Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Instytucje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Instytucje."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Instytucje

2 UNIA EUROPEJSKA Unię Europejską powołał do życia
Traktat z Maastricht 1992. Unia Europejska nie dysponuje własnymi instytucjami, opiera się w swojej działalności na instytucjach Wspólnot Europejskich.

3 UNIA EUROPEJSKA a WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE
Wspólnoty Europejskie (podmioty prawa międzynarodowego) EUROATOM Europejska Wspólnota Energii Atomowej Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS Europejska Wspólnota Węgla i Stali

4 Wspólnot Europejskich
Instytucje Wspólnot Europejskich Główne: Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Pomocnicze: Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów

5 Ekonomiczno-Społeczny
Instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Parlament Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Trybunał Sprawiedliwości Komisja Europejska Komitet Regionów Komitet Ekonomiczno-Społeczny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny

6 Rada Europejska W skład Rady Europejskiej wchodzą głowy państw i
szefowie rządów państw członkowskich. Funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej pełni głowa państwa lub szef rządu państwa członkowskiego, które przewodniczy Unii. W posiedzeniach bierze udział Przewodniczący Komisji Europejskiej, ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich oraz jeden członek Komisji. Spotkania odbywają się trzy razy do roku.

7 Rada Europejska European Council
"Rada Europejska nadaje Unii impuls niezbędny do jej rozwoju i określa ogólne kierunki jej polityki" (Traktat z Maastricht, art. 4); Płaszczyzna wymiany poglądów, dyskusji oraz osiągania porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi Unii na najwyższym szczeblu; Wykształciła się pod wpływem realnych potrzeb, w toku funkcjonowania Wspólnot; Jednolity Akt Europejski (1986) stworzył podstawę prawną dla jej funkcjonowania; Wiodąca rola Rady Europejskiej została określona przez Traktat z Maastricht 1992.

8 Rada Europejska Główne zadania:
określa średnio oraz długoterminową strategię rozwoju i funkcjonowania Unii przyczynia się do koordynacji kierunków działań Unii, koordynuje oraz wyznacza główne cele działania Unii na forum międzynarodowym.

9 instytucji statutowych Unii Europejskiej
Przegląd instytucji statutowych Unii Europejskiej

10 Komisja jest strażnikiem Traktatów
Komisja Europejska European Commission Komisja jest strażnikiem Traktatów Sprawuje nadzór nad wykonywaniem postanowień traktatów i decyzji podjętych przez organy Wspólnot.

11 Komisja Europejska Działalność. 1.) Prawodawcza: - Wyłączna inicjatywa
European Commission Działalność. 1.) Prawodawcza: - Wyłączna inicjatywa legislacyjna, - prawo wydawania aktów prawnych - przepisów do rozporządzeń Rady UE 2.) Łączy władzę wykonawczą i prawodawczą,

12 Komisja Europejska Działalność. 3.) zarządzanie finansami:
European Commission Działalność. 3.) zarządzanie finansami: - zarządza na co dzień Wspólnotami Europejskimi, - administruje środkami finansowymi,

13 Komisja Europejska Działalność.
4.) reprezentacja w stosunkach zewnętrznych: podstawowy animator polityki Unii Europejskiej, posiada charakter ponadnarodowy (jako jedyna spośród głównych instytucji) negocjowanie i zarządzanie umowami międzynarodowymi, reprezentowanie UE i uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych, m.in.: ONZ, Rada Europy, OECD prowadzenie postępowania akcesyjnego

14 Komisja Europejska Ponadto spełnia role: - mediatora
mediacje i łagodzenie sporów pomiędzy państwami członkowskimi i wewnątrz instytucji unijnych - oraz„sumienia UE” dbanie o „ogólny interes”, czynienie wszystkiego, co jest najkorzystniejsze dla Unii Europejskiej jako całości.

15 Komisja Europejska Jej członkowie nie reprezentują interesów poszczególnych państw; wymagana jest od nich troska i dbałość przede wszystkim o interes wspólny Unii Europejskiej. Decyzje podejmowane są na zasadzie zwykłej większości głosów.

16 Siedziba komisarzy w Brukseli
Komisja Europejska Siedziba komisarzy w Brukseli

17 Komisja Europejska W Unii używa się 11 języków oficjalnych i roboczych. Każdy dokument Unii przeznaczony do ogólnego stosowania musi być sporządzany we wszystkich językach oficjalnych.

