Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZOSTAŁE OBSZARY WSPARCIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZOSTAŁE OBSZARY WSPARCIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 POZOSTAŁE OBSZARY WSPARCIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

2 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu PI 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Obszary wsparcia – działania wspierające: rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń wsparcie systemu monitorowania środowiska działania informacyjno – edukacyjne dotyczące zmian klimatu i adaptacji tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich Forma wsparcia i obszar realizacji: dotacje bezzwrotne charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju – zgodnie z dok. strategicznymi

3 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Zasady wyboru projektów: Tryb pozakonkursowy – projekty, które w znacznym stopniu przyczynią się do realizacji celów poszczególnych osi priorytetowych, szczególna uwaga będzie zwrócona na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego Tryb konkursowy – pozostałe projekty w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący służące zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów osi priorytetowej

4 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę Obszary wsparcia: Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Rozwój zielonej infrastruktury w tym zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych, mających znaczenie dla różnorodności biologicznej Opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych Opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gat. obcych Wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków

5 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo Doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie podlegające Parkom Narodowym) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów Forma wsparcia i obszar realizacji: Dotacje bezzwrotne Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju

6 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Oś priorytetowa VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego PI 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Obszary wsparcia: Kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji Rozwój zasobów kultury, jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej Nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury

7 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Wykorzystanie nowych technologii w obszarze kultury przez szkoły i uczelnie artystyczne, oferujące przestrzeń dla działalności twórczej, wystawienniczej Zmiany techniczne istniejącej infrastruktury, poprawiającej dostępność dla osób niepełnosprawnych Włączenie społeczne poprzez kulturę, promowanie otwartości i różnorodności kulturowej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym w obiektach poprzemysłowych) oraz projekty komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie rozwoju kultury Zastosowanie różnej gamy rozwiązań technicznych, wpływających na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków

8 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Zasady wyboru projektów: Charakter strategiczny (wskazane przez ministra kultury), ponadregionalny, wykorzystanie finansowanej infrastruktury – tryb pozakonkursowy Obiektywne, precyzyjne i mierzalne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący – tryb konkursowy oraz pozakonkursowy Forma wsparcia i obszary realizacji: Dotacje bezzwrotne Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych

9 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Oś Priorytetowa VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia PI 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Beneficjenci: Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczne uczelnie medyczne lub uczelnie publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia

10 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
infrastruktura ratownictwa medycznego wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców oraz baz lotniczego pogotowia ratunkowego Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń stacjonarnych i całodobowych w zakresie: chorób układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych zajmujących się leczeniem dzieci Wsparcie pracowni diagnostycznych

11 Pozostałe obszary wsparcia - POIŚ
Zasady wyboru projektów: Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych, wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych baz lotniczego pogotowia ratunkowego, niektóre inwestycje dot. infrastruktury szpitali ponadregionalnych – tryb pozakonkursowy Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców, inwestycje dotyczące infrastruktury szpitali ponadregionalnych – tryb konkursowy na podstawie kryteriów: rozwiązanie kluczowych problemów zdrowotnych i demograficznych zakres rzeczowy zgodny z publicznym systemem ubezpieczeń zdrowotnych dostosowanie infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych i niesamodzielnych kompleksowość i efektywność inwestycji

12 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
OS priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd W ramach osi będą realizowane projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym. PI 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Priorytety: uporządkowanie rejestrów publicznych, zapewnienie interoperacyjności optymalizacja wykorzystania infrastruktury, dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Projekty dziedzinowe: m.in. nauka i szkolnictwo wyższe

13 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
Projekty resortowe w zakresie infrastruktury – pod warunkiem, że: infrastruktura jest niezbędna dla wytworzenia, wdrożenia lub funkcjonowania e-usług publicznych jest uzasadniona celami projektu i analizą wykazującą niedostępność wystarczających zasobów w ramach administracji publicznej Wielkość wsparcia na proponowane projekty będzie powiązana z ich rezultatami w celu maksymalizacji relacji efekty/nakłady Efekty projektów muszą charakteryzować się wysoką dostępnością zgodnie ze standardami WCAG 2.0, ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi

14 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego W ramach działania finansowane będą projekty usprawniające podaż ISP: Opisywanie ISP metadanymi wg Określonych standardów Dostosowywanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy Powiązanie systemów dziedzinowych z krajowymi i zagranicznymi Poprawę jakości danych Udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi Zapewnienie elektronicznego dostępu on-line do rejestrów państwowych Zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania Digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki Budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania informacji

15 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
Szczególne wsparcie będzie kierowane na następujące obszary: Dane publiczne, np. dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, inf. o prawie oraz procesach legislacyjnych Zasoby kultury: kontynuacja procesów digitalizacyjnych Zasoby nauki: udostępnienie zasobów naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności Warunkiem uzyskania wsparcia na digitalizację będzie udostępnienie jej efektów do ponownego wykorzystania

16 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Możliwość oferowania takich usług przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych Premiowane będą projekty rozszerzające funkcjonalność ogólnie dostępnych systemów publicznych, zwiększające integrację e-usług z różnych instytucji, łączenie e-usług publicznych i komercyjnych

17 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
Oś priorytetowa III – Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa PI 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie zapotrzebowania na TIK Cel szczegółowy 6: Pobudzania potencjału zdolnych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji E-pionier – wsparcie w formie dotacji na opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze bazujących na TIK poprzez akcelerację pomysłów zdolnych programistów (dla studentów kierunków TIK oraz interdyscyplinarnych zespołów studentów) przy okazji rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych przez operatora konkursu (jeden beneficjent systemowy). Studentom zostanie zapewniony coaching, mentoring, doradztwo poprzez udział w warsztatach, seminariach, stażach i wizytach studyjnych. Możliwe będzie wsparcie na pokrycie początkowych etapów rozwoju produktu. Przewiduje się możliwość zastosowania partnerstwa-publiczno-prywatnego.

