Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2014-2020 LOKALNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2014-2020 LOKALNY."— Zapis prezentacji:

1 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2014-2020 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2014-2020

2 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 STANISŁAW LIS PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „MEDIA POLANIE” STANISŁAW LIS PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „MEDIA POLANIE” Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE i EOG oraz Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP) Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE i EOG oraz Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP) LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

3 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 „Kiedy znajdziesz się na dobrej drodze, jedyne, co musisz zrobić, to iść dalej.” /BUDDA/ „Kiedy znajdziesz się na dobrej drodze, jedyne, co musisz zrobić, to iść dalej.” /BUDDA/ LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

4 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 RANKING

5 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 RANKING

6 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 RANKING

7 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 I. Dokumenty strategicznego rozwoju kraju i regionów II. Kreowanie wizji rozwoju III. Dokumenty podstawowe określające rozwój miasta IV. Dokumenty specjalistyczne określające rozwój miasta RAPORT „POLSKA 2030” Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 Plan Konwergencji Strategia Rozwoju Kraju na lata 2014 – 2020 Strategiczne Ramy Rozwoju UE 2014 -2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia faza nowoczesności. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Krajowa Polityka Miejska 16 RPO - 28.089,4 mln euro PO Infrastruktura i Środowisko – 24.158 mln euro PO Wiedza, Edukacja, Rozwój – 3.197 mln euro PO Polska Wschodnia – 2.000 mln euro PO Polska Cyfrowa – 1.946 mln euro PO Inteligentny Rozwój – 7.625 mln euro PO Pomoc Techniczna – 570 mln euro Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich 2014-2020 PO Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2014-2020 Wizja Misja Cele strategiczne Cele operacyjne Cele finansowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2010 -2020 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2013-2020 Inne lokalne programy (m.in. w zakresie ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zwierząt, etc) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Program wpierania rodziny w Gminie Radomyśl Wielki na lata 2012-2015 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014- 2019 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Radomyśl Wielki – aktualizacja na lata 2013-2018 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 – w opracowaniu

8 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

9 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. Jest programowana na poziomie krajowym i realizowana poprzez tworzenie optymalnych warunków rozwoju miast oraz poprzez działania inwestycyjne podmiotów publicznych i niepublicznych. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

10 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 województw, powiatów i miast na prawach powiatu, gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich na obszarach zurbanizowanych, wchodzących w skład obszarów funkcjonalnych miast, gmin wiejskich na obszarach zurbanizowanych, wchodzących w skład obszarów funkcjonalnych miast. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

11 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 I. Zasada integralności: podporządkowanie krajowej polityki miejskiej polityce rozwoju II. Zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego III. Zasada wielopoziomowego zarządzania

12 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Zapewnia właściwe umiejscowienie krajowej polityki miejskiej w szerszym kontekście wyzwań i uwarunkowań rozwojowych oraz umożliwia wzmocnienie koordynacji przedsięwzięć na miejskich obszarach funkcjonalnych podejmowanych w ramach różnych polityk, programów rozwoju, programów operacyjnych realizowanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym.

13 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 W odniesieniu do krajowej polityki miejskiej zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego oznacza, że polityka ta:  zapewnia adekwatne do wyzwań ramy prawne, instytucjonalne,  jest ukierunkowana na wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszarów miejskich ponad podziałami administracyjnymi,  stwarza optymalne warunki dla realizacji celów w stosunku do obszarów miejskich, które mają znaczenie dla osiągania celów rozwojowych kraju, aby umożliwić wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorialnych,  pozwala na przeprowadzenie przedsięwzięć realizowanych na miejskich obszarach funkcjonalnych w sposób skoordynowany, komplementarny i prowadzący do synergii, tak aby osiągnąć cele formułowane w odniesieniu do danego obszaru,  pozwala na zróżnicowanie wsparcie dla poszczególnych typów miejskich obszarów funkcjonalnych, uwzględniające ich charakterystyczne potrzeby, ich potencjał rozwojowy oraz ich rolę w procesach rozwoju regionu i kraju.

