Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HORIZON Kontakt: Tel wew maria

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HORIZON Kontakt: Tel wew maria"— Zapis prezentacji:

1 HORIZON 2014-2020 Kontakt: Tel. 22 828 74 83 wew 251 E-mail: maria
HORIZON Kontakt: Tel wew

2 KPK do PR Horyzont 2020 i Euratom-Fission w Polsce
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Kim jesteśmy? nominowani przez Ministra ds. nauki jako KPK do 5PR w 1999 r. KPK do PR Horyzont 2020 i Euratom-Fission w Polsce - Eksperci do Komitetów Programowych H2020 NCPs w 22 obszarach H2020 Koordynator Sieci KPK: KPK i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych współpracujemy z Branżowymi Punktami Kontaktowymi Koordynator sieci EURAXESS Ponad 100 projektów PR / Koordynator 17 projektów

3 Oferta Sieci KPK Dni informacyjne, konferencje, Szkolenia/warsztaty, w tym w zakresie przygotowania wniosków projektowych, Indywidualne działania mentoringowe dla jednostek naukowych, zespołów i naukowców , Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji projektów, Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, w tym przeglądanie gotowych wniosków przed wysłaniem, Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search), Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich, Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym.

4

5 Przygotowania do HORIZON2020
– ogłoszenie pierwszych konkursów – oficjalne rozpoczęcie programu HORIZON2020

6 HORYZONT HORIZON 2020 79,2 mld Euro

7 Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście
Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, współpraca międzynarodowa, równowaga płci

8 Kto może brać udział? PODMIOTY: KRAJE: MŚP Centra badawcze
Kraje Członkowskie Jednostki publiczne Kraje Stowarzyszone i Kandydujące Przedsiębiorstwa Kraje trzecie słabiej rozwinięte Stowarzyszenia Kraje trzecie lepiej rozwinięte Fundacje Organizacje międzynarodowe

9 Kto może brać udział w Horizon 2020?
państwa członkowskie (28: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia. Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) państwa stowarzyszone (Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael, Liechtenstein, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja ) kraje Trzecie Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym są różne wymogi odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich uczestnictwa określone są w dokumentach konkursowych) HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – General Annexes (A.List of countries, and applicable rules for funding)

10 B C CO NAJMNIEJ Partner kraj A WARUNKI UDZIAŁU
Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych CO NAJMNIEJ Partner kraj A B C

11 Warunki udziału na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny: działania koordynacyjne i wspierające, działania w zakresie mobilności,(MSCE) badania pionierskie (ERC), instrument MŚP /NOWY/.

12 Warunki udziału Wszystkie rodzaje projektów są ogłaszane przez Komisję Europejską w dokumentach tzw. Programach Pracy ( Work Programmes) Najlepsze projekty są wyłaniane na drodze konkursów i oceniane przez niezależnych ekspertów i tylko takie otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej.

13 Cykle realizacji H2020 Strategic Programme Work Programme 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4

14 JRC EIT Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle)
Excellent Science (Doskonała baza naukowa) 21,6 mld € Eu Rada ds. Naukowych (European Research Council (ERC) Infrastruktury badawcze Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies (FET) Granty Marii Skłodowskiej-Curie Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle) 15,04 mld € Technologie wspomagające i przemysłowe , Wsparcie innowacji w MŚP, Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne Societal Challenges (Wyzwania społeczne) 26,24 mld € Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa JRC EIT (Science for and with Society)Nauka z udziałem i dla społeczeństwa ART. 187public-private partnerships Art.185 public partnership EURATOM

15 Horyzont 2020 – struktura (w podziale budżetowym)

16 Societal challenges-Wyzwania społeczne
1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 6,61 mld Choroby dziecięce i wieku podeszłego; choroby neurodegeneracyjne, mięśnio-szkieletowe i chroniczne; milenijne cele rozwojowe; starzenie się w dobrym zdrowiu; medycyna spersonalizowana 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 3,41 mld rolnictwo, leśnictwo, badania morskie 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5,24 mld Odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne, inteligentne systemy elektroenergetyczne 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5,6 mld Transport i logistyka 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 2,72 mld Zarządzanie zasobami wodnymi, surowce, eko-innowacje 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1,16 mld Demografia, nauki społeczne i humanistyczne, dziedzictwo kulturowe, tożsamość europejska 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1,15 mld Walka z przestępczością: terroryzm, handel ludźmi; ochrona infrastruktur; ochrona granic; bezpieczeństwo w internecie, zapobieganie konfliktom

