Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Instytucje. Unię Europejską powołał do życia Traktat z Maastricht 1992. Unia Europejska nie dysponuje własnymi instytucjami, opiera się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Instytucje. Unię Europejską powołał do życia Traktat z Maastricht 1992. Unia Europejska nie dysponuje własnymi instytucjami, opiera się."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Instytucje

2 Unię Europejską powołał do życia Traktat z Maastricht 1992. Unia Europejska nie dysponuje własnymi instytucjami, opiera się w swojej działalności na instytucjach Wspólnot Europejskich. UNIA EUROPEJSKA

3 UNIA EUROPEJSKA a WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE EWWiS Europejska Wspólnota Węgla i Stali Wspólnoty Europejskie (podmioty prawa międzynarodowego) EUROATOM Europejska Wspólnota Energii Atomowej Europejska Wspólnota Gospodarcza

4 Instytucje Wspólnot Europejskich Główne: Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Pomocnicze: Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów

5 Komisja Europejska Komisja Europejska Instytucje Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Parlament Europejski Parlament Europejski Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny

6 W skład Rady Europejskiej wchodzą głowy państw i szefowie rządów państw członkowskich. Rada Europejska Spotkania odbywają się trzy razy do roku.

7 Rada Europejska "Rada Europejska nadaje Unii impuls niezbędny do jej rozwoju i określa ogólne kierunki jej polityki" (Traktat z Maastricht, art. 4); Płaszczyzna wymiany poglądów, dyskusji oraz osiągania porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi Unii na najwyższym szczeblu; Wykształciła się pod wpływem realnych potrzeb, w toku funkcjonowania Wspólnot; Jednolity Akt Europejski (1986) stworzył podstawę prawną dla jej funkcjonowania; Wiodąca rola Rady Europejskiej została określona przez Traktat z Maastricht 1992. European Council

8 Główne zadania:  określa średnio oraz długoterminową strategię rozwoju i funkcjonowania Unii  przyczynia się do koordynacji kierunków działań Unii,  koordynuje oraz wyznacza główne cele działania Unii na forum międzynarodowym. Rada Europejska

9 Przegląd instytucji statutowych Unii Europejskiej

10 Komisja Europejska Komisja jest strażnikiem Traktatów European Commission Sprawuje nadzór nad wykonywaniem postanowień traktatów i decyzji podjętych przez organy Wspólnot.

11 Komisja Europejska European Commission 1.) Prawodawcza: - Wyłączna inicjatywa legislacyjna, - prawo wydawania aktów prawnych - przepisów do rozporządzeń Rady UE 2.) Łączy władzę wykonawczą i prawodawczą, Działalność.

12 Komisja Europejska European Commission 3.) zarządzanie finansami: - zarządza na co dzień Wspólnotami Europejskimi, - administruje środkami finansowymi, Działalność.

13 Komisja Europejska 4.) reprezentacja w stosunkach zewnętrznych: Działalność. –podstawowy animator polityki Unii Europejskiej, –posiada charakter ponadnarodowy (jako jedyna spośród głównych instytucji) –negocjowanie i zarządzanie umowami międzynarodowymi, –reprezentowanie UE i uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych, m.in.: ONZ, Rada Europy, OECD –prowadzenie postępowania akcesyjnego

14 Komisja Europejska Ponadto spełnia role: - mediatora mediacje i łagodzenie sporów pomiędzy państwami członkowskimi i wewnątrz instytucji unijnych - oraz„sumienia UE” dbanie o „ogólny interes”, czynienie wszystkiego, co jest najkorzystniejsze dla Unii Europejskiej jako całości.

15 Komisja Europejska Jej członkowie nie reprezentują interesów poszczególnych państw; wymagana jest od nich troska i dbałość przede wszystkim o interes wspólny Unii Europejskiej. Decyzje podejmowane są na zasadzie zwykłej większości głosów.

16 Komisja Europejska Siedziba komisarzy w Brukseli

17 Komisja Europejska W Unii używa się 11 języków oficjalnych i roboczych. Każdy dokument Unii przeznaczony do ogólnego stosowania musi być sporządzany we wszystkich językach oficjalnych.

