Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka opracowania PZRP Dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka opracowania PZRP Dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka opracowania PZRP Dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof
Metodyka opracowania PZRP Dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW PIB Warszawa,

2 Założenia metodyczne opracowania PZRP
Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. (Dział 1 art. 9, ustawa Prawo wodne).

3 Założenia metodyczne opracowania PZRP
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) to dokumenty przewidujące działania, które mają realizować główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym obejmujące m. in. ograniczanie zagrożenia (zasięgu powodzi), ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych i podnoszenie zdolności radzenia sobie z zagrożeniem powodziowym.

4 Założenia metodyczne opracowania PZRP
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny uwzględniać perspektywę długoterminową i niepewność odnośnie przyszłości, związaną zarówno ze zmianami klimatu jak i zmianami zagospodarowania obszarów zagrożonych powodzią.

5 Założenia metodyczne opracowania PZRP
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym bazują na zasadzie dekomponowania działań ograniczających ryzyka powodziowego do następujących grup: • wyznaczanie obszarów zagrożenia powodziowego i przygotowanie informacji o ryzykach związanych z zamieszkiwaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na takich obszarach, • budowa systemu prognozowania i ostrzegania przed niebezpieczeństwem • wdrażania instrumentów prawnych i ekonomicznych wzmacniających system ochrony przeciwpowodziowej, w tym określenie odpowiednich przepisów regulujących warunki zabudowy obszarów zagrożenia powodziowego, • plany zarządzania kryzysowego, w tym plany ewakuacji ludności, • działania zwiększające naturalną ochronę przeciwpowodziową – oddanie rzece przestrzeni, • działania techniczne – budowa, przebudowa i remonty infrastruktury biernej i czynnej ochrony przed powodzią.

6 Założenia metodyczne opracowania PZRP
RYZYKO POWODZIOWE, METODY JEGO OGRANICZANIA ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO WIELKOŚĆ RYZYKA SYSTEM PROGNOZOWANIA I OSTRZEGANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLANY EWAKUACJI REDUKCJA WRAŻLIWOŚCI PRZEPISY BUDOWLANE (UREGULOWANIA PRAWNE I EKONOMICZNE) WARUNKI ZABUDOWY ODPORNOŚĆ BUDYNKÓW NA TERENACH ZALEWOWYCH DZIAŁANIA NIETECHNICZNE OGRANICZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI (NATURALNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ) REDUKCJA RYZYKA POWODZIOWEGO RYZYKO REZYDUALNE REDUKCJA ZAGROŻENIA DZIAŁANIA TECHNICZNE – BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY INFRASTRUKTURY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ CZYNNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

7 Założenia metodyczne opracowania PZRP
Katalog głównych celów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 1. ZAHAMOWANIE WZROSTU RYZYKA POWODZIOWEGO 2. MINIMALIZACJA ISTNIEJĄCEGO RYZYKA POWODZIOWEGO 3. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

8 Założenia metodyczne opracowania PZRP
ZAHAMOWANIE WZROSTU RYZYKA POWODZIOWEGO 1.1. Utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym 1.2. Wyeliminowanie, unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 1.3. Określenie warunków możliwego zagospodarowywania obszarów chronionych obwałowaniami 1.4. Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (p= 0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi

9 Założenia metodyczne opracowania PZRP
MINIMALIZACJA ISTNIEJĄCEGO RYZYKA POWODZIOWEGO 2.1. Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego 2.2. Ograniczanie istniejącego zagospodarowania 2.3. Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności.

10 Założenia metodyczne opracowania PZRP
3. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 3.1. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych 3.2. Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych. 3.3. Doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi 3.4. Wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych.

11 Założenia metodyczne opracowania PZRP
3. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 3.5. Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe 3.6. Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego

12 Proces tworzenia PZRP ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
ANALIZA PROGÓW ŚRODOWISKOWYCH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH OGRANICZAJĄCYCH STOSOWANIE GRUP DZIAŁAŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH REDUKUJĄCYCH RYZYKO POWODZIOWE WYZNACZENIE OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM (EKSTREMALNYM) RYZYKU POWODZIOWYM ANALIZA SKUTECZNOŚCI REDUKCJI RYZYKA POWODZIOWEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZBIORU (KOMPOZYCJI) GRUP DZIAŁAŃ NATURALNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (OKREŚLENIE WSKAŹNIKA REDUKCJI RYZYKA POWODZIOWEGO) WYZNACZENIE CELÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PZRP, PORÓWNANIE ALTERNATYWNYCH DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH KOMPOZYCJE DZIAŁAŃ NIETECHNICZNYCH. ANALIZA CBA I MA OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REDUKCJI RYZYKA POWODZIOWEGO DLA OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO RYZYKA POWODZIOWEGO SELEKCJA DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH (BUDOWA LIST INWESTYCJI STRATEGICZNYCH) REDUKUJĄCYCH RYZYKO POWODZIOWE DLA OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO RYZYKA POWODZIOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ANALIZA GRUP DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH REDUKCJI ZAGROŻENIA, RYZYKA POWODZIOWEGO, ORAZ WSKAZANIE INSTRUMENTÓW WDROŻENIA PZRP WYBÓR WARIANTU PROJEKTU PZRP

13 Proces tworzenia PZRP PLANOWANA REDUKCJA RYZYKA POWODZIOWEGO
ZIDENTYFIKOWANE DZIAŁANIA NIETECHNICZNE (NATURALNA OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA) W ZLEWNI/DORZECZU ZIDENTYFIKOWANE DZIAŁANIA TECHNICZNE OBSZARY PRZYSZŁYCH INTERWENCJI KONIECZNA METODYKA OCENY PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZECIWPOWODZIOWYCH PRZEWIDZIANA W PROCESIE AKTUALIZACJI PZRP KONIECZNA METODYKA SZACOWANIA REDUKCJI JAKOŚCI I WIELKOŚCI RYZYKA WYZNACZANIE REDUKCJI WIELKOŚCI RYZYKA POPRZEZ MODELOWANIE HYDRAULICZNE REDUKCJA RYZYKA – EFEKT PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ W KOLEJNYCH WERSJACH PZRP REDUKCJA RYZYKA – EFEKT ZIDENTYFIKOWANYCH DZIAŁAŃ W PZRP (PERSPEKTYWA JEDNEGO OKRESU PLANISTYCZNEGO I DŁUGOOKRESOWA

14 Dziękuję za uwagę Dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW PIB
Narodowe Centrum Modelowania Powodzi i Suszy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu Wrocław, ul.: Parkowa 30


Pobierz ppt "Metodyka opracowania PZRP Dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof"

Podobne prezentacje


Reklamy Google