Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy szkoły
W latach

2 Wstęp Celem opracowania Koncepcji Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie jest określenie sposobów realizacji wizji i misji Szkoły w najbliższej przyszłości oraz wskazanie kierunków rozwoju placówki. Dotychczasowe doświadczenie, ewaluacja planów pracy zespołów przedmiotowych i problemowych, współpraca z samorządem oraz Radą Rodziców posłużyły do zaprojektowania działań na kolejne lata i wyodrębnienie obszarów, których rozwój należy wspomagać. Głównym celem pozostaje bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój uczniów, wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia, współpraca z rodzicami oraz rozwój bazy szkoły.

3 DIAGNOZA

4 MOCNE STRONY DIAGNOZA WYKWALIFIKOWANA KADRA SUKCESY UCZNIÓW
BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH OTWARTOŚĆ NA PROBLEMY UCZNIÓW DOBRA PROMOCJA SZKOŁY UDZIAŁ W PROJEKTACH WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZKOŁY MAŁO LICZNE KLASY i BLISKI KONTAKT Z UCZNIAMI

5 SŁABE STRONY DIAGNOZA PROBLEMY WYCHOWAWCZE
MAŁA LICZBA SAL LEKCYJNYCH I POMIESZCZEŃ NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

6 SZANSE DIAGNOZA DOBRA OPINIA O SZKOLE W ŚRODOWISKU
ATRKACYJNA OFERTA EDUKACYJNA DOSTEPNOŚC INFORMACJI O SZKOLE NA STRONIE INTERNETOWEJ OTWARTOŚĆ SZKOŁY NA OCZEKIWANIA RODZICÓW PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ NAUCZYCIELI DOBRA WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRACĘ SZKOŁY POŁOŻENIE SZKOŁY

7 ZAGROŻENIA DIAGNOZA NIŻ DEMOGRAFICZNY NADMIERNA BIUROKRATYZACJA
NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ ETATÓW WSPOMAGAJACYCH PROCES INTEGRACJI

8 MISJA SZKOŁY

9 MISJA SZKOŁY Nasza Szkoła opiera swoją pracę o wartości, które wyznajemy i szanujemy. mądrość to dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, wolność sądów i niezależność myślenia, to także odpowiedzialność za siebie i otaczające nas środowisko, patriotyzm rozumiemy jako szacunek dla tradycji narodowych, regionalnych, dumę z przynależności do naszej szkolnej rodziny oraz posiadania patrona o rycerskich tradycjach, tolerancja daje nam siłę rozumienia innych, gotowość niesienia pomocy słabszym, czynienia dobra tym, których los obdarował mniej.

10 MISJA SZKOŁY Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy naszej Szkoły tworzą społeczność, która dąży do poznawania rzeczywistości przez pryzmat sztuki i nauki. Nasza praca prowadzi do poszukiwania, dostrzegania piękna i dobra, które nie pouczają, lecz sycą naszą wyobraźnię i rozwijają zmysły: tworzymy klimat szacunku, poszanowania godności i umacniania wiary w siebie, zapewniamy edukację na najwyższym poziomie, by uczniowie cenili samodzielne myślenie i twórcze postawy, umożliwiamy naszym wychowankom wszechstronny rozwój osobowości, który pozwoli na odkrywanie piękna świata w twórczym działaniu i korzystania z jego dobrodziejstw, właściwie przygotowujemy do kontynuowania edukacji.

11 MISJA SZKOŁY Oferta Szkoły skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych i zdrowych jak i tych, którzy wymagają indywidualnej pomocy i wsparcia. Każdy uczeń traktowany jest podmiotowo i przyjaźnie. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych, zwiedzają muzea i wystawy, oglądają spektakle teatralne i seanse filmowe, pogłębiają wiedzę o zabytkach Krakowa, poznają najbliższe środowisko przyrodnicze, wyjeżdżają na ,,zielone szkoły”, korzystają z pływalni, uczestniczą w zajęciach sportowych.

12 MISJA SZKOŁY Mamy nadzieję, iż absolwenci po latach spędzonych w naszej Szkole staną się ludźmi świadomymi własnej wartości, szanującymi zasady moralne, dobrze przygotowanymi do życia społecznego. Będą: zaangażowani w życie szkolne, które pozwoli na realizację własnych oczekiwań związanych z wykorzystaniem swoich możliwości, predyspozycji i zainteresowań przyczyniali się do tworzenia atmosfery partnerstwa i współpracy opartego na wzajemnym szacunku, który połączy Szkołę, dom, środowisko, tworząc wspólny front wychowawczy znali i szanowali historię patrona Szkoły, wspólnie kultywowali tradycje i zwyczaje szkolne aktywnie włączali się w działania na rzecz ochrony środowiska

