Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. Lublin, 25-26 września 2014 r. Danuta Gurdak Biblioteka Główna UPJPII w Krakowie

2 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Uniwersyteckie biblioteki naukowe funkcjonują w wymiarze społecznym w odniesieniu do uniwersytetu wobec całego społeczeństwa Wobec wyzwań współczesności biblioteki wraz z uniwersytetami, nie tyle powinny pozostawać w ścisłej zależności od potrzeb i oczekiwań społecznych, lecz przede wszystkim powinny wpływać na świadomość społeczną, ukazywać kierunki zmian, otwierać nowe perspektywy. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie realizuje swą aktywność naukowo-badawczą w obszarach nauk: teologicznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych, zgodnie z magisterium Kościoła Katolickiego. Efektem takiej aktywności akademickiej jest przygotowanie człowieka do odpowiedzialnego podejmowania wyzwań współczesności. Biblioteka UPJPII stara się aktywnie współuczestniczyć w tej misji.

3 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Niepokojące trendy w czasach współczesnych Misja biblioteki teologicznej i kościelnej Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą Biblioteka UPJPII w społeczeństwie Z nadzieją w przyszłość

4 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Z utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Jan Paweł II

5 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl CZASY WSPÓŁCZESNE postęp techniczny i cywilizacyjny przemiany społeczno-kulturowe postmodernizm – ponowoczesność – detradycjonalizacja – globalizacja Globalizacja - zjawisko natury ekonomicznej, kulturowej, technologicznej i politycznej Globalizm – bardzo silna tendencja do tego, aby na globie ziemskim utworzyć jedną społeczność ludzką, której nie dzielą granice geograficzne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne czy narodowościowe P. Jaroszyński

6 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Czasy współczesne i prędkość zmian w dziedzinie techniki technoglobalizm – dynamiczny rozwój nowych technologii wraz z szybkim tempem ich stosowania i rozprzestrzeniania się społeczne zdeterminowanie przez technikę w połączeniu z kultem nauki kryzys wartości sekularyzm – filozofia życiowa, w której zagadnienia dotyczące teologii traktowane są jako niewiarygodne i niepotrzebne, a wizja rozwoju człowieka opiera się wyłącznie na gromadzeniu środków materialnych

7 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Czasy współczesne i transformacja zjawisk kulturowych uniwersalizacja kulturowa – pluralizm kulturowy – transkulturowość – unifikacja mieszanie się kultur – wzajemne przenikanie – zanikanie jednorodności i odrębności przenikanie kultury wysokiej z kulturą masową komercjalizacja i medializacja kultury zmiana sposobów komunikowania interface to interface teleobecność Słabnięcie kultury [filozofia] – kultura będąc zarazem wszechobecna i sfragmentaryzowana, posiada jako swą naturalną konsekwencję relatywizację społecznych tożsamości jednostek

8 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Misja biblioteki teologicznej i kościelnej Katolickie instytucje nauczania wyższego, których centralnym kierunkiem naukowym jest teologia, filozofia, historia Kościoła, które nauczają o duchowości człowieka, są współcześnie jak wyspy pośród uczelni naukowych. powinność – wskazywać na znaczenie tradycji i nieprzemijalnych wartości, na których została zbudowana kultura europejska wraz z jej chrześcijańskim dziedzictwem … bibliotek nie można zredukować do przechowalni książek, ponieważ są to instytucje kulturowe. Biblioteki wyrażają zainteresowanie Kościoła kulturą każdego narodu i dokumentują proces inkulturacji wiary […], dają sens uniwersalności i jedności myśli o inspiracji chrześcijańskiej przedstawionej w różnych językach […]. Ten proces poznawania dziedzictwa rozpoczął się od powstania najwspanialszej „biblioteki”, czyli Biblii. Z listu Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kulturowych Kościoła Biblioteki kościelne narzędziem ewangelizacji

9 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa oraz współpraca z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; szkolenia metodyczne i warsztaty dla bibliotek Federacji FIDES; prowadzenie repozytorium prac naukowych pracowników uczelni w Bibliotece Cyfrowej UPJPII; organizacja konferencji naukowej w ramach Dni Jana Pawła II w Krakowie; publikowanie prac naukowo-badawczych, bibliograficznych i dokumentacyjnych przez dyplomowanych bibliotekarzy; prowadzenie zajęć komputerowych dla słuchaczy UTW UPJPII; w latach ubiegłych tradycja organizowania opłatków dla bibliotekarzy krakowskich; organizowanie wystaw – w tym wystawy prac malarskich pracownika biblioteki; organizowanie konkursów, w tym konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim.

10 Biblioteka UPJPII w społeczeństwie Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Biblioteka UPJPII funkcjonuje w bliskim sąsiedztwie Trzeciego Kampusu UJ W podstrefie Pychowice mieszczą się kompleksy biurowe Motorola Software Group- Poland, Centrum Przetwarzania Danych Grupy Onet.pl, kompleks o charakterze laboratoryjno- biurowym Park Life Science realizowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji. Od maja tego roku działa także pierwszy budynek kompleksu Green Office.

11 Biblioteka UPJPII  otwiera się na społeczność lokalną, na czytelników w różnym przedziale wiekowym oraz na kontakty z czytelnikiem wirtualnym,  oferuje źródła tradycyjne, elektroniczne i cyfrowe,  przestrzeń z wolnym dostępem do zbiorów,  nowe technologie informacyjno-komunikacyjne,  tworzy warsztat informacyjny,  posiada wyjątkową ofertę zbiorów, opisujących duchowe wartości, które przez wieki wpływały na kształt kultury europejskiej. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl

12 Biblioteka w swej dawnej siedzibie – w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej Biblioteka wczoraj…

13 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Biblioteka UPJPII w nowym gmachu od 2010 r. … Biblioteka dziś

14 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Wejście i hol główny Biblioteki UPJPII

15 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Zapisy, informacja i katalogi

16 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Czytelnia w przestrzeni wolnego dostępu II piętra i regały z czasopismami

17 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu plastycznego w Auli Konferencyjnej… …i najmłodsi użytkownicy Biblioteki UPJPII

18 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Konferencja w Bibliotece Kurs komputerowy dla studentów UTW również w Bibliotece UPJPII

19 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Z nadzieją w przyszłość Warto powracać do zagubionej dziś idei uniwersytetów, które przez wieki kształtowały duchową postać obecnej Europy. Może też warto, dysponując nowoczesnymi bibliotekami z ich zasobami i możliwościami, kreować w nich nową przestrzeń publiczną, podejmować tematy ważne społecznie, wymieniać poglądy i wiedzę oraz poszukiwać prawdy i mądrości oraz mówiąc słowami Jana Pawła II szukać …wartości, które odgrywały podstawową rolę w twórczym dialogu pomiędzy logosem racjonalnych interpretacji nauki, a ukazywanym przez chrześcijaństwo logosem sensu i integralnej prawdy ukazującej duchową wielkość świata ludzkiej kultury…

20 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Danuta Gurdak danuta.gurdak@upjp2.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie www.upjp2.edu.pl Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google