Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2015."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2015

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz.562 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Poz. 520) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

3 Procedury w 2015 r.

4 Egzamin maturalny w nowej formule

5 liceum ogólnokształcące
Podstawa programowa na egzaminach zewnętrznych Szkoła szkoła podstawowa gimnazjum liceum ogólnokształcące Klasa 1 2 3 4 5 6 Etap eduk. I II III IV Rok szk. 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 S G M

6

7 ZAKRES WYMAGAŃ SPRAWDZANYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM
Egzamin maturalny dla absolwentów liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015 ZAKRES WYMAGAŃ SPRAWDZANYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM wymagania określone w podstawie kształcenia ogólnego dla I, II, III etapu wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego suma wymagań z wszystkich kolejnych etapów

8 Podstawowe założenie MATURY 2015
Sprawdzane umiejętności: przetwarzanie informacji z różnych źródeł krytyczne analizowanie i porównywanie treści różnych źródeł wnioskowanie stawianie hipotez i ich weryfikowanie identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności + Sprawdzana wiedza z zakresu deklarowanego przedmiotu egzaminacyjnego

9 Podstawowe założenie MATURY 2015
Nowe kryteria oceniania: odzwierciedlające tzw. holistyczne podejście sprawdzające pokonanie progu zasadniczej trudności zadania „otwarte” na rozwiązania zdających zwiększające odpowiedzialność egzaminatorów

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Egzamin ustny z języka polskiego dla absolwentów liceów ogólnokształcących i techników w roku szkolnym 2014/2015

20 Sesja egzaminacyjna trwa od 11 (Pn) do 23 (So) maja 2015 r.
Egzamin ustny z języka polskiego dla absolwentów liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015 Sesja egzaminacyjna trwa od 11 (Pn) do 23 (So) maja 2015 r. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny może przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 zdających w danym dniu PSZE ustala sposób ogłaszania wyników (po zakończeniu egzaminu lub po zakończeniu egzaminu grupy 4-5 zdających)

21 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Egzamin ustny z języka polskiego może być przeprowadzany: z wykorzystaniem zadań w formie wydruków, z wykorzystaniem komputera. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego ustala formę egzaminu i szczegółowe zasady postępowania z formą elektroniczną zadań lub z wydrukami zadań i opisuje je w wewnątrzszkolnej instrukcji przeprowadzania egzaminu maturalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nadzoruje przygotowanie sal do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Upoważnia osobę do przygotowania komputerów i drukarki do przeprowadzenia egzaminu.

22 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Na dwa dni przed egzaminem w panelu dyrektora ukażą się zadania egzaminacyjne (plik *zip), na poniedziałek i wtorek przekazane zostaną w piątek. PSZE pobiera pliki z zadaniami. (Na tym etapie nie ma dostępu do treści zadań – pliki zabezpieczone hasłem) Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego pliku zabezpieczonego hasłem. Zadania dostosowane zostaną przekazane zostaną odrębnym plikiem *.zip

23 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
W dniu egzaminu: PSZE (dyrektor szkoły) pobiera z panelu dyrektora plik hasłami do zadań. (Hasła zostaną przekazane w dniu egzaminu do godz w postaci pliku *.doc zawierającego numer zadania oraz hasło). A. Odkodowuje pliki i drukuje zadania w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu przez wszystkie zespoły przedmiotowe (ZP) B. Drukuje plik z hasłami. Tnie na bilety do losowania. B. Udostępnia pliki z zadaniami oraz hasła członkom ZP A. Udostępnia wydrukowane zadania członkom ZP

24 Egzamin ustny z języka polskiego dla absolwentów liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2014/2015
Przykładowe bilety: 11 maja 2015 r. Nr zadania: Hasło: magnolia Nr zadania: Hasło: storczyk Zadania egzaminacyjne do egzaminu ustnego i hasła są materiałami chronionymi przed nieuprawnionym dostępem.