18 Komisja Europejska Tryb pracy Odpowiedzialność polityczna i ogólna Kolegium 20 komisarzy Gabinety komisarzy Odpowiedzialność administracyjna i techniczna Dyrekcje generalne Służby administracyjne

19 Komisja Europejska Dyrekcje Generalne Dyrekcje Generalne

20 Komisja Europejska Dyrekcje Generalne Dyrekcje Generalne Na potrzeby Komisji Europejskiej pracuje szereg wyspecjalizowanych biur.

21 Rada Unii Europejskiej  organ międzyrządowy - główna instytucja decyzyjna w Unii Europejskiej,  w skład wchodzą MINISTROWIE delegowani przez poszczególne państwa członkowskie według kompetencji. Potocznie nazywana Radą Ministrów Council of the European Union

22 Rada Unii Europejskiej Rada ds. Ogólnych W składzie Ministrów Spraw Zagranicznych... Ministrów ds. Rolnictwa...... Ministrów Transportu...... Ministrów Kultury... i.t.d. W składzie Ministrów ds. Gospodarki i Finansów ECOFIN

23 Rada Unii Europejskiej wśród kompetencji m.in.: koordynacja ogólnej polityki gospodarczej członków Wspólnot, prawo podejmowania decyzji, nadaje Komisji Europejskiej prawo i obowiązek realizacji uchwalonych przez siebie aktów prawnych, itp.

24 Rada Unii Europejskiej Siedziba w Brukseli

25 Rada Unii Europejskiej Organ pomocniczy: Committee of the Permanent Representatives COREPER Komitet Stałych Przedstawicieli COREPER Składa się z ambasadorów (delegacji) państw członkowskich, akredytowanych przy Wspólnotach.

26 Rada Unii Europejskiej Ustalona liczba głosów (po rozszerzeniu) - 345 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

27 Rady Europy - jest odrębną organizacją, skupiającą 41 państw członkowskich, powołaną głównie do obrony praw człowieka i demokratycznych zasad państwa prawa na całym kontynencie europejskim. Rada Unii Europejskiej Rada Europejska należą do Unii Europejskiej Uwaga, nie mylić!

28 Każde z państw członkowskich obejmuje kolejno przewodnictwo w Unii Europejskiej w systemie rotacyjnym na pół roku. Przewodniczącemu UE przysługują uprawnienia: – przewodniczenie posiedzeniom, – reprezentowanie Rady na forum międzynarodowym, – zwoływania posiedzeń nadzwyczajnych Rady. Prezydencja Unii Europejskiej

29 Przewodnictwo UE w latach 1998 - 2005

30 Parlament Europejski Główne zakresy kompetencji: uczestnictwo w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, zaangażowanie w proces uchwalania budżetu, kontrola organów wykonawczych Unii Europejskiej.

31 626 parlamentarzystów zasiada zgodnie z przynależnością do grup partyjnych Parlament Europejski Kadencja 1999 - 2004; stan lipiec 2002

32 Parlament Europejski Siedziba w Strasburgu oraz w Brukseli (sekretariat Parlamentu w Luksemburgu)

33 Parlament Europejski Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europejska Komisja Europejska Komisja Europejska informowanie wspólne stanowiska akceptacja stanowisk, poprawki propozycje decyzje kontrole, opinie postanowienia ukierunkowujace

34 Rozstrzyga w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot, również spory wewnętrzne. Stoi na straży przestrzegania prawa wspólnotowego. Dokonuje wykładni prawa wspólnotowego oraz orzeka o zgodności aktów prawa wtórnego wiążącym z prawem pierwotnym (traktatami). Rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu I Instancji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości European Court of Justice W składzie 15 sędziów - po jednym z każdego państwa członkowskiego, oraz wsparcie 8 adwokatów generalnych.

