Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

2 Ramowa Dyrektywa Wodna – cele i derogacje
RDW zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych niepogarszanie stanu cele środowiskowe – dobry stan wód derogacje utrzymanie dobrego stanu integracja działań

3 Odstępstwa od osiągnięcia celów
DEROGACJE Art. 4.4 przedłużenie terminu - dobry stan musi zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 r. Art. 4.5 osiągnięcie mniej rygorystycznych celów pod pewnymi warunkami Art. 4.6 tymczasowe pogorszenie się stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku działania siły wyższej Art. 4.7 nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych,

4 Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny
Wody powierzchniowe 7 % JCWP rzek 24 % JCWP jezior 100 % JCWP przybrzeżnych 90 % JCWP przejściowych

5 Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny
Wody podziemne 18 % JCWPd

6 odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW działania podstawowe i uzupełniające
Rodzaje działań w aPGW aPGW MasterPlany odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW PZRP aPWŚK działania podstawowe i uzupełniające (program działań) Działania mające wpływ na stan wód- derogacje Działania – sprzyjające osiągnięciu celów

7 MasterPlany a plany gospodarowania wodami
konieczność opracowania wynika z bezpośrednich ustaleń z Komisją Europejską konieczność opracowania wynika ustawy Prawo wodne (art. 113) zakres na podstawie Action Planu (uchwała RM nr 118/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.), uzgodniony z KE zakres wynika z Prawa wodnego (art. 114) rekomendacje w zakresie odstępstw z art. 4.4, 4.5 i 4.7 RDW uwzględnienie i zatwierdzenie odstępstw wskazanych w MasterPlanach derogacje tylko ze względu na inwestycje wszystkie odstępstwa z art. 4 RDW dla JCWP i JCWPd analiza inwestycji tylko dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry uwzględnienie inwestycji również dla pozostałych obszarów dorzeczy MASTERPLANY a P G W

8 Realizacja inwestycji a dobry stan wód
Art. 4.7 nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka

9 Realizacja inwestycji a dobry stan wód
Warunki odstępstwa korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na możliwości techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego zaplanowano wszystkie możliwe działania, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód

10 Realizacja inwestycji a dobry stan wód
Warunki odstępstwa przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa osiągnięte dzięki inwestycji , są większe niż korzyści wynikające z ociągnięcia celów środowiskowych przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

11 Rodzaje inwestycji - przykłady
kształtowanie poprzeczne i podłużne koryta rzeki zabezpieczenie przeciwpowodziowe (zbiorniki retencyjne, wały, jazy itp.) regulacja i odbudowa koryta cieku zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rewitalizacja szlaku żeglownego

12 Nieosiągnięcie celów środowiskowych – art. 4.7
inwestycje, wpływające na: JCWP rzek JCWP jezior JCWP przejściowe 12 JCWPd

13 Terminy zgłaszania inwestycji - podsumowanie
W ramach opracowywania MasterPlanów przeprowadzono pełną analizę wpływu wraz oceną spełnienia przesłanek art. 4.7 RDW 2013 r. zgłoszenia w 2014 r. w tym w ramach konsultacji społecznych sooś (kwiecień/czerwiec) W ramach projektów aPGW dla Wisły i Odry uwzględniono dodatkowo nowe zgłoszenia inwestycji spełaniających warunki art Dla pozostałych dorzeczy – pełna analiza wpływu. zgłoszenia od lipca do listopada 2014 r.

14 Gdzie szukać inwestycji ? Przykład: aPGW Wisła
Zał. 35 aPWŚK – baza danych wraz z częścią opisową Zał. 28 ODSTĘPSTWA – zestawienie wszystkich jcw z informacją o odstępstwach wraz z uzasadnieniem Zał. 31 LISTA INWESTYCJI – charakterystyka inwestycji, zasięg oddziaływania, ocena spełnienia przesłanek do derogacji

15 Konsultacje społeczne projektów aPGW
na poziomie krajowym i regionalnym minimum 8 konferencji w ramach działań informacyjno-konsultacyjnych (na terenie każdego rzgw + ogólnopolska), spotkania konsultacyjne Krajowe Forum Wodne wspólne konsultacje z PZRP – od grudnia 2014 film promocyjny

16 Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Dziękuję za uwagę Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania wodami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google