Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty finansowe w Horizon 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty finansowe w Horizon 2020"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty finansowe w Horizon 2020
Częstochowa, Agnieszka Wyżgolik

2 Budżet Horyzont 2020 na lata 2014-2020 (78,6 mld euro)
Największy jak do tej pory program finansowania badań i innowacji w Europie

3 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle
24,4 mld € European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Future and Emerging Technologies (FET) Akcje Marie Skłodowska-Curie Wiodąca pozycja w przemyśle 17 mld € Technologie wspomagające i przemysłowe , Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Wyzwania społeczne 29,7 mld € Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa JRC EIT Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Partnerstwa Art.187 Partnerstwa Art.185 EURATOM

4 Typy dotacji w ramach Horyzont 2020
Granty Bezpośredni wkład finansowy w formie dotacji w celu sfinansowania działań Nagrody Wkład finansowy jako nagrody w konkursie Zamówienia publiczne Dostawa usług, realizacji robót lub świadczenia usług w zamian za opłatę, Instrumenty finansowe Inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, kredyty; gwarancje, inne instrumenty podziału ryzyka

5 Schematy finansowania (1)
Projekty badawczo-innowacyjne – Research & Innovation Action (R&IA) Działania zmierzające do ustanowienia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowej technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Mogą obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój technologii i integracji, testowania i sprawdzania poprawności na prototypie na małą skalę w laboratorium lub symulowanym środowisku. Projekty innowacyjne –Innovation action (IA) Polegające głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania mogą obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe. Akcje wspierające i koordynujące - Coordination & support actions (CA , SA) Działania towarzyszące, takie jak standaryzacja, rozpowszechnianie, podnoszenia świadomości i komunikacja, tworzenie sieci, koordynacja lub usługi wsparcia, dialogu politycznego i wzajemna wymiana doświadczeń i badań.

6 Projekty badawczo-innowacyjne
Finansowanie dla wszystkich beneficjentów: 100% Minimum 3 uczestników z trzech różnych krajów UE/AC w konsorcjum Główne działania: B+R Typy: od małych do dużych (small, medium, large) – zadefiniowano w Programie Pracy Projekty z 7.PR: Integrated projects (IP) , Collaborative action (CA) Focused projects (STREP)

7 Projekty innowacyjne Finansowanie
Dla jednostek o charakterze niezarobkowym (non-profit): 100% Dla jednostek działających dla zysku: 70% Min 3 uczestników z trzech różnych krajów UE/AC w konsorcjum Główne działania: działania innowacyjne bliskie rynkowi (close to market) Typy: od małych do dużych (small, medium, large) – zadefiniowano w Programie Pracy Projekty z 7.PR i CIP: Integrated projects (IP) , Collaborative action (CA) – z mocnym komponentem działań demonstracyjnych Focused projects (STREP)– z mocnym komponentem działań demonstracyjnych

8 Projekty wspierające Finansowanie dla wszystkich beneficjentów: 100%
Min 1 uczestnik w konsorcjum Główne działania: akcje wspierające i koordynujące Projekty z 7.PR: Support Actions –akcje wspierające Coordination Actions – akcje koordynujące Networks of Excellence –sieci doskonałości

9 TRL – Technology Readiness Level a schematy finansowania
Wyzwania społeczne KET FET ERC

10

11 Schematy finansowania (2)
Nowość Wiodąca pozycja w przemyśle- Innowacje w MŚP –Instrument MŚP- 0,54 mld € Instrument dla MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym, które: Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym, Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne innowacyjne pomysły. Projekt może zgłosić nawet pojedyncza firma, która będzie miała możliwość (jeżeli ma potrzebę ) podzlecania badań - Turning research into results Cele projektów: Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach, marketingu itp. Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu, wysoki zwrot z inwestycji.

