Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI - wymagania Krosno,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI - wymagania Krosno,"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI - wymagania Krosno, 2014-11-19

2 Stan techniczno-sanitarny obiektów
Przedszkola–Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz.69 z późn. zm.) - na podstawie Ustawy o systemie oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r., Nr 161, poz z późn. zm.)- na podstawie Ustawy o systemie oświaty Żłobki i kluby dziecięce – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r., poz.925)- na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

3 Stan techniczno-sanitarny obiektów
Niektóre wymagania są wspólne dla tych placówek, natomiast inne dotyczą zagadnień charakterystycznych dla przedszkoli lub żłobków. Przedszkola (28- samodzielne, 12- w zespołach szkół, 8- samodzielne oddziały przedszkolne, 8-inne formy wychowania przedszkolnego) -funkcjonują w różnych obiektach od nowoczesnych po obiekty nieprzystosowane, mieszczące się w budynkach zabytkowych, które nie były budowane na cele placówki oświatowej, a w których te placówki funkcjonują. Żłobki (2), klub dziecięcy (1).

4 Stan techniczno-sanitarny obiektów
Ogrodzenie lokalu powinno być utrzymane w dobrym stanie technicznym. Należy zapewniać równą i utwardzoną nawierzchnię dróg i przejść, otwory kanalizacyjne, studzienki oraz inne zagłębienia, a także szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczyć. Urządzenia i sprzęt do zabawy powinny posiadać atesty/certyfikaty, a poprzez stałe przymocowanie do podłoża zapewniać dzieciom bezpieczne użytkowanie. Należy zachować czystość terenu wokół budynku, usuwać odpady, a szczególnie odchody zwierzęce. Miejsce gromadzenia odpadów stałych powinno być utrzymane w dobrym stanie sanitarno – technicznym i oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

5 Stan techniczno-sanitarny obiektów
W pomieszczeniach placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. W razie braku sieci wodociągowej, zapewnia się inne źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia. Podczas kontroli sanitarnych zwraca się szczególną uwagę na zapewnienie dzieciom należytych warunków do utrzymania higieny osobistej, czyli zapewnienie dostępu do bieżącej ciepłej wody we wszystkich sanitariatach, odpowiedniego wyposażenia sanitariatów w mydło w dozownikach, ręczniki papierowe lub suszarki do suszenia rąk, papier toaletowy. Zapewnienie właściwych warunków do utrzymania higieny jest jednym z elementów profilaktyki szerzenia się chorób zakaźnych. W 2013r. wszystkie placówki zapewniały dzieciom dostęp do bieżącej ciepłej wody w sanitariatach (wszystkie umywalki). Zapewniono także właściwe wyposażenie w środki do utrzymania higieny osobistej.

6 Żłobki i kluby dziecięce
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń Powierzchnia pomieszczenia dla 3 – 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m² . W przypadku liczby dzieci powyżej 5 powierzchnia ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby dzieci. Powierzchnia przypadająca na każde dziecko wynosi co najmniej : - 2 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie; - 2,5 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci musi wynosić minimum 2,5 m. Ponadto, lokal, w którym tworzony i prowadzony jest: żłobek – powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci klub dziecięcy – powinien posiadać co najmniej jedno pomieszczenie i miejsce na odpoczynek dla dzieci.

7 Żłobki i kluby dziecięce
Pomieszczenia higieniczno – sanitarne żłobka / klubu dziecięcego Podłogi i ściany należy wykonać w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości co najmniej 2 metrów. Należy zapewnić dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci. W urządzeniach sanitarnych należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody. Liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci z nich korzystających. Mikroklimat pomieszczeń Grzejniki centralnego ogrzewania należy osłonić przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy zapewnić odpowiednią temperaturę (co najmniej 20º) oraz właściwe oświetlenie naturalne. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania.

8 Żłobki i kluby dziecięce
Wyposażenie Pościel i leżaki należy wyraźnie oznakować, przypisać do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywać, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń. Zapewnić stanowisko do przewijania dzieci oraz miejsce do przechowywania wierzchniej odzieży dzieci. Zabawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. Zapewnić warunki do przechowywania i podawania mleka matki dla dzieci. System pierwszej pomocy Apteczki znajdujące się w lokalu należy wyposażyć w podstawowe środki opatrunkowe do udzielania I pomocy oraz instrukcję o zasadach jej udzielania.

9 Żłobki i kluby dziecięce
Żywienie W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom, natomiast w klubie dziecięcym, z uwagi na mniejszą liczbę godzin pobytu, nie ma takiego obowiązku. Każdorazowo należy zapewnić dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków. W sytuacji, gdy w placówce są wykonywane czynności związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci, czyli związane z produkcją żywności muszą być spełnione wszystkie wymagania jak dla podmiotów produkcji lub obrotu żywnością określone w przepisach prawa żywnościowego, np. wymagania higieniczne określone w przepisach rozporządzenia nr 852/2004, w tym m.in. obowiązek opracowania i wdrożenia procedury opartej na zasadach systemu HACCP.

