Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja “Przedsiębiorczość”. FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sesja informacyjna – instrumenty inżynierii finansowej Żary dnia 28.08.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja “Przedsiębiorczość”. FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sesja informacyjna – instrumenty inżynierii finansowej Żary dnia 28.08.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja “Przedsiębiorczość”

2 FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sesja informacyjna – instrumenty inżynierii finansowej Żary dnia 28.08.2014 r.

3 MPiPS Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości powstał w 1994r. przy Fundacji „Przedsiębiorczość” jako jeden z elementów projektu TOR#10 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Światowy. O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1. Rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą powyżej 6 m-cy na terenie województwa lubuskiego. - podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo min. 1 osobę bezrobotną (w przeliczeniu na pełny etat) zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. 2. Zdolności organizacyjne i techniczne przedsięwzięcia odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności.

4 MPiPS Oprocentowanie uzależnione jest od stopy procentowej redyskonta weksli przyjętej przez NBP. Dla osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia, oprocentowanie wynosi: 1,38 % Dla pozostałych oprocentowanie wynosi: 1,93 % Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 4% kwoty pożyczki.

5 MPiPS Maksymalny okres pożyczkowy - 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji, w czasie której spłaca się tylko odsetki od zaciągniętej pożyczki. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pożyczek maksymalnie do kwoty 120.000,00 zł, dodatkowe rozgraniczenia obejmują: - Firmy - do 50.000,00 zł, natomiast w uzasadnionych przypadkach kwota może zostać zwiększona do 120.000,00 zł. - Osoby bezrobotne oraz osoby bezrobotne do 25 roku życia i absolwenci, którzy nie ukończyli 27 roku życia mogą ubiegać się maksymalnie o kwotę 50.000,00 zł.

6 Lubuski Regionalny Program Operacyjny; Działanie 2.5; Indykatywny Plan Inwestycyjny „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach – systemowe wsparcie sektora MSP” Beneficjenci środków pozyskanych w ramach LRPO są tożsami z beneficjentami FRP dla środków MPiPS. W regulaminie funduszu dla tych środków dochodzi jeden ważny zapis: - preferowane będą podmioty gospodarcze z sektora MSP generujące nowe miejsca pracy Warunki udzielania pożyczek są następujące: pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 200.000,00 zł, maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy, maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).

7 OPROCENTOWANIE - linia LRPO I od 3,75 %

8 LRPO Oprocentowanie stałe w całym okresie trwania pożyczki. Oprocentowanie pożyczki składa się ze stopy bazowej oraz marży. Stopa bazowa ustalana dla Polski przez Komisję Europejską i obecnie wynosi 2,75% w skali roku. Marża natomiast ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. Str. 6). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia. Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku wysokość marży ustalana jest w przedziale od 4 p.p. do 6,5 p.p. Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku wysokość marży ustalana jest w przedziale od 1,0 p.p. do 4 p.p. FRP pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 1% kwoty przyznanej pożyczki, płatną jednorazowo w momencie jej udzielenia (opłata manipulacyjna może być doliczona do kwoty pożyczki).

9 LRPO Obecnie Fundacja realizuje kolejny projekt zwiększający kapitał funduszu: LRPO II Lubuski Regionalny Program Operacyjny „Kapitał dla przedsiębiorczych - dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach” z kapitałem startowym 2.500.000 zł., w ramach Działania 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych Instytucji Otoczenia Biznesu, okres trwania projektu od 03.06.2013 r. – 30.06.2015 r. Na warunkach regulaminowych zgodnych z wcześniej omawianymi - ze zwiększeniem maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty pożyczki do 400.000 zł.

10 Efekty działalności: - dzięki wsparciu finansowemu FRP - 243 beneficjentów założyło lub rozszerzyło działalność gospodarczą, co znalazło również przełożenie na powstanie 297miejsc pracy. Łączna liczba wypłaconych pożyczek - 243, na kwotę 7.959.172zł. LRPO I Dla środków LRPO I założone wskaźniki zostały osiągnięte w 105,96% udzieliliśmy 31pożyczek na kwotę 3.020.000,00 zł.,

11 LRPO II Dla środków LRPO II założone wskaźniki zostały osiągnięte w 47,16% udzieliliśmy wsparcia na kwotę 1.120.000,00 zł., - pożyczki przyznane (nie wypłacone) trwa procedura realizacji zabezpieczenia – na kwotę 120.000 zł. - pożyczki w przygotowaniu na kwotę 850.000 zł.

12 Realizacja wskaźników obróconego kapitału

13 Fundacja Przedsiębiorczość ul. Mieszka I nr 13 68-200 Żary tel. +48 /68/ 479 16 02-03 fax. +48 /68/ 479 16 04 www.fundacja.zary.pl e-mail: fp@fundacja.zary.pl

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Fundacja “Przedsiębiorczość”. FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sesja informacyjna – instrumenty inżynierii finansowej Żary dnia 28.08.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google