Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk

2 CO DO TEJ PORY?  wydatki na B+R powszechnie oceniane jako zbyt małe  Instytucje wspierające: parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe i pożyczkowe (ponad 800 instytucji wg PARP)  Regiony Wiedzy: samorząd + biznes + nauka  Fundusze strukturalne (PO IG, RPO, PO RPW)  Programy NCBiR  7 Program Ramowy

3 CO W LATACH 2014 - 2020?  Nowa strategia: Europa 2020  Nowe rozdanie funduszy strukturalnych (ponad 80 mld euro dla Polski)  Kontynuacja Programów NCBiR  Program Horyzont 2020 zamiast 7 Programu Ramowego (budżet: 80 mld euro)

4 Cele strategii Europa 2020:  osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia (PL 71%, UE 75%),  poprawa warunków prowadzenia działalności B+R (Polska 1,7% PKB – min. połowa z sektora przedsiębiorstw, UE 3% PKB)  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (Polska 15%, UE 20%)  zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii (Polska 15,5%; UE 20%),  podniesienie poziomu wykształcenia: zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe (Polska 45%),  wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa (Polska 1,5 mln obywateli, UE 20 mln obywateli). FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020

5 Cele tematyczne: FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020 1.Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii ICT ; 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury; 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 5.Dostosowania do zmian klimatu; 6.Ochrona środowiska naturalnego; 7.Promowanie zrównoważonego transportu; Inteligentny rozwój Zrównowa- żony rozwój

6 Cele tematyczne: FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; CEL KRAJOWY: 11.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Włączenie społeczne

7 FUNDUSZE STRUKTURALNE 2014 - 2020 2007-2013 2014-2010 Infrastruktura i Środowisko Cel tematyczny 4,5,6,7,9 Innowacyjna GospodarkaInteligentny Rozwój Cel tematyczny 1,3 Kapitał LudzkiWiedza, Edukacja, Rozwój Cel tematyczny 8,10 Rozwój Polski WschodniejPolska Wschodnia Cel tematyczny 1,3,4,7 -Polska Cyfrowa Cel 2 Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Europejski Fundusz Morski i Rybacki

8 Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 +10 % – średnie przedsiębiorstwa +20% – mikro i małe przedsiębiorstwa

9 Przykład: RPO Woj. Podkarpackie Oś I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Oś II: Cyfrowe Podkarpacie Oś III: Czysta energia Oś IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Oś V: Infrastruktura komunikacyjna Oś VI: Regionalny rynek pracy Oś VII: Integracja społeczna Oś VIII: Jakość edukacji i kompetencji w regionie

10  finansowanie całego cyklu tworzenia się innowacji (pomysł – prace rozwojowe – wdrożenie – sprzedaż)  prace B+R prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (>40% środków),  wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,  wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw  zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  specjalizacje inteligentne  krajowe klastry kluczowe PO INTELIGENTNY ROZWÓJ

11 Przykładowe działania – Cel tematyczny 1 – Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R (np. zakup budynków, urządzeń, patentów, licencji a także robót i materiałów budowlanych koniecznych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów) – Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa (np. dotacje na budowę i wyposażenie samodzielnych laboratoriów B+R) – Kredyt na innowacje technologiczne/Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (np. realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług) – Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw (np. dotacje na ochronę własności przemysłowej, tworzenie wzorów użytkowych) – Stymulowanie współpracy nauki z biznesem, (np. bony na innowacje czyli zakup usługi, która bezpośrednio dotyczący rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy) – Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (dotacje na rozwijanie usług okołobiznesowych istotnych dla sektora MŚP).

12 – Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki (np. przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe, do momentu stworzenia prototypu realizowane przez jednostki B+R i MŚP) – Wsparcie rozwoju otwartych innowacji pomiędzy dużymi firmami a MŚP (np. dotacje na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji wspólnych innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych) – Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego (dotacje na tworzenie strategii rozowju i kompleksowe uruchomienie nowych firm) – Programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków (np. dotacje na misje gospodarcze, organizację targów i kampanii promocyjnych) – Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (np. tworzenie biur doradczych i promujących sektory wysokich szans poza granicami Polski). Przykładowe działania – Cel tematyczny 3

13 PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej – Alokacja: 27 513,9 mln EUR

14 PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Oś I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Oś II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Oś IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej Oś V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Oś VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Oś VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

15 Przykładowe działania – Cel tematyczny 4 – Budowa i rozbudowa: lądowych farm wiatrowych; instalacji na biomasę; instalacji na biogaz; sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE – Wprowadzanie systemów zarządzania energią i przygotowanie audytów energetycznych – Zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii na OZE – Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie – Modernizacja energetyczna budynków.

