Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt strony WWW. Strona firmy Co umieścisz na tej stronie? Jakie będzie miała działy? Opis działalności firmy Artykuł z historią firmy Formularz kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt strony WWW. Strona firmy Co umieścisz na tej stronie? Jakie będzie miała działy? Opis działalności firmy Artykuł z historią firmy Formularz kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt strony WWW

2 Strona firmy Co umieścisz na tej stronie? Jakie będzie miała działy? Opis działalności firmy Artykuł z historią firmy Formularz kontaktowy Galeria zdjęć Lista produktów z cenami Cennik usług

3 Opracowanie projektu Przyst ę puj ą c do tworzenia projektu graficznego strony internetowej, powinni ś my d ąż y ć do uzyskania przejrzystej i łatwej w obsłudze struktury. U ż ytkownik, który znajdzie si ę na stronie, nie powinien mie ć problemu z okre ś leniem, czego dotyczy witryna, jaka jest jej nazwa, jakie kategorie podstron s ą dost ę pne, jakie s ą opcje wyboru i w jaki sposób mo ż na czego ś poszuka ć. Dobrym rozwi ą zaniem jest zastosowanie si ę do ogólnie przyj ę tych zasad. Ułatwi to u ż ytkownikom poruszanie si ę po witrynie i szukanie odpowiednich informacji. Standardami s ą : umiejscowienie logo w lewym górnym rogu; panel nawigacji łatwy do znalezienia, najlepiej u góry strony; wyró ż nienie elementu, który jest linkiem; zamieszczanie zdj ęć bardzo dobrej jako ś ci; umieszczanie w stopce danych kontaktowych i informacji o prawach autorskich.

4 Użyteczność strony internetowej U ż yteczno ść strony sprowadza si ę do: intuicyjnej nawigacji, łatwo ś ci wyszukiwania informacji, komunikacji zrozumiałej dla u ż ytkownika

5 Układ strony Przy projektowaniu stron internetowych przyjmuje si ę, ż e standardowa rozdzielczo ść ekranu komputera to 1280×800 lub 1024×768 px. Stosownie do tych zasad standardowa szeroko ść projektowanej strony powinna wynosi ć 960 – 999 px, za ś wysoko ść efektywna około 600 px. Zwykle wysoko ść strony si ę zmienia, ale pierwsze otwarte okno powinno zawiera ć najistotniejsze informacje. Standard stosowany na stronach internetowych to logo jako główny element strony umieszczony w górnym lewym rogu. Menu jest umieszczane z prawej strony logo lub pod nim. Kolejny element spotykany na wi ę kszo ś ci stron to tzw. slider. Jest to kilka dobrej jako ś ci i dobrze wyeksponowanych zdj ęć, które zmieniaj ą si ę automatycznie. Tych kilka zdj ęć ma ogromny wpływ na pozytywny odbiór strony. Slider to wa ż ne narz ę dzie, które umo ż liwia komunikacj ę z u ż ytkownikiem. Tu umieszczamy tekst i zdj ę cia, które s ą najwa ż niejsze w odbiorze witryny. Je ż eli slider został dobrze zaprojektowany, to bez konieczno ś ci zagl ą dania na kolejne podstrony u ż ytkownik dowie si ę, czego dotyczy witryna. Poni ż ej tego elementu powinna znale źć si ę tre ść strony, najcz ęś ciej w postaci kolumn z tekstem. Układ kolumn przyczynia si ę do tego, ż e informacje s ą uporz ą dkowane i łatwiej przyswajane przez odbiorc ę. Ostatnim elementem strony jest stopka. Czasami jest rozbudowana i zawiera wiele ró ż nych informacji, np.: menu (aby nie trzeba było wraca ć na gór ę strony), ikony (np. z ł ą czami do akcji społeczno ś ciowych), opcje logowania, czyli wszystko to, co jest potrzebne na stronie, ale nie jest tak istotne, ż eby zamieszcza ć to w głównej jej cz ęś ci.

6

7

8 Przebieg tworzenia stron WWW w agencji reklamowej

9 Etapy tworzenia strony internetowej 1 – Nawi ą zanie współpracy: spotkanie, wideokonferencja lub korespondencja email, przygotowanie do realizacji, ankieta lub analiza, dopracowanie brief-u Klienta, dostarczenie materiałów niezb ę dnych do rozpocz ę cia prac.

10 2 – Projekt makiety funkcjonalnej i mapy strony: analiza dostarczonych materiałów i zgromadzonych informacji, przygotowanie wst ę pnej mapy strony, opracowanie makiety funkcjonalnej strony.

11

12 3 – Zgromadzenie materiałów – działania po stronie Klienta: dostarczenie logo lub CI firmy, dostarczenie materiałów tekstowych lub ich okre ś lenie, dostarczenie materiałów multimedialnych lub ich okre ś lenie.

13 4 – Projekt graficzny strony: opracowanie wst ę pnego projektu graficznego strony, projekt docelowy strony startowej i podstron, projekt dodatkowych elementów graficznych i elementów animowanych.

14 5 – Wdro ż enie systemu CMS: przygotowanie plików graficznych tzn. „poci ę cie grafiki”, przygotowanie plików HTML i CSS, instalacja systemu Webidea CMS, obróbka lub/i opracowanie materiałów merytorycznych i graficznych, wprowadzenie zawarto ś ci merytorycznej do gotowej strony, wewn ę trzna kontrola jako ś ci, korekty.

15 6 – Odbiór strony: prezentacja gotowej strony, korekty, szkolenie z obsługi systemu Webidea CMS, premiera strony – finalne uruchomienie.

16 7 – Wsparcie powdro ż eniowe – aktualizacja: hosting strony, realizacja bie żą cy prac zwi ą zanych z aktualizacj ą strony, rozbudowa strony o nowe funkcje, reakcja na bie żą ce potrzeby klienta i plany marketingowe.

17 Zadanie Cel pracy Przegląd rozwiązań istniejących na rynku Mapa strony Projekt układu witryny


Pobierz ppt "Projekt strony WWW. Strona firmy Co umieścisz na tej stronie? Jakie będzie miała działy? Opis działalności firmy Artykuł z historią firmy Formularz kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google