Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kędzierzyn-Koźle, LUTY 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kędzierzyn-Koźle, LUTY 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Kędzierzyn-Koźle, LUTY 2014r.
PMS Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2013 roku Kędzierzyn-Koźle, LUTY 2014r.

2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/370/12 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 29 listopada 2012 roku. Na realizację GPPiRPAiN w 2013 roku Gmina Kędzierzyn – Koźle zaplanowała kwotę ,00zł. – wydatkowano ,00zł Dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 wyniósł ,76zł. Uchwałą Rady Miasta K-Koźle zabezpieczono kwotę ,00zł. jako środki niewygasające z upływem roku (na zadania objęte GPPiRPAiN). W miesiącu styczniu 2014r. złożono wniosek o przekazanie kwoty ,00zł. do Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W 2012 roku zabezpieczono jako środki niewygasające ,41zł. – wydatkowano w całości (podręczniki do programu profilaktycznego UNPLUGGED, sprzęt sportowy na MINIOLIMPIADĘ, ZIMOWISKO z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy).

3 ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH GPPIRPAIN:
Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych W związku z przeszkoleniem w miesiącu październiku 2012r. nauczycieli szkół gimnazjalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki uniwersalnej UNPLUGGED w szkołach gimnazjalnych zawarto umowę na wydruk podręczników do programu (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012). Zakupione podręczniki przekazano do szkół w celu realizacji programu. Koszt ,74zł. Kwota 400,00zł. przeznaczona na szkolenie dla realizatora programu wczesnej interwencji „FRED goes net” nie została wydatkowana z uwagi na niezakwalifikowanie zgłoszonego kandydata do projektu (ograniczona liczba miejsc).

4 Prowadzenie różnych cyklicznych działań profilaktycznych w 2013 roku
Przeprowadzono Miniolimpiadę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Miejsce: boisko przy PSP Nr 12 w K- Koźlu. Termin: r. (sobota). Liczba uczestników: 72 osoby. Rywalizacja pomiędzy drużynkami z poszczególnych osiedli uczęszczających na pozalekcyjne zajęcia sportowe - 10 konkurencji. Nagrody: sprzęt sportowy dla każdej drużynki, dyplomy, poczęstunek. Dojazd ma miejsce imprezy i z powrotem zapewniła Gmina. Łączny koszt imprezy wyniósł 3.365,07zł. w tym 2.618,67zł. ze środków niewygasających z upływem roku Dodatkowo zakupiono sprzęt sportowy na Miniolimpiadę na rok 2014 – 2.063,34zł.

5 Zawarto umowę z MOK na przeprowadzenie dwóch imprez: Happeningu o tematyce profilaktycznej (alkohol, nikotyna, narkotyki) dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Miejsce: Park Pojednania. Termin: r. Liczba uczestników: 100 osób. Hasło przewodnie: „Zdrowo i wesoło” (stacje z zadaniami dla uczestników, podpisanie deklaracji „Trzymam formę”, hasła profilaktyczne, baloniki z marzeniami) oraz Turnieju Profilaktycznego Szkół Gimnazjalnych (o tematyce alkohol, nikotyna, narkotyki) - 7 konkurencji. Miejsce: MOK K-Koźle. Termin: r. Liczba uczestników: ponad 100 osób. Nagrody: sprzęt grający, aparaty fotograficzne, projektory jako nagrody dla szkół, pendrive oraz odtwarzacz MP4 jako nagrody indywidualne. Łączny koszt wyniósł 4.496,04zł.

6 V Konferencja Profilaktyczna Termin: 23. 10. 2013r
V Konferencja Profilaktyczna Termin: r. Miejsce: UM K - Koźle. Liczba uczestników: 42 osoby (m.in. pedagodzy szkolni, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, organizacje pozarządowe, Policja, GKRPA). Tematyka: szacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków i analiza wzorów używania narkotyków na podstawie przeprowadzonych badań w Kędzierzynie-Koźlu oraz uzależnienia naszych czasów (w tym uzależnienia behawioralne). Koszt wyniósł 1.584,23zł.