17 ODPADY i WODA w 2 konkursie
InfoDay – efektywność energetyczna zasobów w konkursach 2015 Warszawa, 5 listopada 2014 „HORIZON 2020, Challenge 5: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” ODPADY i WODA w 2 konkursie Jolanta Wolska Maria Antosiewicz W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

18 Zagadnienia dotyczące odpadów oraz wody są zgrupowane w dwóch działach, z odmiennym oznakowaniem tematów konkursowych: (1) WASTE-numer-rok: Waste, a resource to recycle, reuse and recover raw materials (2) WATER-numer-rok: Water Innovation: boosting its value for Europe

19 Terminy składania projektów:
dla jednoetapowych - 1 etap dla dwu-etapowych etap dla dwu-etapowych Tematy 2014/2015: dla jednego tematu tzw „open call” – ciągłe składanie wniosków z datami granicznymi („cut-off dates”) – szczegóły w programie

20 Schematy finansowania w H2020
Projekty badawczo-innowacyjne-Research and Innovation 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Projekty innowacyjne (close to market) Innovation Action 70% dofinansowania (non-profit 100%) Instrument dla MŚP (close to market) 70% dofinansowania min. 1 MŚP z krajów MS lub AC Akcje wspierające i koordynujące-Coordination and Support Action min. 1 jednostka z MC lub AC

21 Instrumenty finansowania
Research and Innovation Actions Cel : Generowanie nowej wiedzy; Wykazanie przydatności/wartości nowych technologii, produktów, procesów, rozwiązań; Działania: Badania podstawowe Badania aplikacyjne; Prace nad rozwojem nowych technologii / poprawą jakości, testy, walidacja, Tworzenie i testy prototypów na małą skalę w warunkach laboratoryjnych lub symulowanych warunkach zewnętrznych; 100% dofinansowania; min 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC

22 Instrumenty finansowania
Innovation Actions Cel: Tworzenie planów produkcji i tworzenie nowych produktów, procesów, rozwiązań Włączenie prac nad prototypami – testy, demonstracje, działania pilotażowe, walidacja na małą skalę, włączenie na rynek Działania: Faza „demonstracyjna lub pilotażowa” – wykazanie przydatności i technicznej sprawności nowego rozwiązania „Faza rynkowa” – wsparcie dla pierwszego wprowadzenia na rynek innowacji, która przeszła już fazę demonstracyjną Możliwe badania w ograniczonym zakresie; 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC

23 Instrumenty finansowania
Coordination and support actions Cel: Działania wspomagające dla przygotowania opracowań, stworzenia sieci ekspertów, …. Działania: Standaryzacja, rozpowszechnianie, tworzenie sieci, działania koordynujące, tworzenie dialogu między grupami zainteresowań Tworzenie planów strategicznych Tworzenie opracowań Działania koordynacyjne 100% dofinansowania; min 1 jednostka z MC lub AC;

24 (1) Call – Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials

25 WASTE 4 – 2014/2015: Towards near-zero waste at European and global level
Coordination and support actions Udział KE ~1,5 mln E Problem : Różnorodność odpadów, różne możliwości ich wykorzystania- wymagają skoordynowanych działań; Konieczność utworzenia sieci z udziałem różnych specjalistów oraz przedstawicieli różnych sektorów działalności społecznej; Cel Powstanie sieci z udziałem naukowców, przedsiębiorstw, przedstawicieli władzy – dla efektywnego zarządzania różnorodnymi odpadami; Ważne przekazywanie w sposób kompetentny informacji o sposobach zarządzania odpadami – z włączeniem nowych technologii (szczególnie dla krajów rozwijających się);

