Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opracowały : Teresa Kufel, Iwona Rusin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opracowały : Teresa Kufel, Iwona Rusin."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opracowały : Teresa Kufel, Iwona Rusin

2 Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny. Mają na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój, w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Problemy rozwojowe mogą występować od urodzenia, tak więc wczesna pomoc powinna być dostępna już od pierwszych tygodni życia, gdy rodzice lub lekarz pediatra zauważą niepokojące objawy.

3 Dziecko, u którego rozwój przebiega nieprawidłowo, powinno jak najwcześniej uzyskać specjalistyczną pomoc. Nie ma jednej, niezawodnej recepty na wspieranie dziecka z problemami rozwojowymi. Każde dziecko rozwija się w innym rytmie, ma swoje uzdolnienia i specyficzne trudności. Dlatego wszystkie działania naprawcze powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych. Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju i wynikające z tego następujące możliwości:

4 większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne; szybsze niż u starszych postępy usprawniania; zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone; pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów; nie ma nawarstwiania się następstw braku wczesnej pomocy.

5 U dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – wczesna interwencja pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne. Będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki, być może nawet w integracji, a w przyszłości – dzięki wczesnej pomocy – dostępne będą dla nich szanse przygotowania zawodowego, pracy i bardziej samodzielnego i niezależnego życia.

6 Rozporządzenie MENiS z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „ wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

7 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej w tym specjalnej, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Szkoły i placówki realizujące wczesne wspomaganie powinny posiadać odpowiednią bazę oraz kadrę pedagogiczną ze specjalistycznym przygotowaniem, tak aby mogły być realizowane wszystkie wskazania do pracy z dzieckiem i rodziną zawarte w opinii.

8 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie dzieci niepełnosprawne posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, powinny być objęte wczesnym wspomaganiem, dotyczy to także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziałów specjalnych, integracyjnych lub ogólnodostępnych w przedszkolach. Wczesne wspomaganie jest dodatkową formą pomocy i nie wyklucza udziału dziecka w wychowaniu przedszkolnym.

9 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości i potrzeb dziecka. Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia mogą być prowadzone w domu rodzinnym, natomiast dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 osoby. Zajęcia prowadzone powinny być z dzieckiem i jego rodziną.

10 Cel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia powinny: zapobiegać pogłębianiu się niepełnosprawności, zapobiegać izolacji rodziny, przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, pomóc rodzinie w akceptacji niepełnosprawnego dziecka oraz wypełnianiu zadań opiekuńczo-rehabilitacyjnych w domu, pozwolić na osiągnięcie samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju, rozwijać odpowiedzialność rodziny za prawidłowy rozwój dziecka oraz wzmacniać wiarę dziecka we własne możliwości, umacniać więzi rodzinne i zapobiegać oddawaniu dzieci niepełnosprawnych do placówek sprawujących całkowita opiekę,

11 Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uzgodnić z organem prowadzącym realizacje wczesnego wspomagania Wprowadzić do statutu szkoły/placówki zapis dotyczący realizacji tego zadania. Po dostarczeniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania powołać zespół w określonym przez rozporządzenie składzie: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog), psycholog, logopeda, inni specjaliści w zależności od potrzeb.

12 Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Członkowie zespołu powinni posiadać przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Uzgodnić z rodzicami (prawnymi opiekunami) miejsce prowadzenia zajęć. Koordynować pracę zespołu lub upoważnić innego nauczyciela do realizacji tego zadania.

13 Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do zadań zespołu należy: Ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia jego rodziny. Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze wczesnego wspomagania między innymi z jednostkami opieki zdrowotnej (np. w zakresie zapewnienia rehabilitacji lub innej niezbędnej pomocy medycznej) i pomocy społecznej itd. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

14 Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Analizowanie postępów dziecka i wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. Dokumentowanie prowadzonych działań pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka, dokumentowanie współpracy z rodziną oraz pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

15 Dziękujemy :D


Pobierz ppt "Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opracowały : Teresa Kufel, Iwona Rusin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google