7 Prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców mających na celu zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie W dniu r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania - zakupiono pakiety materiałów profilaktycznych do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w roku 2013 (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012). Zakupione materiały przekazano do 6 szkół (3 szkoły podstawowe i 3 gimnazjalne) biorących udział w Kampanii. W dniu r. zawarto umowę dotyczącą zakupu materiałów do Kampanii na rok 2014 (wydatek ujęto w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013). W dniu r. w UM K-Koźle miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczestników Kampanii 2013r. (1 osoba została laureatem Kampanii za swoją pracę – „Zamek Sławięcicki dawniej i dziś…” i została wyróżniona przez SDiPR jedną z głównych nagród – tablet, poza tym przyznano 18 indywidualnych nagród uczestnikom z K-Koźla, podarowano drobne gadżety z logo miasta).

8

9 Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących działania alkoholu oraz narkotyków i ryzyka szkód
przystąpiono do Ogólnopolskiej Kampanii „Piłeś? Nie jedź!” - zawarto umowę z Telewizją TVM na emisję spotów kampanii oraz wywiadów ze specjalistami dotyczących wpływu alkoholu i zachowań ryzykownych. Koszt wyniósł 4.100,00zł. zawarto umowę z tygodnikiem „7 DNI” na publikację artykułów sponsorowanych poświęconych zadaniom realizowanym w ramach Gminnego Programu, dotyczących działania alkoholu oraz narkotyków. Koszt wyniósł 2.686,50zł. zawarto umowę z Radiem Park na emisje wywiadów ze specjalistami dotyczących zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu w zakresie działania alkoholu oraz narkotyków i ryzyka szkód Koszt wyniósł ,00zł.

10 Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawnych W 2013r. pracownicy Wydziału uczestniczyli w licznych konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu narkomanii w Opolu, Niwkach, Turawie, Warszawie oraz w konferencji poświęconej profilaktyce w Kazimierzu Dolnym. Łączny koszt (udział + delegacje) - 476,00zł.  Szkolenie lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania picia szkodliwego i podejmowania interwencji W dniu 18 maja 2013r. w UM K-Koźle zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla personelu medycznego „Rozpoznawanie ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej” – w szkoleniu udział wzięło 2 lekarzy i 32 pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Koszt szkolenia ,95zł.

11

12 Dofinansowywanie prowadzonych programów terapeutycznych i edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy domowej Na realizację zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert, jednakże nie wpłynęła żadna oferta, dlatego środki w wysokości ,00zł. przesunięto na inne zadania, tj.: organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym (alkohol, narkotyki, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, organizacja spotkania integracyjnego dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych, konferencja profilaktyczna oraz szkolenia dla osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

13 Wspieranie Centrów Integracji Społecznej
Wspierania zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej Zawarto umowę z PUP w K-Koźlu na realizację prac społecznie użytecznych. Na realizację zadania w sumie zaplanowano ,00zł z czego wydatkowano ogółem ,90zł. (40.301,56zł. pochodziło ze środków GPPiRPAiN, natomiast ,34zł. stanowiło refundację Powiatowego Urzędu Pracy). W pracach społecznie użytecznych udział brały osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - członkowie klubu integracji społecznej. W ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych zostało 35 stanowisk pracy dla dwóch grup w okresie od lutego do listopada 2013r. Wspieranie Centrów Integracji Społecznej W związku ze złożeniem wniosków o udzielenie dotacji dla dwóch Centrów Integracji Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu wprowadzono stosowne zmiany w Gminnym Programie oraz zabezpieczono środki na przedmiotowe zadanie. Żaden z podmiotów prowadzących CIS nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym nie udzielono dotacji.

