Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakub Wienskowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakub Wienskowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie uczestników klastra mające na celu powołanie Wielkopolskiego Klastra Chemicznego
Jakub Wienskowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznań, 06 czerwca 2006 r.

2 Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Projekt: „Wielkopolski Klaster Chemiczny jednostek naukowo–badawczych oraz przedsiębiorstw” Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR Realizator projektu: Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Okres realizacji: do Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych – budżetu państwa

3 Definicja Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. (M.E. Porter, 1990)

4 Klastry w Polsce Dolina Lotnicza, AVIA Splot, Polski Klaster Morski, Klaster firm kotlarskich, Klaster meblarski, Klaster motoryzacyjny, Quasi-klaster automatyki przemysłowej w Gdańsku, Klaster poligraficzny w Warszawie, Klaster budowlany w regionie świętokrzyskim, Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina, Klastry wiejskie na Lubelszczyźnie (agroturystyka).

5 Klastry na świecie Dolina Krzemowa (nowe technologie), Lombardia (przemysł teleinformatyczny i chemiczny), Cambridge (biotechnologia, informatyka), Hollywood (przemysł filmowy), Szkocja („creative media industries”), Klastry przemysłowe w północnych Włoszech (włoskie dystrykty przemysłowe), Szwecja („Telcom city”), I inne…

6 Korzyści wewnętrzne klastrów
Wzrost produktywności lokalnych przedsiębiorstw, Przestrzenna bliskość podmiotów stymuluje i wspiera ich innowacyjność, Rozwijający się klaster charakteryzuje się dynamicznym wzrostem liczby narodzin nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy).

7 Korzyści zewnętrzne klastrów
Wzrost dostępności usług okołobiznesowych, Inwestycje w infrastrukturę, Zwiększenie dochodów ludności, Klaster - motor rozwoju regionalnego.

8 Klastry gospodarcze Klaster to nowoczesna forma luźnej organizacji gospodarczej skoncentrowanej na lokalnym terytorium, Sukces klastrów budzi entuzjazm dla współpracy w regionie i wzmacnia lokalny patriotyzm.

9 Słabości klastrów Dominująca kultura konkurencji, Brak formalnych struktur organizacyjnych, Niechęć do uczestnictwa w stowarzyszeniach/ zrzeszeniach, Słabe związki biznesu z sektorem B+R, Bardzo ograniczona rola (współpraca) władz publicznych.

10 Polityka rozwoju oparta o klastry
Trwałe podnoszenie poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki, Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, Uzyskanie efektów synergicznych, Promocja zachowań kooperatywnych, Wspieranie dostępu do specyficznej dla klastra infrastruktury, Rozwój zasobów ludzkich, kształcenie pracowników, Rozwój usług okołobiznesowych, Przyciąganie inwestycji zagranicznych, Poprawa dostępu do źródeł finansowania, Wspieranie eksportu.

11 Realizacja projektu wynika z braku:
Ścisłej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami w regionie, Ukierunkowania badań sektora B+R na komercjalizację, Rozpoznania zapotrzebowania przedsiębiorstw na rozwiązania technologiczne z sektora B+R, Narzędzi do transferu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami B+R a przedsiębiorstwami w regionie.

12 Idea projektu Stworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sferą nauki a MŚP w regionie, Inicjowanie działań służących transferowi know-how i technologii w dziedzinie chemii, Udostępnienie narzędzi wspomagających kojarzenie biznesowe, Zawężanie kontaktów poprzez organizowanie licznych spotkań i szkoleń w charakterze B2B, Realizowanie celów zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.

13 Co trzeba zrobić ? Przełamać mentalne bariery,
Kojarzyć środowisko nauki z biznesem, Zachęcać do: realizacji badań naukowych pod kątem praktycznego zastosowania w gospodarce (określenie zapotrzebowania na transfer wiedzy i innowacji), oraz do wykorzystywania przez sektor gospodarczy gotowych opracowań technologicznych opracowanych w sektorze nauki (promocja potencjału naukowo badawczego), Wspomagać proces transferu wiedzy i innowacji poprzez propagowanie wykorzystywania baz danych oraz narzędzi wspomagających organizację spotkań B2B.