25 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)

26 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputera Przed egzaminem Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego pobiera od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego wydrukowane zadania egzaminacyjne. Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza, czy każdy komputer jest uruchomiony, czy do komputera dla osoby przygotowującej się do odpowiedzi podłączona jest drukarka, czy w komputerze znajduje się folder / foldery z zadaniami przeznaczonymi na dany dzień i pobiera bilety z hasłem do otwarcia plików. Czynności wstępne Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

27 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputera Losowanie zadania Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu. Zdający losuje bilet z numerem zadania i hasłem spośród biletów wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu. Do szesnastej osoby włącznie wykorzystane zadania/bilety zespół przedmiotowy odkłada, nie włączając ich do puli zadań. Siedemnasta osoba i kolejne losują zadanie/bilet ponownie z całej puli zadań przeznaczonej na dany dzień.

28 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputera Przebieg egzaminu Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie wykorzystanym przez zdającego, ale ‎nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do ‎odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem ‎przedmiotowym. Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły. Zdający może wydrukować zadanie egzaminacyjne. Na wydruku nie może robić żadnych notatek. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły.

29 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputera Przebieg egzaminu Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi z wydrukiem zadania do wyznaczonego stolika Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi zdający zamyka plik z zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby przygotowującej się do wypowiedzi, przechodzi do wyznaczonego stolika i otwiera plik z wylosowanym zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby zdającej egzamin, znajdującym się na tym stoliku.

30 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputera Przebieg egzaminu Czasy trwania egzaminu ok. 15. min: Wypowiedź monologowa na zadany w poleceniu temat – ok. 10 min Rozmowa z zespołem przedmiotowym - ok. 5 minut

31 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)

32 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)

33 Egzamin ustny z języka polskiego (nowa formuła)
Kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu przedmiotowego. Materiały te są niszczone po zakończeniu egzaminu w danym dniu. niszczarka

34 Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

35 Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego
§ 57. 6. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym. 7. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.

36 Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego
§ Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych. 2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętności tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych. 3. Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.

37 Procedury w 2015 r. Przewodniczący Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego (PPZE): szkoli członków PZE i przygotowuje przeprowadzenie egzaminu zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w danej szkole ... ogłasza wyniki części ustnej w danym dniu w miejscu i czasie ustalonym przez PSZE w sposób zapewniający ochronę danych osobowych przekazuje PSZE dokumentację egzaminu w przypadku języka polskiego (forma papierowa) uporządkowane zadania egzaminacyjne oraz notatki zdających

38 Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

39 Egzaminy pisemne w 2015 r

40 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej w 2015 r. (nowości)

41 Procedury w 2015 r.

42 Procedury w 2015 r. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego w danej szkole PSZE – dyrektor szkoły informuje uczniów, absolwentów i nauczycieli o: strukturze i formie egzaminu oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu, w tym o zasadach unieważniania egzaminu prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ... celu zbierania danych osobowych możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym możliwości i zasadach przystąpienia do terminu poprawkowego w sierpniu konieczności złożenia bibliografii i o konsekwencjach jej niezłożenia

43 Procedury w 2015 r. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego PZN przygotowuje plan sali egzaminacyjnej, uwzględniający: rozmieszczenie zdających Rozmieszczenie członków ZN oraz obserwatorów podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych członków ZN ustawienie sprzętu audiowizualnego (jeżeli jest on wykorzystywany w czasie egzaminu)

44 Przykładowy plan sali egzaminacyjnej

45 Załącznik nr L_21, T_21

46 mogą poruszać się po sali
ZESPÓŁ NADZORUJĄCY W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali w sposób niezakłócający pracy zdających cicho bez zaglądania do prac zdających

47 Procedury w 2015 r. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego PZN przypomina członkom ZN : zadania ZN wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi odpowiedzialność członków ZN za samodzielność pracy zdających w sektorach odpowiedzialność członków ZN za kompletność kodowania arkuszy