13 Cele wychowawcze: 1. Uczeń wszechstronnie rozwija swoją osobowość.
MISJA SZKOŁY Cele wychowawcze: 1. Uczeń wszechstronnie rozwija swoją osobowość. 2. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, społeczności szkolnej i lokalnej. 3. Uczeń potrafi pracować w zespole. 4. Uczeń potrafi komunikować się z rówieśnikami i osobami dorosłymi. 5.Uczeń potrafi dokonywać właściwych wyborów, zgodnych z normami moralnymi. 6. Uczeń odczuwa potrzebę uczestnictwa w kulturze. 7. Uczeń ma świadomość swojej przynależności do świata przyrody. 8. Uczeń rozumie potrzebę dbania o własne zdrowie i zdrowie innych.

14 WIZJA

15 WIZJA Skutecznie i sprawnie zarządzana Szkoła stanie się placówką wiodącą w środowisku. Absolwenci naszej Szkoły z sukcesem będą kontynuowali naukę w szkołach ponadpodstawowych. Dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie będą wyróżniali się kulturą bycia, przestrzeganiem zasad moralnych, poszanowaniem tradycji. Nowoczesna baza i wysoko wykwalifikowana kadra zapewni edukację na najwyższym poziomie. Zagospodarowany i przystosowany do potrzeb dzieci teren wokół Szkoły stanie się zapleczem do rozwijania zainteresowań sportem. Świetlica szkolna zapewni opiekę dzieciom, które wymagają specjalnej troski. Rodzice, Nauczyciele i Środowisko będą tworzyli wspólny, spójny front wychowawczy.

16 MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY
Wszystkie działania wychowawcze podejmowane w naszej Szkole zmierzają do ukształtowania absolwenta, który będzie: Dbał o własny rozwój, odznaczał się poczuciem własnej godności, opanowaniem, skromnością, odwagą, odpowiedzialnością i wytrwałością Dostrzegał problemy drugiego człowieka, chętnie pomagał innym, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa. Odznaczał się wysoką kulturą osobistą. Umiał współżyć w grupie. Umiał wyrażać własne zdanie i słuchać innych. Cenił i szanował własną pracę i pracę innych, samodzielnie dążył do wykonania powierzonych zadań, dbał o warsztat pracy.

17 MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY
Z dumą i szacunkiem odnosił się do polskiej historii, tradycji i kultury. Szanował historię i tradycję Szkoły; Patrona Szkoły traktował jako autorytet moralny. Dbał o piękno i czystość języka ojczystego. Szanował ludzi o odmiennych poglądach, innych ras, narodowości i wyznań. Kochał i chronił przyrodę. Miał ukształtowany nawyk korzystania z dóbr kultury. Znał i stosował przepisy ruchu drogowego, bezpiecznie korzystał z środków transportu. Umiał zachować się w sytuacjach zagrożenia. Znał zasady udzielania pierwszej pomocy. Cenił życie i zdrowie swoje i innych, dbał o prawidłowy rozwój swojego organizmu, uprawiał sport. Będzie przekonany o szkodliwości nałogów dla zdrowia fizycznego, psychiki oraz kontaktów społecznych.

18 PRIORYTETY ROZWOJU WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW POPRZEZ ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM ROZWIJANIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI DEMOKRATYCZNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

19 WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
poprzez: 1. Doskonalenie procesu nauczania z zastosowaniem efektywnych metod i form nauczania. 2. Uczenie uczniów technik efektywnego uczenia się. 3. Dostosowanie planów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. 4. Indywidualizowanie procesu nauczania. 5. Kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym. 6. Kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym na poziomie podstawowym. 7. Rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych. 8. Kształcenie przedsiębiorczości i rozwijanie inicjatyw.

20 WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
poprzez: 9. Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. 10.Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 11.Pracę z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami. 12.Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zainteresowań uczniów. 13.Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły (drugi język, dodatkowe godziny matematyki, 3 godziny j. angielskiego w kl. I-III). 14.Doskonalenie procesu oceniania. 15.Diagnozowanie wyników nauczania.

21 Wskaźniki: W procesie nauczania nauczyciele stosują metody i formy sprzyjające efektywnemu uczeniu się. Odwołują się do różnych stylów nauczania i inteligencji wielorakich. Wykorzystuję nowoczesne środki dydaktyczne. Uczniowie znają techniki efektywnego uczenia się (zapamiętywania, robienia notatek, koncentracji uwagi) Plany nauczania są dostosowane do możliwości uczniów. Nauczyciele stosują indywidualizację procesu nauczania. Uczniowie w dobrym stopniu opanowują wiadomości i umiejętności matematyczne i informatyczne.

