Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Personel zarządzający i merytoryczny projektu Koordynatorka projektu: Anna Bajor Asystentki: Lidia Sokulska-Tłok, Lucyna Rach SORE: Grażyna Maciaszek, Irena Tatarewicz, Krystyna Wojtera Koordynatorzy sieci: Aleksandra Kabat – sieć humanistyczna Sławomir Kulpinski – sieć dyrektorska Grażyna Maciaszek – sieć wychowawcza Mirosław Tłok – sieć matemat.- przyrodnicza Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel główny projektu Podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/lek w powiecie sępoleńskim poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia Cele szczegółowe: 1. Podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu sępoleńskiego w obszarach wsparcia opartych na diagnozie placówek. 2. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli powiatu sępoleńskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 3. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w powiecie sępoleńskim poprzez organizację i funkcjonowanie czterech sieci współpracy i samokształcenia. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Główne założenia projektu  Zadanie 1 Opracowanie i wdrożenie w 17 szkołach i 3 przedszkolach Rocznych Planów Wspomagania  Zadanie 2 Uruchomienie i funkcjonowanie w powiecie sępoleńskim 4 sieci współpracy i samokształcenia  Zadanie 3 Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Planu Wspomagania Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Szkolenia w projekcie  W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 30 godzin wykładów i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek (236 osób).  W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 30 godzin wykładów i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku Temat doskonalenia:,,Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cel doskonalenia: - doskonalenie systemu organizowania procesów edukacyjnych w kontekście warunków sprzyjających uczeniu się i uczestnictwa uczniów w doskonaleniu procesów edukacyjnych realizowanych prze szkołę - opanowanie przez nauczycieli wiedzy o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu np. wykorzystywanie odpowiednich metod pracy - poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarach: wczesnej diagnozy rozwoju, rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych - nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów - realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego - doskonalenie kompetencji Rady Pedagogicznej w obszarze komunikacji interpersonalnej (udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości) - opanowanie przez nauczycieli, a następnie wdrożenie metod pracy z uczniami, zwiększając aktywność uczniów w procesach edukacyjnych - opracowanie przez nauczycieli i sukcesywne wdrażanie przez dyrektora strategii zarządzania szkołą służącej utrwaleniu zmian w praktyce nauczycieli - wpracowanie materiałów do samokształcenia Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wskaźniki realizacji RPW: - w ramach szkolenia odbyły się 3 spotkania, szkolenie składało się z 2- godzinnego wykładu i dwóch 5-godzinnych warsztatów - uczestniczyło w nich łącznie 14 nauczycieli/lek - łączna frekwencja podczas szkoleń wyniosła 100 % - poszerzono kompetencje nauczycieli w obszarach: wczesnej diagnozy rozwoju, rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia - -nowo nabyta wiedza i umiejętności wprowadzono do praktyki szkolnej Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Prowadzący: Jolanta Smeja - Piekarska Wykład – „ Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny’’

10 Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prowadzący: Jolanta Smeja - Piekarska Warsztat -,, Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia, na rzecz wspierania rozwoju dziecka ”

11 Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prowadzący: Jolanta Smeja - Piekarska Warsztat -,, Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym”

12 Podsumowanie - realizacja Rocznego Planu Wspomagania umożliwiła osiągnięcie celów, jakie wyznaczyli sobie nauczyciele/lki, biorąc udział w projekcie - ze szczegółami został zrealizowany cel fundamentalny, nowo nabyta wiedza, umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas form szkoleń i realizacja poszczególnych zadań pozwoliły na: zwiększenie wiedzy na temat organizowania procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się i uczestniczeniu uczniów w doskonaleniu procesów edukacyjnych realizowanych przez szkołę, opanowanie wiedzy o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu – wykorzystanie odpowiednich metod pracy, poszerzenie kompetencji we wczesnej diagnozie rozwoju w tym rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się i dopasowania metod pracy według potrzeb rozwojowych ucznia, opanowanie przez nauczycieli i realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesów edukacyjnych, doskonalenie komunikacji interpersonalnej tzn. nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rekomendacje na rok szkolny 2014/2015 - w dalszej pracy należy doskonalić umejętnosci nauczycieli z zakresu indywidualizacji procesu edukacji w ramach edukacji włączającej - warto zwrócić uwagę, iż nauczyciele czują niedosyt wiedzy – zwłaszcza – umiejętności praktycznych z zakresu pracy metodami aktywnymi Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Sieć humanistyczna Członkowie sieci: 19 nauczycieli w tym 18 kobiet i 1 mężczyzna. W roku 2013/14 realizowano temat: PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK (ROK I) – BEZPIECZNY INTERNET Osiągnięte cele: 1.Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami różnych szczebli. 2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 3.Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. 4.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. 5. Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Działania w ramach moderowania siecią: - 6 spotkań członków sieci (w realu). - Praca na platformie: zamieszczanie plików, dobrych praktyk; wymiana doświadczeń i informacji drogą elektroniczną. - 3 szkolenia z ekspertem Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Sieć dyrektorska Członkowie sieci: 20 dyrektorów szkół, z tego 17 kobiet i 3 mężczyzn W roku 2013/14 realizowano temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Osiągnięte cele: 1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb 2.Doskonalenie wypełniania obowiązków tworzenia prawa wewnątrzszkolnego przez Dyrektora 3.Doskonalenie wypełniania obowiązków pracodawcy przez Dyrektorów 4.Doskonalenie wypełniania obowiązków zarządcy nieruchomości przez Dyrektora Działania sieci: - 5 spotkań członków sieci, - 3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów, - korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi, wymiana informacji pocztą elektroniczną) Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Sieć wychowawcza Członkowie sieci: 17 nauczycielek i 4 nauczycieli W roku 2013/14 realizowano temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Osiągnięte cele: 1.Nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami – członkami sieci wychowawczej. 2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami i analiza dobrych praktyk. 3.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby pracy dydaktycznej. 4.Pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia eksperta prowadzącego szkolenia Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Podsumowanie: 1. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów towarzyszy pracy pedagogicznej nauczycieli, ale nie na wszystkich przedmiotach nauczania. 2. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia są mało doceniane jako sposób rozwijania potencjału intelektualnego uczniów. 3. Doskonalenie nauczycieli w obszarze rozwijania twórczego myślenia dało zadowalające efekty. 4. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach realizacji projektu pozwolą nauczycielom/lkom na sprawne komunikowanie się i wymianę doświadczeń za pośrednictwem Internetu oraz poprawę znajomości metod i technik rozwijania kreatywności uczniów. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Sieć matematyczno-przyrodnicza Członkowie sieci: 22 nauczycielek/li przedmiotów ścisłych, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn W roku 2013/14 realizowano temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet Osiągnięte cele: 2.Nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami uczestniczących w projekcie 3.Tworzenie rozwiązań na potrzeby uczestniczących w projekcie 4.Poszerzenie kompetencji uczestników sieci matematyczno-przyrodniczej Działania sieci: - 3 spotkania członków sieci, - 3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów, - korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi, wymiana informacji pocztą elektroniczną) Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19

20


Pobierz ppt "Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google