10 Ochrona terenów rekreacyjnych i sportowych przed zanieczyszczeniami przez zwierzęta
W placówkach wykorzystywane są piaskownice. Piaskownice powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami przez zwierzęta. Teren, na którym zlokalizowana jest piaskownica powinien być wyposażony w informację o zakazie wprowadzania do piaskownicy zwierząt. Piasek należy wymieniać systematycznie. W przepisach prawnych nie ma określonej częstotliwości wymiany piasku. Powinien on być czysty, wolny od zanieczyszczeń. Zalecana jest wymiana piasku przed sezonem oraz przynajmniej 2 razy w trakcie sezonu. Silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów. Piaskownica powinna być zlokalizowana w miejscu nasłonecznionym, gdyż słońce zabija bakterie.

11

12

13

14

15 Temperatura ogrzewanych pomieszczeń
W sezonie grzewczym kontroluje się temperaturę w pomieszczeniach w placówkach. Pomiary temperatury ogrzewanych pomieszczeń nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. Nie odnotowano także interwencji w tej kwestii ze strony rodziców. Prawidłowa temperatura powinna wynosić co najmniej st. C (przedszkola) 20 st. C (żłobki / kluby dziecięce, punkty przedszkolne)

16 Oświetlenie naturalne i sztuczne
Niewłaściwe oświetlenie sali zajęć powoduje uciążliwość zarówno dla dzieci, jak i nauczyciela, może przyczyniać się do powstania lub pogłębienia wad wzroku. Przyjmuje się, że światło w stosunku do miejsca pracy wzrokowej powinno padać z lewej strony. Ważne jest zapewnienie czystości szyb oraz ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem(żaluzje, rolety). Oświetlenie sztuczne jest istotne zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym. Wszystkie punkty świetlne powinny być czynne i zaopatrzone w osłony. Istotne jest, aby światło nie migotało oraz aby nie wyłączało się samoistnie, co zdarza się w przypadku świetlówek.

17 Stanowisko pracy Powszechnie wiadomo, że dużą rolę w powstawaniu bólu i innych dolegliwości, a także zniekształceń ciała u osób dorosłych odgrywają zaburzenia czynności ruchowych wieku dziecięcego. Początek dysfunkcji narządu ruchu to okres szkolny, kiedy młodzi ludzie, w wieku gdy posiadają najsilniej rozwiniętą potrzebę ruchu, spędzają w przymusowej siedzącej pozycji kilka, a nawet w starszych klasach kilkanaście godzin dziennie (praca w szkole i w domu). Dwa miliony dzieci ma wady postawy, które wynikają z faktu, że uczniowie większość czasu spędzają w pozycji siedzącej w szkole, w domu, przed telewizorem, komputerem, przy jednocześnie zbyt małej aktywności fizycznej. Przyczyną powstawania wad postawy może być między brak zapewnienia właściwego stanowiska pracy dziecka dostosowanego do jego wzrostu.

18 §2. pkt.15) – meble są dostosowane do wymagań ergonomii
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) : §9.1.Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opiek szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii. §9.3.Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy §2. pkt.15) – meble są dostosowane do wymagań ergonomii pkt. 16)- wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty

19 Ocena dostosowania mebli do wymagań ergonomii dokonywana jest w oparciu o PN-EN : 2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1” Wymiary funkcjonalne”. Norma zawiera wymiary funkcjonalne i sposoby oznakowania krzeseł i stołów w instytucjach edukacyjnych (meble o stałej wysokości, meble regulowane, meble na których użytkowane są urządzenia przenośne, np. laptopy). Jest to pierwsza norma w Polsce, która w doborze rozmiaru mebli stosuje zakresy wysokościowe wzrostu i proporcje ciała, a nie jak dotąd jedną uśrednioną wysokość ciała.

20 Aby dziecko miało zapewnione właściwe stanowisko pracy muszą być wykonane i udokumentowane następujące czynności: 1.Każdy dziecko powinno mieć 2 x w roku zmierzoną wysokość podkolanową (odległość od podłogi do zgięcia podkolanowego wykonane w pozycji siedzącej)-miara ta powinna być równa wysokości siedziska z którego korzysta mierzone dziecko. 2.Wartość ta podana w cm powinna być umieszczona w dzienniku klasowym lub innym dokumencie dostępnym dla nauczycieli prowadzących zajęcia, przy nazwisku oraz wpis w jakim rozmiarze mebli dziecko powinno siedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w PN. 3.Wszystkie meble powinny być oznakowane w sposób widoczny i trwały oraz prawidłowo zestawione /nr może być zastąpiony kolorem/. 4.Każde dziecko w klasie powinno znać rozmiar mebli, który jest dla niego wskazany.

21 Oznakowanie mebli wg PN-EN 1729-1:2007
Krzesła i stoły powinny być wyraźnie oznakowane (czytelnie i trwale) przez zamieszczenie rozmiaru lub koloru, lub obydwu oznaczeń.

