Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS PROJEKTU Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 82 79 745 fax (61) 82 79 741

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS PROJEKTU Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 82 79 745 fax (61) 82 79 741"— Zapis prezentacji:

1 OPIS PROJEKTU Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 82 79 745 fax (61) 82 79 741 e-mail: elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.pl Cele i plan pracy

2 Kilka pojęć Project – projekt, zespół działań dla osiągnięcia danego celu, z określonym czasem wykonania, zasobami i trybem zarządzania. Objective – ogólny cel projektu, (cel jest różny od działań, celu nie można „zrobić”) Goals – „podcele” szczegółowe (jeżeli cel jest odległy określamy „punkty do osiągnięcia po drodze”) Workplan - plan pracy w projekcie, składa się zazwyczaj z kilku workpackages, które z kolei dzielą się na tasks. Z planu pracy wynika, jakie działania będą podjęte dla osiągnięcia wyników, kto i co kiedy robi i z jakim rezultatem.

3 Kilka pojęć (2) Deliverable - praktyczny (wymierny i namacalny) rezultat danego workpackage (WP) potrzebny do realizacji następnego etapu, np. raport, prototyp, zastaw probek itd.. Milestones - „kamienie milowe”, decydujące o sukcesie projektu, punkty wyznaczające postęp w realizacji projektu (określone zarówno czasowo jak i jakościowo), zupełnie różne od deliverables mają wyznaczać po zakończeniu danej fazy projektu czy warto kontynuować prace projektowe Results – wyniki projektu (ostateczne lub pośrednie), które można wykorzystać (exploit) lub rozpowszechnić (disseminate)

4 Kilka pojęć (3) Wykres Gantta – wykres zadań w czasie, można na nim również oznaczyć „milestones” oraz zależności przekazywania wyników. Wykres PERT – diagram zależności logicznych (przekazywania wyników, zależności w czasie) działań projektu. Zarządzanie projektem – system podziału ról, organizacji pracy, podejmowania decyzji, monitoringu projektu i sprawozdawczości w tym struktura decyzyjna i organizacyjna.

5 Na początek: tytuł i acronim - Pełen tytuł wniosku (maksymalnie około 15 wyrazów) - Akronim propozycji

6 Typowa struktura części opisującej plan pracy Strona tytułowa Cele i oczekiwane rezultaty Ustosunkowanie się do programu Aspekty innowacyjne Plan pracy projektu (założenia, milestones, opis Workpackages – cele, działania, deliverables, results) Lista Deliverables i Workpackages Wykres logiczny projektu (PERT) i wykres w czasie

7 Cele projektu Określamy cel główny projektu (main objective) - osiągalny i mierzalny Cel główny rozbijamy na kilka celów pośrednich (specific goals) Jeden lub kilka workpackages jest potrzebnych, żeby osiągnąć cel pośredni Struktura opisu celów: cel, problem, wyzwanie, odpowiedź projektu, cele pośrednie, oczekiwane rezultaty, poziom ryzyka

8 Co może być ważne dla ewaluatorów Czy cele naukowe i techniczne są określone jasno, w weryfikowalny sposób (skwantyfikowany o ile możliwe) Czy cele są realistyczne, czy autorzy uwzględnili ryzyko ich nie osiągnięcia.

9 Innowacyjność Międzynarodowy stan wiedzy i ograniczenia techniczne istniejących produktów, procesów, technologii, metodologii, polityk, norm itd. mając na uwadze cele projektu Uzasadnić wybrane podejście naukowe, biorąc pod uwagę inne konkurencyjne podejścia Opisać oryginalność zaproponowanej pracy i uzasadnić główne innowacje Tu też można opisać poziom ryzyka (zamiast w celach)

10 Ewaluatorzy Czy w projekcie wykazano dobrą znajomość stanu badań/techniki? Jaki jest stopień oryginalności i postępu ponad poziom obecnego stanu? Jaki jest poziom ryzyka i sposobu radzenia sobie z ryzykiem?

11 Najważniejszy - plan pracy Podział projektu na logiczne fazy, prosta logiczna konstrukcja Podział na „pakiety zadaniowe” Zaplanowanie w czasie, zaplanowanie zasobów (Wykres Gantt’a) Wewnętrzna logika pakietu zadań – cele - działania (tasks) - rezultaty i deliverables (kwantyfikować gdzie tylko można) Na końcu dodajemy Pakiet Zarządzanie projektem i Wykorzystanie wyników

12 Budowa planu pracy Cel główny  Cele pośrednie C1 C2 C3..... CN  Workpack. 1 Workpack. 2 Workpack. 3 Workpack. N Workpack. N+1 *  Task 1  Task 1  Task 1,  Task 1  Task 1  Task 2  Task 2  Task 2  Task 2  Task 2  Task 3  Task 3  Task 3 (*Zarządzanie)  Task 4  Task n Deliverable 1 Deliverable 3 Deliverable 4 Deliverable 2 Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Results (rezultaty)

13 Wstęp do planu pracy Zwięzły opis planu pracy: - wyjaśnienie struktury (np. podział na fazy, etapy) i wykazać jak taka struktura przyczyni się do osiągnięcia technicznych celów projektu - metodologia - dobór partnerów (np. anonimowa tabelka „Consortium overview” główne dziedziny działania każdego z partnerów, ich misje (obszar za który są odpowiedzialni) oraz ich rolę badawczą, pamiętamy nie nazwy, ale: REC 1, HES 2, IND 3, OTH 4.

14 Ewaluatorzy Czy plan pracy realistycznie prowadzi do rezultatów? Czy odpowiednio dobrano podejście, metody, partnerów dla realizacji celów? Czy dobrze zdefiniowano „milestony”? Czy określono kryteria oceny pracy projektu?

15 Główne przyczyny odrzucenia projektów Projekt nie jest innowacyjny Niejasne cele Niejasno zdefiniowane role poszczególnych partnerów, ich zakres zadań, doświadczenie w tej dziedzinie, zarządzanie grupą Niejasne zaangażowanie czasowe partnerów Projekt zbyt ambitny Budżet projektu zbyt duży/mały, zła dystrybucja środków pomiędzy partnerów Zbyt mała/duża liczba partnerów Niejasne zastosowanie wyników badań

16 Wnioski, które zostały przyjęte Są jasne i zwięzłe dla osoby, dla której językiem ojczystym nie jest język angielski Są innowacyjne i doskonałe pod względem naukowym Mają grupę wspaniałych, uzupełniających się partnerów Rozmiar grupy gwarantuje sprawne zarządzanie Wykazują doświadczenie i sprawność w zarządzaniu projektem Prezentują zastosowanie i rozpowszechnienie wyników badawczych Mają realistyczny budżet


Pobierz ppt "OPIS PROJEKTU Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 82 79 745 fax (61) 82 79 741"

Podobne prezentacje


Reklamy Google