Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW (SPO WKP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW (SPO WKP)"— Zapis prezentacji:

1 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW (SPO WKP)

2 Cel Programu poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Priorytety Programu rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

3 Beneficjenci małe i średnie przedsiębiorstwa, oparte na zaawansowanych technologiach, w zakresie doradztwa i wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa inwestujące w ochronę środowiska przedsiębiorstwa dokonujące nowych inwestycji instytucje wspierające biznes fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, zalążkowe (seed-capital)

4 Beneficjenci cd. instytucje sfery naukowo-badawczej organy administracji rządowej w zakresie tworzenia elektronicznej platformy powszechnego dostępu firm i osób do informacji i usług publicznych on- line, integracji referencyjnych rejestrów firm i osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych spółki zarządzające parkami naukowo- technologicznymi i przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi

5 Działania (poza przedsiębiorstwami) przygotowania i wdrożenia nowych usług dla przedsiębiorstw poprawy istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, w tym jej jakości i dostępności (np. zakup nowego wyposażenia i inne inwestycje pomagające przy wdrażaniu i obsłudze nowych pakietów usług dla przedsiębiorców, współpraca z międzynarodowymi sieciami instytucji wspierania biznesu, rozwój krajowych sieci instytucji otoczenia biznesu itp.)

6 Działania (poza przedsiębiorstwami) cd. działalności promocyjnej (np. stworzenie profesjonalnych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych i informatorów, a także organizacja konferencji i seminariów) wsparcia i dokapitalizowania funduszy mikro- pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych oraz tworzenia funduszy kapitału zalążkowego (seed capital) tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych, parków naukowo- technologicznych

7 Działania (poza przedsiębiorstwami) cd. budowy lub modernizacji inkubatorów technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej studiów wykonalności, biznes planów, ocen oddziaływania na środowisko oraz doradztwa w zakresie wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej

8 Działania (poza przedsiębiorstwami) cd. budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów dla centrów zaawansowanych technologii,centrów doskonałości, centrów kompetencji oraz innych ośrodków świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców projektów badawczych prowadzonych przez CZT projektów badawczych w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (foresight)

9 Priorytet 1: rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działania: 1.1Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

10 Priorytet 2: bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działania: 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

11 Działanie 1.4 wdrażane będzie np. poprzez: projekty badawcze i prace rozwojowe: badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Ostateczni Odbiorcy: przedsiębiorstwa, instytucje sfery badawczo- rozwojowej i inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność

12 Finansowanie Działania 1.4 Projekty badawcze i projekty inwestycyjne, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej będą wspierane do poziomu 100% ze środków publicznych. Przy czym, maksymalna wysokość wskaźnika pomocy z EFRR wynosić będzie maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast wskaźnik dofinansowania z budżetu krajowego wyniesie maksymalnie 25% tych wydatków.

13 Finansowanie Działania 1.4 cd. W projektach tych maksymalne wsparcie publiczne może wynieść dla badań przemysłowych 50% (max. do 75%) oraz dla badań przedkonkurencyjnych 25% (może ulec zwiększeniu maks. do 50%). Wskaźnik finansowania publicznego ulega zwiększeniu w przypadku realizacji z partnerem naukowo- badawczym lub co najmniej 2 podmiotami z UE o 10 punktów procentowych, zaś w przypadku realizacji projektu w ramach europejskich programów badawczych o 5 punktów procentowych i może osiągnąć poziom maksymalny 75% i 50%.

14 Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Instytucje Pośredniczące Ministerstwo Środowiska (dla Działania 2.4) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (dla Działań 1.4 i 1.5)

15 Instytucje Wdrażające Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla Działań 1.1, 1.2, 2.1 2.3 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dla Działania 1.3 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) dla Działań 1.4 i 1.5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla Działania 2.4 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGiP) dla Działania 2.2

16 Składanie wniosków Odbiorca Ostateczny przygotowuje wniosek i składa lub przesyła go do Instytucji Wdrażającej lub wyznaczonych przez nią punktów. Aplikacja jest przyjmowana w formacie wniosku dla danego Priorytetu Formularz wniosku jest dostępny w formie aplikacji komputerowej “Generatora Wniosków”, którą można pobrać z internetu (strony Ministerstwa Gospodarki i Pracy – www.konkurencyjnosc.gov.pl i Instytucji Wdrażających)

17 Składanie wniosków cd. Następnie wniosek zostaje wpisany do systemu informatycznego SIMIK Możliwe jest wpisanie do systemu SIMIK wniosku niekompletnego, wnioskodawcy zostanie wyznaczony termin (max. 7 dni) na uzupełnienia Na tym etapie istnieje możliwość wprowadzenia korekt formalnych do wniosku Po rejestracji wniosku w systemie SIMIK nie jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji merytorycznych

18 Finansowanie Wszystkie środki przekazywane projektodawcom mają charakter refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych Nie jest możliwe otrzymanie zaliczki na poczet realizacji danego projektu Beneficjent powinien przed rozpoczęciem realizacji projektu zapewnić jego pełne finansowanie Beneficjent powinien uwzględnić możliwość zakwestionowania kwalifikowalności poniesionych przez niego wydatków przez Instytucję Wdrażającą

19 Zasady ogólne Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu wyposażenie oraz środki trwałe zakupione ze środków dotacji muszą być utrzymane oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Beneficjent zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na realizowany projekt, złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

20 Szczegółowe informacje www.konkurencyjnosc.gov.pl Ministerstwo Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej


Pobierz ppt "SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSW (SPO WKP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google