22 Rozmiary mebli szkolnych w odniesieniu do wzrostu uczniów w cm  Nr 0 kolor biały – cm  Nr 1 kolor pomarańczowy – cm  Nr 2 kolor fioletowy – cm  Nr 3 kolor żółty – cm  Nr 4 kolor czerwony – cm  Nr 5 kolor zielony – ,5 cm  Nr 6 kolor niebieski – cm  Nr 7 kolor brązowy – cm

23 Zasady prawidłowego siedzenia
A – stopy w butach płasko spoczywają na podłodze B – tylna część podudzia nie powinna dotykać krawędzi siedziska C – przednia krawędź siedziska nie może wywierać ucisku na uda D – między górną powierzchnia uda a dolną powierzchnią płyty stołu powinna być zachowana przestrzeń niezbędna do swobodnego ruchu nóg

24 E- wysokość stołu należy dobrać tak, aby łokcie przy kończynie górnej zgiętej pod kątem prostym, leżały na poziomie górnej krawędzi płyty lub nieco poniżej F – oparcie krzesła powinno podpierać kręgosłup w okolicy lędźwiowej oraz poniżej łopatek

25 Błędy w doborze mebli -Siedzisko za wysokie!
Dziecko nie sięga stopami podłoża, przednia krawędź siedziska uciska naczynia krwionośne dolnej powierzchni ud, powodując zaburzenia w układzie krążenia i w efekcie drętwienie nóg. Za wysoki stół wymusza zbyt wysokie ustawienie ramion, co może powodować ból w okolicach barków i karku oraz prowadzić do zwyrodnienia kręgów szyjnych. Dłuższe siedzenie przy takim stanowisku powoduje opuszczenie ręki niepracującej w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego i przyjęcie pozycji niesymetrycznej, sprzyjającej powstawaniu skrzywień kręgosłupa.

26 Błędy w doborze mebli -Siedzisko za głębokie!
Głębokość siedziska nie może być większa od wymiaru głębokości podkolanowej. W przypadku zbyt głębokiego siedziska, dziecko broniąc się przed uciskiem krawędzi w okolicy dołu podkolanowego, automatycznie zsuwa się do przodu, a kręgosłup traci podparcie w odcinku lędźwiowym.

27 Błędy w doborze mebli -Siedzisko za niskie!
Wymusza nieprawidłową pozycję kończyn dolnych. Zbyt ostry kąt pomiędzy udami i tułowiem powoduje ucisk narządów wewnętrznych, a także guzów kulszowych, co przy małej podściółce tłuszczowej u dzieci, może sprawiać ból. Unikając niewygody dziecko prostuje kończyny i nie opiera o podłoże całych stóp.

28 Szczotkowanie zębów w przedszkolu
Z danych opublikowanych przez Ministra Zdrowia wynika, że w Polsce tylko 14, 4 % dzieci w wieku 6 lat jest wolnych od próchnicy. W związku z powyższym, realizowany Program „ Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce „( lata ) kładzie nacisk na upowszechnianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nawyku szczotkowania zębów. W przedszkolach należy stwarzać warunki do realizacji tego zalecenia. Do zorganizowania codziennego szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu wymagane jest odpowiednie przygotowanie łazienek i przestrzeganie zasad:

29 Szczotkowanie zębów w przedszkolu
1.Przy 1 umywalce może jednocześnie czyścić zęby 1-3 dzieci, lepiej zaczynać od mniejszej liczby, zwłaszcza w przypadku małych dzieci 2.Szczoteczki powinny być tak oznakowane , aby możliwe było przyporządkowanie szczoteczki do dziecka , a dzieci łatwo rozpoznawały swoją szczoteczkę 3.Przed szczotkowaniem zębów wychowawca rozdaje dzieciom ich szczoteczki 4.Do szczotkowania należy stosować pasty z fluorem wysokiej jakości , dostosowane do wieku dzieci (wielkości połowy małego ziarnka grochu w 2 roku życia , po 3 roku życia całego ziarnka grochu) 5.W miarę możliwości dzieci powinny szczotkować zęby po każdym posiłku , gdyż po jedzeniu resztki pokarmowe pozostają między zębami , przy dziąsłach i w bruzdach na powierzchni zębów

30 Szczotkowanie zębów w przedszkolu
6.Po użyciu szczoteczki należy wypłukać i odstawić ją do wysuszenia w kubeczku, główką do góry – można przechowywać po kilka szczoteczek w jednym kubku tak, aby nie stykały się główkami 7.Szczoteczki można przechowywać w opakowaniach jednostkowych uważając przy tym aby zachować dostęp powietrza umożliwiający wysychanie szczoteczki do zębów 8.Zaangażowanie opiekunów przedszkolnych jest istotne dla kształtowania prawidłowych nawyków w zakresie szczotkowania zębów

31 Szczotkowanie zębów w przedszkolu
Metody profilaktyki próchnicy muszą być stosowane równolegle: 1)Utrzymanie higieny jamy ustnej 2)Racjonalne żywienie 3)Uzupełnienie związków fluoru 4)Wczesne leczenie próchnicy (również zębów mlecznych) 5)Edukacja zdrowotna

32 Zakończenie Dziękuję za uwagę
Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć „Jutro”, Jego imię brzmi „Dziś”. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI - wymagania Krosno,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google