Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

2 2 Ramowa Dyrektywa Wodna – cele i derogacje RDW zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych niepogarszanie stanu cele środowiskowe – dobry stan wód derogacje utrzymanie dobrego stanu integracja działań

3 3 Odstępstwa od osiągnięcia celów DEROGACJE Art. 4.4 przedłużenie terminu - dobry stan musi zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 r. Art. 4.5 osiągnięcie mniej rygorystycznych celów pod pewnymi warunkami osiągnięcie mniej rygorystycznych celów pod pewnymi warunkami Art. 4.6 tymczasowe pogorszenie się stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku działania siły wyższej Art. 4.7 nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych,

4 4 Wody powierzchniowe 7 %JCWP rzek 24 % JCWP jezior 100 %JCWP przybrzeżnych 90 %JCWP przejściowych Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny

5 5 Wody podziemne Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny 18 %JCWPd

6 Strona | 06 aPGW MasterPlany odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW PZRP aPWŚK działania podstawowe i uzupełniające (program działań) Działania – sprzyjające osiągnięciu celów Działania mające wpływ na stan wód- derogacje Rodzaje działań w aPGW

7 7 konieczność opracowania wynika z bezpośrednich ustaleń z Komisją Europejską konieczność opracowania wynika ustawy Prawo wodne (art. 113) zakres na podstawie Action Planu (uchwała RM nr 118/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.), uzgodniony z KE zakres wynika z Prawa wodnego (art. 114) rekomendacje w zakresie odstępstw z art. 4.4, 4.5 i 4.7 RDW uwzględnienie i zatwierdzenie odstępstw wskazanych w MasterPlanach derogacje tylko ze względu na inwestycje wszystkie odstępstwa z art. 4 RDW dla JCWP i JCWPd analiza inwestycji tylko dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry uwzględnienie inwestycji również dla pozostałych obszarów dorzeczy MASTERPLANYMASTERPLANYMASTERPLANYMASTERPLANY aPaPGGWWaPaPGGWWGW MasterPlany a plany gospodarowania wodami

8 8 Realizacja inwestycji a dobry stan wód Art. 4.7 nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnychnieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowiekaniezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka

9 9 Realizacja inwestycji a dobry stan wód Warunki odstępstwa korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na możliwości techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnegokorzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na możliwości techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego zaplanowano wszystkie możliwe działania, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wódzaplanowano wszystkie możliwe działania, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód

10 10 Realizacja inwestycji a dobry stan wód Warunki odstępstwa przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny i/lubprzyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa osiągnięte dzięki inwestycji, są większe niż korzyści wynikające z ociągnięcia celów środowiskowychkorzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa osiągnięte dzięki inwestycji, są większe niż korzyści wynikające z ociągnięcia celów środowiskowych przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczaprzyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

11 11 Rodzaje inwestycji - przykłady  kształtowanie poprzeczne i podłużne koryta rzeki  zabezpieczenie przeciwpowodziowe (zbiorniki retencyjne, wały, jazy itp.)  regulacja i odbudowa koryta cieku  zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta  rewitalizacja szlaku żeglownego

12 12 Nieosiągnięcie celów środowiskowych – art. 4.7 423inwestycje, wpływające na: 648JCWP rzek 2JCWP jezior 1JCWP przejściowe 12 JCWPd

13 13 Terminy zgłaszania inwestycji - podsumowanie W ramach projektów aPGW dla Wisły i Odry uwzględniono dodatkowo nowe zgłoszenia inwestycji spełaniających warunki art. 4.7. Dla pozostałych dorzeczy – pełna analiza wpływu. zgłoszenia od lipca do listopada 2014 r. W ramach opracowywania MasterPlanów przeprowadzono pełną analizę wpływu wraz oceną spełnienia przesłanek art. 4.7 RDW 2013 r. zgłoszenia w 2014 r. w tym w ramach konsultacji społecznych sooś (kwiecień/czerwiec)

14 14 Gdzie szukać inwestycji ? Przykład: aPGW Wisła Zał. 31 LISTA INWESTYCJI – charakterystyka inwestycji, zasięg oddziaływania, ocena spełnienia przesłanek do derogacji Zał. 28 ODSTĘPSTWA – zestawienie wszystkich jcw z informacją o odstępstwach wraz z uzasadnieniem Zał. 35 aPWŚK – baza danych wraz z częścią opisową

15 15 Konsultacje społeczne projektów aPGW Konsultacje społeczne: 25.11.2014-26.05.2015 na poziomie krajowym i regionalnym na poziomie krajowym i regionalnym minimum 8 konferencji w ramach działań informacyjno- konsultacyjnych (na terenie każdego rzgw + ogólnopolska), minimum 8 konferencji w ramach działań informacyjno- konsultacyjnych (na terenie każdego rzgw + ogólnopolska), spotkania konsultacyjne spotkania konsultacyjne Krajowe Forum Wodne Krajowe Forum Wodne wspólne konsultacje z PZRP – od grudnia 2014 wspólne konsultacje z PZRP – od grudnia 2014 film promocyjny film promocyjny www.apgw.kzgw.gov.pl

16 Dziękuję za uwagę Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy


Pobierz ppt "Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google