26 Problematyka – projekt powinien dotyczyć jednego z obszarów:
WASTE 4 – 2014/2015: Towards near-zero waste at European and global level Coordination and support actions Problematyka – projekt powinien dotyczyć jednego z obszarów: d) [2015] Raw materials partnerships: stworzenie szerokiej interdyscyplinarnej platformy fachowców od zarządzania surowcami - wokół wybranych kluczowych surowców Konieczne zebranie fachowców na wszystkich etapach wykorzystywania surowców (np. wydobywanie, przetwarzanie, recykling, sposoby wykorzystywania, sektor publiczny) akcja wspierająca EIP- European Innovation Partnership on raw materials; wspieranie organów decyzyjnych; poprawa wykorzystania i dostępności surowców

27 WASTE 6 – 2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development CEL: Stymulacja rozwoju nowych rozwiązań eko-innowacyjnych – dla : Ograniczania generowania odpadów, Promowania wykorzystywania odpadów jako surowce, Dwa pod-tematy: Eco-innovative solutions szeroki wybór specyficznego podejścia: Innovation actions (2-etapowy) Udział KE mln E Zakres tematyczny: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego mającego na celu: redukcja odpadów; sposoby gromadzenia, recykling; odzyskiwanie cennych materiałów z odpadów; Podejście powinno integrować rozwiązania technologiczne i nie-technologiczne (np. włączanie systemów zachęt ekonomicznych dla zrównoważonej produkcji)

28 WASTE 6 – 2015: Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development Eco-innovative strategies Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE 4-5 mln E CEL: Rozwój zrównoważonych i innowacyjnych strategii dla redukcji i zarządzania odpadami na terenach przemysłowych; Projekt powinien wskazać jakie czynniki charakterystyczne dla obszarów przemysłowych (np. sposób życia, kultura, konsumpcja, elementy społeczne, inne …) wpływają na życie w mieście; Wkład do systemów zarządzania odpadami, ograniczenie ryzyka – jak elementy eko-innowacyjnych systemów zarządzania terenami uprzemysłowionymi

29 WASTE 7 – 2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products
Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE ~7 mln E CEL: Redukcja i recykling odpadów rolnych, nowe procesy dla ich wykorzystania, nowe technologie; Zakres badań: Ocena istniejących technik i rozwój nowych rozwiązań dla wykorzystania odpadów rolniczych Oczekuje się zastosowania tzw „case studies” dla specyficznych rodzajów odpadów pochodzących z różnych szerokości geograficznych; Nowe rozwiązania umożliwiające stosowanie bezpieczne odpadów rolnych dla nawożenia gleb; uwzględnienie zagrożeń patogenami Poprawa jakości wód i powietrza w wyniku nowoczesnej gospodarki odpadami;

30 Struktura Programu Pracy (trzy części):
(2) Call – Water Innovation: boosting its value for Europe

31 Innovation action (2-etapowy) Udział KE 6-8 mln E
WATER_1 – 2014/2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication Innovation action (2-etapowy) Udział KE 6-8 mln E Cel - m.in: Przyspieszenie komercjalizacji rozwiązań eko-innowacyjnych w obszarze WODA. Problematyka - zakres. [2015] demonstracja nowego rozwiązania innowacyjnego dotyczącego WODY, odnoszącego się do jednego z 3-ch horyzontalnych obszarów priorytetowych; - redukcja zużycia wody; - poprawa zarządzania surowcami (np. energią czy materiałami); - rozwiązania ekoinnowacyjne, wprowadzenie analizy cyklu życia produktu; - włączenie aspektów socjalnych, ekonomicznych, zarządzania ważny udział MŚP; Obszary Priorytetowe EIP Water: horyzontalne: (i) zarządzanie wodą; (ii) system decyzyjny i monitoring; (iii) finanse dla innowacji

