Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Istota bezpieczeństwa społecznego – 2 godz. 2.Charakterystyka wybranych zagrożeń społ. – 6 godz. (3 x 2) 3.Demografia a bezpieczeństwo społ. – 2 godz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Istota bezpieczeństwa społecznego – 2 godz. 2.Charakterystyka wybranych zagrożeń społ. – 6 godz. (3 x 2) 3.Demografia a bezpieczeństwo społ. – 2 godz."— Zapis prezentacji:

1 1.Istota bezpieczeństwa społecznego – 2 godz. 2.Charakterystyka wybranych zagrożeń społ. – 6 godz. (3 x 2) 3.Demografia a bezpieczeństwo społ. – 2 godz. 4.Modele polityki społecznej – 2 godz. 5.Rządowe i pozarządowe programy/inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społ. – 2 godz. 2014-12-12 Bezpieczeństwo społeczne - tematyka wykładów

2 2014-12-12 Efekty do opanowania W zakresie wiedzy student po zakończeniu zajęć powinien potrafić: P_W01: zdefiniować podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem społecznym P_W02: wskazać relacje pomiędzy bezpieczeństwem społecznym a bezpieczeństwem narodowym i polityką społeczną P_W04: opisać założenia rządowych i pozarządowych programów i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego P-U01: rozróżniać zjawiska społeczne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego

3 Literatura przedmiotu Obowiązkowa (zalecana) 1.A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012 2.M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2009 lub … 3.M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa 2011 4.G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 lub 2009 Uzupełniająca 1.J. Orczyk, Polityka społeczna : uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005 2.R. Gabryszak i D. Magierek (red.), Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009 2014-12-12

4 Wykład 1: 1.Istota bezpieczeństwa społecznego: podstawowe pojęcia, 2.Relacje między bezpieczeństwem społecznym a bezpieczeństwem narodowym i polityką społeczną, Pojęcie bezpieczeństwa społecznego

5 Pojęcie bezpieczeństwa „Pewność istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju” takiego lub innego podmiotu /Wł. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym/ Inaczej można by powiedzieć, że to… …wolność od zagrożeń dla „istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju” takiego lub innego podmiotu

6 Pojęcie bezpieczeństwa – subtelna różnica… Bezpieczeństwo - etymologia - „bez”- brak, zaprzeczenie, nieobecność; - „piecza”- troska, staranie, opieka, dozór, dbałość, kuratela W języku rosyjskim: безопасность -„bez” – jak wyżej -„opasnost’ ”: niebezpieczeństwo W języku ukraińskim: б езпека

7 Wzrost zakresu pojmowania bezpieczeństwa Do lat 40.-50. - przede wszystkim sprawy wojskowe i zagadnienia związane z obroną zewnętrzną państwa; Lata 40./50.-80. – sukcesywna instytucjonalizacja ochrony praw i wolności człowieka (bezpieczeństwo jednostkowe); Lata 60. – ograniczanie, kontrolowanie zbrojeń i zapobieganie wojnom (pogłębienie narodowego, pojawienie się międzynarodowego, globalnego wymiaru bezpieczeństwa); Lata 70. – poszerzenie kwestii bezpieczeństwa o problemy zasobów surowcowych, zagrożeń gospodarczych, ekologicznych i wyzwań demograficznych; Lata 80./90. – wielowymiarowe rozumienie bezpieczeństwa (odmilitaryzowanie pojęcia); początek interdyscyplinarnych i autonomicznych studiów nad bezpieczeństwem (U. Beck) Lata 90. i dalsze - transgraniczne zagrożenia terrorystyczne

8 Typologia bezpieczeństwa Wg kryterium przedmiotowego: bezpieczeństwo polityczne bezpieczeństwo militarne bezpieczeństwo ekonomiczne bezpieczeństwo socjalne bezpieczeństwo zdrowotne bezpieczeństwo ekologiczne bezpieczeństwo informacyjne Wg kryterium czasu: bezpieczeństwo to stan, ale i proces (zob. „społeczeństwo ryzyka” Ulricha Becka)

