Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wentylacja Wieliczka luty 2011 r..  Akty prawne.  Ogólne zasady przewietrzania.  Podsieci wentylacyjne w Kopalni Soli „Wieliczka”.  Regulacja podsieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wentylacja Wieliczka luty 2011 r..  Akty prawne.  Ogólne zasady przewietrzania.  Podsieci wentylacyjne w Kopalni Soli „Wieliczka”.  Regulacja podsieci."— Zapis prezentacji:

1 Wentylacja Wieliczka luty 2011 r.

2  Akty prawne.  Ogólne zasady przewietrzania.  Podsieci wentylacyjne w Kopalni Soli „Wieliczka”.  Regulacja podsieci wentylacyjnych.  Skład atmosfery kopalnianej.  Wentylacja rejonu Trasy Turystycznej oraz drogi ucieczkowe.  Zagrożenie metanowe.  Zagrożenie pożarowe. Wentylacja

3 Akty prawne

4  PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U.02.94.841).  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169). Wentylacja

5 Ogólne zasady przewietrzania.

6 Wentylacja  Wentylacja – ogół działań i czynności związanych z dostarczaniem do wyrobisk podziemnych dostatecznej ilości powietrza świeżego, z jego właściwym rozprowadzeniem w wyrobiskach oraz odprowadzeniem powietrza zużytego.  Wentylacja naturalna.  Wentylacja wymuszona (mechaniczna).  Wentylacja główna.  Wentylacja odrębna.

7  Przewietrzanie wyrobisk – dostarczenie do wyrobisk podziemnych właściwej ilości powietrza świeżego oraz odprowadzenie powietrza zużytego z wykorzystaniem depresji naturalnej i sztucznej w celu wywołania przepływu powietrza w wyrobiskach.  Prąd powietrza – strumień powietrza płynący wyrobiskiem. Wentylacja

8  Prąd powietrza świeżego – prąd powietrza płynący od szybu wdechowego w kierunku komór i przodków w celu ich przewietrzenia.  Prąd powietrza zużytego – prąd powietrza płynący wyrobiskiem w kierunku szybu wydechowego po przewietrzeniu przodka lub komory. Wentylacja

9  Przewietrzanie opływowymi prądami powietrza wytworzonymi przez wentylatory główne.  Przewietrzanie za pomocą lutniociągów.  Przewietrzanie za pomocą pomocniczych urządzeń wentylacyjnych.  Przewietrzanie przez dyfuzję. Przykłady wyrobisk Wentylacja

10 Stosuje się zasadę przewietrzania wznoszącymi prądami powietrza (od poziomów niższych do wyższych). Ma to znaczenie w razie wystąpienia pożaru, zmniejsza się możliwość powstawania zaburzeń w sieci wentylacyjnej (zapobiega odwracaniu się prądów powietrza). Wentylacja

11  Wentylator główny - wentylator zabudowany przy szybie wydechowym przeznaczony do przewietrzania całej kopalni lub jej części ( gdy w kopalni znajduje się kilka szybów wentylacyjnych ).  Wentylator główny – max. przerwa w pracy < 20min.  Wentylator rezerwowy – uruchomienie w czasie max. 10 min. Wentylacja

12 Podsieci wentylacyjne w Kopalni Soli „Wieliczka”

13  Układ wschodni.  Szyb wdechowy – Regis do poz. V.  Szyb wydechowy – Wilson do poz. III.  Układ centralny.  Szyb wdechowy – Daniłowicza do poz. VI.  Szyb wydechowy – Kościuszko do poz. VIII.  Układ zachodni.  Szyb wdechowy – Kinga do poz. VIII.  Szyb wydechowy – Kościuszko do poz. VIII. Wentylacja

14

15

16

17

18

19

20 Regulacja podsieci wentylacyjnych

21  Podział tam wentylacyjnych ze względu na przeznaczenie: Oddzielające (śluzowe) – oddzielają od siebie rejony wentylacyjne oraz poszczególne prądy powietrza. Regulacyjne – regulują rozpływ powietrza w podsieciach wentylacyjnych. Bezpieczeństwa – odcinają dopływ powietrza do ogniska pożaru, zamykane na polecenie Kierownika Akcji Ratowniczej. Wentylacja

22  Podział tam wentylacyjnych ze względu na konstrukcję : Pełne – deskowe, murowe itp. Z drzwiami lub z oknem.  Podział tam wentylacyjnych ze względu na materiał zastosowany do budowy: Drewniane – deskowe, organowe… Murowe – z cegły, z betonitów, betonowe… Wentylacja