12 na którekolwiek z pytań
Definicja MŚP Czy organizacja jest przedsiębiorstwem tzn. czy jest zaangażowana w działalność gospodarczą? Czy zatrudnia mniej niż 250 osób? Annual Work Unit Czy roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR? Lub Czy suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR? Czy organizacja jest niezależna? ( nie ma żadnych przedsiębiorstw partnerskich ani związanych – więcej niż 25% kapitału lub prawa głosu w innym przedsiębiorstwie) TAK NIE na którekolwiek z pytań NIE JESTEM MŚP TAK TAK TAK JESTEM MŚP

13 Koncepcja i studium wykonalności Badania i działania demonstracyjne
Instrument MŚP Faza I Koncepcja i studium wykonalności ok. 6 miesięcy, ryczałt €, studium wykonalności, ocena ryzyka, IPR, itp. Rezultat : wstępny biznes plan do fazy II; Wniosek do fazy I Wniosek Faza II Badania i działania demonstracyjne – projekt innowacyjny, TRL 6 i wyżej (wyjątek Zdrowie), miesięcy, 0,5-2,5 mln EUR dofinansowania, działania: prototyp, pilotaż, skalowanie. Rezultat: biznes plan do przedstawienia inwestorom Wniosek bezpośrednio do fazy II Faza III Komercjalizacja wsparcie bezgotówkowe + ułatwiony dostęp do finansowania ryzyka, szkolenia, networking, mentoring EEN, dostęp do mechanizmów kredytowych i inwestycyjnych

14 Instrument MŚP – faza 1 -nie traktuj limitu stron jako celu - pisz zwięźle – eksperci nie lubią czytania niepotrzebnie długich wniosków -TRL minimum 6 -2 miesiące na ocenę, 1 miesiąc na podpisanie umowy grantowej Wnioski ocenia minimum 2 ekspertów Próg: minimum 4/5 pkt za każde kryterium oceny, ogólnie min. 13/15 Spodziewany wskaźnik sukcesu: 10-15% Zaliczka 40% FAZA 1: Studium wykonalności/koncepcja Projekt: Biznes plan do 10 stron Działania: studium wykonalności nowego procesu, produktu, usługi, technologii, ocena ryzyka, badania rynku, plan IPR, poszukiwanie partnerów, zaangażowanie użytkowników, pilotaż Rezultat: Biznes plan do fazy II 6 miesięcy Ryczałt: euro Do 3 dni coachingu ekspertów zatwierdzonych przez KE +Mentoring i consulting oferowany przez EEN do fazy I - 7 osobo/dni

15 Instrument MŚP – faza 2 -nacisk na IPR, przekonywujące działania umożliwiające komercjalizację; -projekty powinny zawierać pierwszy plan wejścia na rynek; -Próg: minimum 4/5 pkt za każde kryterium oceny, ogólnie min. 12/15 -kolejność: Impact, Excellence, Implementation -można podać do 3 nazwisk ewaluatorów wykluczonych z oceny (konkurencja) -4 miesiące na ocenę, 2 miesiąc na podpisanie umowy grantowej -Spodziewany współczynnik sukcesu: 50-70% FAZA 2: Badania i demonstracja (do fazy prototypu) Projekt: Biznes plan + opis działań do 30 stron Działania: prototyp, testowanie, pilotaż miniaturyzacja, skalowanie, replikacja, miniaturyzacja, projektowanie, Rezultat: Produkt gotowy do wejścia na rynek na TRL 6 lub wyżej 12-24 miesiące 0,5-2,5 mln EUR Finansowanie: 70% IA(wyjątkowo 100% gdzie komponent badawczy jest mocno obecny) Do 12 dni coachingu ekspertów zatwierdzonych przez KE +Mentoring i consulting oferowany przez EEN do fazy II – 7 osobo/dni

16 Instrument MŚP – faza 2 Dla podwykonawstwa obowiązuje zasada: 'best value for money‘ i ta część jest oceniana osobno (możliwe będzie nadanie większego priorytetu bezpieczeństwa dla prac podwykonawczych, które są częścią wniosku). Obowiązuje tylko dla podwykonawstwa opisanego w wystarczających szczegółach. Jeżeli znasz podwykonawcę, załącz kluczowe informacje (nazwę podwykonawcy, cenę i usługę) z zadaniami, które będą podzlecone i wyjaśnieniem kryteriów wyboru i ceny Jeżeli nie znasz podwykonawcy, we wniosku uwzględnij zadania do wykonania, szacunkowy budżet i procedurę wyboru