16 PO POLSKA WSCHODNIA – Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. – Alokacja: 2,117 MLD EUR

17 Oś I: Innowacyjna Polska Wschodnia Oś II: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Oś III: Nowoczesna infrastruktura transportowa Oś IV: Ponadregionalna infrastruktura kolejowa PO POLSKA WSCHODNIA

18 Oś Priorytetowa I: Innowacyjna Polska Wschodnia – 1. Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw  wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  ponadregionalne projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie ich wyników do gospodarki. – 2. Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej  profesjonalizacja i rozszerzenie usług  animacja usług B+R  stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy.

19 PO POLSKA WSCHODNIA Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Zakładane cele:  sprzyjanie powstawaniu MŚP  wzrost internacjonalizacji MŚP  wzmocnienie powiązań kooperacyjnych – Planowany zakres wsparcia:  platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizacja MŚP,  ponadregionalne powiązania kooperacyjne (klastry)

20 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POZIOM REGIONALNY – Wsparcie dla przedsiębiorstw – podejście popytowe (wdrożenie Podmiotowych Systemów Finansowania), np. system bonowy, refundacyjny. – Zalety podejścia popytowego:  szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP  uproszczenie procedur  większa adekwatność udzielanego wsparcia  indywidualizacja finansowanych działań  ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich na obsługę projektu.

21 PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POZIOM KRAJOWY – Podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw – Opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej – Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in. Stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw.

22  Program Badań Stosowanych: Konsorcja z udziałem przedsiębiorcy Różne obszary naukowe Budżet programu: ok. 1,2 mld zł  Demonstrator+ Konsorcja z udziałem przedsiębiorcy; Przedsiębiorcy Różne obszary naukowe  nacisk na komercjalizację Budżet: ok. 830 mln zł Programy NCBiR

23  Innolot: Konsorcja naukowe, liderem przedsiębiorca; Innowacje dla przemysłu lotniczego (demonstrator technologii): system napędowy, wiropłat, samolot Budżet programu: ok. 500 mln zł  Blue Gas: Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy Rozwój technologii pozyskiwania gazu łupkowego Budżet programu: ok. 1 mld zł Programy NCBiR

24  GEKON: Konsorcja naukowe, przedsiębiorcy; Innowacje proekologiczne: efektywność energetyczna i magazynowanie energii ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód pozyskiwanie energii z czystych źródeł nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów Budżet programu: ok. 500 mln zł Realizowany wraz z NFOŚIGW Programy NCBiR

25 WSPÓLNE PROJEKTY: O CZYM PAMIĘTAĆ?  Umowa konsorcjum  Rodzaj badań: podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe, wdrożenie  Poziom dofinansowania: Dla jednostek naukowych: z reguły 90 – 100% Dla przedsiębiorstw: od 25% do 80%, zależnie od rodzaju badań i wielkości firmy  Prawa własności intelektualnej do wyników badań  Modele zarządzania projektem

26  największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji  Filar 1: Doskonała baza naukowa: m.in. granty ERBN dla najlepszych badaczy, stypendia w ramach programu Maria Skłodowska-Curie.  Filar 2: Wiodąca pozycja w przemyśle: ICT, nanotechnologia, zaawansowana produkcja, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;  Filar 3: Wyzwania społeczne: ochrona zdrowia, rolnictwo, gospodarka morska i biogospodarka; energetyka, transport, klimatu, ochrona środowiska, samoświadome społeczeństwo, bezpieczeństwo. HORYZONT 2020 DUŻE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE!!!

27  Fundusze Strukturalne: www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl  Programy NCBiR: www.ncbir.plwww.ncbir.pl  Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl www.parp.gov.pl  Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego http://www.rpo.podkarpackie.pl/ http://www.rpo.podkarpackie.pl/ ŹRÓDŁA INFORMACJI


Pobierz ppt "Perspektywy projektowe dla branży spawalniczej z uwzględnieniem prac B+R w latach 2014-2020 Grzegorz Karpiuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google