32 WATER-2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE 6-8 mln E Cel - : Poprawa zrozumienia wpływu zmian klimatu na cykle hydrologiczne (b) [2015] Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation; Wypracowanie wielodyscyplinarnego podejścia/metodologii dla zrozumienia powiązań pomiędzy rolnictwem, leśnictwem, zmianami klimatu i adaptacją do zmian w powiązaniu z energetyką i ekonomią; Ocena potencjalnej roli w tym procesie polityki „low-carbon” – z jej ograniczeniami; Podstawy naukowe zależności ląd-woda-energia-klimat; Rozwój nowych strategii (regionalnych, krajowych, globalnych)integrujących zarządzanie lądem, rolnictwem, wodą, energią;

33 [2015]; trzy podtematy; udział KE ~3 mln euro / pod-temat
WATER-4 – 2014/2015: Harnessing EU water research and innovation results for industry, agriculture, policy makers and citizens coordination and support actions CEL: wspieranie wykorzystania istniejących wyników badan nad WODĄ przez różnych odbiorców, promocja innowacji i rozwoju biznesu; [2015]; trzy podtematy; udział KE ~3 mln euro / pod-temat Transfer rozwiązań innowacyjnych w zarządzaniu wodą do końcowych użytkowników w rolnictwie dla poprawy efektywności wykorzystania wody i poprawy działalności; Stworzenie sieci tematycznej o zakresie „woda w rolnictwie” ; Wspieranie wdrażania EIP (European Innovation Partnership) w zakresie: - Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) : w powiązaniu z „Water”:

34 Coordination and support actions
WATER-5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water CEL: promocja wiedzy generowanej w Europie dla rozwiązań w obszarze WODA w krajach rozwijających się (np. Afryka, Chiny, Indie); Coordination and support actions (b) [2015]; A coordination platform dla wspieranie współpracy z Afryką Udział KE do ~3 mln E Platforma dla naukowców, polityków, różnych odbiorców reprezentujących różne kraje Afryki; Identyfikacja przeszkód dla : zrównoważonego zarządzania wodą; zasobami naturalnymi; ekosystemami; rozwój mechanizmów adaptacji do zmian klimatu w Afryce;

35 WATER-5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water
Research and innovation actions (2-etapowy) Udział KE ~2-3 mln E c.d (c) [2015]; Development of water supply and sanitation technology, systems and tools, and/or methodologies dla: zarządzania ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w wodę i utrzymaniem dobrej jakości pod względem sanitarnym (wiele aspektów); Zarządzania zasobami wodnymi w tym na potrzeby rolnictwa i zabezpieczenia produkcji żywności; Zrównoważonej ochrony środowiska i zabezpieczenia wzrostu ekonomicznego; Główne kraje docelowe – kraje Morza Śródziemnego nie należące do UE Afryka

36 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych
i biogospodarka Bożena Podlaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

37 Optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony;
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Cel SC2: Optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony; Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego Główne wyzwania: Demografia i urbanizacja Zmiany w diecie i zdrowiu Uzależnienie od zasobów naturalnych Ograniczenia zużycia węgla kopalnego Zmiany klimatu

38 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Rolnictwo i leśnictwo Sektor Rol-Spoż. dla bezpiecznej i zdrowej diety Żywe zasoby wodne Bio-przemysł i biogospodarka Badania morskie Całkowity budżet 3,8 mld €

39 Zrównoważone Bezpieczeństwo Żywnościowe
Obszary konkursów Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Zrównoważone Bezpieczeństwo Żywnościowe Konkurs 1 Niebieski Wzrost Konkurs 2 Innowacyjna zrównoważona biogospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu Konkurs 3 2,8 mld € Partnerstwo Publiczno-Prywatne przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego/BBI 1 mld €

40 Konkurs 2014-2015 Proponowany budżet drugiego konkursu:~170 mln €
Publikacja: 25 lipca 2014 r. (tematy 2015) Terminy składania wniosków: (pierwszy etap konkursu dwuetapowego) (drugi etap konkursu dwuetapowego) (konkurs jednoetapowy)