18 administracyjna i techniczna
Tryb pracy Komisja Europejska Odpowiedzialność polityczna i ogólna Kolegium 20 komisarzy Gabinety komisarzy Odpowiedzialność administracyjna i techniczna Dyrekcje generalne Służby administracyjne

19 Dyrekcje Generalne Komisja Europejska

20 Dyrekcje Generalne Komisja Europejska
Na potrzeby Komisji Europejskiej pracuje szereg wyspecjalizowanych biur.

21 Rada Unii Europejskiej
Council of the European Union  organ międzyrządowy - główna instytucja decyzyjna w Unii Europejskiej,  w skład wchodzą MINISTROWIE delegowani przez poszczególne państwa członkowskie według kompetencji. Potocznie nazywana Radą Ministrów

22 Rada Unii Europejskiej
Rada ds. Ogólnych W składzie Ministrów Spraw Zagranicznych W składzie Ministrów ds. Gospodarki i Finansów ECOFIN . . . Ministrów ds. Rolnictwa ... . . . Ministrów Kultury . . . . . . Ministrów Transportu . . . i.t.d.

23 Rada Unii Europejskiej wśród kompetencji m.in.:
koordynacja ogólnej polityki gospodarczej członków Wspólnot, prawo podejmowania decyzji, nadaje Komisji Europejskiej prawo i obowiązek realizacji uchwalonych przez siebie aktów prawnych, itp.

24 Rada Unii Europejskiej
Siedziba w Brukseli

25 Składa się z ambasadorów (delegacji) państw członkowskich,
Rada Unii Europejskiej Organ pomocniczy: Komitet Stałych Przedstawicieli COREPER Committee of the Permanent Representatives COREPER Składa się z ambasadorów (delegacji) państw członkowskich, akredytowanych przy Wspólnotach.

26 Rada Unii Europejskiej
Ustalona liczba głosów (po rozszerzeniu) Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

27 Uwaga, nie mylić! Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej
Rada Europejska należą do Unii Europejskiej Rady Europy - jest odrębną organizacją, skupiającą 41 państw członkowskich, powołaną głównie do obrony praw człowieka i demokratycznych zasad państwa prawa na całym kontynencie europejskim.

28 Prezydencja Unii Europejskiej
Każde z państw członkowskich obejmuje kolejno przewodnictwo w Unii Europejskiej w systemie rotacyjnym na pół roku. Przewodniczącemu UE przysługują uprawnienia: przewodniczenie posiedzeniom, reprezentowanie Rady na forum międzynarodowym, zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych Rady.

29 Przewodnictwo UE w latach

30 Główne zakresy kompetencji:
Parlament Europejski Główne zakresy kompetencji: uczestnictwo w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, zaangażowanie w proces uchwalania budżetu, kontrola organów wykonawczych Unii Europejskiej.

31 Parlament Europejski 626 parlamentarzystów zasiada zgodnie z przynależnością do grup partyjnych Kadencja ; stan lipiec 2002

32 (sekretariat Parlamentu w Luksemburgu)
Parlament Europejski Siedziba w Strasburgu oraz w Brukseli (sekretariat Parlamentu w Luksemburgu) Parlament Europejski Siedziba w Strasburgu, gdzie zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej w Edynburgu, obywa się rocznie dwanaście sesji plenarnych, w tym także sesja budżetowa, co miesiąc – trwają jeden tydzień. Sesje dodatkowe odbywają się w Brukseli. Parlamentarzyści uczestniczą w dwutygodniowych posiedzeniach komisji parlamentarnych, obywających się w Brukseli. W pozostałym tygodniu odbywają się spotkania grup politycznych w Brukseli. Siedzibą Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego jest Luksemburg.

33 akceptacja stanowisk, poprawki
Rada Europejska informowanie Rada Unii Europejskiej postanowienia ukierunkowujace Parlament Europejski wspólne stanowiska akceptacja stanowisk, poprawki decyzje kontrole, opinie informowanie propozycje Komisja Europejska

34 Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Court of Justice Rozstrzyga w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot, również spory wewnętrzne. Stoi na straży przestrzegania prawa wspólnotowego. Dokonuje wykładni prawa wspólnotowego oraz orzeka o zgodności aktów prawa wtórnego wiążącym z prawem pierwotnym (traktatami). Rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu I Instancji. W składzie 15 sędziów - po jednym z każdego państwa członkowskiego, oraz wsparcie 8 adwokatów generalnych.