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Skład atmosfery kopalnianej

43  Powietrze atmosferyczne – mieszanina gazów chemicznie obojętnych względem siebie: - Azot ok.. 78% - Tlen ok.. 21% - Dwutlenek węgla, gazy szlachetne oraz para wodna ok.. 1%  Powietrze kopalniane – mieszanina powietrza atmosferycznego i gazów wydzielających się do wyrobisk w podziemiach kopalń. Wentylacja

44  Wydzielanie gazów szkodliwych do wyrobisk. Zniżka barometryczna – gwałtowne obniżenie się ciśnienia atmosferycznego, powodujące możliwość wzmożonego wydzielania się gazów szkodliwych do wyrobisk ze starych zrobów, rząpi, wyrobisk podpoziomowych. Zwiększone zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów występuje w wyrobiskach nieprzewietrzanych lub słabo przewietrzanych. W warunkach Kopalni Soli „Wieliczka” nie obserwuje się zwiększonego wydzielania gazów szkodliwych w wyrobiskach przewietrzanych opływowymi prądami powietrza i przewietrzanych lutniociągami. Wentylacja

45 Wszystkie wyrobiska i pomieszczenia przewietrza się w taki sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 19% objętościowo a najwyższe dopuszczalne stężenia gazów w powietrzu nie przekraczały wartości określonych w tabeli: Rodzaj gazuNDS (%)NDSCh (%) CO 2 1,0 CO0,00260,015 NO0,000260,00052 SO 2 0,0000750,00019 H2SH2S0,00070,0014

46 Ilość powietrza doprowadzana do wyrobisk powinna zapewniać utrzymanie w tych wyrobiskach wymaganego składu powietrza i temperatury. W przypadku stwierdzenia, że skład powietrza nie odpowiada wymaganiom określonym w tabeli, niezwłocznie wycofuje się ludzi a wejście do zagrożonego wyrobiska zabezpiecza się. W miejscach tych wykonuje się wyłącznie prace z zakresu ratownictwa górniczego i przeciwpożarowego. Wentylacja

47  CO 2 - bezbarwny, bezwonny, niepalny i niewybuchowy, dobrze rozpuszcza się w wodzie, o smaku lekko kwaskowatym, cięższy od powietrza (ok. 1,5 razy), gromadzi się przy spągu i w wyrobiskach podpoziomowych. Występowanie CO 2 : oddychanie ludzi, gnicie drewna, roboty strzałowe, spalanie w silnikach spalinowych maszyn górniczych, pożary, wyrzuty gazów. Wentylacja

48  CO - bezbarwny i bezwonny, nieco lżejszy od powierza, gromadzi się głównie pod stropem wyrobisk, powstaje wskutek niezupełnego spalania, silnie trujący, łączy się z hemoglobiną łatwiej niż tlen co prowadzi do niedotlenienia komórek i śmierci jest gazem palnym i wybuchowym ( w przedziale 12 - 72% ). Występowanie CO – główny składnik gazów pożarowych i gazów postrzałowych. Wentylacja

49 Wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16 % objętościowego CO, powoduje zgon po dwóch godzinach. Przy większych stężeniach (pow. 0,32 %) pierwszymi objawami zatrucia jest silny ból głowy i wymioty. Mniejsze stężenia powodują przy względnie krótkim wdychaniu jedynie słaby ból głowy i zapadanie w śpiączkę, jednak i te stężenia powodują po dłuższym kontakcie zgon. Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzu:  100-200 ppm (0,01% - 0,02%) - lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny  400 ppm (0,04%) - silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia  800 ppm (0,08%) - zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka  1 600 ppm (0,16%)- silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po dwóch godzinach  3 200 (0,32%) - intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach  6 400 ppm (0,64%) - ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w mniej niż 20 minut  12 800 ppm (1.28%) - śmierć po 3 minutach. Wentylacja

50  NO – gaz bezbarwny, bardzo łatwo utlenia się do DWUTLENKU AZOTU i jest wtedy gazem o barwie czerwono-brunatnej i duszącym zapachu, drażniącym, toksycznym i niepalnym o gęstości zbliżonej do gęstości powietrza, co ułatwia jego rozprzestrzenianie, działa drażniąco na drogi oddechowe.  Występowanie NO i NO 2 – powstaje w wyniku prowadzenia robót strzałowych. Wentylacja

51  SO 2 - silnie trujący, bezbarwny o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażni drogi oddechowe, łatwo rozpuszcza się w wodzie.  Występowanie SO 2 : w warunkach KSW brak zagrożenia powodowanego przez ten gaz. Wentylacja