41 SFS : Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security Type of action: Research and Innovation Actions Udział KE – 4-5 mln € Cel - m.in: –… ocena roli/udziału gospodarstw rodzinnych/małych w Bezpieczeństwa Żywności i Odżywiania (FNS)… Problematyka – m.in. :.. należy ustalić czy małe, rodzinne, farmy mogą  mieć wkład w osiągnięcie równowagi pomiędzy techniką, ekonomią, środowiskiem i społeczeństwem. Należy, przy tym, wziąć pod uwagę połączenia pomiędzy sektorami sprzedaży i produkcji, zwłaszcza w przypadku MŚP oraz różnice pomiędzy miejskimi i wiejskimi aspektami Bezpieczeństwa Żywności i Odżywiania (FNS), a także zidentyfikować wymogi w zakresie infrastruktury (w tym, w zakresie: pracy, transportu, energii, komunikacji, bezpieczeństwa żywności, itp.), łańcucha dostaw (na lokalny/regionalny rynek), ścieżek technologicznych (produkcja i transformacja na poziomie farmy) i nadzoru (lokalnego/globalnego)…

42 ISIB : Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation Type of action: Research and Innovation Actions Udział KE – 5-6 mln € Cel - m.in: –…odblokowanie przepływu informacji pomiędzy uczelniami a praktyką w innowacjach w rolnictwie i leśnictwie…wzrost wymiany wiedzy pomiędzy regionami w Europie,..tematyczne sieci, wzmocnienie doradztwa rolniczego…, obszary wiejskie,…EIP…włączenie różnych grup… MŚP Problematyka – m.in.:–.System doradztwa rolniczego, …,opłacalny i ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich, luka pomiędzy badaniami i innowacjami a stanem wiedzy …w rolnictwie i leśnictwie…

43 SC2 - Żywność ISIB /2015: Improved data and management models for sustainable forestry : Improved forest management models Zakres tematyczny i charakterystyka działań Opracowanie nowego modelu zarządzania leśnictwem, uwzględnienie: Składu gatunkowego, Rozkładu wiekowego gatunków, Okresu zbiorów, plonowanie, Produktów nie pochodzących z drzewostanu, Odporność na zmiany środowiskowe, Sposobu wykorzystania („ecosystem services”), Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 4 mln EUR Projekt jednoetapowy, termin składania

44 Inicjatywy Wspólnego Programowania
Joint Research Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) 2. EU Joint Programme - Antimicrobial resistance (AMR) 3. EU Joint Programme - A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) Standing Commitee of Agricultural Research (SCAR)

45 Granty i instrumenty dla MŚP
w programie Horyzont 2020 Prelegent:Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

46 Instrument MŚP Instrument MŚP Rynek Faza 1 Faza 2 Faza 3
Ocena potencjału rynkowego Działania Innowacyjne Komercjalizacja coaching

47

48 SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
Type of action: SME Instrument Cel - m.in: –ograniczenie degradacji środowiska, optymalizacja efektywnego zużycia zasobów, rozwój bardziej zasobo-efektywnej zrównoważonej produkcji i przetwórstwa żywności, w przedsiębiorstwach /biznesach różnej skali/wielkości w sposób konkurencyjny i innowacyjny.. Problematyka – m.in. :..redukcja zużycia wody, energii, emisji gazów i odpadów, przy równoczesnym bardziej efektywnym zużyciu surowców… poprawa długości życia produktu, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności. Potrzeba rozwoju eko innowacyjnych procesów…

49 ISIB : Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation Type of action: Research and Innovation Actions Udział KE – 5-6 mln € Cel - m.in: –…odblokowanie przepływu informacji pomiędzy uczelniami a praktyką w innowacjach w rolnictwie i leśnictwie…wzrost wymiany wiedzy pomiędzy regionami w Europie,..tematyczne sieci, wzmocnienie doradztwa rolniczego…, obszary wiejskie,…EIP…włączenie różnych grup… MŚP Problematyka – m.in.:–.System doradztwa rolniczego, …,opłacalny i ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich, luka pomiędzy badaniami i innowacjami a stanem wiedzy …w rolnictwie i leśnictwie…

50 Inicjatywy Wspólnego Programowania
Joint Research Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) 2. EU Joint Programme - Antimicrobial resistance (AMR) 3. EU Joint Programme - A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) Standing Commitee of Agricultural Research (SCAR)

