola dokumentów księgowych - nadzór nad inwentaryzacją środków trwałych i obrotowych - sporządzanie bilansu i rocznego sprawozdania finansowego - monitorowanie zmian prawnych w zakresie rachunkowości oraz ich wdrażanie Monitoring zapasów logistycznych w Spółce

26 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 1.3 Dział Księgowo - Finansowy Zadania: Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki Prowadzenie rozrachunków i windykacji należności Prowadzenie kasy Rozliczanie zakupu środków trwałych oraz inwestycji Naliczanie amortyzacji od środków trwałych Prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi

27 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 1.4 Dział Kontrolingu Zadania: Kontrolling planów finansowych Analiza wskaźników finansowych Prognozowanie wyniku finansowego, bilansu i progu rentowności Informowanie Zarządu i kierowników poszczególnych centrów o wynikach przygotowanych sprawozdań i ważnych odchyleniach Opracowywanie planów budżetowych Bieżąca analiza kluczowych parametrów ekonomicznych zawartych w budżecie oraz planach ekonomicznych Spółki

28 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych Opracowywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych, oraz przeprowadzanie analizy odchyleń finansowych Analiza finansowa realizowanych projektów Analiza finansowa przygotowanych wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich Opracowywanie planów związanych z systemem zarządzania jakością Przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych dotyczących obsługi turystów Opracowywanie analiz efektywności wprowadzanych produktów i usług Analiza zleceń i przygotowywanych ofert

29 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 1.5 Sekcja ds. Informatyki Zadania: Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem informatycznym, w tym realizacja zakupów w tym zakresie Administrowanie systemami i sieciami lokalnymi Tworzenie nowoczesnej sieci komputerowej firmy Projektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania firmą Analiza sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego oraz bieżąca modernizacja sprzętu i aplikacji Szkolenia pracowników w zakresie obsługi komputera, obsługi systemów użytkowych i narzędzi Microsoft Office Czuwanie i nadzór nad bezpieczeństwem danych firmy

30 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 2. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji Zadania: Wypracowywanie polityki personalnej firmy Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych Prowadzenie systemu ocen pracowniczych, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji Prowadzenie systemu wynagradzania Sporządzanie umów-zlecenia z osobami fizycznymi Prowadzenie archiwum zakładowego Prowadzenie spraw związanych z organizacją wewnętrzną Spółki, w tym prowadzenie podstawowych dokumentów organizacyjnych Spółki Obsługa sekretarska i organizacyjna zarządu, w tym prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestru umów

31 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 2.1 Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych Zadania: Prowadzenie i rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie rozliczeń umów-zleceń Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON oraz podatku od osób fizycznych

32 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 3. Stanowisko ds. historyczno-edukacyjnych Zadania: Organizowanie wystaw Prowadzenie działalności edukacyjnej Konsultowanie i dokumentowanie materiałów, szkoleń i przedsięwzięć pod względem historycznym Śledzenie aktualnych osiągnięć naukowych w zakresie historii górnictwa i muzealnictwa Utrzymywanie kontaktów z placówkami muzealnymi, kulturalnymi i naukowymi Prowadzenie kroniki Spółki

33 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 3. Stanowisko ds. historyczno-edukacyjnych Zadania: - Organizowanie wystaw - Prowadzenie działalności edukacyjnej - Konsultowanie i dokumentowanie materiałów, szkoleń i przedsięwzięć pod względem historycznym - Śledzenie aktualnych osiągnięć naukowych w zakresie historii górnictwa i muzealnictwa - Utrzymywanie kontaktów z placówkami muzealnymi, kulturalnymi i naukowymi - Prowadzenie kroniki Spółki

34 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 4. Stanowisko ds. BHP Zadania: - Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP oraz ppoż. - Tworzenie warunków bezpiecznej pracy w Spółce - Prowadzenie i dokumentowanie szkoleń BHP dla pracowników Spółki Prowadzenie postępowań w zakresie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Informowanie kierownictwo i pracowników o zmianach w przepisach i normach BHP i ppoż., - Prowadzenie edukacji pracowników w tym zakresie

35 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 5. Radca Prawny Zadania: - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Spółki w pełnym zakresie - Odpowiedzialność i uprawnienia: zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia r.

36 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 10 Opis jednostek organizacyjnych 6. Kapelan – Kustosz podziemnych obiektów sakralnych Zadania: Otaczanie opieką podziemne obiekty sakralne, przeznaczone dla celów duszpasterskich i turystycznych Nawiązywanie kontaktów z obiektami sakralnymi w kraju i zagranicą Współuczestnictwo w działaniach związanych z organizacją uroczystości patriotyczno-religijnych i okolicznościowych Otaczanie systematyczną troską duszpasterską pracowników Spółki KSWTT oraz pracowników KSWPP oraz innych Spółek, których właścicielem jest Kopalnia.