14 Świetlice socjoterapeutyczne oraz klub młodzieżowy
Wspieranie istniejących świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo – socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych Świetlice socjoterapeutyczne oraz klub młodzieżowy W grudniu 2011 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert w wyniku, którego w styczniu 2012 roku zawarto umowy na okres od daty zawarcia umowy do r. na prowadzenie 3 świetlic socjoterapeutycznych oraz 1 klubu młodzieżowego. W 2013r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę w wysokości ,00zł., natomiast wydatkowano ,14zł. Zadania dotyczące prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych zostały powierzone następującym stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej – świetlica socjoterapeutyczna „ARKA” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Krzywoustego 2 - na zadanie przeznaczono ,00zł., a wydatkowano ,00zł. (do świetlicy zapisanych było 19 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 13, w świetlicy pracowało 6 wychowawców, w tym 1 socjoterapeuta oraz 1 psycholog, osoba prowadząca zajęcia sportowe pracowała jako wolontariusz).

15 Katolickiemu Centrum Pomocy Rodzinie – świetlica socjoterapeutyczna „BETANIA” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Chemików 6 – na zadanie przeznaczono ,00zł., a wydatkowano ,30zł. (do świetlicy zapisanych było 24 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 13, w świetlicy pracowało 7 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów, osoba prowadząca zajęcia sportowe pracowała jako wolontariusz). Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „BRZDĄC” – świetlica socjoterapeutyczna „BRZDĄC” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 29 – na zadanie przeznaczono i wydatkowano ,00zł. (do świetlicy zapisanych było 35 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 27, w świetlicy pracowało 10 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe). Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „BRZDĄC” – prowadzenie klubu młodzieżowego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 29 – na zadanie przeznaczono ,00zł., a wydatkowano ,84zł (do klubu zapisanych było 24 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 19, w klubie pracowało 5 wychowawców, w tym 3 socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe, a porad udzielały 3 osoby).

16 NAJWAŻANIEJSZE INFORMACJE
WSZYSTKIE ŚWIETLICE CZYNNE BYŁY 6 DNI W TYGODNIU PO 4 GODZINY (OD PN DO PT OD 15:30, 16:00 DO 19:30, 20:00, SOB. OD 9:00 DO 13:00, WYJĄTEK STANOWIĄ WAKACJE I FERIE – GODZ. DOSTOSOWANE DO UCZESTNIKÓW ), PK CZYNNY OD PN DO CZW OD 15:15, 16:00 DO 19:15, 20:00). ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, TRENERÓW SPORTOWYCH I SOCJOTERAPEUTÓW. REALIZOWANO ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA INFORMACYJNO- EDUKACYJNE, ZAJĘCIA SPORTOWE – GRY I ZABAWY RUCHOWE, DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ: WARSZTATY TEATRALNE, BIBLIOTERAPIĘ, ĆWICZENIA RELAKSACYJNE, AROMATERAPIĘ I CHOREOTERAPIĘ, KLUB FILMOWY, ZAJĘCIA MUZYCZNE, PLASTYCZNE, MALARSKIE I CERAMICZNE, GRY I ZABAWY INTERAKCYJNE, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ZAJĘCIA KULINARNE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE, POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI I ICH RODZIN, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, KONKURSY WIEDZY, SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY W CELU OMAWIANIA SYTUACJI RODZINNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE.

17 Świetlice środowiskowo - socjoterapeutyczne
W roku 2013 Gmina podpisała umowy z siedmioma świetlicami środowiskowo – socjoterapeutycznymi. Na zadanie to przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie ,00zł., a wydatkowano kwotę ,12zł. świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Stalmacha 20. Do świetlicy zapisanych było 56 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 18. W świetlicy pracowało 9 wychowawców, w tym socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe. świetlica przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 3. Do świetlicy zapisanych było 33 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 18. W świetlicy pracowało 7 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe.

18 świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Partyzantów 30. Do świetlicy zapisanych było 40 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok W świetlicy pracowało 6 wychowawców, w tym socjoterapeuta i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe. świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piastowskiej 30. Do świetlicy zapisanych było 25 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok W świetlicy pracowało 10 wychowawców, w tym 2 socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe. świetlica przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szymanowskiego 19. Do świetlicy zapisanych było 43 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 22. W świetlicy pracowało 10 wychowawców, w tym 4 socjoterapeutów i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe.