9 Typologia bezpieczeństwa Wg kryterium podmiotowego: bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo państwa (narodowe) bezpieczeństwo społeczności terytorialnych bezpieczeństwo rodziny bezpieczeństwo jednostki Wg kryterium źródła zagrożeń: bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zewnętrzne  UWAGA: oba mogą mieć charakter podmiotowy

10 Odczuwane przez rzeszowian zagrożenia odnoszone do Polski - według odsetka wskazań Lp.Rodzaj zagrożeniaZagrażaAni nie zagraża, ani zagrażaNie zagraża 1. Bezrobocie 80,89,89,3 2. Chuligani 69,920,29,9 3. Bieda 66,922,310,9 4. Piraci drogowi 63,122,114,8 5. Kradzieże, włamania 57,318,923,7 6. Rozboje 55,425,019,7 7. Narkomania 46,130,623,4 8. Mafia, gangi 26,534,938,5 9. Zmiany klimatu 26,116,157,8 10. Terroryzm 14,023,162,9 11 Obcy, przybysze 13,037,050,0 10

11 2014-12-12 Bezpieczeństwo społeczne - definicje  Ujęcie szerokie: Stan, w którym społeczeństwo nie jest niczym zagrożone…  Ujęcie węższe: Po raz pierwszy termin został użyty oficjalnie w ustawodawstwie amerykańskim, konkretnie w ustawie „Bezpieczeństwo społeczne” z 1935 r. (ustawa miała za przedmiot pomoc osobom starym, inwalidom i bezrobotnym) Termin został przejęty przez Międzynarodową Organizację Pracy, która odnosiła go do: -ubezpieczeń społecznych -pomocy społecznej -świadczeń rodzinnych -świadczeń finansowanych z ogólnych dochodów

12 2014-12-12 Bezpieczeństwo społeczne - definicje  Jedną z pierwszych polskich definicji sformułowała Barbara Rysz-Kowalczyk (Leksykon polityki społecznej, 2001, cyt. za A. Skrabacz). - Według niej bezpieczeństwo społeczne to „stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek; obejmuje więc nie tylko stan wolności” od różnych rodzajów ryzyka socjalnego, „ale i od zagrożeń rozwoju psychospołecznego jednostki, których źródłem może być całokształt uwarunkowań społecznych, politycznych i ekonomicznych”

13 2014-12-12 Bezpieczeństwo społeczne  Według Ryszarda Jakubczaka, Ryszarda Kalinowskiego i Krzysztofa Lorantego (cyt. za A. Skrabacz): -bezpieczeństwo społeczne państwa można określić jako „stan społeczeństwa zapewniający nie tylko trwanie oraz przetrwanie państwa – narodu, lecz również jego rozwój”.  Adam Korcz skrytykował sformułowanie „bezpieczeństwo społeczne państwa”, proponując – „bezpieczeństwo społeczne w państwie” i definiując to bezpieczeństwo jako „stan społeczeństwa zapewniający nie tylko trwanie oraz przetrwanie narodu, lecz również jego rozwój”.

14 Bezpieczeństwo społeczne  Z kolei według Aleksandry Skrabacz: Bezpieczeństwo społeczne to „jedna z kategorii bezp. narodowego i oznacza ochronę egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) oraz realizację aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne. „Naród to trwała wspólnota ludzi [dodajmy – wyobrażona] utworzona historycznie na gruncie wspólnoty losów, kultury, języka, terytorium, życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków” /Florian Znaniecki + Stanisław Ossowski/ 2014-12-12

15 Bezpieczeństwo narodowe  A. Skrabacz odnosi pojęcie bezpieczeństwa narodowego do definicji bezpieczeństwa zawartej w „Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” (red. J. Pawłowski), wg której jest to: stan uzyskany w wyniku odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, określany stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń Wg A. Skrabacz – bezpieczeństwo narodowe polega na realizacji przez społeczeństwo i jego organizm państwowy dwóch zasadniczych funkcji: -ochrony i obrony wartości oraz interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami -tworzenia warunków niezbędnych dla swobodnego rozwoju politycznego, społecznego, kulturalnego, gospodarczego narodu 2014-12-12

