Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk 26.11.2013 III Spotkanie Zespołu Zadaniowego - Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk 26.11.2013 III Spotkanie Zespołu Zadaniowego - Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk 26.11.2013 III Spotkanie Zespołu Zadaniowego - Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

2 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej PLAN SPOTKANIA 1.Informacja na temat Struktury budowanego programu 2.Ukonstytuowanie Grup Tematycznych 3.Praca w Grupach Ustalenia wewnątrz grup co do trybu prac Analiza przypadku – Planu działania ES w innego województwa Przedstawienie wniosków (wspólne) dyskusja 4.Ustalenie dalszego przebiegu prac Zespołu/ Grup

3 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju STRUKTURA PROGRAMU I PROCEDURY „BUDOWY” Art. 15 programy rozwoju - dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych. 6. Dla każdego programu instytucja opracowująca program przygotowuje przed jego przyjęciem raport ewaluacyjny, zawierający uprzednią ewaluację skuteczności efektywności realizacji programu. 7. Raport ewaluacyjny, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywany do wiadomości odpowiednio Radzie Ministrów lub sejmikowi województwa wraz projektem programu. Art. 16. Program obejmuje okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, które realizuje.

4 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Art. 17. 1. Program określa w szczególności: 1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 6; 2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z określonymi wskaźnikami; 3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim; 4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; 5) plan finansowy, w tym: a) źródła finansowania realizacji programu, b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety, c) informację wysokości współfinansowania na poziomie programu priorytetów; 6) podstawowe założenia systemu realizacji. STRUKTURA PROGRAMU I PROCEDURY „BUDOWY”

5 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Art. 19 3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyjmowany przez zarząd województwa w drodze uchwały. Art. 19a. 1. Projekty programów podlegają konsultacjom jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi gospodarczymi Art. 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 2. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na swojej stronie internetowej informację o konsultacjach, a w szczególności zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkań i konferencji oraz adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt strategii rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 2a. 2a. W przypadku projektu strategii rozwoju o charakterze regionalnym podmiot ogłasza informację o konsultacjach w dzienniku o zasięgu krajowym lub regionalnym oraz na swojej stronie internetowej. 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, wyrazić opinię do projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. 4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, podmioty je organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. STRUKTURA PROGRAMU I PROCEDURY „BUDOWY”

6 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej UCHWAŁA NR 1198/296/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020… § 3. Struktura programu. 1.Struktura programu będzie zawierała następujące elementy: 1) diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, 2) raport ewaluacyjny ex-ante, zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji Programu, 3) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do strategii rozwoju województwa, strategii polityki społecznej, wraz z określonymi wskaźnikami, 4) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, 5) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych, 6) promocja ekonomii społecznej, 7) plan finansowy, w tym : - źródła finansowania realizacji programu, - kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety, - informację wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów; 8) podstawowe założenia systemu realizacji.

7 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Grupa I - Priorytet I TWORZENIE SYSTEMU WSPIERANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ ICH OTOCZENIA Grupa II - Priorytet II UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ Grupa III - Priorytet III ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWOJU GOSPODARCZYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO KONCEPCJA PRAC

8 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Grupa I SYSTEM Cel 1: Ujednolicenie kierunków działań na rzecz rozwoju inicjatyw w obszarze ES w regionie Działania: 1.1 powołanie zespołu koordynująco-monitorującego wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie; 1.2 budowanie mechanizmów skutecznej komunikacji oraz ich wdrażanie – przełamywanie barier między sektorami oraz komunikowanie się ze wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi rozwojem ekonomii społecznej w województwie; 1.3 stworzenie warunków do powstawania międzysektorowych partnerstw na rzecz ES; 1.4 stworzenie katalogu aktów prawnych dotyczących ekonomii społecznej; 1.5 stworzenie systemu identyfikacji przyszłych liderów oraz pracowników PES; 1.6 propagowanie wprowadzania zapisów o ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Cel 2: Podnoszenie wiedzy specjalistycznej oraz zapewnienie doradztwa specjalistycznego dla kadry PES oraz kadry wspierajacej PES Działania: 2.1 koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w województwie pomorskim poprzez zbieranie i dystrybuję informacji - utworzenie i prowadzenie banku wiedzy na temat ekonomii społecznej w województwie; 2.2 organizacja szkoleń specjalistycznych odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom; 2.3 udział liderów oraz pracowników PES i ich otoczenia a także instytucji wsparcia w wizytach studyjnych; 2.4 opracowanie i dystrybucja publikacji i broszur nt. ekonomii społecznej; 2.5 zapewnienie usług doradczych.

9 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Grupa II UPOWSZECHNIANIE Cel 1: Promowanie wiedzy o ekonomii społecznej Działania: 1.1 stworzenie systemu rekomendacji PES dla biznesu; 1.2 organizacja forum ES; 1.3 włączenie inicjatyw PES do konkursu „Bursztynowy Mieczyk” i innych konkursów; 1.4 włączenie do współpracy mediów; 1.5 stała aktualizacja katalogu dobrych praktyk; 1.6 wydawanie publikacji na temat działań PES, otoczenia PES oraz instytucji wspierających; 1.7 prowadzenie i włączanie się w kampanie społeczne o zasięgu regionalnym i lokalnym PES oraz ich otoczenia; 1.8 prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych podczas różnych wydarzeń i wśród wszystkich grup zawodowych i społecznych; 1.9 utworzenie podstrony na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu skupiającej ofertę produktów i usług PES z województwa pomorskiego. Cel 2 Edukowanie w zakresie ekonomii społecznej Działania: 2.1 wprowadzenie zagadnień z zakresu ekonomii społecznej do systemu kształcenia formalnego i ustawicznego; 2.2 popularyzacja wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród przedstawicieli samorządów; 2.3 popularyzacja wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród przedstawicieli sektora prywatnego.

10 Maciej Kisała ROPS Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Grupa III ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU PODMIOTÓW Cel 1: Stworzenie warunków do powstawania podmiotów ekonomii społecznej, ich otoczenia oraz instytucji wsparcia Działania: 1.1 aktualizacja diagnozy sytuacji ekonomii społecznej w województwie pomorskim; 1.2 utworzenie dwóch OWES; 1.3 inkubowanie powstania nowych PES w regionie. Cel 2: Dążenie do ekonomizacji PES Działania: 2.1 budowanie marki pomorskich PES; 2.2 opracowanie katalogu produktów i usług; 2.3 wspieranie istniejących PES i ułatwienie im działania i rozwoju. Specjalną pieczą należy otoczyć podmioty takie jak organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki non profit, które obecnie nie otrzymują wsparcia z głównych źródeł finansowania POKL. Cel 3: Tworzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia finansowego PES Działania: 3.1 wskazywanie możliwości wsparcia PES przez JST (stosowanie klauzul społecznych, udostępnianie lokali, itp.); uzupełnienie systemu wsparcia dla PES w skład którego wejdą fundusze pożyczkowe, dotacje oraz poręczenia. Cel 4: Inicjowanie współpracy pomiędzy PES a sektorem biznesowym Działania: 4.1 sieć spotkań regionalnych z biznesem (fora, konferencje); 4.2 udzielanie wsparcia dla PES przed spotkaniami z partnerami biznesowymi; 4.3 promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk 26.11.2013 III Spotkanie Zespołu Zadaniowego - Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google