35 Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Siedziba w Luksemburgu

36 Uwaga, nie mylić! Unii Europejskiej Europejski Trybunał
Sprawiedliwości (Luksemburg) należy do Unii Europejskiej Europejski Trybunał Praw Człowieka (Strasburg) - jest osobną organizacją, utworzony dla czuwania nad respektowaniem konwencji o tej samej nazwie; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (Haga) - jest odrębną instytucją sądowniczą.

37 Trybunału Sprawiedliwości
Sąd I Instancji Instytucja o charakterze pomocniczym wobec Trybunału Sprawiedliwości SPI może orzekać w następujących sprawach: spory pomiędzy Wspólnotami i ich pracownikami, spory pomiędzy Komisją Europejską, a przedsiębiorstwami spory osób fizycznych i prawnych z organami Wspólnot o ustalenie zaistnienia dumpingu, spory o odszkodowania za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub prawnym działaniami organów lub funkcjonariuszy Wspólnot.

38 Trybunał Obrachunkowy
Court of Auditors Jest głównym organem kontrolnym Wspólnot Europejskich. Kontroluje i bada we Wspólnotach: prawidłowość wydatków i dochodów, gospodarkę finansową pod względem zgodności z prawem, ocenia racjonalność i prawidłowość zarządzania finansami Trybunał Obrachunkowy, po zamknięciu roku budżetowego, sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego.

39 Trybunał Obrachunkowy
Siedziba w Luksemburgu

40 instytucje Unii Europejskiej
Inne instytucje Unii Europejskiej

41 Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Economic and Social Committee Instytucja doradcza, wyraża opinię na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnot Europejskich oraz w sprawach mogących nieść z sobą reperkusje dla sytuacji ekonomicznej i społecznej we Wspólnotach. Członkami Komitetu są przedstawiciele pracodawców, związkowców, przedstawiciele konsumentów, reprezentanci zawodów i grup społecznych, ich opinie mogą pomóc organom WE w podejmowaniu decyzji.

42 Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Economic and Social Committee Komitet składa się z 222 członków pochodzących z poszczególnych krajów UE. Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotowuje i udostępnia pozostałym organom WE opinie na tematy ekonomiczne i społecznym.. Nie są one formalnie wiążące ani dla Komisji Europejskiej, ani dla Rady UE, chociaż są zwykle brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Opinie te mogą być sporządzane na wniosek innych organów UE (często są one bezwzględnie wymagane traktatowo), lub też z własnej inicjatywy Komitetu

43 Przybliża obywatelom UE proces europejskiego zjednoczenia.
Komitet Regionów Committee of the Regions Organ doradczy. Umożliwia regionalnym i lokalnym organizacjom samorządowym obecność w Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy regionalne i lokalne i prowadzi do ich uwzględnienia w procesie stanowienia prawa Wspólnot Europejskich Odpowiednio wcześnie rozpoznaje skutki planowanych aktów prawnych dla obywateli UE, gmin i regionów. Przybliża obywatelom UE proces europejskiego zjednoczenia. Jego liczebność i skład jest taki sam, jak w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

44 Europejski Bank Centralny
Otwarty we Frankfurcie nad Menem - kieruje polityką pieniężną państw Unii, w których obowiązuje waluta euro. Najwyższym organem decyzyjnym jest Rada EBC (prezes , wiceprezes, 4 członków zarządu i 12 prezesów narodowych banków centralnych - po jednym z każdego państwa). EBC ma wyłączne prawo wydawania zgody na emisję banknotów euro.

45 Europejski System Banków Centralnych Europejski Bank Centralny
EBC wraz z narodowymi bankami centralnymi tworzy Europejski System Banków Centralnych. Zadania: - definiowanie i realizacja polityki walutowej Wspólnoty, - przeprowadzanie operacji dewizowych, - przechowywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich i zarządzanie nimi, - wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych.

46 Rzecznik praw obywatelskich
Ombudsman Ombudsman ma prawo wszcząć postępowanie z urzędu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregoś z organów unijnych. Bada skargi obywateli na działanie instytucji europejskich. Nie ma natomiast wpływu na działanie administracji poszczególnych krajów unijnych. Siedziba w Stutgarcie.

47


Pobierz ppt "Unia Europejska Instytucje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google