17 Honorowa deklaracja MŚP -jedno MŚP może aplikować/ realizować jednocześnie 1 projekt

18 FAZA 3: Komercjalizacja
Instrument MŚP – faza 3 Dwa rodzaje finansowania zwrotnego EBC na etapie komercjalizacji:  instrument kredytowy (debt facility –loan guarantee fund) - w ramach którego będą dostępne pożyczki i gwarancje,  instrument kapitałowy (equity/venture capital facility) - w ramach którego dostępne będą środki dla MSP we wczesnym ich  stadium powstawania oraz na dalszy rozwój/wzrost. Inwestycje w R&I obarczone znaczącym ryzykiem technologicznym lub ryzykiem związanym z zastosowaniem rynkowym. Przeznaczone dla przedsiębiorstw będących w szybkiej fazie wzrostu (notujące w ciągu ostatnich 3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.). MŚP i small mid-caps odznaczające się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu - katalog kryteriów Przeznaczenie Wydatki na innowacje w ostatnim zestawieniu bilansowym wynoszą min. 20% wysokości kredytu; Min. 90% instrumentu przeznaczone jest w biznes planie na okres 2 lat na wydatki w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacji lub inwestycje . FAZA 3: Komercjalizacja -Wsparcie w postaci instrumentów oferowanych przez „Dostęp do finansowania ryzyka” - gwarancje, pożyczki -marka jakości, coaching Wsparcie pozafinansowe

19 Innowacje w MŚP Konkurs 1
Industrial Leadership Call Dedicated SME Instrument Phase H2020-SMEInst Termin składania wniosków: Daty pośrednie: ; Call: H2020-SMEInst Subcall: H2020-SMEInst Tematy FAZA 1: Space-SME : SME Instrument ICT : Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) NMP : Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs PHC : Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices SFS : Resource-efficient eco-innovative food production and processing BG : Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth SIE : Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system IT : Small business innovation research for Transport SC : Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials DRS : Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures” BIOTEC-5a : SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability

20 Innowacje w MŚP Konkurs 2
Industrial Leadership Call Dedicated SME Instrument Phase H2020-SMEInst Termin składania wniosków: Daty pośrednie: Call: H2020-SMEInst Subcall: H2020-SMEInst Tematy FAZA 2: SC : Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials Space-SME : SME Instrument SFS : Resource-efficient eco-innovative food production and processing BG : Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth ICT : Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) SIE : Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system IT : Small business innovation research for Transport NMP : Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs DRS : Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures” PHC : Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices BIOTEC-5a-2014: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability

21 Schematy finansowania (4)
Fast track to innovation (F2I) –schemat dla firm, szybkie przejście od pomysłu do rynku, uruchomienie 2015 każda prawna jednostka, konsorcja max 5 uczestników akcje innowacyjne IA(close-to-market) Tematy LEIT i Wyzwania Społeczne (bottom-up) Grant do €3 mln Open call trzy cut-off-dates/rok Impact najważniejszym kryterium Time –to-grant: 6 miesięcy Model B: Spin-out z sektora publicznego -Pomysł powstaje w jednostce publicznej (na uniwersytecie), następnie powstaje firma, która będzie rozwijać produkt. Konsorcjum kieruje organizacja pierwotna (uniwersytet) przy współpracy międzynarodowej –Dystrybucja dofinansowania: ~40% spin-out i inne firmy ~60% nauka i sektor nieprzemysłowy Model A: Rozwój produktu/usługi kierowany przez przemysł -Pomysł powstaje w firmie, która kieruje konsorcjum i we współpracy międzynarodowej rozwija produkt –Dystrybucja dofinansowania: ~60% przemysł ~40% nauka i sektor nieprzemysłowy

