Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja programu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w gminie Chodów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja programu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w gminie Chodów."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja programu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w gminie Chodów

2 Celem projektu „Równy start w przyszłość” jest stworzenie warunków do lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla dziewcząt i chłopców uczących się w Szkole Podstawowej w Chodowie i Gimnazjum w Chodowie, należących do grupy uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i pochodzących z terenów wiejskich, z rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego, rodzin zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, z problemami w nauce oraz posiadających dobre wyniki w nauce, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Cel projektu

3 Pierwsze spotkanie organizacyjne

4 1.Zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne: zajęcia terapii pedagogicznej 2.Zajęciach wyrównujących z matematyki z wykorzystaniem nowych ICT do prowadzenia zajęć 3.Zajęciach artystycznych koła plastycznego kola teatralnego koło tanecznego 4.Zajęciach koła informatycznego 5.Zajęciach sportowo- rekreacyjnych z siatkówki z bilardu wyjazdach na basen – nauka i doskonalenie pływania Projekt obejmuje wsparciem poprzez uczestnictwo w programie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych poprzez udział w:

5 W ramach projektu unijnego prowadzone są dla uczniów klas młodszych zajęcia z terapii pedagogicznej. Zajęcia te skierowane są przede wszystkim do uczniów z trudnościami w nauce, które związane są z:  zaburzeniami manualno-graficznymi  opóźnieniami i zaburzeniami percepcji wzrokowej, słuchowej  zaburzeniami procesu lateralizacji  deficytami pamięci  opóźnieniami i zaburzeniami mowy  zaburzeniami procesów emocjonalno – motywacyjnych Zajęcia terapii pedagogicznej

6 Prowadzona terapia pedagogiczna na celu wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, danie im możliwości odreagowania napięć, aktywizowanie dzieci zahamowanych, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dostosowywania się do przyjętych norm. Podczas zajęć, które odbywają się w dwóch grupach 8 osobowych stosowane są metody wspierające, stymulujące, aktywizujące i usprawniające ucznia.

7

8 Podczas zabaw

9 Zajęcia skierowane są do uczniów mających trudności w nauce matematyki. Program obejmuje:  rozwiązywanie zadań, poznawanie miar, struktur, pojęć i terminów matematycznych;  prezentacje danych matematycznych;  zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji matematycznych w tym umiejętności logicznego i matematycznego myślenia. Zajęciach wyrównujące z matematyki z wykorzystaniem nowych ICT

10

11  Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne.  Program obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz praktyczne kształcenie i rozwijające zmysł estetyki i tworzenia, kreatywność i indywidualne uzdolnienia.  Celem jest zwiększenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej sztuki. Zajęcia artystyczne – koło plastyczne, teatralne i taneczne

12 Zajęcia koła teatralnego służą rozwijaniu zdolności i zainteresowań aktorskich uczniów. Odbywają się w dwóch 8-osobowych grupach wiekowych. Celem głównym koła jest wszechstronne wzbogacenie osobowości ucznia i wyzwalanie jego twórczej aktywności. „ Zabawa w teatr” daje możliwość zbliżenia uczniów do szeroko rozumianej kultury, bezpośredniego działania, wczuwania się w określone postaci i sytuacje, przygotowuje wychowanków do lepszego, pełniejszego budowania własnego życia. Pozwala także uczniom pokonywać własną nieśmiałość oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości i umiejętności. Zajęcia koła plastycznego

13

14

15 Zajęcia koła teatralnego służą rozwijaniu zdolności i zainteresowań aktorskich uczniów. Odbywają się w dwóch 8-osobowych grupach wiekowych. Celem głównym koła jest wszechstronne wzbogacenie osobowości ucznia i wyzwalanie jego twórczej aktywności. „ Zabawa w teatr” daje możliwość zbliżenia uczniów do szeroko rozumianej kultury, bezpośredniego działania, wczuwania się w określone postaci i sytuacje, przygotowuje wychowanków do lepszego, pełniejszego budowania własnego życia. Pozwala także uczniom pokonywać własną nieśmiałość oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości i umiejętności. Zajęcia koła teatralnego „Elfik”

16

17

18 Program koła tanecznego uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci w tym wieku, jak i zainteresowania grup tańczących. CELE OGÓLNE  Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego.  Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu.  Poznawanie tańców integracyjnych, regionalnych, narodowych, towarzyskich.  Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni twórczej.  Popularyzowanie tańca oraz różnorodnych form tanecznych na uroczystościach szkolnych oraz lokalnych.  Wyrabianie harmonijnego współżycia w grupie.  Wdrażanie do autoprezentacji i twórczej aktywności na scenie. Zajęcia koła tanecznego „Iskra”

19

20

21

22 Celem koła informatycznego jest stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną w różnych dziedzinach życia. Pogłębianie wiedzy informatycznej sprzyja uczniom w ich ogólnym rozwoju, pozwala na rozwijanie zainteresowań, pogłębia wiedzę o świecie, rozwija intelektualnie i umysłowo. Praca z komputerem stwarza wiele okazji do samokontroli i samooceny, a w przypadku pracy zespołowej uczy bezpośredniej współpracy – pobudza do dyskusji i stawia przed koniecznością wypracowania wspólnych rozwiązań, za które ponosi odpowiedzialność. Zajęcia koła informatycznego

23

24

25 Celem zajęć jest:  propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego;  zmniejszenie negatywnego wpływu czynników środowiskowych i zdrowotnych;  podnoszenie sprawności fizycznej;  przygotowanie do udziału w turniejach. Zajęcia sportowo- rekreacyjne - piłka siatkowa i bilard

26 Siatkówka jest jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportu. Wpływa dodatnio na wszechstronny rozwój fizyczny, ma ogromne wartości wychowawcze, wyzwala indywidualna inicjatywę oraz kształci nawyki wspólnego, kolektywnego działania. Celem zajęć jest:  kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju uczniów,  rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej,  nabycie umiejętności gry w piłkę siatkowa,  inspirowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w zajęciach,  hartowanie organizmu ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne,  poznanie zasad organizacji zawodów sportowych. Piłka siatkowa

27

28 III miejsce w Memoriale H. Szurgota w piłkę siatkową – Koło 2014

29 Celem programu jest stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz zachowań prozdrowotnych, poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ruchowych uczniów, popularyzacja gry w bilard, ukazanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz wychowywanie ich poprzez sport. Bilard

30

31 V miejsce w Mistrzostwach Polski UKS-ów – Piechcin 2014

32  W ramach projektu uczniowie wyjeżdżają na basen na naukę i doskonalenie pływania.  Ze względu na to, iż pływanie przyczynia się w szczególności do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc, z zajęć korzystają dzieci z wadami postawy uczęszczające w szkole na gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną.  Zajęcia na pływalni cieszą się wśród dzieci ogromnym powodzeniem, ponieważ są połączeniem przyjemności, jaką dają zabawy w wodzie z doskonaleniem umiejętności pływania i działaniem terapeutycznym. Nauka i doskonalenie pływania

33

34

35


Pobierz ppt "Prezentacja programu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w gminie Chodów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google