Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował szkolny doradca zawodowy Anna Kaczmarczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował szkolny doradca zawodowy Anna Kaczmarczyk"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował szkolny doradca zawodowy Anna Kaczmarczyk
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 14 IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OLSZTYNIE –CELE ,ZADANIA I PRIORYTETY Przygotował szkolny doradca zawodowy Anna Kaczmarczyk

2 I.PODSTAWA PRAWNA. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY W WYBORZE ZAWODU I DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. tekst jednolity (Dz. U r. Nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami) 2.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U r. poz.532) 3.Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.(Dz. U r. poz. 199) 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w który ch można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. ( Dz. U r. Nr 50 poz. 400) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego prz1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. tekst jednolity (Dz. U r. Nr 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r . w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach . (Dz. U r. poz. 532) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych po radni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz. U r. poz. 199) ramowych statutów publicznego prz edszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz.

3 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r
4.Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U r. Nr 50 poz. 400) 5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz.624 z póżniejszymi zmianami).

4 II. ZAŁOŻENIA WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO : zawiera ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz do wykonywania zawodu i kierunku dalszego kształcenia . WSDZ obejmuje zaangażowanie wszystkich nauczycieli , - wskazuje współudział uczniów , rodziców , nauczycieli w przygotowaniu uczniów do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej a co za tym idzie do wejścia na obecny rynek pracy zgodnie z jego potrzebami oraz oczekiwaniami pracodawców. .

5 III. CELE SZCZEGÓŁOWE WSDZ
-UCZEŃ MA ŚWIADOMOŚĆ IŻ WŁAŚCIWIE DOKONANY WYBÓR SZKOŁY I ZAWODU MA WPŁYW NA ZADOWOLENIE I SATYSFAKCJĘ W ŻYCIU ,GDYŻ CZŁOWIEK SPĘDZA W PRACY POŁOWĘ SWOJEGO ŻYCIA -UCZEŃ PLANUJE SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY BAZUJĄC NA SAMOPOZNANIU -UCZEŃ ZDOBYWA WIEDZĘ NA TEMAT SIEBIE SAMEGO , DRUGIEGO CZŁOWIEKA I WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE -UCZEŃ ZDOBYWA WIEDZĘ O ZAWODACH I ZASADACH PANUJĄCYCH NA RYNKU PRACY -UCZEŃ POSIADA UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŻRÓDEŁ INFORMACJI INTERNETOWEJ PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

6 TAK WYGLĄDA NASZ ZADOWOLONY UCZEŃ KTÓRY WŁAŚCIWIE WYBRAŁ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ZAWODOWĄ

7 SAMOŚWIADOMOŚĆ TO JEDNA Z WIELU CECH NASZEGO ABSOLWENTA OPRÓCZ ZADOWOLENIA….

8 Szkolny doradca zawodowy
IV REALIZATORZY WSDZ Pani Dyrektor Szkolny doradca zawodowy Pani pedagog Wszyscy nauczyciele Pani pielęgniarka Rodzice Uczniowie

9 V.PRACA Z UCZNIAMI W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO. Zakres działań doradczych na zajęciach z doradztwa zawodowego obejmuje: KLASAI Indywidualny Plan Działania dla każdego ucznia(teczki zawodoznawcze) 1. Poznawanie samego siebie ,swoich mocnych i słabych stron 2.Poznawanie obrazu własnej osoby 3.Poznawanie relacji z innymi ludźmi 4.Rozpoznawania najważniejszych wartości w życiu 5.Umiejętności integracji w zespole 6.Umiejętności komunikowania się w grupie 7.Poznawanie metod zdobywania wiedzy

10 KLASA II 1.Poznawanie zawodów i cech im przynależnych
2.Poznawanie różnych typów szkół 3.Podejmowanie wstępnych decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 4.Umiejętność integracji w zespole –zajęcia integracyjne w grupie 5.Autoprezentacja i autopromocja 6.Umiejętność komunikowania się 7.Podstawy przedsiębiorczości

11 KLASAIII 1.Poznawanie informacji edukacyjno –zawodowej odnośnie wymogów do szkół ponadgimnazjalnych min. targi szkół ponadgimnazjalnych na UWM 2.Zapoznanie uczniów z typami szkół na terenie miasta i kraju –portale internetowe 3.Wyjścia na dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych 4.Konfrontacja samooceny z wymaganiami poszczególnych szkół na podstawie ocen szkolnych i wyników egzaminu gimnazjalnego 5.Rozmowy indywidualne z uczniami 6.Badania w PPP nr 3 ul . Kościuszki 69 tel 7.Wspólne wypełnianie podań do szkół ponadgimnazjalnych z cyklu ,,NABÓR….,,

12 OCZEKIWANE EFEKTY WSDZ
1.Nasz uczeń jest szczęśliwy z powodu trafnie wybranej szkoły i zawodu 2.Potrafi właściwie pokierować swoją dalszą drogą zawodową 3.Posiada umiejętności konstruktywnego reagowania na zmiany , konstruktywnie podchodzi do konfliktów 4.Umie radzić sobie ze stresem 5.Jest świadomy sam siebie ,swoich mocnych i słabych stron

13 6.Problemy i przeciwności nie zniechęcają go ,lecz motywują do dalszego działania
7.Umie właściwie zarządzać swoimi emocjami 8.Zna wymagania związane z pełnieniem roli pracodawcy i pracownika 9.Umie odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy w Polsce i poza granicami 10.Nie boi się wyzwań i nowości ,potrafi się przekwalifikowywać 11.Całe życie się uczy …….


Pobierz ppt "Przygotował szkolny doradca zawodowy Anna Kaczmarczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google