35 Europejski Trybunał Sprawiedliwości Siedziba w Luksemburgu

36 Uwaga, nie mylić! Europejski Trybunał Praw Człowieka (Strasburg) - jest osobną organizacją, utworzony dla czuwania nad respektowaniem konwencji o tej samej nazwie; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (Haga) - jest odrębną instytucją sądowniczą. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Luksemburg) należy do Unii Europejskiej

37 Sąd I Instancji Instytucja o charakterze pomocniczym wobec Trybunału Sprawiedliwości SPI może orzekać w następujących sprawach: spory pomiędzy Wspólnotami i ich pracownikami, spory pomiędzy Komisją Europejską, a przedsiębiorstwami spory osób fizycznych i prawnych z organami Wspólnot o ustalenie zaistnienia dumpingu, spory o odszkodowania za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub prawnym działaniami organów lub funkcjonariuszy Wspólnot.

38 Trybunał Obrachunkowy Court of Auditors Jest głównym organem kontrolnym Wspólnot Europejskich. Kontroluje i bada we Wspólnotach: prawidłowość wydatków i dochodów, gospodarkę finansową pod względem zgodności z prawem, ocenia racjonalność i prawidłowość zarządzania finansami Trybunał Obrachunkowy, po zamknięciu roku budżetowego, sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego.

39 Trybunał Obrachunkowy Siedziba w Luksemburgu

40 Inne instytucje Unii Europejskiej

41 Komitet Ekonomiczno-Społeczny Economic and Social Committee Instytucja doradcza, wyraża opinię na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnot Europejskich oraz w sprawach mogących nieść z sobą reperkusje dla sytuacji ekonomicznej i społecznej we Wspólnotach. Członkami Komitetu są przedstawiciele pracodawców, związkowców, przedstawiciele konsumentów, reprezentanci zawodów i grup społecznych, ich opinie mogą pomóc organom WE w podejmowaniu decyzji.

42 Economic and Social Committee Komitet składa się z 222 członków pochodzących z poszczególnych krajów UE. Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotowuje i udostępnia pozostałym organom WE opinie na tematy ekonomiczne i społecznym.. Nie są one formalnie wiążące ani dla Komisji Europejskiej, ani dla Rady UE, chociaż są zwykle brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Komitet Ekonomiczno-Społeczny

43 Komitet Regionów Committee of the Regions Organ doradczy. Umożliwia regionalnym i lokalnym organizacjom samorządowym obecność w Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy regionalne i lokalne i prowadzi do ich uwzględnienia w procesie stanowienia prawa Wspólnot Europejskich Jego liczebność i skład jest taki sam, jak w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Odpowiednio wcześnie rozpoznaje skutki planowanych aktów prawnych dla obywateli UE, gmin i regionów. Przybliża obywatelom UE proces europejskiego zjednoczenia.

44 EBC ma wyłączne prawo wydawania zgody na emisję banknotów euro. Otwarty 1.06.1998 we Frankfurcie nad Menem - kieruje polityką pieniężną państw Unii, w których obowiązuje waluta euro. Europejski Bank Centralny Najwyższym organem decyzyjnym jest Rada EBC (prezes, wiceprezes, 4 członków zarządu i 12 prezesów narodowych banków centralnych - po jednym z każdego państwa).

45 Europejski Bank Centralny Europejski System Banków Centralnych EBC wraz z narodowymi bankami centralnymi tworzy Europejski System Banków Centralnych. Z adania: - definiowanie i realizacja polityki walutowej Wspólnoty, - przeprowadzanie operacji dewizowych, - przechowywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich i zarządzanie nimi, - wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych.

46 Ombudsman ma prawo wszcząć postępowanie z urzędu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregoś z organów unijnych. Bada skargi obywateli na działanie instytucji europejskich. Nie ma natomiast wpływu na działanie administracji poszczególnych krajów unijnych. Rzecznik praw obywatelskich Ombudsman Siedziba w Stutgarcie.

47


Pobierz ppt "Unia Europejska Instytucje. Unię Europejską powołał do życia Traktat z Maastricht 1992. Unia Europejska nie dysponuje własnymi instytucjami, opiera się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google