16 Bezpieczeństwo społeczne – dwa podsystemy wg A. Skrabacz  Podsystem bezpieczeństwa socjalnego – wiąże się z koniecznością/powinnością zapewnienia przez „państwo wszystkim obywatelom (szczególnie bezrobotnym, samotnym matkom czy bezdomnym) minimalnego standardu życia przez wprowadzenie odpowiednich ułatwień lub możliwości bezpłatnego korzystania z lecznictwa, oświaty i kultury” (hard)  Podsystem bezpieczeństwa psychospołecznego zaś odnosi się do stanu psychicznego i społecznego jednostek i grup społecznych gwarantującego stabilny rozwój i realizację podstawowych celów i zadań życiowych oraz zawodowych w warunkach akceptacji i tolerancji społecznej” (soft) 2014-12-12

17 Bezpieczeństwo społeczne - definicje Marek Leszczyński (definicja opisowa): „Bezpieczeństwo społeczne obejmuje całokształt działań prawnych i organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe (krajowe i międzynarodowe), pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie określonego poziomu życia osobom, rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego” - Bezpieczeństwo socjalne (gwarancje minimalnych dochodów, transferów socjalnych) - Bezpieczeństwo rozwojowe (kapitał ludzki: kompetencje + stan zdrowia – czyt. jeden z ostatnich slajdów) - Bezpieczeństwo wspólnotowe (kapitał społeczny: zaufanie społeczne, zdolność do współpracy, pomocy)

18 Bezpieczeństwo społeczne - istota stan rzeczy, w którym społeczeństwo nie jest zagrożone; stan, w którym określona jednostka lub grupa społeczna jest wolna od zagrożeń o charakterze bytowym; stan, w którym jednostka lub grupa może liczyć na pomoc finansową w razie potrzeby. stan społeczeństwa zapewniający nie tylko jego trwanie oraz przetrwanie, lecz również jego rozwój 2014-12-12

19 Polityka społeczna Polityka - sztuka rządzenia [państwem] Polityka społeczna - jest to działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa życia materialnego, zapobieganie zagrożeniom życiowym i wyrównywanie szans życiowych grup społecznych socjalnie i ekonomicznie najsłabszych. 2014-12-12

20 Polityka socjalna Polityka społeczna 2014-12-12

21 Polityka socjalnaPolityka społeczna Przedmiot Materialne warunki bytu, konsumpcja towarów i usług, dochody pieniężne, poziom życia Społeczeństwo, stosunki społeczne, organizacja życia społecznego, jakość życia Cele Poprawa materialnych warunków bytu (szczególnie najbiedniejszych), wzrost konsumpcji, „pokój socjalny”, łagodzenie kwestii socjalnych Postęp społeczny, równowaga społeczna, porządek społeczny, dobro wspólne, moc narodu, harmonia między celami osobistymi i społecznymi Środki Bezekwiwalentne (w tym nieodpłatne) świadczenia społeczne „instytucjonalizacja, formalizacja i organizowanie warunków życia dla całych zbiorowości”, środki: ekonomiczne, prawne, informacyjne, kadrowe Sposoby działania Doraźne ratownictwo, interwencja, ochrona za pomocą wytwarzania i rozdzielania świadczeń społecznych Perspektywiczne zapobieganie, planowanie, zmienianie struktury społecznej Adresaci Grupy słabe względnie (np. pracownicy najemni) lub absolutnie (np. chorzy, bezdomni, niesprawni) Społeczeństwo jako całość, wszyscy obywatele Wzajemne relacje Rola instrumentalna, środek polityki społecznej, część polityki społecznej, nie powinna dominować nad polityką społeczną Ogólne cele, wartości i zasady dla m.in. polityki socjalnej, obejmuje politykę socjalną, ale jest też czymś więcej

22 Cele polityki społecznej bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie) inwestycje w człowieka - tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia (to czynnik rozwoju ekonomicznego) ład (mir, pokój) społeczny - jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji politycznej życie rodzinne - akcentowanie życia rodzinnego oznacza powrót do wartości związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych. Wychowanie przyszłych generacji wymaga wsparcia rodzin nie tylko ubogich i nie tylko materialnego ze strony osób i instytucji. 2014-12-12

