Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń, który opuścił 25 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, otrzymuje naganę wychowawcy klasy (ustne upomnienie w obecności klasy bez wpisywania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń, który opuścił 25 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, otrzymuje naganę wychowawcy klasy (ustne upomnienie w obecności klasy bez wpisywania."— Zapis prezentacji:

1

2 Uczeń, który opuścił 25 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, otrzymuje naganę wychowawcy klasy (ustne upomnienie w obecności klasy bez wpisywania dodatkowych punktów ujemnych) oraz jest kierowany do pedagoga szkolnego na rozmowę profilaktyczno – dyscyplinujacą.

3 Uczeń, który opuścił 50 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia otrzymuje naganę dyrektora szkoły w obecności rodziców (ustne upomnienie bez wpisywania dodatkowych punktów ujemnych).

4 Uczeń, który opuścił więcej niż 50 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, bez względu na uzyskiwane wyniki nauczania oraz aktywność społeczną, otrzymuje ocenę naganną z zachowania.

5 Uczeń, który opuścił 100 (i więcej) godzin w semestrze bez usprawiedliwienia może zostać skreślony z listy uczniów, z zawieszeniem wykonania kary w przypadku uzyskania poręczenia ze strony wychowawcy, samorządu klasowego, nauczyciela szkoły lub dyrektora szkoły.

6 Kara zostaje przywrócona w przypadku dalszego opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

7 Uczeń, który używa słów wulgarnych zobowiązany jest do przygotowania referatu na temat kultury słowa oraz wygłoszenia go na godzinie wychowawczej w klasie, której jest uczniem.

8 Dokładny termin lekcji, na której referat ma być wygłoszony, ustala wychowawca klasy.

9 Uczeń powinien wykonać zadanie na najbliższej (wyznaczonej przez wychowawcę) lekcji, w przeciwnym wypadku otrzymuje 20 punktów ujemnych.

10 Kopię referatu uczeń dostarcza do przewodniczącego zespołu wychowawczego lub biblioteki.

11

12 W przypadku, gdy uczeń palił papierosy/ e-papierosy na terenie szkoły lub w jej bezpośrednim otoczeniu, nauczyciel/pracownik szkoły, który to stwierdził może zobowiązać go do posprzątania miejsca tego samego dnia, w którym ów fakt nastąpił.

13 Ponadto, uczeń zobowiązany jest do wskazania dowolnemu nauczycielowi/pracownikowi szkoły posprzątanego miejsca.

14 Nauczyciel/pracownik szkoły potwierdza fakt podpisem na Karcie*, którą uczeń pobiera w sekretariacie szkoły. * KARTA WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY

15 Pobranie oraz oddanie Karty przez ucznia odnotowane zostaje w przeznaczonym do tego celu zeszycie w sekretariacie szkoły.

16 Zapisy w zeszycie weryfikuje nauczyciel/pracownik szkoły, który wyznaczył karę, a także wychowawca ucznia przy wystawianiu oceny z zachowania.

17 Jeśli uczeń nie wykona zadania otrzymuje 20 punktów ujemnych.

18 Jeśli uczeń korzysta z telefonu podczas lekcji bez zgody nauczyciela, zostaje ukarany zgodnie z regulaminem oraz zobowiązany jest do wyłączenia telefonu i położenia go w widocznym miejscu.

19 Jeżeli sytuacja się powtórzy nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon i zatrzymać go na ustalony przez siebie czas w danym dniu zajęć szkolnych. Uczeń ma obowiązek odebrać telefon w ustalonym terminie, ponieważ nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrany telefon.

20 Wszystkie kary odnotowywane są przez wychowawcę w dzienniku wychowawcy klasy.

21 Ponadto wychowawca informuje o nich rodziców ucznia podając szczegółową informację na temat sposobu łamania regulaminu w zakresie wagarowania, palenia papierosów/e-papierosów na terenie szkoły lub w jej bezpośrednim otoczeniu oraz korzystania z telefonu podczas lekcji bez zgody nauczyciela.

22 Za 100% obecności (rozumianych jako brak nieobecności nieusprawiedliwionych) na zajęciach w danym miesiącu, uczniowi/uczennicy przysługuje możliwość jednorazowego (na jednej lekcji) tzw ‘nieprzygotowania’ do wykorzystania w kolejnym miesiącu.

23 Bonus ma postać kuponu wystawianego przez wychowawcę klasy.

24 Uczeń ma prawo wykorzystać kupon okazując go nauczycielowi przed daną lekcją.

25 Bonus nie dotyczy zaplanowanych sprawdzianów.

26 THE END


Pobierz ppt "Uczeń, który opuścił 25 godzin w semestrze bez usprawiedliwienia, otrzymuje naganę wychowawcy klasy (ustne upomnienie w obecności klasy bez wpisywania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google