14 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Krajowa polityka miejska przyczynia się do koordynacji pionowej działań prowadzonych przez Rząd z politykami regionalnych i lokalnych samorządów terytorialnych w kontekście realizacji celów rozwojowych kraju. Na poziomie regionalnym prowadzi to do koordynacji działań podejmowanych przez samorządy wojewódzkie względem miast z politykami/działaniami rozwojowymi prowadzonymi przez samorządy miejskie (lokalne). Na poziomie lokalnym przyczynia się natomiast do koordynacji programów i działań sektorowych prowadzonych przez poszczególne samorządy gminne i/lub powiatowe na swoich obszarach właściwości oraz na funkcjonalnych obszarach miejskich. Polityka miejska przyczynia się w sposób szczególny do koordynacji współpracy samorządów lokalnych na obszarach funkcjonalnych miast (mogących obejmować zarówno gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie). Zgodnie z zasadą wielopoziomowego zarządzania, polityka miejska stanowi ramy dla działań nie tylko podmiotów publicznych, ale również środowiska biznesu, instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, a więc wszystkich partnerów, których działania są istotne dla osiągania jej celów. Polityka miejska tworzy adekwatne instrumenty i mechanizmy ułatwiające i wspierające szeroką partycypację partnerów lokalnych w rozwoju miast.

15 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 1. Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz zdynamizowania rozwoju kraju 2. Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym 3. Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych 4. Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji

16 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 5. Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast 6. Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób ujawniają się w miastach 7. Polityka transportowa, w tym transport publiczny na obszarach miejskich 8. Stały monitoring zjawisk społeczno- przestrzennych na obszarach zurbanizowanych

17 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Cel główny Narodowego Planu Rewitalizacji i definicja rewitalizacji LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

18 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Taka definicja rewitalizacji, wynikająca z projektu Krajowej Polityki Miejskiej, jest podstawą prac ustawowych w tym zakresie oraz elementem Wytycznych zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych – perspektywa finansowa 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 NPR 2022

19 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Program rewitalizacji musi zawierać co najmniej: - diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, - określenie terytoriów wymagających wsparcia, - wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej ze wskazaniem kierunków działań i wynikających z nich najważniejszych przedsięwzięć, - mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na danym obszarze zdegradowanym, - opis zaangażowania społeczności i innych partnerów w przygotowanie i realizację programu, - ramy finansowe, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania tj. oprócz finansowania unijnego także finasowanie krajowe czy środki prywatne (z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego ze stopnia pewności co do uzyskania/zapewnienia danych środków), - system monitorowania zmiany i skuteczności działań. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 NPR 2022

20 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Finansowanie Narodowego Planu Rewitalizacji Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić z następujących źródeł, dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji: a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Jessica). Zgodnie z podziałem alokacji funduszy na priorytety inwestycyjne, założonym w projektach programów operacyjnych, zakłada się, że na wsparcie działań związanych z rewitalizacją zostanie przeznaczone co najmniej 25 mld zł. Będzie to stanowić ok. 9-10% alokacji ogółem na krajowe i regionalne programy operacyjne. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 NPR 2022

21 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach określonych priorytetów inwestycyjnych (w zależności od charakteru priorytetu), szacunkowo w poszczególnych obszarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty: - technologie informacyjno-komunikacyjne (wsparcie jako element szerszych przedsięwzięć na rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR, - gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR, - środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR, - transport – ok. 300 mln EUR, - rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2mld EUR, - włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR, - edukacja – ok. 200 mln EUR. Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje programów krajowych i regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie powyższych szacunków przewyższa kwotę 25 mld zł. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 NPR 2022

22 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie - ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk dotyczących m.in.: wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen środków i identyfikacja źródeł określane będą w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych indywidualnie dla poszczególnych instrumentów. c) Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz poprzez upowszechnianie formuły PPP. NPR 2022 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

23 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP; Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej; Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 NPR 2022