51 SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
Type of action: SME Instrument Cel - m.in: –ograniczenie degradacji środowiska, optymalizacja efektywnego zużycia zasobów, rozwój bardziej zasobo-efektywnej zrównoważonej produkcji i przetwórstwa żywności, w przedsiębiorstwach /biznesach różnej skali/wielkości w sposób konkurencyjny i innowacyjny.. Problematyka – m.in. :..redukcja zużycia wody, energii, emisji gazów i odpadów, przy równoczesnym bardziej efektywnym zużyciu surowców… poprawa długości życia produktu, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności. Potrzeba rozwoju eko innowacyjnych procesów…

52 SC4 - Energia EE2 – 2015: Buildings design for new highly energy performing buildings Call: H2020-EE PPP Zakres tematyczny i charakterystyka działań Rozwój i wdrożenia rozwiązań prowadzących do znaczącej redukcji kosztów nowych budynków efektywnych energetycznie (NZEB 'nearly zero-energy' buildings lub „plus-energy buildings”) Rozwiązania zapewniające komfort użytkowników i odpowiednią jakość powietrza wewnątrz budynków Dostosowanie rozwiązań do lokalnych warunków klimatycznych i geograficznych Systemy zarządzania energią w budynkach (wysoko efektywne HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Magazynowanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej

53 SC4 - Energia LCE /2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels Zakres tematyczny i charakterystyka działań Rozwój nowej generacji technologii biopaliw i paliw alternatywnych, poprawa efektywności konwersji energii ◦Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, nowe źródła surowców (biopaliwa produkowane z mąki, cukru i oleju roślin spożywczych / paszowych wyłączone) ◦Problemy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ◦Ograniczanie ryzyka technologicznego i biznesowego, redukcja kosztów ◦Rozwój infrastruktury badawczej, instalacje pilotażowe, edukacja szkolenia, ◦Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 3-6 mln EUR Termin składania: 5 maja 2015 r.

54 SC4 Energia Wdrażanie zaawansowanych technologii
LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies Zakres tematyczny i charakterystyka działań Wdrażanie zaawansowanych technologii Wykazanie, że zaawansowane technologie biopaliw są wykonalne technicznie, ekologicznie i społecznie zrównoważone, tanie, Rozwój systemów logistycznych Kwestie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, uwzględnienie całego cyklu życia (wyłączone biopaliwa z mąki, cukru i oleju roślin spożywczych / paszowych) Zrozumienie zagrożeń (technologicznych i biznesowych), ograniczanie ryzyka Warunkiem projektu – udział partnerów przemysłowych Szkolenia i wymiana wiedzy Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 5-20 mln EUR Termin składania: 5 maja 2015 r.

55 Horyzont 2020 Wyniki po pierwszych 38 konkursach

56 Liczba uczestnictw we wnioskach Dofinansowanie w mln EURO
Wyniki Polski na tle krajów członkowskich Liczba uczestnictw we wnioskach Liczba uczestnictw w projektach Wskaźnik Sukcesu Dofinansowanie w mln EURO Koordynacje EU MS 44 419 6 345 14,28% 2 105,84 888 PL 800 127 15,88% 24,02 11 Udział PL 1,80% 2,00% 1,14% 1,24% Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach Opracowanie KPK na podstawie baz eCORDA po 38 konkursach ( r.)

57 Wyniki PL w podziale na typy organizacji
Średnia UE: 14,3% Średnia PL: 15,9% Wskaźnik sukcesu Horyzont 2020 Uczelnie w pierwszych konkursach HES - Higher or secondary education PRC - Private for profit (excluding education) PUB - Public body (excluding research and education) REC - Research organisations OTH - Other Opracowanie KPK na podstawie baz eCORDA po 38 konkursach ( r.)

58 Więcej informacji Horyzont 2020
Programy Pracy Participant Portal Eksperci oceniający

59 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "HORIZON Kontakt: Tel wew maria"

Podobne prezentacje


Reklamy Google