Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz"— Zapis prezentacji:

1 nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz
Geografia Wymagania edukacyjne Liczba godzin tygodniowo: 2 - w klasie 1, 1 - w klasie 2-3 nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

2 Niezbędne pomoce - klasa 1
Wydawnictwa WSiP serii „Bliżej geografii”: podręcznik” zeszyt ćwiczeń dla klasy 1 Atlas geograficzny gimnazjum Wydawnictwo WSiP Zeszyt w kratkę 16 kartkowy Inne: kredki, linijka, ołówek, „Świat w liczbach” (dostępny w szkole) DALEJ

3 Niezbędne pomoce - klasa 2
Wydawnictwa WSiP serii „Bliżej geografii”: podręcznik” zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 Atlas geograficzny gimnazjum Wydawnictwo WSiP Zeszyt w kratkę 16 kartkowy Inne: kredki, linijka, ołówek, „Świat w liczbach” (dostępny w szkole) DALEJ

4 Niezbędne pomoce - klasa 3
Wydawnictwa WSiP serii „Bliżej geografii”: podręcznik” zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 Atlas geograficzny gimnazjum Wydawnictwo WSiP Zeszyt w kratkę 16 kartkowy Inne: kredki, linijka, ołówek, „Świat w liczbach” (dostępny w szkole) DALEJ

5 „Bliżej geografii” Program nauczania geografii w gimnazjum Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz Założenia programowe Poznanie zróżnicowania przyrodniczego, społecznego i gospodarczego otaczającego świata. Budzenie zainteresowania przestrzenią geograficzną. Nabycie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami wiedzy geograficznej, a zwłaszcza materiałem kartograficznym. Gromadzenie, weryfikowanie, interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków oraz prezentacja własnych dokonań. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych narodów oraz systemów wartości. Prezentowanie postawy odpowiedzialności za swoje środowisko życia. Uświadomienie wartości dziedzictwa kulturowego regionu i kraju. Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do wiedzy i jej przekazów.

6 efektywna praca podczas zajęć i dokładne wykonywanie czynności
„Bliżej geografii” Program nauczania geografii w gimnazjum Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz Umiejętności ogólne efektywna praca podczas zajęć i dokładne wykonywanie czynności korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej (mapa, atlas, rocznik statystyczny, strony www dokumentowanie działań poprzez tworzenie wyobrażeń rzeczywistości oraz definiowanie pojęć myślenie geograficzne - przetwarzanie różnego rodzaju informacji geograficznych prowadzące do określonych wniosków, odkrywania zależności i prawidłowości ocenianie i wartościowanie rzeczy i zjawisk prognozowanie, przewidywanie kierunków zmian w przyrodzie i życiu społeczeństw współpraca w grupie, Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

7 Treści nauczania w klasie 1 w odniesieniu do podstawy programowej
Dział nauczania: Punkty PP 1. Mapa 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1 2. Kształt i ruchy Ziemi 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2 3. Sfery Ziemi 1.7; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 4. Rzeźbiarze lądów 3.5; 3.6 1-2. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 1.8; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 DALEJ

8 Treści nauczania w klasie 2 w odniesieniu do podstawy programowej
Dział nauczania: Punkty PP 2. Ludność Polski 1.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 3. Główne problemy gospodarcze Polski 1.8; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 7.6; II 4. Wybrane regiony Polski 1.8; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7,5; 7.6 5. Polska i jej sąsiedzi 1.8; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 DALEJ

9 Treści nauczania w klasie 3 w odniesieniu do podstawy programowej
Dział nauczania: Punkty PP 5-2. Polska i jej sąsiedzi 1.8; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 1. Europa. Relacje przyroda - człowiek 1.8; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9 2. Azja - kontynent rekordów 1.8; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7 3. Od równika do biegunów 1.8; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15 DALEJ

10 Uczeń ma obowiązek Punktualnie przychodzić na zajęcia
Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych Posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz atlas (wyznaczone przez nauczyciela przedmiotu), kredki, linijkę, ołówek Napisać sprawdziany w terminie ustalonym przez nauczyciela i podanym co najmniej tydzień przed wyznaczoną datą (uczeń nieobecny na sprawdzianie ustala termin z nauczycielem i uzupełnia zaległości w ciągu 2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną) Poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu / kartkówki w terminie uzgodnionym z nauczycielem (najlepiej w ciągu 2 tygodni od daty oddania pracy) Odrabiać zadane prace domowe

11 Uczeń ma prawo: Znać swoje oceny
Znać termin pisania prac klasowych oraz ich zakres Być jeden raz (dwa razy – tylko w klasie 1) nieprzygotowanym w semestrze (zgłaszając ten fakt przed lekcją) – wyjątek stanowią lekcje utrwalające i zaplanowane sprawdziany, kartkówki (nawet niezapowiedziane) Za nieprzygotowanie uważa się: brak pracy domowej (w tym w zeszycie przedmiotowym) nieprzygotowanie do odpowiedzi brak zeszytu ćwiczeń Przychodzić na konsultacje po uzgodnieniu terminu z nauczycielem

12 Ocenianie Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
odpowiedź ustna (minimum raz w semestrze) aktywność na lekcji (na każdej lekcji) prace pisemne (sprawdziany, kartkówki), - sprawdziany po każdym dziale prace dodatkowe (konkursy, pomoce, plakaty, prowadzone obserwacje, prezentacje) praca domowa (minimum jedna ocena w semestrze) przygotowanie do zajęć (tylko jedno nieprzygotowanie) Sposoby oceny: stopnie, znaczki „+”, „”, „-”, - aktywność na zajęciach (cztery kolejne znaczki zamieniane są na stopień szkolny (1-5)) Ocena półroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena półroczna ma wpływ na ocenę roczną. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr nauki powinien go zaliczyć nie później niż do połowy maja 2014 roku, po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela.

13 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który
posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania rozwija zainteresowania przyrodnicze aktywnie działając w kołach zainteresowań otrzymuje cząstkowe oceny celujące bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych


Pobierz ppt "nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google