Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności
NOWA PERSPEKTYWA POLSKIEGO AGRO- I NUTRIBIZNESU WSPÓLNOTY INNOWACJI I WIEDZY (KIC) W NOWEJ PERSPEKTYWIE WSPÓPRACY NAUKI Z BIZNESEM Prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności

2 KONFERENCJA Wrocław 5.06.2014 r. KIC FOOD4FUTURE
POŚWIECONA UTWORZENIU STOWARZYSZENIA „ŻYWNOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI” JAKO DROGA DO EUROPEJSKIEJ KONSOLIDACJI PRZEMYSŁU ŻYWNOŚCIOWEGO, NAUKI I EDUKACJI W POSTACI WSPÓLNOTY WIEDZY [KNOWLEDGE INNOVATION COMMUNITIES] KIC FOOD4FUTURE MOŻE TO BYĆ WYDAŻENIE O DUŻYM ZNACZENIU HISTORYCZNYM

3 TRÓJKĄT WIEDZY Biznes i innowacje Systemy edukacyjne
Szkolnictwo wyższe Biznes i innowacje Systemy edukacyjne Szkolnictwo wyższe Badania naukowe Instytuty badawcze Uniwersytety TRÓJKĄT WIEDZY

4 Uniwersytety partycypujące w ramach trójkąta wiedzy powinny spełniać tzw. warunek Excellence, tj. posiadać nie tylko doskonałość w zakresie nauki i edukacji, ale także tworzyć wartość nauki dla społeczeństwa i jego rozwoju.

5 Politycznym czynnikiem rozwijającym tę ideę jest nowy program UE pod nazwą „HORYZONT 2020”, który wspiera instytucję, jaką jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Jednym z elementów EIT są tzw. „Knowledge Innovation Communities” [KIC], tj.: „Wspólnoty Wiedzy i Innowacji [WWiI]”.

6 European Institute of Innovation and Technology (EIT)
EIT–Europejski Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Budapeszcie European Institute of Innovation and Technology (EIT) Podstawowa europejska instytucja, której celem jest pobudzenie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i konkurencyjności poprzez rozwój innowacyjności na poziomie światowym.

7 Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC)
Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC) to międzynarodowe porozumienie uczelni, instytutów i firm koordynowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie.

8 Partnerzy KIC programy europejskie, europejskie fundusze strukturalne, fundacje, lokalne władze, banki. uczelnie i instytuty badawcze przemysł, duże firmy oraz SME organizacje rządowe, samorządowe biznes, banki inwestycyjne

9 Komisja planuje łącznie utworzyć 9 KIC (2014-2020)
Budżet EIT na ten cel około 3.4 mld EUR w okresie od 2014 do 2020 roku Aktualnie (do 2013 r.) istnieją KIC ds.: Klimatu - węzeł EIT+ Wrocław Energii (InnoEnergy) - Centrum kolokacji – AGH Kraków

10 Proces tworzenia KIC do 2018 roku nastąpi w trzech falach:
dwa w 2014: 3. Innowacji dla zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, 4. Surowce - trwałe poszukiwania, wydobycie, przetwarzanie, recykling i substytucja (materiały zastępcze) dwa w 2016 r.: 5. Food4Future - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów; 6. Wartość dodana w produkcji jeden w 2018 roku: 7. Mobilność w miastach Pozostają w odwodzie 8. Manufacturing – przemysł samochodowo-maszynowy 9. Inteligentne i bezpieczne społeczeństwa

11 KIC Food4Future (2013 ……2016) Europejska Platforma FoodBest
Food Best wskazuje na cele, jakie stawia sobie UE w nowej siedmiolatce: FoodBEST = B-Business, E- Education & Enterpreneurship, S- Science, T- Technology. KIC Food4Future (2013 ……2016) Inicjatywa polska utworzenie polskiego konsorcjum/stowarzyszenia „Polska Żywność dla Przyszłości”

12 KIC KONFLIKT INTERESÓW Świat akademicki, kultura, tradycje, wartości
Świat globalny; rozwój przedsię-biorczości, konkurencja, procesy biznesowe Świat akademicki, kultura, tradycje, wartości Model uniwersytetu Humbold-towskiego Model uniwersytetu trzeciej generacji (3GU) KIC

13 Nowa konstrukcja kooperacji z udziałem uniwersytetów
współpraca z administracją państwową i samorządową tworzenie powiązań kooperacyjnych z gospodarką poprzez: Struktury klastrowe Parki technologiczne Tworzenie własnych spółek celowych (Sp. z o.o.; Sp. SA) Wspieranie działań na rzecz tworzenia spółek Spin off, Spin out) Komercjalizacja wyników badań