22 Schematy finansowania (5)
Inducement Prizes – nagrody motywacyjne ICT - ok. 0,5 mln euro na rozwój zaproponowanego rozwiązania technologicznego, ogłoszenie w formie konkursu Ogłoszenie 3 kwartał 2014 Implementation details for the Inducement prizes are still under preparation Recognition Prizes – nagrody za osiągnięcia (jak nagroda Nobla) Prize - Innovation SOFT EURATOM dedline Scope: There are no specific categories for this prize. The participant(s) is free to submit an application concerning any physics or technology innovation that has been or is being developed in the European fusion research programme and that has a market potential or has been taken up (or recognised) by industry to be further developed for the market. The Jury evaluating submissions will consist of a group of independent experts appointed by the Commission knowledgeable in innovative processes and technology transfer from business and academia. The Jury will submit to the Commission the selected 1st, 2nd and 3rd placed winners who will receive 15,000, 10,000 and 5,000 Euros respectively. The winners will be announced at the SOFT conference in September 2014.

23 Granty ERC Europejskiej Rady Badań
Schematy finansowania (6) Granty ERC Europejskiej Rady Badań Projekty badawcze finansowanie w 100%. Grant dla zespołu badawczego. Granty Marie Skłodowska-Curie Stypendia indywidulane, tworzenie sieci, programy wspólnych doktoratów, wymiany personelu – stawki ryczałtowe, zależenie od typu akcji.

24 Nowość Schematy finansowania (7)
Pre-Commercial Procurement (PCP) umożliwia sektorowi publicznemu, jako klientowi wymagającemu technologicznie, wspieranie badań i rozwoju przełomowych rozwiązań, które mogą przynieść radykalną poprawę jakości i efektywności w tematyce interesu publicznego. Wkład UE jest proporcjonalny wkład do całości inwestycji dokonanej przez beneficjentów w działaniu. KE zwraca maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych w celu realizacji kwalifikujących się działań. Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Wspiera szybkie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które dotyczą wyzwań związanych z interesem publicznym. Celem jest umożliwienie grupom zamawiających (buyers group) z różnych krajów podziału ryzyka związanego z wczesnym wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i przezwyciężenie fragmentaryzacji popytu na innowacyjne rozwiązania w Europie. Każde działanie PPI skupia na jednej konkretnej niezaspokojonej potrzebie nabywców i wymaga innowacyjnych rozwiązań, które są w znacznym stopniu podobne w różnych krajach i dlatego proponuje się wspólne ich nabycie. Wkład UE jest proporcjonalny wkład do całości inwestycji dokonanej przez beneficjentów. KE zwraca ona maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych w celu realizacji kwalifikujących się działań.

25 • PCP do kierowania rozwojem rozwiązań wobec konkretnych potrzeb sektora publicznego, przy jednoczesnym porównywaniu / walidacji rozwiązania alternatywnego podejścia od różnych dostawców . W ramach PCP kilka niezależnych podmiotów opracowuje koncepcje i prototypy innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać ważny społeczny problem. Rezultaty prac podlegają kilkuetapowej selekcji, w rezultacie której wyłonione zostaje rozwiązanie najlepiej spełniające potrzebę zamawiającego • PPI do uruchomienia klienta / pierwszego użytkownika/ pierwszego kupującego innowacyjnych rozwiązań komercyjnych nowych na rynku zamówienia na "innowacyjne" rozwiązanie (nie R&D w celu jego opracowania), tylko skomercjalizowanie na dużą skalę. Źródło: Liev Bos, DG CONNECT

26 Podsumowanie Rodzaj grantu Dofinansowanie Konsorcjum
Research & Innovation action 100% min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych Innovation action 70 % (100% dla jednostek niedziałających dla zysku) Coordination & Support actions (wyjątek ERA-Chairs 90%) min. 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego Przetargi: PCP PPI 70% 20% Min 3 niezależne instytucje w tym min 2 jednostki publiczne z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych Instrument MŚP 1 MŚP mające siedzibę w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z Horizon2020 Granty ERC Badania prowadzone przez badacza PI w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Granty MSC Ryczał Zależnie od typu akcji

27 Kontakt: Tel. 32 2371998 E-mail: rpk@polsl.pl www.rpk.polsl.pl
Dziękuję za uwagę Kontakt: Tel


Pobierz ppt "Instrumenty finansowe w Horizon 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google