Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz"— Zapis prezentacji:

1 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz
Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta SPOTKANIE INFORMACYJNE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 8 września 2014 r. Izabela Siłkowska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

2 REKOMENDACJE do zmian PZPWP Osadnictwo i infrastruktura społeczna:
wzmacnianie powiązań między węzłami sieci osadniczej - Pomorska Kolej Metropolitalna kształtowanie relacji między miejskimi obszarami funkcjonalnymi i całą siecią osadniczą (ponad granicami administracyjnymi poszczególnych jst.) tworzenie standardów dostępności do usług publicznych przy uwzględnieniu uwarunkowań geograficznych oraz sąsiedztwa i rangi ośrodków minimalizacja konfliktów wynikających z postępującej suburbanizacji !!!

3 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Usługi publiczne: rozwój sieci szkolnictwa zawodowego i tworzenie nowych uczelni wyższych lub ośrodków zamiejscowych publicznych uczelni wyższych uwzględniając potrzeby lokalnych rynków pracy; ukształtowanie docelowej struktury przestrzennej sieci szpitali publicznych w regionie, która będzie dostosowana do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w ujęciu jakościowym (demografia i epidemiologia) i ilościowym (przede wszystkim zapotrzebowanie na łóżka szpitalne o odpowiednim profilu); określenie hierarchii ośrodków i opowiadających im standardów w zakresie dostępności i wyposażenia w usługi kultury; kształtowanie przestrzeni publicznych związanych z nowopowstałymi (i powstającymi) instytucjami kultury o znaczeniu europejskim i wzajemne ich powiązanie systemem przestrzeni publicznych; określenie hierarchii ośrodków i opowiadających im standardów w zakresie dostępności i wyposażenia w obiekty sportowe; !!!

4 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Gospodarka: wyznaczanie obszarów ochrony gleb dla celów produkcji rolnej żywnościowej oraz obszarów ochrony przed potencjalnymi funkcjami konfliktogennymi (np. zabudowa w strefach podmiejskich, eksploatacja kopalin, produkcja roślin na potrzeby OZE); określenie rejonów predysponowanych do uprawy gatunków roślin energetycznych i oraz rejonów o dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego (warunki przestrzenne dla rozwoju przetwórstwa biomasy energetycznej); wyznaczanie potencjalnych terenów inwestycyjnych (główne korytarze transportowe), stref przemysłowych i obszarów rozwoju logistyki i budowy multimodalnych terminalami (np. suchy port w Kościerzynie); rozwój turystyki wodnej poprzez (1) funkcje turystyczne małych portów morskich i przystani morskich jako ośrodków jachtingowych oraz (2) kreowanie wypoczynku turystycznego w oparciu o drogę wodną E-60, (3) kontynuowanie projektu Pętla Żuławska i (4) rozwój turystyki kajakowej „Kajakiem przez Pomorze”; rozwój ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych (np. EV-10 wzdłuż Morza Bałtyckiego i EV-9 Wiślana Trasa Rowerowa); !!! !!!

5 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Środowisko: !!! weryfikacja i optymalizacja granic obszarów chronionych (wyznaczanie korytarzy ekologicznych i określenie optymalnej struktury obszarów ochrony przyrody) zachowanie najwartościowszych kompleksów glebowych dla funkcji rolniczej oraz ograniczenie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane w obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. ochrona zasobów perspektywicznych (np. gaz z formacji łupkowych) i złóż udokumentowanych (np. złoża soli kamiennej pasmo Łeba – Puck) ochrona zasobów i jakości wód (Główne Zbiorniki Wód Podziemnych) i uwzględnienie zapisów dokumentów dotyczących gospodarowania wodami (np. plany gospodarowania wodami w dorzeczach Wisły i Odry) rozwijanie gospodarki turystycznej w oparciu o walory lecznicze klimatu (uzdrowiska, sanatoria) weryfikacja listy potencjalnych parków kulturowych i pomników historii oraz tworzenie sieci szlaków kulturowych i określenie obszarów ochrony krajobrazu kulturowego (np. Obszar Żuław i Powiśla, Kraina w Kratę) weryfikacja stref ekspozycji zabytkowych zespołów miejskich lub obiektów zabytkowych i historycznych sylwet panoramicznych, ekspozycji walorów krajobrazowych, ciągów alejowych wzdłuż dróg oraz wodnych platform widokowych i punktów widokowych !!! !!!

6 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna (1): !!! zaliczenie DK nr 22 (obok A1, S6, S7) do podstawowej infrastruktury drogowej poprawiającej zewnętrzną dostępność województwa; weryfikacja priorytetowych węzłów sieci transportowej w zakresie portów morskich (Ustka) oraz lotnisk i przygotowywanych do budowy terminali multimodalnych (suchy port w Zajączkowie Tczewskim i inne potencjalne lokalizacje np. Kościerzyna); zaliczenie linii kolejowych nr 203 (Tczew-Chojnice-Kostrzyn) i nr 201 (Gdynia-Kościerzyna- Bydgoszcz), obok nr 9, nr 131, nr 202 i nr 204 do podstawowej infrastruktury kolejowej poprawiającej zewnętrzną dostępność województwa; ustalenie docelowej struktury przestrzennej sieci dróg wojewódzkich przy uwzględnieniu nowych inwestycji drogowych o znaczeniu krajowym (S6, S7 oraz Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta); hierarchia węzłów integracyjnych transportu publicznego; identyfikacja potrzeb budowy obwodnic miast (np. Czersk, Malbork, Starogard Gdański) oraz obejść miejscowości w ciągu dróg krajowych i ich powiązań z drogami wojewódzkimi (np. Kartuzy, Sierakowice w ciągu DW nr 211 i 214); !!! !!! !!!