19 świetlica przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Sławięcickiej 96. Do świetlicy zapisanych było 24 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 16. W świetlicy pracowało 5 wychowawców, w tym 1 socjoterapeuta i 2 osoby prowadzące zajęcia sportowe. świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Brzechwy 80. Do świetlicy zapisanych było 30 dzieci, z czego w zajęciach uczestniczyło ok. 14. W świetlicy pracowało 7 wychowawców, w tym socjoterapeutów i 1 osoba prowadząca zajęcia sportowe.

20 ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH DLA PODOPIECZNYCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH ORAZ KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH W dniu 19 czerwca 2013 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych. Spotkanie odbyło się na terenie byłej strzelnicy przy ul. Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Ramowy plan spotkania integracyjnego obejmował: prezentację każdej ze świetlic (forma dowolna – m.in. taniec, śpiew), wręczanie nagród i upominków, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, gry i zabawy integracyjne na kilku stanowiskach. W sumie w spotkaniu udział wzięło: 105 dzieci, 11 wychowawców świetlic, 5 wolontariuszy oraz 3 pracowników Wydziału. Całkowity koszt spotkania wyniósł 1.661,95zł.

21 NAJWAŻANIEJSZE INFORMACJE
ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO - SOCJOTERAPEUTYCZNE ZAPEWNIAŁY WYCHOWANKOM UDZIAŁ W ZAJĘCIACH SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, ZAJĘCIACH INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH, W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH, MUZYCZNYCH, TWÓRCZYCH, POMOC W ODRABIANIU ZADAŃ DOMOWYCH, MOŻLIWOŚĆ SPOŻYCIA PODWIECZORKU PODCZAS ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH PRACOWANO NAD UMIEJĘTNOŚCIAMI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, KSZTAŁTOWANIEM ZARADNOŚI W ŻYCIU CODZIENNYM, NABYCIU UMIEJĘTNOŚCI POPRAWNEJ KOMUNIKACJI, WYRAŻANIA UCZUĆ, EMOCJI, WALKI Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI, NABYCIEM ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH PODCZAS ZAJĘĆ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH WSPIERANO M.IN. INDYWIDUALNY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA, KSZTAŁTOWANO JEGO ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ SPORTOWYCH AKTYWNIE SPĘDZANO CZAS WOLNY - WYJAZDY NA KRĘGIELNIĘ, BASEN, SIŁOWNIĘ, LODOWISKO, WYCIECZKI PIESZE, ROWEROWE, TURNIEJE SPORTOWE POMIĘDZY ŚWIETLICAMI

22 DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
2 PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NARKOTYKOWYM W TYM GRUPA WSPRACIA I INFORMACYJNO-EDUKACYJNA DLA RODZIN OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTACNCJI PSYCHOAKTYWNYCH STOWARZYSZENIE „MONAR” UL. SKARBOWA 4 NA ROK 2013 PRZEZNACZONO ,00ZŁ., WYDATKOWANO ,21ZŁ. DLA OSÓB Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM , WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEDMOCY W RODZINIE STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI „IDEA” UL. PLANETORZA 2 NA ROK 2013 PRZEZNACZONO ,00ZŁ., WYDATKOWANO ZŁ.

23 PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
Dyżury w PK pełnione były w: poniedziałki w godzinach 12:00-16:00, we wtorki w godzinach 11:00-19:00 i czwartki w godzinach 08:00-16:00; spotkania grupy wsparcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 16:00-19:00., a grupy informacyjno-edukacyjnej w czwartki w godzinach 16:00-19:00. W 2013r. w PK udzielono 347 porad i konsultacji dla 107 osób, odbyły się 44 spotkania grupy wsparcia i 47 spotkań grupy informacyjno-edukacyjnej. Konsultacji udzielał i grupy prowadził certyfikowany specjalista terapii uzależnień. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Dyżury w PK pełnione były od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:30- 17:30. W 2013r. udzielono 173 porad dla 79 osób. Konsultacji udzielali psycholog, pedagog, policjant, pracownicy socjalni oraz prawnik.

