Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany aktów prawnych obowiązujące w roku szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany aktów prawnych obowiązujące w roku szkolnym."— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany aktów prawnych obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Opracowanie: Małgorzata Korchowiec

2 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

3 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6- latków pozostaje1 września 2014 r. Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7- letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.

4 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., rozpoczną naukę jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców); Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów.

5 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Odroczenie obowiązku szkolnego Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko będzie się odbywało na wniosek rodziców. Taki wniosek rodzice będą mogli składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego,w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

6 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

7 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 Zmiany w art.7 – W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy.

8 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

9 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 1g. Asystentowi, o którym mowa w ust. 1e, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

10 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014

11 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Programy nauczania Definicja programu „ 13b) program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

12 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wymagania formalne dotyczące zawartości programów nauczania ograniczają się do warunków: – a) uwzględniania w nich wszystkich celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania- efektów kształcenia ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej, – b) dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

13 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli. Programy nauczania mogą być przygotowane w sposób i w formie ustalonej w danej szkole. Nie będzie aktów wykonawczych do ustawy regulujących ten obszar pracy szkoły.

14 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

15 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

16 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

17 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów

18 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zespołowy wybór podręcznika i/lub materiału edukacyjnego. Zasada „jednego podręcznika”.

19 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zestaw podręczników i/lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkole. Materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

20 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

21 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 30 MAJA 2014 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ (Dz. U. 2014 poz. 803)

22 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

23 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

24 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

25 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

26 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

27 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY 1 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1157).

28 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa W przepisach doprecyzowano: indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem

29 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Rozporządzenie umożliwia: prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez jednego lub dwóch nauczycieli;

30 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa organizację zajęć w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (katalog miejsc, w których dziecko może przebywać jest otwarty) – w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty

31 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi: dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniówklas I - III realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

32 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania: – wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 1 za zgodą organu prowadzącego szkołę. – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia - niższym niż minimalny wymiar.

33 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI Dziennik Ustaw 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150)

34 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany w rozporządzeniu Zniesienie obligatoryjności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. To rodzice decydują, czy ubezpieczyć dziecko NNW oraz wybierają ubezpieczyciela i kwotę ubezpieczenia.

35 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba, która została ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Wprowadzenia możliwości łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy za zgodą dyrektora szkoły – przy wycieczkach kilku osobowych.

36 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH, KTÓRE SŁUŻĄ ZAPEWNIENIU SKUTECZNEGO WYKONANIA PROGRAMU „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE” 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1151).

37 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany w rozporządzeniu Zmiana nazwy programu z „Owoce w szkole” na „Owoce i warzywa w szkole”. Katalog działań obowiązkowych dla szkół uczestniczących w programie. Działania prowadzone w czasie zajęć lub poza nimi -co najmniej dwa działania w danym semestrze szkolnym.

38 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Katalog działań: organizowanie konkursów i festynów tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania, organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu,

39 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,

40 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

41 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ RODZAJÓW TEJ DOKUMENTACJI.

42 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

43 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Regulacje nowego rozporządzenia Do dziennika lekcyjnego wpisuje się: – w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, – daty i miejsca urodzenia, – adresy ich zamieszkania, – imiona i nazwiska rodziców, – adresy ich zamieszkania jeśli są różne od adresu zamieszkania ucznia,

44 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa – adresy poczty elektronicznej i numery ich telefonów, jeśli je posiadają, – imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, – tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, – tematy przeprowadzonych zajęć, – oceny bieżące, – śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, – śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania.

45 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się: – obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych – liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem (wyj. dziennik elektroniczny §22).

46 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

47 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dziennik innych zajęć Uzasadniona konieczność dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej: – zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wynikające z zainteresowań uczniów – art.42 ust.2

48 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Do dziennika innych zajęć wpisujemy : w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, oddział do, którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów jeśli je posiadają, Indywidualny program pracy z dzieckiem, program pracy grupy – jeśli zajęcia są grupowe,

49 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy z dzieckiem, odnotowuje się obecność ucznia na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem (wyj. dziennik elektroniczny §22).

50 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

51 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Arkusze ocen

52 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

53 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

54 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

55 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Usunięto dotychczasowy obowiązek prowadzenia przez nauczyciela dziennika realizowanych w szkole zajęć i czynności w ramach tzw. „godzin karcianych”. Zapisy o odbyciu takich zajęć nauczyciel będzie umieszczał w dzienniku zajęć w świetlicy oraz w dziennikach innych zajęć.

56 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Ustalono katalog uchwał rady pedagogicznej i zezwoleń wydawanych przez dyrektora, które stanowią także dokumentację przebiegu nauczania.

57 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Materiały źródłowe ORE – prezentacje dyr. A. Jasiński MEN - zasoby

58 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

59 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Strona internetowa zespołu edukacji wczesnoszkolnej warszawskaew.jimdo.com


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany aktów prawnych obowiązujące w roku szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google