14 Odbiorcy wsparcia Klaster chemiczny zrzeszać będzie innowacyjne i ważne dla regionu przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora B+R, Potencjał klastra w regionie to: około 200 jednostek działających w sektorze chemicznym, około 400 osób – przedstawicieli B+R i MŚP, Wielkopolski Klaster Chemiczny stanowić ma minimum 40 jednostek: - małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), - uczelnie wyższe, - jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), - instytucje promocji innowacji.

15 Kryteria selekcji Forma prawna – działalność związana z branżą chemiczną, Działalność zlokalizowana w regionie Wielkopolski, Doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Gotowość do współrealizowania projektów badawczych i wdrażania nowych technologii.

16 Rezultaty Projekt, wpłynie na podwyższenie poziomu technologicznego Beneficjentów Ostatecznych poprzez doskonalenie zastosowań informacyjno–komunikacyjnych (szkolenia), Projekt przyczyni się również do: - wzrostu świadomości innowacyjnej, - identyfikacji potrzeb sektora gospodarki, - określenia potencjału naukowego sektora B+R.

17 Zadania Przygotowanie trzech baz danych:
Bazy informacyjnej - gromadzącej informacje dotyczące Beneficjentów Ostatecznych na zasadach ogólnie stosowanych w systemach CRM, a tym samym usprawniającej system obsługi, Bazy ofert i zapytań technologicznych – moduł udostępniający Beneficjentom Ostatecznym możliwość wprowadzenia, edycji i zarządzania własnymi danymi (katalog profili technologicznych i zestawień branżowych), Bazy wspomagającej zarządzanie i organizację spotkań biznesowych – podstawowe i niezbędne narzędzie służące kojarzeniu biznesowemu poprzez usprawnianie przygotowań i organizacji spotkań B2B.

18 Zadania c.d. Wykonywanie audytów technologicznych w firmach i jednostkach naukowo-badawczych celem budowania bazy ofert i zapytań, Przygotowanie bazy ofert i zapytań technologicznych oraz organizacja spotkań kooperacyjnych, Organizacja cyklu szkoleń na temat innowacyjności, wzrostu konkurencyjności poprzez wdrażanie innowacji, praw ochrony własności intelektualnej oraz szkoleń z zakresu transferu wiedzy i technologii.

19 Zadania c.d. Organizacja spotkań typu B2B podczas:
V Kongresu Technologii Chemicznej w Poznaniu w 2006 r. ITM-Polska 2007 w ramach salonu „Nauka dla Gospodarki”, Organizacja spotkań biznesowych – okazjonalnie, Informacja i promocja oferty usług klastra chemicznego, Prowadzenie serwisu www Wielkopolskiego Klastra Chemicznego.

20

21 Wyniki Realna i jasna struktura organizacyjna wspierająca kontakty i konsolidująca całe środowisko chemiczne regionu, Powstały Wielkopolski Klaster Chemiczny to: - wzrost świadomości innowacyjnej, - wzrost identyfikacji potrzeb sektora gospodarki, - lepsze określenie potencjału naukowego sektora B+R, Niwelowanie i likwidacja istniejących obecnie problemów na linii nauka-gospodarka, Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przemysłu chemicznego w regionie Wielkopolski.

22 Komercjalizacja Oparta na wytworzeniu mechanizmów samofinansowania się powstałej struktury klastra, które stymulować będą jego dalsze funkcjonowanie oraz rozwój, Pobieranie opłat od transferowanych technologii (procent całej wartości transakcji) pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w zamian za: - pomoc udzieloną podczas kojarzenia biznesu, - pomoc udzieloną w etapie negocjacji, - pomoc i porady prawne podczas przygotowywania umów o współpracy.

23 Kontakt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Chemii
ul. Grunwaldzka 6 Poznań tel.: , fax:

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Jakub Wienskowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google