52  H 2 S – bezbarwny, silnie trujący, palny i wybuchowy (w przedziale 4 – 46% ), gaz o zapachu zgniłych jaj, dobrze rozpuszczalny w wodzie.  Występowanie H 2 S - w warunkach KSW brak zagrożenia powodowanego przez ten gaz. Wentylacja

53

54

55

56 Zagrożenie metanowe Wentylacja

57  Zagrożenie metanowe – zagrożenie gazowe w wyrobiskach podziemnych na skutek nagromadzenia się w nich metanu w stężeniach niebezpiecznych dla zakładu górniczego oraz osób przebywających pod ziemią.  Pole metanowe – wyrobiska, w których stwierdzono występowanie metanu wraz z drogami odprowadzającymi powietrze z tych wyrobisk. Wentylacja

58 Kopalnia Soli „Wieliczka” jest kopalnią metanową kategorii I z wydzielonymi polami niemetanowymi.  Granice pola metanowego w KSW.  Granice pola niemetanowego w KSW.  Dopuszczalne stężenie metanu w wyrobiskach górniczych wynosi max. 2%.  CH 4 – bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza, palny i wybuchowy w granicach 5-15% (przy zawartości tlenu min. 12% ). Wentylacja

59  Występowanie metanu w Kopalni Soli „Wieliczka”.  Południowa granica złoża.  Niewielkie skupienia (soczewki metanowe), z których metan uwalnia się w momencie naruszenia górotworu (wiercenie otworów, zawały i obwały skał, podsadzanie wyrobisk górniczych).  Profilaktyka metanowa.  Pomiary przez metaniarzy i górników w wyrobiskach.  Pobieranie prób powietrza z wyrobisk.  Właściwe przewietrzanie wyrobisk. Wentylacja

60

61

62

63

64 Zagrożenie pożarowe w Kopalni Soli „Wieliczka” Wentylacja

65 Zagrożenie pożarowe – możliwość powstania i łatwego rozprzestrzeniania się pożaru, powodowana łatwą zapalnością materiałów, z których wykonana jest obudowa wyrobisk oraz zapalnością materiałów znajdujących się w wyrobisku. Pożar kopalniany – pożar w wyrobiskach kopalni oraz na powierzchni w sąsiedztwie szybu wdechowego, do którego wpływają gazy pożarowe. Wentylacja

66 Pożar podziemny – wystąpienie w wyrobisku podziemnym otwartego ognia, tj. żarzącej się lub palącej się płomieniem otwartym substancji, a także utrzymywanie się w powietrzu kopalnianym dymów lub utrzymywanie się w przepływowym prądzie powietrza stężenia tlenku węgla powyżej 0,0026% (26ppm). Pojawienie się w powietrzu kopalnianym dymów lub tlenku węgla w ilości powyżej 0,0026% w wyniku stosowania dopuszczalnych procesów technologicznych (np. robót strzałowych, prac spawalniczych) nie podlega zgłoszeniu i rejestrowaniu jako pożar podziemny. Wentylacja

67 Możliwe zaburzenia w sieci wentylacyjnej w wyniku pożaru.  Zadymienie wyrobisk.  Cofanie się prądu głównego (cofanie się dymów).  Odwracanie się prądów powietrza – zmiana kierunku przepływu powietrza w wyrobisku wywołana działaniem depresji pożaru.  Prąd wsteczny dymów- jednym przekrojem wyrobiska odbywa się jednocześnie przepływ powietrza w dwóch przeciwnych kierunkach, powietrze świeże przy spągu a górną częścią wyrobiska płyną gorące gazy pożarowe (dymy). Wentylacja

68  Wtórne ogniska pożarów – ogniska pożaru powstające w warunkach, gdy gorące gazy pożarowe zawierające składniki palne, zostaną na drodze swojego odpływu wzbogacone w tlen przez inny (dopływający) prąd powietrza.  Wybuchy gazów pożarowych – wybuchy mieszaniny palnych gazów pożarowych i powietrza.  Wzrost temperatury w wyrobiskach. Wentylacja

69

70

71

72 Przyrządy do wykonywania pomiarów wentylacyjnych.  Przyrządy do pomiaru temperatury.  Przyrządy do pomiaru wilgotności powietrza.  Przyrządy do pomiaru prędkości powietrza. Wentylacja

73

74

75

76

77 Dziękuję za uwagę

78


Pobierz ppt "Wentylacja Wieliczka luty 2011 r..  Akty prawne.  Ogólne zasady przewietrzania.  Podsieci wentylacyjne w Kopalni Soli „Wieliczka”.  Regulacja podsieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google