18 Pozostałe obszary wsparcia - POPC
Wszystkie projekty wybierane w ramach POPC w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Opracowanie propozycji kryteriów zostanie poprzedzone procesem konsultacyjnym z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz ekspertami specjalizującymi się w określonych dziedzinach, jak również analizą doświadczeń z poprzedniej perspektywy.

19 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTÓW UCZELNI W PROGRAMACH KRAJOWYCH I INICJATYWACH KE

20 77 mld euro NA LATA

21 Podstawowe informacje
Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to: 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

22 Podstawowe informacje
największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej Zastąpi 7 Program Ramowy na lata kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020"

23 Filary Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle
Wyzwania społeczne

24 Filar 1. Doskonała baza naukowa
wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council), finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies), zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie", zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

25 Filar 2. Wiodąca pozycja w przemyśle
przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro-i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne, dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance), zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

26 Filar 3. Wyzwania społeczne
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka bezpieczna, czysta i efektywna energia inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

27 Nowości i ułatwienia w Programie
uproszczony model finansowy: UE refunduje do 100 % kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy czas na przyznanie grantu skrócony z 12 do 8 miesięcy możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu)

28 Nowości i ułatwienia w Programie
zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami, kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnego instrumentu MŚP, jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną oraz działań w zakresie mobilności i działań koordynacyjnych i wspierających – projekt realizowany przez 1 podmiot prawny)

29 Nowości i ułatwienia w Programie
wprowadzenie instrumentów mających na celu upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa w Programie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programu „Horyzont 2020" – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, także w zakresie usług, innowacji społecznych, etc. wprowadzenie pilotażowej procedury pn. „szybka ścieżka do innowacji" (Fast track to innovation – FTI) – przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku, finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy) zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

30 Informacje nt. Programu
Konferencje regionalne nt. Programu Horyzont r. – Szczecin r. – Poznań

31 Dane kontaktowe Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

32 Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Programy krajowe Programy strategiczne Programy międzynarodowe

33 Finansuje projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. NCBiR pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. Budżet przeznaczony na badania i rozwój systematycznie się zwiększa i w roku bieżącym wynosi już 5,4 miliarda złotych. Bogata i zróżnicowana oferta programowa, licząca obecnie kilkadziesiąt programów, zapewnia wsparcie projektów na wszystkich poziomach gotowości technologicznej.

34 Programy NCBiR W nowej perspektywie ramach PO IR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało realizację następujących programów: INNOLOT (program sektorowy) - program ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Budżet programu wynosi 500 mln PLN z czego udział stowarzyszeń w budżecie wynosi 40% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

35 Programy NCBiR INNOMED (program sektorowy) – program ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Budżet programu wynosi 300 mln PLN, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie wynosi 35% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. DEMONSTARTOR + "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" - celem programu jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

36 Programy NCBiR W ramach PO WER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie ogłaszało i nadzorowało konkursy w ramach rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, który zastąpił „kierunki zamawiane”. Planowany budżet programu to ponad miliard złotych. Na finansowany ze środków PO KL pilotaż programu przeznaczono już 50 milionów złotych. Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne będą realizowane w roku akademickim 2014/2015 w wyłonionych w konkursie 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych

37 Programy NCBiR Będą także kontynuowane inne, dotychczas realizowane programy wsparcia B+R: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG LIDER - program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

38 Programy NCBiR Kontakt: Kamil Melcer

39 EURATOM Euratom to program w zakresie działań badawczych i szkoleniowych związanych z rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem. Euratom, z założenia, koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa technologii atomowych, bezpieczeństwa energii jądrowej, ochronie przed promieniowaniem oraz na odejściu, w dłuższej perspektywie czasowej, od wykorzystania węgla jako źródła energii. Wyniki projektów programu Euratom będą komplementarne do rezultatów trzech priorytetów programu Horyzont 2020, czyli Doskonałości naukowej, Wiodącej pozycji w przemyśle i  Wyzwań społecznych.

40 EURATOM Program Euratom dotyczy dwóch obszarów:
rozszczepienie jądra atomowego i ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym badania nad fuzją jądrową w celu wykorzystania plazmy w energetyce.

41 EURATOM kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji w zakresie energii atomowej ma przyczynić się do rozwoju wiedzy w zakresie wykorzystania tego typu promieniowania w medycynie w zakresie badań nad fuzją jądrową planuje się pewną reorganizację, która pozwoli na przejście od badań czysto teoretycznych, do badań związanych z projektowaniem, budowaniem i wykorzystywaniem takich instalacji jak ITER. (Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny) Pozwoli to na poczynienie postępów w zakresie wykorzystania fuzji do produkcji energii elektrycznej.

42 EURATOM program Euratom trwać będzie 5 lat, od 2014 do 2018 roku. Budżet programu wynosi mln euro. Kontakt dr Ewa Szkiłądź w mgr inż. Katarzyna Sobótka-Demianowska w

43 EURAXESS To portal Informacyjny będący wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Głównym celem EURAXESS jest wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców poprzez bezpłatne udzielanie kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą. Strona portalu:   


Pobierz ppt "POZOSTAŁE OBSZARY WSPARCIA JEDNOSTEK NAUKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google