Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA ŚLĄSKIE POGRANICZE W LATACH 2007-2013 POGRANICZE POLSKO CZESKIE Z PERSPEKTYWY KONTROLERA Bielsko - Biała 7 listopada 2014 r. ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA ŚLĄSKIE POGRANICZE W LATACH 2007-2013 POGRANICZE POLSKO CZESKIE Z PERSPEKTYWY KONTROLERA Bielsko - Biała 7 listopada 2014 r. ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA ŚLĄSKIE POGRANICZE W LATACH 2007-2013 POGRANICZE POLSKO CZESKIE Z PERSPEKTYWY KONTROLERA Bielsko - Biała 7 listopada 2014 r. ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

2 Trochę statystyki czyli stan wdrażania programu w województwie śląskim Co się udało Problemy Wyzwania i wnioski dla perspektywy 2014 - 2020

3 ZADANIA WOJEWODY JAKO KONTROLERA KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERÓW PROJEKTU KONYTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERA WIODĄCEGO KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZYGOTOWYWANIE WSKAZÓWEK DLA BENEFICJENTÓW WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA OPINIOWANIE DOKUMENTÓW

4 JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY – ELEMENT NIE PODLEGAJĄCY KONTROLI EFEKT TRANSGRANICZNY – ELEMENT NIE PODLEGAJĄCY KONTROLI WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – KONTROLOWANE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI - KONTROLOWANE JAKOŚĆ PROJEKTU / EFEKTY – POŚREDNIO POPRZEZ KONTROLĘ WSKAŹNIKÓW CO JEST KONTROLOWANE

5 STAN WDRAŻANIA PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE - LICZBA PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI - 74 - LICZBA PARTNERÓW W KONTROLOWANYCH PROJEKTACH – 86 - W TYM 3 Z POZA TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PARTNERZY, KTÓRZY ZREZYGNOWALI Z REALIZACJI PROJEKTU – 5 - LICZBA PARTNERÓW, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI REALIZACJĘ PROJEKTÓW - 42 - ILOŚĆ SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH DLA BENEFICJENTÓW – 18 - ILOŚĆ OPINII DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PROJEKTACH – ZBYT WIELE STAN WDRAŻANIA PROGRAMU

6 STAN WDRAŻANIA PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE - WARTOŚĆ PROJEKTÓW KONTROLOWANYCH PARTNERÓW 67 MLN EURO - WARTOŚĆ PROJEKTÓW POLSKICH PARTNERÓW – 34 080 649,21 EURO TJ. 50,7% - WARTOŚĆ EFRR W PROJ. POLSKICH PARTNERÓW - 28 934 123,51 EURO STAN WDRAŻANIA PROGRAMU

7 STAN WDRAŻANIA PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE STAN WDRAŻANIA PROGRAMU Wysokość środków zgłoszonych do poświadczenia Wysokość środków, które zostały poświadczone Liczba wystawionych Poświadczeń 22 333 547,11 EUR21 243 206,04 EUR278 Wysokość środków zgłoszonych we Wnioskach o płatność Wysokość środków zatwierdzonych we Wnioskach o płatność Liczba zatwierdzonych Wniosków o płatność 16 468 414,35 EUR16 467 469,80 EUR74

8 OSZCZĘDNOŚCI W ZAKOŃCZONYCH PROJEKTACH STAN WDRAŻANIA PROGRAMU Wartość EFRR w projektach zakończonych Oszczędności w EFRR w projektach zakończonych Oszczędności w % dla projektów zakończonych 12 877 324,31 EUR 3 241 342,77 EUR25,1 % Oszczędności wynikają z: - -Przeszacowania budżetów - - Kursu EURO - - Stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych

9 KONTROLE TRWAŁOŚCI STAN WDRAŻANIA PROGRAMU Zweryfikowane raporty z trwałości projektów 7 raportów w 2013 r. 9 raportów w 2014 r. Kontrole trwałości na miejscu 1 kontrola w 2012 1 kontrola w 2013 1 kontrola w 2014

