Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja przyznawania punktacji ECTS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja przyznawania punktacji ECTS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja przyznawania punktacji ECTS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP

2 Koncepcja przyznawania punktacji ETCS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 18.03.2011r. studia podyplomowe powinny umożliwić uzyskanie słuchaczom co najmniej 60 punktów ECTS. Konieczne jest zatem wprowadzenie do Regulaminu studiów podyplomowych UEP zasad przyznawanie punktów ECTS. Proponowany termin wprowadzenia: studia podyplomowe uruchamiane w semestrze zimowym 2012 r. Procedura przyznania punktów ECTS – Kierownik komórki inicjującej studia podyplomowe przedstawia do zaopiniowania wydziałowej komisji programowej sylabusy przedmiotów studiów podyplomowych zawierające propozycję punktacji ECTS stanowiących integralną część dokumentacji wniosku o uruchomienie studiów.

3 Koncepcja przyznawania punktacji ETCS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP Propozycja punktacji ECTS – Program studiów podyplomowych zawiera minimum 10 przedmiotów, które – 5 przedmiotów zaliczanych jest przez egzamin. Każdy przedmiot wyceniony jest na 6 punktów. W przypadku studiów podyplomowych, w ofercie których są przedmioty które realizowane są w większym niż przeciętnym (14) wymiarze godzin dopuszczalne jest przyjęcie mniejszej liczby egzaminów, które mogą być wycenione wyżej niż na 6 punktów. – Pozostałe przedmioty (minimum 5) zaliczane są bez egzaminu i każdy z nich wyceniony jest przeciętnie na 3 punkty. – Seminarium dyplomowe wycenione jest na 15 punktów w rozbiciu semestralnym 5p/10p – Suma uzyskanych punktów przy zastosowaniu powyższej reguły wynosić powinna minimum 60 punktów ECTS

4 Koncepcja przyznawania punktacji ETCS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP Odpowiednio do zapisów Ustawy konieczne jest określenie efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji. Konieczne jest zatem opracowania do każdego przedmiotu sylabusa zwierającego : – Cele kształcenia (co najmniej 3) – Efekty kształcenia rozbiciu na: Wiedzę Umiejętności Kompetencje personalne i społeczne – Powiązanie treści programowych z celami kształcenia i efektami kształcenia – Czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza – Sposób zaliczania przedmiotu (łącznie z seminarium) – Sposób sprawdzenia osiągania zakładanych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych)

5 Definicje stosowane przez Krajowe Ramy Kwalifikacji Efekty uczenia sie - oznaczają określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji Wiedza – oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki Umiejętności – oznaczają zdolność dostosowania wiedzy i korzystanie z know – how w celu wykonania zdań i rozwiązywania problemów Kompetencje – oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych ukazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej

6 Zgodnie z przyjętą w UE metodologią poziomy kwalifikacji opisywać się będzie w PRK przy pomocy trzech grup deskryptorów 1.Określających poziom wiedzy 2.Określających poziom umiejętności 3.Określających poziom „kompetencji społecznych i personalnych”

7 Deskryptory uniwersalne dla 6 poziomu PRK WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne i personalne Ma wiedze ogólną i szczegółową w wybranych zakresach pozwalającą na rozumienie i rozwiązywanie problemów w kontekście uczenia się na poziomie studiów wyższych II stopnia i/lub pracy wymagającej zaawansowanego (wysoko profesjonalnego) przygotowania Ma opanowane wysoko profesjonalne umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów w kontekście uczenia się i/lub pracy Jest zdolny do: samodzielności i inicjatywy na różnych polach współpracy z innymi w ramach działań o różnym charakterze wypowiadania sądów w ważnych sprawach z uwzględnieniem etycznych wymiarów swojego postępowania

8 Efekty kształcenia dla obszarów studiów społecznych Źródło: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSzW, W-wa 2010

9 Efekty kształcenia dla obszarów studiów społecznych

10

11


Pobierz ppt "Koncepcja przyznawania punktacji ECTS dla studiów podyplomowych organizowanych przez UEP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google