48 Procedury w 2015 r. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego PZN odpowiada za: przygotowanie sali przeprowadzenie egzaminu dla zdających korzystających z form dostosowanych prawidłowe losowanie numerów stolików przez zdających i odnotowanie ich na liście zdających sprawdzenie tożsamości zdających dopilnowanie, aby do sali nie wniesiono urządzeń telekomunikacyjnych oraz niedozwolonych materiałów i przyborów za zgodne z planem rozmieszczenie zdających, członków ZN punktualne rozpoczęcie i zakończenie egzaminu przydział właściwych arkuszy (przedmiot, formuła 2015, formuła 2014, poziom) za prawidłowe zakodowanie arkuszy w sali egzaminacyjnej

49 Procedury w 2015 r. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego PZN odpowiada za: sprawny odbiór prac po zakończeniu egzaminu od zdających w nadzorowanym sektorze przeliczenie prac odbieranych od członków ZN prawidłowe zapakowanie prac w obecności członków ZN i przedstawiciela zdających prawidłowe sporządzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu w danej sali (lista zdających, protokół zał. L_10, T_10, plan sali Zał. L_21, T_21, podpisy członków ZN, obserwatora) niezwłoczne przekazanie zapakowanych kopert z pracami i dokumentacji PSZE

50 Języki obce – zmiany merytoryczne
PP więcej krótszych tekstów do słuchania – konieczność pełnej koncentracji zdających szersze spektrum ocenianych umiejętności (w tym określanie kontekstu, intencji, głównej myśli całego tekstu oraz jego części, rozpoznawanie związków pomiędzy częściami tekstu) większa waga zagadnień leksykalno-gramatycznych 1 zadanie otwarte (1 temat) PR więcej bardziej złożonych tekstów do słuchania i czytania ( w tym literackie) szersze spektrum ocenianych umiejętności (oprócz wyżej wymienionych także umiejętność oddzielania faktów od opinii) zagadnienia leksykalno-gramatyczne w zadaniach zamkniętych i otwartych zmiana form wypowiedzi pisemnej: list formalny, artykuł publicystyczny, rozprawka (1 temat do wyboru z 2 podanych)

51 Egzamin z matematyki w 2015 r
Zmiany w podstawie dotyczą poziomu rozszerzonego i obejmują m. in.: Szereg geometryczny, Rachunek prawdopodobieństwa (prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite) Rachunek różniczkowy.

52 Egzamin z matematyki w 2015 r
Uzupełnienie zestawu wybranych wzorów matematycznych Konieczność upowszechnienia pracy ze zbiorem wzorów

53 Egzamin z biologii, chemii, fizyki w 2015 r
Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki Konieczność upowszechnienia pracy ze zbiorem wzorów

54 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015 r

55 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
1. Warunki i formy dostosowania egzaminu maturalnego dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są określone w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE. 2. Zadania dla osób niewidomych nie zawierają tekstów ikonicznych. 3. Zadania dla osób niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera nie zawierają tekstów poetyckich.

56 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
Informacje wstępne dotyczą wszystkich absolwentów, przystępujących do egzaminu maturalnego, natomiast szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015, ujęte w Tabelach 1a, 1b, 2a i 2b dotyczą odpowiednio: Tabela 1a oraz Tabela 2a – absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych (w formule do roku 2014) Tabela 1b oraz Tabela 2b – absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (w formule od roku 2015).

57 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA SPOSOBY DOSTOSOWANIA Część ustna Tabela 1a Część ustna Tabela 1b I. Absolwenci niesłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Zdawanie egzaminu z języka polskiego w języku migowym. 2. Przygotowanie prezentacji na piśmie. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie zna języka migowego i nie mówi. 2. Przygotowanie odpowiedzi na piśmie. 3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut. 3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym). 4. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. Specjalista ten nie może być członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. 5. Zastosowanie kryteriów oceniania odpowiedzi uwzględniających dysfunkcje.