23 Obszary polityki społecznej: polityka demograficzna (ludnościowa) i polityka rodzinna polityka edukacyjna (oświatowa) polityka kulturalna polityka ochrony zdrowia polityka mieszkaniowa polityka migracyjna polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, kształtowanie płac i warunków bezpieczeństwa pracy) polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej polityka ochrony środowiska naturalnego polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii 2014-12-12

24 Podmioty i sektory polityki społecznej  Podmioty: państwo i jego organy instytucje, podmioty ponadpaństwowe podmioty niepaństwowe siły społeczne  Sektory: sektor publiczny, obejmujący działalność realizowaną przez instytucje rządowe i samorządowe; sektor wspólnotowy, obejmujący wsparcie społeczne i wymianę świadczeń oraz usługi pomiędzy rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami; sektor obywatelski, oparty na idei samopomocy; to inicjatywy społeczności lokalnych, wolontariat i organizacje pozarządowe. 2014-12-12

25  W zakresie bezpieczeństwa społecznego działają pozarządowe podmioty, których zadaniem jest wszechstronne uzupełnianie działań państwa na rzecz jednostek i grup socjalnie najsłabszych. Do tych podmiotów zaliczamy wszelkie dobrowolne zrzeszenia, formalne lub nieformalne.  Są to przede wszystkim: organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe.  Zajmują się one bezpośrednio zaspokajaniem określonych potrzeb społecznych, są forum artykulacji interesów i potrzeb różnych grup społeczeństwa, uczestniczą w procesie podejmowania decyzji w zakresie polityki społecznej poprzez współpracę lub protest. 2014-12-12

26 Kapitał ludzki Warto również wyróżnić tzw. siły społeczne, czyli ludzi świadczących usługi społeczne i decydujących o przyznaniu dóbr ekonomicznych potrzebującym, którzy stanowią i stosują prawo, wychowują uczą i radzą czyli cały kapitał ludzki danego państwa. Jest on szczególnie doceniany w tych dziedzinach życia społecznego, w których podmiotem działania jest żywy organizm państwa, a więc jego obywatele. Do kapitału ludzkiego zalicza się zatem i tych, którzy decydują o kierunkach polityki społecznej (polityków, parlamentarzystów, samorządowców), jak i tych, którzy świadczą profesjonalne usługi dla konkretnych ludzi - są to tzw. służby społeczne. Do nich zaliczymy nauczycieli, resocjalizatorów, lekarzy, pielęgniarzy, inspektorów pracy, pracowników socjalnych, czasem policjantów, sędziów i kuratorów. Nieocenionym, chociaż stosunkowo mało wykorzystywanym potencjałem społecznym są wolontariusze, a więc ci, którzy poprzestając na symbolicznej zapłacie realizują społecznie potrzebne zadania, często wśród najbardziej zaniedbanych grup społecznych. 2014-12-12

27 Rola podmiotów gospodarczych…  W państwach demokratycznych o stabilnych systemach społeczno-ekonomicznych dużą rolę w zakresie kształtowania bezpieczeństwa społecznego odgrywają również podmioty gospodarcze. Rozwijają one różne formy działalności socjalnej i bytowej, istotne dla dobrego samopoczucia załogi, lepszej pracy, rozwoju zawodowego oraz pozwalających zatrzymać deficytowe kadry. Zasada pomocniczości Władza publiczna nie wyręcza jednostki, w sytuacji gdy jest ona samowystarczalna, włącza się natomiast z pomocą w starości, niepełnosprawności, macierzyństwie i ratuje w sytuacjach kryzysowych 2014-12-12

28 Nowe trendy w polityce społecznej: Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci Wdrożenie aktywnej polityki społecznej Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie Partnerstwo publiczno-społeczne i publiczno-prywatne Integracja społeczna i zawodowa imigrantów 2014-12-12


Pobierz ppt "1.Istota bezpieczeństwa społecznego – 2 godz. 2.Charakterystyka wybranych zagrożeń społ. – 6 godz. (3 x 2) 3.Demografia a bezpieczeństwo społ. – 2 godz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google