22 Wskaźniki: Poprawnie porozumiewają się w języku ojczystym.
Posiadają umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie podstawowym. Podejmują inicjatywy związane z życiem klasy i są przedsiębiorczy. Uczniowie prezentuję właściwe postawy społeczne i obywatelskie. Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dla uczniów zdolnych, zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, rewalidacji, socjoterapii, logopedycznych i zajęciach z psychologiem.

23 Wskaźniki: Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych (40 % uczniów). Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Oferta edukacyjna szkoły zawiera dodatkowe zajęcia. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje w zakresie oceniania uczniów. Wykorzystują elementy oceniania kształtującego. Wyniki prowadzonego w szkole pomiaru dydaktycznego są analizowane, a wnioski wdrażane. Uczniowie są dobrze przygotowani do nowej formuły sprawdzianu po klasie VI.

24 ROZWIJANIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI poprzez:
Zapoznanie rodziców z „Programem wychowawczym” i „Szkolnym programem profilaktyki”. Wspólne tworzenie z Wychowawcą planów wychowawczych klas. Organizację wspólnych imprez środowiskowych i klasowych. Prowadzenie pedagogizacji Rodziców wg ustalonych planów. Organizację zebrań z wykorzystaniem aktywizujących metod, technik warsztatowych itp. Opracowanie „Programu współpracy z rodzicami”.

25 Wskaźniki: ROZWIJANIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Rodzice znają „Program wychowawczy” i „Szkolny program profilaktyki” (60 %). Aktywnie uczestniczą w opracowaniu planu wychowawczego dla klasy. Angażują się w organizację imprez klasowych i środowiskowych. Uczestniczą w organizowanych spotkaniach w ramach pedagogizacji. Zgłaszają tematy i zagadnienia do opracowania w ramach pedagogizacji. Nauczyciele w atrakcyjnej formie przekazują informacje rodzicom. Nauczyciele informują rodziców o wszystkich ważnych sprawach dotyczących szkoły. Opracowany zostanie „Program współpracy z Rodzicami”.

26 PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
poprzez: Współpracę z instytucjami wspierającymi działalność szkoły. Współpracę z przedszkolami. Organizowanie imprez o charakterze środowiskowym. Pozyskiwanie sponsorów, przyjaciół szkoły. Propagowanie sukcesów szkoły w środowisku pozaszkolnym.

27 PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Wskaźniki:
Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, poradniami, placówkami oświatowymi. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach miejskich. Organizowane są imprezy środowiskowe. Szkoła prowadzi stronę internetową. Opracowuje folder, kalendarz. Informacje o szkole i osiągnięciach uczniów są zamieszczane w lokalnej prasie. Przedszkolaki uczestniczą w lekcjach otwartych (2 razy w roku). Organizowane są dni otwarte dla przedszkolaków (2 razy w roku).

28 DEMOKRATYCZNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ poprzez:
Doskonalenie dyrektora szkoły w zakresie zarządzania. Doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji wszystkich pracowników szkoły. Usprawnienie obiegu informacji. Wykorzystywanie opinii rodziców, uczniów w zarządzaniu szkołą. Aktywną współpracę z Radą Rodziców. Wykorzystanie w zarządzaniu szkołą wniosków z kontroli. Opracowanie procedur zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Opracowanie regulaminu bhp.

29 DEMOKRATYCZNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Działania: rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia organizowanie rad szkoleniowych organizowanie zajęć otwartych uczestnictwo nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia aktywizowanie pracy zespołów nauczycielskich gromadzenie i udostępnianie dokumentacji szkolnej, aktów prawnych dot. oświaty

30 DEMOKRATYCZNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Działania: współpraca z rodzicami w ramach Rady Rodziców współpraca z władzami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na terenie m. Krakowa Rozpoznawane są potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego Organizowane są narady i szkolenia Rada Rodziców aktywnie włącza się w życie szkoły Opracowane i wdrożone są procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych.

31 EWALUACJA PODJĘTE DZIAŁANIA BĘDĄ PODLEGAĆ DIAGNOZWANIU I MONITORINGOWI
Pytania kluczowe: Gdzie i w jaki sposób program rozwoju działa dobrze? Gdzie pojawiają się trudności? Jak poprawić elementy, które zawodzą? Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe? Jakie zmiany wprowadzać w naszych działaniach?

32 Koncepcja Pracy Szkoły w latach 2013-2017 została przedstawiona
do zaopiniowania Radzie Rodziców oraz poddana pod głosowanie Rady Pedagogicznej. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania modyfikacji. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Koncepcja Rozwoju szkoły w latach została zatwierdzona


Pobierz ppt "Koncepcja pracy szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google