14 Polska należy do: Polska posiada:
liczących się producentów żywności w UE i liczących się eksporterów surowców i żywności przetworzonej. Polska posiada: rozwinięty przemysł żywnościowy z nowoczesną infrastrukturą, Wysoki potencjał intelektualny i naukowy w zakresie nauk o żywności, Dobrze wyposażone laboratoria badawcze w uniwersytetach i instytutach, Zasoby w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz żywności regionalnej i tradycyjnej, Wykształconą kadrę w zakresie rolnictwa, zootechniki, weterynarii, technologii żywności i biotechnologii, Polska rozwija bardzo intensywnie własny biznes żywnościowy od mikrofirm do dużych koncernów Tworzony jest system kooperacji jednostek naukowych i jednostek biznesowych, np. Klaster NUTRIBIOMED

15 Polska jest liczącym się partnerem w Unii Europejskiej w zakresie nauki i produkcji żywności, zwłaszcza żywności nowej generacji i tworzenia „Smart specilization”. Zatem Polska i polski przemysł żywnościowy musi odgrywać kluczową rolę w Unii Europejskiej Musi uczestniczyć w tworzeniu i oddziaływać na kształt KIC Food4Future Dlatego Polska nauka o żywności, przemysł żywnościowy i cały agrobiznes muszą utworzyć wspólne struktury organizacyjne jakim jest STOWARZYSZENIE ŻdP.

16 ??? DLACZEGO ŚRODOWISKO DOLNOŚLĄSKIE – WROCŁAWSKIE
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY Podjęło się organizacji Stowarzyszenia torując drogę do KIC Food4Future ???

17 Wspólne projekty Uczelnie i instytuty naukowe; TRANSFER WIEDZY
Platforma współpracy (środowiska naukowego i biznesu): i miejsce Uniwersytetu Przyrodniczego Wspólne projekty Uczelnie i instytuty naukowe; TRANSFER WIEDZY WPT, Klaster NUTRIBIOMED, KNOW Wrocławskie Centrum Biotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Inne grupy biznesu BCC

18 Środowisko działań i otoczenie współpracy
Klaster NUTRIBIOMED 60 jednostek, Otoczenie biznesu BCC, Inteligentne Specjalizacje (Smart Specialization), szczegółowe uzgadniania 2014 r. Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący [KNOW] – Wrocławskie Centrum Biotechnologii w zakresie nauk rolniczych. Konsorcjum 8 jednostek [UWr (2), PWr, UPWr (3), IITD, WSS B+R] Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i jego rola w doskonaleniu badań naukowych WYTYCZONY KIERUNEK DZIAŁAŃ Stowarzyszenie “Żywność dla Przyszłości”, Wspólnoty Wiedzy i Technologii [KIC – Food4Future].

19 WSPÓŁPRACA INNOBIO PROGRAM „INNOLIFE”
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu IV Międzynarodowe Forum Suplementów Diety

20 Wrocław University of Environmental and Life Sciences

21 Wrocław University of Environmental and Life Sciences

22 Wrocław University of Environmental and Life Sciences

23 Wrocław University of Environmental and Life Sciences

24 Wrocław University of Environmental and Life Sciences

25 Inteligentne Specjalizacje (Smart Specialization)
Propozycja środowiska wrocławskiego [KNOW] jest następująca: NUTRIBIZNES W DOSKONALENIU JAKOŚCI ŻYCIA: Żywność nowej generacji, nutraceutyki, produkty biomedyczne w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych Łańcuch produkcji żywności - monitoring Naturalne surowce Innowacyjne technologie (nano- i biotechnologie) Żywność nowej generacji Produkty; żywność funkcjonalna, suplementy diety, nutraceutyki, preparaty biomedyczne Edukacja żywieniowa System prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych. Centra rewitalizacji i jakości życia, Sieci sanatoryjno-szpitalne

26 Kreowanie nowego stylu życia wśród obywateli Unii Europejskiej wynika z faktu starzenia się ludności naszego kontynentu. Zakłada się, że w 2030 roku ponad 30% ludności przekroczy wiek 60 lat, a konsekwencją tego będzie liczba osób w wieku ponad 80 lat w 2050 roku, która przekroczyć może również 30 % . Powyższy fakt zobowiązuje do szczególnych wysiłków utworzenia unijnej polityki żywieniowej, w perspektywie na dalsze lata, z myślą o ochronie zdrowia obywateli, prowadzącą do obniżenia kosztów leczenia chorób metabolicznych powodowanych nieprawidłowym odżywianiem i wynikającym z tego chorób dietozależnych.

27 Zagadnienie bezpieczeństwa żywności jest ściśle powiązane z naukami medycznymi. Wyniki badań epidemiologicznych, badań klinicznych oraz prac, które były wykonane na zwierzętach, jednoznacznie wskazują, że styl życia rozumiany jako suma sposobu odżywiania się i aktywności fizycznej, aż w 50% ma wpływ na stan zdrowia człowieka. Według prognoz WHO, do 2020r choroby dietozależne będą przyczyną niemal trzech czwartych zgonów na świecie. Pokazuje to ogromną siłę prewencji drzemiącą w żywności, której wpływ na zdrowie konsumenta jest wypadkową działania wszystkich jej składników.