37 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
Jednostki podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Usług i Marketingu 7. Dział Organizacji Ruchu Turystycznego Zadania: prowadzenie informacji, rezerwacji i sprzedaży biletów oraz usług organizacja ruchu turystycznego (we współpracy z Oddziałem Górniczym utrzymania Trasy) zarządzanie przewodnikami, w tym rozliczanie i szkolenie współpraca przy pozyskiwaniu nowych klientów rozwój produktu współpraca z Muzeum Żup Krakowskich w zakresie powierzonych zadań zbieranie danych zleconych przez Dział Marketingu

38 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
Jednostki podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Usług i Marketingu 8. Dział Organizacji Imprez Zadania: prowadzenie informacji, rezerwacji i sprzedaży imprez realizacja imprez (razem z pionem górniczym i działem gastronomii) współpraca przy pozyskiwaniu nowych klientów rozwój produktu prowadzenie Biura Promocji i Sprzedaży w Krakowie na ul.Wiślnej

39 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
9. Dział Marketingu Zadania: opracowywanie planów działalności marketingowej Spółki prowadzenie badań marketingowych i analiz ruchu turystycznego pozyskiwanie klientów poprzez promocję i reklamę usług organizacja szkoleń marketingowych pracowników i przewodników inicjowanie nowych produktów i wprowadzanie ich na rynek administrowanie Reprezentacyjną Orkiestrą Kopalni Soli współpraca z organizacjami i firmami turystycznymi oraz atrakcjami turystycznymi w kraju i za granicą współpraca z uczelniami kształcącymi w zakresie turystyki

40 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
10. Dział Public Relations Zadania: kreowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku Kopalni Soli „Wieliczka” opracowywanie, wydawanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych Spółki, w tym organizowanie imprez i akcji o charakterze PR współpraca z mediami i koordynowanie komunikacji Spółki z mediami nadzorowanie identyfikacji wizualnej Spółki prowadzenie i rozwój strony internetowej TT dokumentacja foto-video wydarzeń i imprez w Kopalni

41 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
11. Dział Handlu Zadania: prowadzenie działalności handlowej (sklep Żupnik, stoiska handlowe na powierzchni i pod ziemią) badanie potrzeb rynku i stosowne kształtowanie oferty handlowej zbieranie danych niezbędnych do wykonywania analiz 12. Dział Usług Gastronomicznych prowadzenie działalności gastronomicznej badanie potrzeb rynku i konsumentów rozwój zakresu i jakości usług współpraca z organizacjami gastronomicznymi i regionalnymi firmami gastronomicznymi

42 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
Jednostki podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych i Górniczych 13. Dział Robót Górniczych (w ramach którego funkcjonuje Oddział Mechaniczny, Oddział Górniczy Utrzymania Trasy Turystycznej oraz Oddział Górniczy Wystroju Trasy Turystycznej) Zadania: organizacja ruchu turystycznego i imprez w wyrobiskach, w tym służby dyspozytorskiej utrzymanie czystości i porządku w wyrobiskach Trasy kontrola stanu technicznego wyrobisk, obudowy i wyposażenia technicznego wyrobisk opracowywanie i opiniowanie projektów technicznych dotyczących górniczych robót remontowych i zabezpieczających

43 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
prowadzenie i dozór prac w wyrobiskach organizacja szkoleń osób uprawnionych do samodzielnego zjazdu do wyrobisk podziemnych Kopalni, w tym współorganizacja (z Działem Organizacji Ruchu Turystycznego) szkoleń przewodników obsługa urządzenia wyciągowego # Daniłowicza, stacji klimatyzacyjnej, wentylatora # Paderewski obsługa dźwigów platformowych i windy hydraulicznej w komorze Staszica obsługa pompowni fekaliów na poziomie VI i instalacji wodno-kanalizacyjnych utrzymywanie kontaktów z klientami, usługodawcami oraz władzami górniczymi

44 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
Utrzymywanie kontaktów z klientami, usługodawcami oraz władzami górniczymi Projektowanie aranżacji wystroju trasy turystycznej Pozyskiwanie i magazynowanie brył solnych i innych materiałów niezbędnych do prac artystycznych i aranżacyjnych Organizacja i nadzór prac inwestycyjnych i remontowych o charakterze artystycznym w wyrobiskach komorowych i chodnikowych Prowadzenie usług rzeźbiarskich i artystycznych, w tym projektów, makiet i modeli Projektowanie i produkcja pamiątek Projektowanie i wykonywanie stoisk wystawienniczych

45 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
Dział Inwestycji i Remontów Zadania: opracowywanie planów rzeczowo-finansowych inwestycji i remontów zlecanie opracowywania dokumentacji i kosztorysów planowanych robót udział w prowadzeniu postępowań przetargowych i przygotowywanie umów nadzór nad wykonawstwem robót i realizacją umów prowadzenie gospodarki środkami trwałymi Spółki

46 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
15. Sekcja Dokumentacji i Archiwizacji Wyrobisk Kopalni Zadania: dokumentowanie organizacji zabezpieczenia zabytkowej kopalni dokumentowanie zjawisk zagrożenia wodnego rejonu objętego ruchem turystycznym nadzór geologiczny na wykonawstwem prac górniczych prowadzonych w rejonie objętym ruchem turystycznym i sanatoryjnym opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobisk trasy turystycznej, muzeum i sanatorium dokumentowanie prac o charakterze artystycznym, w tym kaplic, rzeźb w drewnie i soli oraz tablic i napisów kompletowanie dokumentacji, odtwarzanie braków, archiwizacja udostępnianie zasobów archiwum opracowywanie programu szkoleń przewodników i pracowników w zakresie informacji geologicznej

47 Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Regulamin Organizacyjny
§ 11 Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin Organizacyjny Spółki obowiązuje od dnia roku Zmian w Regulaminie dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały.

