Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020
Grzegorz Karpiuk

2 CO DO TEJ PORY? wydatki na B+R powszechnie oceniane jako zbyt małe
Instytucje wspierające: parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe i pożyczkowe (ponad 800 instytucji wg PARP) Regiony Wiedzy: samorząd + biznes + nauka Fundusze strukturalne (PO IG, RPO, PO RPW) Programy NCBiR 7 Program Ramowy

3 CO W LATACH 2014 - 2020? Nowa strategia: Europa 2020
Nowe rozdanie funduszy strukturalnych (ponad 80 mld euro dla Polski) Kontynuacja Programów NCBiR Program Horyzont 2020 zamiast 7 Programu Ramowego (budżet: 80 mld euro)

4 FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020
Cele strategii Europa 2020: osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia (PL 71%, UE 75%), poprawa warunków prowadzenia działalności B+R (Polska 1,7% PKB – min. połowa z sektora przedsiębiorstw, UE 3% PKB) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (Polska 15%, UE 20%) zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii (Polska 15,5%; UE 20%), podniesienie poziomu wykształcenia: zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe (Polska 45%), wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa (Polska 1,5 mln obywateli, UE 20 mln obywateli).

5 FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020
Cele tematyczne: Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii ICT ; Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury; Inteligentny rozwój Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Dostosowania do zmian klimatu; Ochrona środowiska naturalnego; Promowanie zrównoważonego transportu; Zrównowa-żony rozwój

6 FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020
Cele tematyczne: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; Włączenie społeczne CEL KRAJOWY: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

7 FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020
      Infrastruktura i Środowisko Cel tematyczny 4,5,6,7,9  Innowacyjna Gospodarka Inteligentny Rozwój Cel tematyczny 1,3  Kapitał Ludzki Wiedza, Edukacja, Rozwój Cel tematyczny 8,10  Rozwój Polski Wschodniej Polska Wschodnia Cel tematyczny 1,3,4,7 - Polska Cyfrowa Cel 2  Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna  Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Europejski Fundusz Morski i Rybacki

8 Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020
+10 % – średnie przedsiębiorstwa +20% – mikro i małe przedsiębiorstwa

9 Przykład: RPO Woj. Podkarpackie
Oś I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Oś II: Cyfrowe Podkarpacie Oś III: Czysta energia Oś IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Oś V: Infrastruktura komunikacyjna Oś VI: Regionalny rynek pracy Oś VII: Integracja społeczna Oś VIII: Jakość edukacji i kompetencji w regionie

10 PO INTELIGENTNY ROZWÓJ
finansowanie całego cyklu tworzenia się innowacji (pomysł – prace rozwojowe – wdrożenie – sprzedaż) prace B+R prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (>40% środków), wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw zwiększenie potencjału naukowo-badawczego specjalizacje inteligentne krajowe klastry kluczowe

11 Przykładowe działania – Cel tematyczny 1
Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R (np. zakup budynków, urządzeń, patentów, licencji a także robót i materiałów budowlanych koniecznych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa (np. dotacje na budowę i wyposażenie samodzielnych laboratoriów B+R) Kredyt na innowacje technologiczne/Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (np.  realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług) Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw (np. dotacje na ochronę własności przemysłowej, tworzenie wzorów użytkowych) Stymulowanie współpracy nauki z biznesem, (np. bony na innowacje czyli zakup usługi, która bezpośrednio dotyczący rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy) Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (dotacje na rozwijanie usług okołobiznesowych istotnych dla sektora MŚP).

12 Przykładowe działania – Cel tematyczny 3
Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki (np. przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe, do momentu stworzenia prototypu realizowane przez jednostki B+R i MŚP) Wsparcie rozwoju otwartych innowacji pomiędzy dużymi firmami a MŚP (np. dotacje na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji wspólnych innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych) Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego (dotacje na tworzenie strategii rozowju i kompleksowe uruchomienie nowych firm) Programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków (np. dotacje na misje gospodarcze, organizację targów i kampanii promocyjnych) Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (np. tworzenie biur doradczych i promujących sektory wysokich szans poza granicami Polski).