24 PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH
W roku 2013 Gmina podpisała 8 umów z następującymi szkołami z terenu Kędzierzyna- Koźla: PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 5 przy ul. Kościuszki 41 ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE POGORZELEC) PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 12 przy ul. Piastowskiej 30, ŚREDNIO 18 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE ZACHÓD I STARE MIASTO ŁĄCZNIE) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 przy ul. Mieszka I 4, ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE PIASTÓW) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2 przy ul. Szymanowskiego 19, ŚREDNIO 10 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE KŁODNICA) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 przy ul. Szkolnej 3, ŚREDNIO 11 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE BLACHOWNIA) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 przy ul. Sławięcickiej 96, ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE SŁAWIĘCICE) ZESPOŁEM SZKÓŁ MIEJSKICH NR 5 przy ul. Przodowników Pracy 13, ŚREDNIO 10 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE AZOTY) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kościelnej 19, ŚREDNIO 15 OSÓB NA ZAJĘCIACH, (OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE)

25 CELE PROWADZENIA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH
ALTERNATYWNA FORMA SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO BEZ UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH („WALKA” Z …. UŻYWKAMI, TJ. NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI CZY Z NUDĄ ) ROZWÓJ SWOICH ZAINTERESOWAŃ I PASJI (PRACA NAD SOBĄ) MOŻLIWOŚĆ ZAPREZENTOWANIA SWOICH MOŻLIWOŚCI W POZASZKOLNYCH ZAWODACH, TURNIEJACH SPORTOWYCH SAMODYSCYPLINA, NAUKA ZASAD FAIR-PLAY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRZEGRYWANIA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z KRĘGIELNI, BASENU, SIŁOWNI, LODOWISKA W 2013r. NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIE SPORTOWE ZAPLANOWANO ,00ZŁ., A WYDATKOWANO ,57ZŁ.

26 WSPIERANIE INSTYTUCJI Z TERENU GMINY W ZAKRESIE ZAKUPU DROBNEGO WYPOSAŻENIA NP. ALKOMATÓW LUB NARKOTESTÓW   W DNIU 16 STYCZNIA 2014r. W UM K-KOŹLE MIAŁO MIEJSCE UROCZYSTE WRĘCZENIE NARKOTESTÓW W/W JEDNOSTKOM NARKOTESTY ŚLINOWE TYPU ORATECT III SZTUK MOCZOWE TYPYU DRUG –SCREEN MULTI 4TD SZTUKI WYDATKOWANO ,23ZŁ. SR 20 SZT. ŚLINA KPP 60 SZT. ŚLINA DD 20 SZT. ŚLIN A SM 25 SZT. ŚLINA SPZOZ 160 SZT. (20 SZT. ŚLINA, 140 SZT. MOCZ) AŚ 153 SZT. (100 SZT. ŚLINA, 53 SZT. MOCZ) ŚHP 25 SZT. (15 SZT. ŚLINA, 10 SZT. MOCZ )

27 W związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w K-Koźlu zakupiono 3 urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu ALCOBLOW. Alkomaty zostały przekazane KPP w K-Koźlu na podstawie umowy użyczenia. Koszt – 3.690,00zł.

28 DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W grudniu 2013r. w nowym składzie swoje prace rozpoczęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja nadal liczy 5 osób, natomiast w jej szeregi, oprócz pracownika Wydziału PMS (Sekretarz Komisji-prowadzenie m.in. obsługi administracyjnej) i wybranego w drodze konkursu terapeuty uzależnień, wchodzą pracownicy oddelegowani przez następujące jednostki z terenu K-Koźla: Komenda Powiatowa Policji (policjant), Sąd Rejonowy (kurator sądowy) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownik socjalny, jednocześnie terapeuta uzależnień). W 2013r. na wynagrodzenia dla członków GKRPA wydatkowano ,00zł. Komisja w 2013r. na opłaty za postępowania sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowała ,00zł. Jednocześnie na podstawie umów zleceń dot. przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie K-Koźla, członkowie GKRPA w 2013r. przeprowadzili 107 kontroli. Koszt wyniósł 713,03zł.