7 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna (2): !!! aktualizacja struktury sieci kolejowej (z uwzględnieniem potrzeb obsługi portów morskich np. Dolina Logistyczna Portu w Gdyni) i określenie polityki wobec linii nieeksploatowanych np. nr (Wejherowo-Garczegorze) i nr 229 (Pruszcz Gdański – Lębork); określenie roli małych portów morskich (Ustka, Władysławowo) i możliwości wygenerowania na ich zapleczu odpowiedniej masy ładunkowej (podstrefy SSE, węzły drogowe na S6) z uwzględnieniem potencjalnych inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym (elektrownia atomowa w okolicach Żarnowca, międzynarodowa baza lotnicza w Redzikowie pod Słupskiem); rozważenie możliwości lokalizacji tras rowerowych w pasie drogowym dróg przewidzianych do modernizacji (uwzględniając charakter trasy i BRD) rozwój cyfryzacji poprzez rozbudowę sieci szkieletowych (gminy „białych plam” – południowo- zachodnia część województwa); !!!

8 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna: !!! uwzględnienie granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego (Powiśle, Pojezierze Starogardzkie, Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie) i występowanie zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych ze zmianami klimatycznymi i konsekwencjami np. niedobór wody); zwiększenie naturalnej retencji wodnej i inwentaryzacja stanu wszystkich zbiorników retencyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; konieczne jest utrzymanie na terenach zurbanizowanych jak największej powierzchni obszarów biologicznie czynnych w celu naturalnej retencji; kontynuowanie działań inwestycyjnych w zakresie naturalnej retencji w zlewniach rzek; optymalizacja zasięgu obsługi systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (zbliżenie do 100% wskaźnika obsługi ludności korzystającej z sieci wodociągowej) wyznaczenie obszarów poza aglomeracjami ściekowymi, na których preferowany jest rozwój systemów indywidualnych tj. przydomowych oczyszczalni ściekowych !!!

9 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna: !!! dążenie do poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych źródeł zlokalizowanych w województwie, w tym z farm wiatrowych oraz w zakresie zwiększenia pojemności magazynowej i zdolności przeładunku ropy naftowej i gazu ziemnego; określenie docelowej struktury przestrzennej sieci elektroenergetycznych, uwzględniającej ich integrację w korytarzach infrastruktury przesyłowej (elektroenergetycznej i gazowej) z uwzględnieniem obszarów chronionych, cennych krajobrazowo lub wrażliwych przyrodniczo; wykorzystanie biomasy jako źródła zaopatrzenia w ciepło terenów wiejskich oraz włączenie w system ciepłowniczy małych miast źródeł niskoemisyjnych nośników energii (np. gazu ziemnego) i OZE (np. ogniwa fotowoltaiczne); określenie kierunków gazyfikacji województwa (magistrala północna, gazociąg Kosakowo-Rafineria „LOTOS”) oraz obszary dalszej gazyfikacji (np. poprawa zasilenia w gaz południowo-wschodniej i zachodniej części regionu); !!! !!!

10 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna: !!! ustabilizowanie struktury przestrzennej gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z systemem Kawernowych Podziemnych Magazynów Gazu „Kosakowo” dla dalszej poprawy dostaw gazu oraz zapewnianie warunków dla wprowadzenia do systemu przesyłowego gazu ze źródeł niekonwencjonalnych (gazu z łupków); określenie strategicznych działań inwestycyjnych dotyczących paliw płynnych (np. podziemne zbiorniki w kawernach solnych w Kosakowie, budowa drugiej nitki ropociągu z Płocka do Gdańska oraz rozbudowa zdolności przeładunkowych i składowych Naftoportu) określenie działań inwestycyjnych istotnych dla lokalizacji gazoportu (gaz skroplony – LPG) oraz stanowisk przeładunku gazu na Zatoce Gdańskiej (np. budowy KPMG „Kosakowo” i zakończenie realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia) !!! !!!

11 REKOMENDACJE do zmian PZPWP
Infrastruktura techniczna: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów wojskowych: lotnisk i obiektów baz szkoleniowych (pól roboczych poligonów wojskowych, strzelnic garnizonowych, stacji radiolokacyjnych, baz paliwowych, składów bojowych środków technicznych) w celu weryfikacji i ustanowienia nowych terenów zamkniętych i ich stref ochronnych kształtowanie struktur przestrzennych o wysokich walorach obronnych i dużej odporności na potencjalne zagrożenia terrorystyczne i katastrofy przemysłowe dostosowanie głównych ciągów komunikacyjnych w dużych miastach do potrzeb szybkiego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych określnie standardów wyposażenia jednostek osadniczych w odpowiednią infrastrukturę bezpieczeństwa !!!

12 Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego/Oddział w Gdańsku
Dziękuję za uwagę Izabela Siłkowska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego/Oddział w Gdańsku


Pobierz ppt "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google