13 PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej Alokacja: ,9 mln EUR

14 PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Oś I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Oś II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Oś IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej Oś V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Oś VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

15 Przykładowe działania – Cel tematyczny 4
Budowa i rozbudowa: lądowych farm wiatrowych; instalacji na biomasę; instalacji na biogaz; sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE Wprowadzanie systemów zarządzania energią i przygotowanie audytów energetycznych Zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii na OZE Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie Modernizacja energetyczna budynków.

16 PO POLSKA WSCHODNIA Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Alokacja: 2,117 MLD EUR

17 PO POLSKA WSCHODNIA Oś I: Innowacyjna Polska Wschodnia
Oś II: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Oś III: Nowoczesna infrastruktura transportowa Oś IV: Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

18 PO POLSKA WSCHODNIA Oś Priorytetowa I: Innowacyjna Polska Wschodnia
1. Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ponadregionalne projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie ich wyników do gospodarki. 2. Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej profesjonalizacja i rozszerzenie usług animacja usług B+R stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy.

19 PO POLSKA WSCHODNIA Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Zakładane cele: sprzyjanie powstawaniu MŚP wzrost internacjonalizacji MŚP wzmocnienie powiązań kooperacyjnych Planowany zakres wsparcia: platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizacja MŚP, ponadregionalne powiązania kooperacyjne (klastry)

20 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
POZIOM REGIONALNY Wsparcie dla przedsiębiorstw – podejście popytowe (wdrożenie Podmiotowych Systemów Finansowania), np. system bonowy, refundacyjny. Zalety podejścia popytowego: szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP uproszczenie procedur większa adekwatność udzielanego wsparcia indywidualizacja finansowanych działań ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich na obsługę projektu.

21 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
POZIOM KRAJOWY Podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw Opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in. Stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw.

22 Programy NCBiR Program Badań Stosowanych: Demonstrator+
Konsorcja z udziałem przedsiębiorcy Różne obszary naukowe Budżet programu: ok. 1,2 mld zł Demonstrator+ Konsorcja z udziałem przedsiębiorcy; Przedsiębiorcy Różne obszary naukowe  nacisk na komercjalizację Budżet: ok. 830 mln zł

23 Programy NCBiR Innolot: Blue Gas:
Konsorcja naukowe, liderem przedsiębiorca; Innowacje dla przemysłu lotniczego (demonstrator technologii): system napędowy, wiropłat, samolot Budżet programu: ok. 500 mln zł Blue Gas: Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy Rozwój technologii pozyskiwania gazu łupkowego Budżet programu: ok. 1 mld zł

24 Programy NCBiR GEKON: Konsorcja naukowe, przedsiębiorcy;
Innowacje proekologiczne: • efektywność energetyczna i magazynowanie energii • ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód • pozyskiwanie energii z czystych źródeł • nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów Budżet programu: ok. 500 mln zł Realizowany wraz z NFOŚIGW

25 WSPÓLNE PROJEKTY: O CZYM PAMIĘTAĆ?
Umowa konsorcjum Rodzaj badań: podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe, wdrożenie Poziom dofinansowania: Dla jednostek naukowych: z reguły 90 – 100% Dla przedsiębiorstw: od 25% do 80%, zależnie od rodzaju badań i wielkości firmy Prawa własności intelektualnej do wyników badań Modele zarządzania projektem

26 DUŻE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE!!!
HORYZONT 2020 największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Filar 1: Doskonała baza naukowa: m.in. granty ERBN dla najlepszych badaczy, stypendia w ramach programu Maria Skłodowska-Curie. Filar 2: Wiodąca pozycja w przemyśle: ICT, nanotechnologia, zaawansowana produkcja, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny; Filar 3: Wyzwania społeczne: ochrona zdrowia, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka; energetyka, transport, klimatu, ochrona środowiska, samoświadome społeczeństwo, bezpieczeństwo. DUŻE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE!!!

27 ŹRÓDŁA INFORMACJI Fundusze Strukturalne: Programy NCBiR: Horyzont 2020: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego


Pobierz ppt "Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google