10 CO SIĘ UDAŁO

11 WNIOSKI z lat 2007-2013 CO SIĘ UDAŁO - -Zakończyć pomyślnie realizacje projektów 42 Partnerom - - Nie było problemów z wycofaniem się Partnera z projektu - -Kontrola na próbie dokumentów - -Dobra współpraca międzyinstytucjonalna - - Ustalenie minimalnej wartości weryfikowanego raportu na 7000 EURO - - Wprowadzenie kontroli EX-ANTE PZP - - Wykorzystanie sytemu BENEFIT / MONIT 7+ - - Pozytywne wyniki kontroli NIK, UKS

12 „projekty są fajne bo się robi co się chce” „największą bzdurę można uzasadnić jako innowację” „partnerzy w projektach nie muszą się lubić ale współpraca powinna się opłacać”

13 PROBLEMY

14 CO TO JEST PROJEKT ? PROJEKT TO ZORGANIZOWANY I UŁOŻONY W CZASIE CIĄG WIELU DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIECIA KONKRETNEGO MIERZALNEGO CELU DZIAŁANIA PROJEKTU REALIZOWANE SĄ: -w zdefiniowanym terminie - -wydzielonymi zasobami ludzkimi - -wydzielonymi zasobami rzeczowymi - - wydzielonymi zasobami finansowymi

15 CECHY DOBREGO PROJEKTU - - identyfikuje i rozwiązuje wybrany problem np. transgraniczny - - posiada jednoznaczny opis celów, działań projektu - - uwzględnia uwarunkowania (np. możliwości finansowe) - - posiada racjonalny budżet, - - racjonalny czas realizacji, uwzględniający np. pory roku, - - posiada mierzalne wskaźniki, - -działania powiązane ze wskaźnikami, - - przygotowany zespół do realizacji projektu(ustalone zastępstwa, specjalizacja pracowników, przekazywanie informacji) CECHY PROJEKTU

16 WNIOSKI z lat 2007-2013 - -Zbyt częste zmiany w projektach, - -Terminy weryfikacji raportów zbyt długie, - - Wydłużyły się terminy wypłaty środków w stosunku do INTERREG IIIA, - - Zbyt częste przesunięcia terminów zakończenia projektów - - Zbyt duża liczba dokumentów programowych, - - Zbyt dużo zmian w dokumentach programowych,

17 CZESTE ZMIANY DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH USZCZEGÓŁOWIENIE PROGRAMU – OBECNIE OBOWIĄZUJE 13 WERSJA Z 3 KWIETNIA 2014 R. PODRĘCZNIK BENEFICJENTA DOFINANSOWANIA– OBECNIE OBOWIĄZUJE WERSJA NR 6 Z 27 MAJA 2013R. PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY –OBECNIE OBOWIĄZUJE WERSJA NR 5 Z 14 LIPCA 2011R. WSPÓLNA METODOLOGIA PROCESU KONTROLI – OBECNIE OBOWIĄZUJE 5 WERSJA Z 1 LISTOPADA 2012 R. WNIOSKI z lat 2007-2013

18 ZBYT DŁUGI CZAS POMIEDZY PONIESIENIEM WYDATKU A REFUNDACJĄ OPÓŹNIENIA W PROCESIE KONTROLI, DUŻA LICZBA PROCEDUR KONTROLNYCH, OGRANICZENIA ADMINISTRACYJNE, UZNANIOWOŚĆ WNIOSKI Wydatkowanie Złożenie Oświadczenia Weryfikacja Wystawienie certyfikatu Wniosek o płatność Zatwierdzenie wniosku 90 dni 30 dni60 dni30 dni 1 dzień90120180210240 dni330 dni

19 KOSZTY NIEKWLIFIKOWALNE WE WNIOSKACH APLIKACYJNYCH PRZESZACOWANE BUDŻETY WIĘKSZOŚCI ZAKOŃCZONYCH DOTYCHCZAS PROJEKTÓW OSZCZĘDNOŚCI W PROJEKTACH ZAKOŃCZONYCH – 25,1 % ROZBUDOWANE KOSZTY OGÓLNE OPISY POZYCJI BUDŻETOWYCH- NIEJEDNOZNACZNE, LAKONICZNE, POZYCJE W BUDŻECIE NIEPOWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROJEKTU WNIOSKI