48 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Interpretacja ujawnia gościom dlaczego i w jaki sposób miejsce które zwiedzają jest ważne, nie poprzestając na samej informacji, że tak jest w istocie.

49 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Interpretacja posługuje się wieloma technikami podobnymi do tych stosowanych przez najdoskonalszych bajarzy

50 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Pytanie pomocne przy planowaniu interpretacji: Kim są osoby słuchające / kto/ Co należy zinterpretować / co/ Gdzie powinniśmy interpretować / gdzie/ Jakich przedmiotów, obiektów, osób dotyczy opowiadanie /jakie/ Kiedy należy interpretować opowiadanie /kiedy/ W jaki sposób należy interpretować to opowiadanie /jak/ Dlaczego powinniśmy interpretować to opowiadanie /dlaczego/

51 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Syndrom B U H Z B–yć z pozostałymi uczestnikami wycieczki (lecz często być z dala od nich) U–lżyć swoim potrzebom fizjologicznym w czystej i schludnej toalecie H–erbaty która będzie gorąca i smaczna i dopiero wówczas pragną oni: Z–obaczyć to co atrakcja ma do zaoferowania

52 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Co zapamiętują goście ? 10 % to co usłyszą 30 % to co przeczytają 50 % to co zobaczą 90 % to co sami zrobią

53 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Dobierając tematy interpretacji należy: - upewnić się czy odpowiadają doświadczeniom oraz zainteresowaniu gości - upewnić się, czy dotyczą rzeczy znanych upewnić się czy zdołaj one utrzymać zainteresowanie Opowiadanie historyjek i anegdot może uzupełnić dobrą interpretację.

54 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Gdzie i kiedy należy interpretować? Zorganizuj odpowiednią przestrzeń dla gości by mogli wchłonąć otaczające ich środowisko a następnie: wzbudź w nich zainteresowanie, nie wtykaj im na siłę wszystkie wyjaśnienia w jednej chwili pozwól turystom na ich własne ustanowienie rytmu, tempa zwiedzania pozwól swoim gościom na dokonywanie ich własnych odkryć /sprawdź jednak czy to robią/ zwróć na siebie ich uwagę oraz zadaj kilka przygotowanych pytań zorganizuj miejsce do siedzenia, ludzie potrzebują czasu po to by strawić to co zobaczyli

55 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Interpretacja dla dzieci oznacza: Posiadanie wiedzy, która intryguje dzieci oraz utrzymanie ich zainteresowania tematem Opowiadanie dzieciom dobrych historyjek tak, aby słuchały z uwagą Zachęcanie ich do robienia „czegoś” gdyż jeśli już się czegoś podejmą to potrafią to robić przez długi okres czasu Przedstawienie tematu w wesoły sposób, tak aby śmiały się przez całą drogę do domu

56 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Prezentacja ustna prowadzona przez przewodnika: Witasz gości swojej grupy Dowiadujesz się czy członkowie grupy mają specjalne życzenia, które jeśli to możliwe spełniasz Uprzejmie i taktownie zwracasz uwagę swojej grupie na istniejące zakazy i ograniczenia Jeśli wypada, pytasz o inne lokalne atrakcje jakie zwiedzała grupa twoich gości co umożliwi ci ewentualne nawiązanie do własnej prezentacji Przedstawiasz ogólny temat oraz przybliżony czas trwania prezentacji – informujesz o rozmieszczeniu toalet, punktów gastronomicznych, sklepów itp. Następnie sprawdzasz słyszalność członków grupy Stosujesz formę i styl wypowiedzi jaki najbardziej odpowiada twoim gościom

57 Kurs przewodnicki 2005/2006 INTERPRETACJA
Przekazujesz swoje informacje w taki sposób że: a. Interesuje i ciekawi ich twoja wypowiedź b. Rozumieją i uczą się tego co mówisz c. Twoja prezentacja wzmaga doświadczenia gości oraz wyczucie samego obiektu Od czasu do czasu zachęcasz ich do zadawania pytań Na zadane pytanie odpowiadasz całej grupie, a nie tylko osobie która pytanie zadała Jeśli nie masz odpowiedzi prosisz gości by ewentualnej odpowiedzi poszukali we wskazanym przez ciebie źródle lub kierujesz ich do osoby kompetentnej Promujesz inne atrakcje miasta i regionu Dziękujesz swoim gościom za zainteresowanie

58


Pobierz ppt "Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google