Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Opracowały : Teresa Kufel , Iwona Rusin

2 Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie to szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny. Mają na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój, w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Problemy rozwojowe mogą występować od urodzenia, tak więc wczesna pomoc powinna być dostępna już od pierwszych tygodni życia, gdy rodzice lub lekarz pediatra zauważą niepokojące objawy.

3 Dziecko, u którego rozwój przebiega nieprawidłowo, powinno jak najwcześniej uzyskać specjalistyczną pomoc. Nie ma jednej, niezawodnej recepty na wspieranie dziecka z problemami rozwojowymi. Każde dziecko rozwija się w innym rytmie, ma swoje uzdolnienia i specyficzne trudności. Dlatego wszystkie działania naprawcze powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych. Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju i wynikające z tego następujące możliwości:

4 większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne;
szybsze niż u starszych postępy usprawniania; zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone; pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów; nie ma nawarstwiania się następstw braku wczesnej pomocy.

5 U dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – wczesna interwencja pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne. Będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki, być może nawet w integracji, a w przyszłości – dzięki wczesnej pomocy – dostępne będą dla nich szanse przygotowania zawodowego, pracy i bardziej samodzielnego i niezależnego życia.

6 Rozporządzenie MENiS z dnia 11 października 2013 r
Rozporządzenie MENiS z dnia 11 października 2013 r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „ wczesnym wspomaganiem” , w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka .

7 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej w tym specjalnej, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Szkoły i placówki realizujące wczesne wspomaganie powinny posiadać odpowiednią bazę oraz kadrę pedagogiczną ze specjalistycznym przygotowaniem, tak aby mogły być realizowane wszystkie wskazania do pracy z dzieckiem i rodziną zawarte w opinii.

8 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wszystkie dzieci niepełnosprawne posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, powinny być objęte wczesnym wspomaganiem, dotyczy to także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziałów specjalnych, integracyjnych lub ogólnodostępnych w przedszkolach. Wczesne wspomaganie jest dodatkową formą pomocy i nie wyklucza udziału dziecka w wychowaniu przedszkolnym.

9 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości i potrzeb dziecka. Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia mogą być prowadzone w domu rodzinnym, natomiast dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 osoby. Zajęcia prowadzone powinny być z dzieckiem i jego rodziną.

10 Cel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia powinny: zapobiegać pogłębianiu się niepełnosprawności, zapobiegać izolacji rodziny, przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, pomóc rodzinie w akceptacji niepełnosprawnego dziecka oraz wypełnianiu zadań opiekuńczo-rehabilitacyjnych w domu, pozwolić na osiągnięcie samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju, rozwijać odpowiedzialność rodziny za prawidłowy rozwój dziecka oraz wzmacniać wiarę dziecka we własne możliwości, umacniać więzi rodzinne i zapobiegać oddawaniu dzieci niepełnosprawnych do placówek sprawujących całkowita opiekę,

11 Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Uzgodnić z organem prowadzącym realizacje wczesnego wspomagania Wprowadzić do statutu szkoły/placówki zapis dotyczący realizacji tego zadania. Po dostarczeniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania powołać zespół w określonym przez rozporządzenie składzie: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog), psycholog, logopeda, inni specjaliści w zależności od potrzeb.

12 Zadania dyrektora szkoły/placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Członkowie zespołu powinni posiadać przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Uzgodnić z rodzicami (prawnymi opiekunami) miejsce prowadzenia zajęć. Koordynować pracę zespołu lub upoważnić innego nauczyciela do realizacji tego zadania.

13 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do zadań zespołu należy: Ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia jego rodziny. Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze wczesnego wspomagania między innymi z jednostkami opieki zdrowotnej (np. w zakresie zapewnienia rehabilitacji lub innej niezbędnej pomocy medycznej) i pomocy społecznej itd. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

14 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Analizowanie postępów dziecka i wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. Dokumentowanie prowadzonych działań pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka, dokumentowanie współpracy z rodziną oraz pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

15 Dziękujemy :D


Pobierz ppt "Informacja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google