28 Głównym celem takiej polityki jest promowanie zdrowia poprzez zrównoważoną dietę oraz stosowanie naturalnych biologicznie aktywnych substancji w żywieniu. Bardzo ważnym zadaniem w tej sekwencji jest ochrona konsumenta poprzez monitoring łańcucha produkcji żywności, a także stworzenie specjalnego programu edukacyjnego w trosce o zdrowie każdego obywatela. Działania te stanowią kluczową część europejskiego programu doskonalenia jakości życia, któremu służy Europejska Platforma Technologiczna „Food for Life”, a także konsorcjum FoodBest i tworzący się KIC Food4Future.

29 Obszary aktywności Polski w zakresie budowy KIC Food4Future NOWA STRATEGIA
Produkcja żywności w Polsce ma szanse stać się kluczową dla naszego kraju specjalizacją. Posiadamy nowoczesny przemysł przetwórstwa żywności, ale jednocześnie część producentów surowców rolnych stanowi rozdrobnioną strukturę, skupiającą się często na produkcji ekologicznej, która ostatnio zaczyna mieć coraz większy udział w rynku produktów żywnościowych. Polskie instytucje badawcze oraz przemysł żywnościowy w ostatnich latach inwestują setki milionów euro na doskonalenie bazy naukowej oraz doskonalenie technologii przetwórstwa w celu wytwarzania produktów służących poprawie jakości życia.

30 Wyzwaniem dla polskiej produkcji żywności
nie musi być bezwzględna konkurencja na rynku europejskim w obszarze podstawowej produkcji, ale uzupełnianie nisz rynkowych, w tym wytwarzanie produktów specjalnej wartości i wysokiej jakości. Służyć temu celowi powinno wdrażanie innowacyjnych technologii i wytwarzanie nowej generacji produktów żywnościowych oraz suplementów diety z uwzględnieniem prewencji wobec chorób cywilizacyjnych. Szczególne zainteresowanie skierowane powinno być na rozwój tzw. „Smart specializations”, tworzących nowe obszary technologii i rynku. Specyfika polskiego rynku żywnościowego ma powiązania kulturowe z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, co daje znaczne możliwości rozszerzenia rynków i specjalności, w tym produktów regionalnych oraz tradycyjnych.

31 To jest Stowarzyszenie „Żywność dla przyszłości”
Uwzględniając fakt istniejącego konsorcjum FoodBest i przyszłe powołanie europejskiego KIC Food4Future, a nade wszystko polskie aspiracje, koniecznością staje się utworzenie zorganizowanych struktur obejmujących kluczowych przedstawicieli całego sektora przemysłu żywnościowego i dystrybucji żywności oraz sektora naukowo-badawczego w jeden organizm, o wspólnych celach i dążeniu do integracji w europejskim systemie biznesu żywnościowego……. To jest Stowarzyszenie „Żywność dla przyszłości”

32 Stowarzyszenie „ Żywność dla Przyszłości”
JEST wielkim i bezprecedensowym wydarzeniem dla polskiego agrobiznesu i gospodarki żywnościowej wraz z instytucjami naukowymi i jednostkami biznesowymi, torując drogę współpracy przemysłu żywnościowego z instytucjami naukowymi. Jest to droga do KIC Food4Future Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podjął się tego przedsięwzięcia założycielskiego tylko dlatego, że otrzymał wsparcie wszystkich sił skupionych wokół nauki i biznesu żywnościowego oraz administracji państwowej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki). Wewnętrzne struktury zarządcze Uniwersytetu, w tym pion prorektora ds. nauki i innowacji z Działem innowacji wdrożeń i komercjalizacji, Działem Nauki oraz Dział projektów strategicznych i tworzące się nowe struktury sprzyjają temu przedsięwzięciu; m.in. Spółka Uninova SA, nowe Klastry.

33 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
na przestrzeni 16 miesięcy wniósł w rozwój przedmiotowej idei określony kapitał intelektualny i finansowy w postaci: Organizacji konferencji i spotkań na rzecz integracji środowiska rodzimego, Organizacji spotkań z przedstawicielami konsorcjum FoodBest, Aktywnego uczestnictwa na konferencji w Budapeszcie, Telekonferencji z FoodBest, Obfitej korespondencji z przedstawicielami FoodBest, Spotkań, wymiany informacji i korespondencji wewnetrznej, Przygotowania materiałów, procedur prawnych oraz pełnej organizacji formalno-prawnej do zorganizowania spotkania założycielskiego Stowarzyszenia, Przygotowania zespołu kadrowego do obsługi całego przedsięwzięcia, Przygotowanie warunków do obsługi biura Stowarzyszenia w przyszłości itd.

34 ZATEM JEDNOCZMY SIŁY DLA WSPÓLNEGO CELU
POLSKA ŻYWNOŚĆ NAJLEPSZA I POSZUKIWANA NA RYNKACH ŚWIATOWYCH

35 INNOWCYJNOŚĆ Ferma niosek S. Gajewski Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google