20 PROJEKT EWT JEST CZĘŚCIĄ INNEGO ZAMIERZENIA KORDYNATORZY INSTYTUCJONALNI W PROJEKTACH NIE SPRAWDZAJĄ SIĘ W PRAKTYCE LAKONICZNE PROTOKOŁY ODBIORU- NIE ZAWSZE POTWIERDZAJĄ REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA - NIE POTWIERDZA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW UMOWY NIEKORZYSTNE DLA ZAMAWIAJĄCYCH WNIOSKI

21 ZŁA JAKOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: - PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH, - PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, POWODEM: - DUŻEJ ILOŚCI ZMIAN W PROJEKTACH, - PROBLEMÓW Z TERMINOWOŚCIĄ ZAKOŃCZENIA PROJEKTU, - PROBLEMÓW Z PZP, W EFEKCIE KOREKT I KONSEKWENCJI FINANSOWYCH WNIOSKI

22 REGULAMINY WEWNĘTRZNE PONOSZENIA WYDATKÓW PONIŻEJ PROGÓW USTAWY PZP CZĘSTO: - NIE ZAPEWNIAJĄ ZACHOWANIA KONKURENCYJNOŚCI PONOSZENIA WYDATKÓW, - SĄ PRZYCZYNĄ KOREKT FINANSOWYCH PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŹRÓDŁEM - NAJWIĘKSZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI - SKUTKÓW FINANSOWYCH DLA BENEFICJENTA - PROBLEMÓW Z ROZLICZENIEM PROJEKTU - WNIOSKÓW DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH WNIOSKI

23 WNIOSKI I WYZWANIA NA 2014 - 2020

24 WNIOSKI Z EWALUACJI PROCESU KONTROLI SYSTEM KONTROLI SCENTRALIZOWANY LEPSZY OD ZDECENTRALIZOWANEGO KOSZT KONTROLI = ok. 2% POŚWIADCZONYCH KWOT KONTROLA NIE POWINNA SIĘ DUBLOWAĆ POWINNO NASTAPIĆ SKRÓCENIE CZASU KONTROLI KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA ZAMIAST PAPIEROWEJ KONTROLA PRZYJAZNA DLA BENEFICJENTA - 79%

25 REGULAMINY WEWNĘTRZNE PONOSZENIA WYDATKÓW PONIŻEJ PROGÓW PZP POWINNY: - UŁATWIAĆ PONOSZENIE WYDATKÓW, - ZAPEWNIAĆ KONKURENCYJNOŚĆ PONOSZENIA WYDATKÓW, KONKRETNE I PROSTO OPISANE CELE PROJEKTÓW UŁATWIAJĄ ROZLICZENIE PROJEKTU, BUDŻET PROJEKTU POWINIEN BYĆ - POWIĄZANY ZE WSKAŹNIKAMI I DZIAŁANIAMI, - LEPIEJ OPISANY, - RACJONALNY, - ZAWIERAĆ LIMITY DLA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW Wnioski i wyzwania 2014 - 2020

26 DWUETAPOWA WERYFIKACJA WNIOSKU APLIKACYJNEGO PRZEZ WST ZDECYDOWANIE WZMOCNIĆ PROCES OCENY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW BADAĆ WPŁYW TRANSGRANICZNY PROJEKTU A NIE TYLKO WSPÓŁPRACĘ MNIEJ DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH ROZWAŻYĆ WPROWADZENIE METOD UPROSZCZONYCH KONTROLI WYDATKÓW PRZYNAJMNIEJ DLA KOSZTÓW OGÓLNYCH Wnioski i wyzwania 2014 - 2020

27 ZREZYGNOWAĆ Z UZGADNIANIA HARMONOGRAMÓW REALIZACJI PROJEKTÓW Z KONTROLERAMI ZAKAZ ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z WŁASNYMI PRACOWNIKAMI UMOWY CYWILNO PRAWNE W KATEGORII EKSPERCI ZEWNETRZNI WOLONTARIUSZE NIE MOGĄ BYĆ PRACOWNIKAMI BENEFICJENTA BADANIE KONKURENCYJNOŚCI - STRONY WWW. MIR Wnioski i wyzwania 2014 - 2020

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Grzegorz Wieniewski – Śląski Urząd Wojewódzki


Pobierz ppt "KONFERENCJA ŚLĄSKIE POGRANICZE W LATACH 2007-2013 POGRANICZE POLSKO CZESKIE Z PERSPEKTYWY KONTROLERA Bielsko - Biała 7 listopada 2014 r. ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google