24 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Wśród zakresu wsparcia EFS zidentyfikowano 4 obszary o istotnym znaczeniu dla wzmocnienia społecznego i gospodarczego wymiaru rewitalizacji. Są to: - działania na rzecz poprawy zatrudnienia (priorytet inwestycyjny 8.5) obejmujące różne formy aktywizacji osób bez pracy, - działania na rzecz aktywnej integracji społecznej, a więc poprawy samodzielności i aktywności życiowej i społecznej oraz zwiększenia szans na zatrudnienie, realizowane zarówno w odniesieniu do osób indywidualnych, jak i wieloproblemowych społeczności (priorytet inwestycyjny 9.4), - działania na rzecz promocji przedsiębiorczości (priorytet inwestycyjny 8.7) oraz przedsiębiorczości społecznej (priorytet 9.8) jako ważnych instrumentów o charakterze zatrudnieniowym, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, w tym zwłaszcza dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, - działania na rzecz rozwoju usług społecznych ogólnego interesu (np. usług wsparcia rodziny, usług opieki nad seniorami) w celu poprawy ich dostępności i jakości (priorytet inwestycyjny 9.7) oraz usług pozwalających na godzenie życia zawodowego i prywatnego np. usług opieki nad dziećmi do lat 3 (priorytet inwestycyjny 8.8). LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 NPR 2022

25 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

26 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 1 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia 2 Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu 3 Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich 4 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji 5 Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych

27 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe. Idea rewitalizacji Podstawowy cel rewitalizacji Połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Rewitalizacja to: LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

28 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 REWITALIZACJA to odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne, poprzez wprowadzenie do odnowionych przestrzeni nowych funkcji społecznych i gospodarczych, wspieranie włączenia społecznego, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz rozwijania kapitału ludzkiego i społecznego. Idea i aspekty rewitalizacji w mieście Niewłaściwym jest więc mówić o «rewitalizacji» jednego budynku, czy «rewitalizacji» placu miejskiego, jeżeli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

29 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 REWITALIZACJA PRZESTRZEŃ GOSPODARKA KAPITAŁ SPOŁECZNY Aspekty rewitalizacji LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

30 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Aspekty rewitalizacji ASPEKT PRZESTRZENNY działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, działania dotyczące rozwoju transportu, działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, działania dotyczące budowy nowych mieszkań, działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej; LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

31 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń), inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MSP. Aspekty rewitalizacji c.d. ASPEKT GOSPODARCZY LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

32 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, działania dotyczące przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu, działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, działania dotyczące tworzenia równych szans, działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia, działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych, działania dotyczące uruchamianiu systemów grantów dla organizacji pozarządowych. ASPEKT SPOŁECZNY Aspekty rewitalizacji c.d. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

33 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 DELIMITACJA DelimitacjaDelimitacja (delimitation), to metoda podziału obszaru problemowego miasta dla realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych w latach 2014 – 2020, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych miasta,oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę społeczną oraz wskazania możliwości finansowych budżetu miasta i dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG. Obszar delimitacji to obszar miasta, z wyodrębnionymi obszarami problemowymi w ujęciu przestrzennym. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

34 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Stanisław Lis Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA „MEDIA POLANIE” Ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE; wykształcenie wyższe – Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – kierowanie działalnością społeczno-kulturalną. Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – ekonomika i zarządzanie firmami. Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego, mediów, funduszy przedakcesyjnych, wspólnotowych i strukturalnych Unii Europejskiej, pomysłodawca i realizator wielu projektów poświęconych rozwojowi regionalnemu, strategiom gmin i przedsiębiorstw, mediom, integracji europejskiej oraz funduszom UE; autor 50 publikacji książkowych o tej tematyce. Twórca Światowego Forum Mediów Polonijnych - największego przedsięwzięcia w dziedzinie mediów w Polsce, Europie i świecie, realizowanego nieprzerwanie od 1993 roku. Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny. LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020

35 LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 Ekspert ds. Polityki Regionalnej, Funduszy UE, PPP Ekspert ds. zarządzania strategicznego, polityki regionalnej i funduszy UE i EOG Wilhelm Rzechonek Koordynator Pracy Zespołów Projektowych Ekspert ds. Projektów Gospodarczych i Rewitalizacji Przestrzeni Publicznej Sylwia Kieć Agnieszka Foremny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Lucyna Krupa Stanisław Lis LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020


Pobierz ppt "LPR Miasta Bochnia na lata 2014-2020 LPR GMINY RADOMYŚL WIELKI 2014-2020 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2014-2020 LOKALNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google