58 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA SPOSOBY DOSTOSOWANIA Część pisemna Tabela 1a Część pisemna Tabela 1b I. Absolwenci niesłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1. Arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji: a) arkusze egzaminacyjne na poziomie podstawowym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego nowożytnego przygotowane na podstawie odrębnych standardów Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2a. b) arkusze egzaminacyjne z pozostałych przedmiotów na poziomie podstawowym i wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym c) część druga arkusza egzaminacyjnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym oraz arkusz z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. Dostosowania a) i c) wymagają zapewnienia oddzielnej sali w przypadku egzaminu z języka obcego. 1. Arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. Tabela 2b. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego egzamin odbywa się w oddzielnej sali. 2. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. 2. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

59 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
Przedmioty Arkusze Czas trwania (min) arkusz standardowy arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób niesłyszą- cych arkusz dla osób słabosłyszących arkusz dla osób niewidomych (A6) albo słabowidzą- cych (A4) A1 A2* A7 A3* A6* i A4* język polski poziom podstawowy 170 do 200 do 255 poziom rozszerzony 180 do 210 do 270 matematyka języki obce nowożytne 120 do 150 2a**: do 150 2b**: do 130 do 180 część I 150 do 155 2b**: do 150 2a**: do 180 2b**: do 155 do 225 część II 70 do 100 do 75 2a**: do 100 2b**: do 75 do 105 poziom dwujęzyczny 2a**: do 210 2b**: do 180 historia wiedza o społeczeństwie -- biologia chemia fizyka i astronomia geografia Na czerwono wpisano czasy trwania egzaminu w formule od 2015 r.

60 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
Przedmioty Arkusze Czas trwania (min) arkusz standardowy arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób niesłyszą- cych arkusz dla osób słabosłyszących arkusz dla osób niewidomych (A6) albo słabowidzą- cych (A4) A1 A2* A7 A3* A6* i A4* informatyka poziom podstawowy część I 75 -- do 105 do 115 część II 120 do 150 do 180 poziom rozszerzony 90 60 do 120 do 90 do 135 150 do 225 filozofia historia muzyki historia sztuki język łaciński i kultura antyczna wiedza o tańcu język kaszubski język łemkowski 180 do 210 do 270 przedmioty zdawane w języku obcym – biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, geografia, matematyka*** 80 do 110 Na czerwono wpisano czasy trwania egzaminu w formule od 2015 r.

61 Dostosowania egzaminu maturalnego w 2015
Zamówienia pozasystemowe Arkusze „hybrydowe” – np. arkusz A2 + czcionka Arial 16pkt Arkusze dla nauczycieli wspomagających Płyty z wydłużonymi przerwami (do arkuszy A1) Pismo w sprawie zamówienia prosimy wzbogacić o dopisek Dotyczy: zamówienia pozasystemowego

62 Wyniki egzaminu maturalnego sesja 2014 r.

63 Wyniki sesja 2014 r.

64 Wyniki sesja 2014 r.

65 Wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r.

66 Procentowy udział absolwentów różnych typów szkół, którzy zdawali
egzamin maturalny w 2014 roku (Polska)

67 Wybór języków obcych nowożytnych jako przedmiotów obowiązkowych (Polska)

68 Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu egzaminu (Polska)

69 Wybór języków obcych nowożytnych jako przedmiotów dodatkowych (Polska)

70 Zdawalność egzaminu maturalnego maj, czerwiec 2014 (Polska)
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w tym: 100% osób, które zdały egzamin 208 023 71% osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 57 424 19% osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 28 527 10%

71 Konsekwencje prawne ściągania

72 Konsekwencje prawne ściągania
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r nr 88 poz. 553 z późn. zm.) Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

73 Konsekwencje prawne ściągania

74 Konsekwencje prawne ściągania
Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zajściu policję, gdyż ściąganie na maturze można uznać za wyłudzenie podstępem nieprawdy, za co kodeks karny przewiduje do trzech lat więzienia.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google