29 ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM (ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 11/2013 z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie kolonii dla 44 dzieci w Orawce w okresie r. (dwa turnusy prowadzone równolegle) Na wypoczynek letni wydatkowano kwotę ,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 21/2012 z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie zimowiska dla 50 dzieci w Orawce w okresie r. Zadanie zostało ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku Na wypoczynek zimowy wydatkowano kwotę ,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę nr 22/2013 z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na przeprowadzenie zimowiska dla 48 dzieci w Orawce w okresie r. Zadanie zostało ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

30

31 PROWADZENIE BADAŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NP
PROWADZENIE BADAŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NP. POD KĄTEM SPRZEDAŻY ALKOHOLU NIELETNIM Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę nr 21/2013 z Pracownią Badawczo – Psychologiczną MIRABO w Warszawie na przeprowadzenie badania metodą „tajny klient” mającego na celu sprawdzenie rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy etap realizacji badania został przeprowadzony i zapłacony w miesiącu grudniu 2013r. (8.748,50zł.), natomiast zadanie było realizowane do lutego 2014r. Częściowo środki finansowe zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku 2013. W dniu 5 lutego 2014r. w UM K-Koźle miała miejsce prezentacja wyników badania (zaproszenia wysłano m.in. do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do przedsiębiorców, do Radnych, do stowarzyszeń, do jednostek, tj. KPP, Sąd Rejonowy, DD, SM, GKRPA) oraz wręczenie certyfikatów „odpowiedzialnego sprzedawcy” dla przedsiębiorców z K-Koźla, których postawa (dwukrotna odmowa sprzedaży alkoholu młodo wyglądającej osobie bez dowodu osobistego) może być wzorem do naśladowania dla pozostałych przedsiębiorców i ich pracowników.

32 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA BADANIA ORAZ WYNIKI
Badania przeprowadzono metodą „tajnego klienta” w 70 wylosowanych sklepach oraz 10 lokalach gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie ważnego zezwolenia). W każdym z tych punktów dwukrotnie pojawił się „młody audytor” wyglądający na osobę niepełnoletnią, który próbował kupić piwo. Podczas pierwszej serii badania „młodym audytorem” był chłopak (19-latek), zaś w drugiej serii była to dziewczyna (19-latka). Za każdym razem w badaniu uczestniczył również „dorosły audytor”, którego zadaniem było zwrócenie uwagi sprzedawcy, gdy ten bez sprawdzenie dowodu osobistego lub innego dokumentu, wykazywał gotowość sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej na niepełnoletnią. Spośród 160 prób zakupu alkoholu przeprowadzonych w ramach badań „tajnego klienta” przez „młodego audytora” ponad 43% zakończyło się ODMOWĄ SPRZEDAŻY PIWA przez sprzedawcę poprzedzoną żądaniem okazania dowodu osobistego. W 77 przypadkach (ponad 48% prób) „młody audytor” nie dokonał zakupu alkoholu tylko dzięki interwencji podjętej przez „dorosłego audytora”, a w 14 sytuacjach (ponad 8% prób) sprzedawca był gotów sprzedać piwo mimo podjętej interwencji.

33 Wyniki badań wskazują, że ponad połowa sprzedawców (57%) pracujących w sklepach i lokalach gastronomicznych w Kędzierzynie-Koźlu sprzedaje napoje alkoholowe niepełnoletniej młodzieży. Jak pokazują wyniki badań, jedynie 14% sklepów działających na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle zasługuje na miano ODPOWIEDZIALNEGO SKLEPU. Sprzedawcy 2-krotnie zażądali w tych sklepach okazania dowodu osobistego przez „młodych audytorów”, którzy próbowali kupić alkohol, a wobec braku tego dokumentu odmówili im sprzedaży piwa. W 86% sklepów przynajmniej jeden ze sprzedawców był gotów sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią, bez sprawdzenia dowodu osobistego. Spośród 160 przeprowadzonych prób zakupu piwa przez „młodych audytorów”, zrealizowanych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, których świadkami były łącznie 93 osoby – ANI JEDNA OSOBA (ŚWIADEK) NIE ZAREAGOWAŁA na sprzedaży alkoholu „młodemu audytorowi”.

34 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kędzierzyn-Koźle, LUTY 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google