Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych oraz Instytucji współpracujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych oraz Instytucji współpracujących."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych oraz Instytucji współpracujących Łódź, 29 października 2014 r.

2 Realizator: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Okres realizacji: kwiecień 2013 – czerwiec 2015 Główne zadania:  Budowa sieci współpracy celem stworzenia zintegrowanego systemu monitorowania polityk publicznych  Monitoring realizacji strategicznych dokumentów szczebla regionalnego tj.:  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego  Prowadzenie badań, analiz, prognoz dotyczących rozwoju regionalnego  Prowadzenie portalu internetowego Projekt Samorządu Województwa - „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”

3 Budowa sieci współpracy z samorządami, administracją, sektorem gospodarczym i naukowo-badawczym 1.Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego powołane Uchwałą ZWŁ Nr 1785/13 z dnia 30 grudnia 2013 - 45 członków - 3 konferencje. 2.Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych, powołana Uchwałą ZWŁ Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia 2014 - 12 departamentów – 3 spotkania. 3.Porozumienia o współpracy – 9 instytucji Urząd Statystyczny w Łodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Regionalne Centrum Polityki Społecznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Instytut Badań nad przedsiębiorczością i rozwojem ekonomicznym – Społeczna Akademia Nauk „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” – budowa sieci współpracy

4 Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych  Organizacja 3 spotkań roboczych Efekt: wykaz prowadzonych badań i analiz przez poszczególne Departamenty UM do zamieszczenia na portalu Wskaźniki monitorowania sektorowych programów i strategii „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” – budowa sieci współpracy

5 Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa Poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników - na podstawie przyjętych 104 wskaźników, dla których rokiem bazowym jest 2010, zaś docelową wartością stan w 2020 r. Wskaźniki ze statystyki publicznej monitorowane również w ramach systemu STRATEG przez GUS. Wskaźniki nie objęte statystyką publiczną (26) wskazane do objęcia badaniami lub pozyskania z innych instytucji. Stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym – ocena stopnie realizacji strategii sektorowych jak np. Strategii rozwoju turystyki, Planu przeciwdziałania depopulacji, Regionalnego Programu Operacyjnego. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – Raport roczny

6 Monitorowanie stanu realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym 1.Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 2.Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 3.Wieloletni plan działań na rzecz rozwoju i upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020 4.Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2007- 2020 5.Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 6.Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia w województwie łódzkim na rok 2014 7.Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020 8.Program Współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 9.Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 10.Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012-2015. 11.Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012 12.Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 13.Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

7 Monitorowanie stanu realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym: Dokumenty wybrane do włączenia w system monitorowania: Nazwa dokumentu Jednostka odpowiedzialna Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Departament Przedsiębiorczości Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina - Dzieci – Praca Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2007- 2020 Regionalne Centrum Polityki Społecznej Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 Departament Kultury i Edukacji

8 Monitorowanie stanu realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym: 1.Regionalne Centrum Polityki Społecznej przekazało pełny wykaz danych do wszystkich wskaźników monitorujących Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim oraz Wojewódzką strategię w zakresie polityki społecznej na lata 2007- 2020. 2.Departament Przedsiębiorczości - z informacji uzyskanych z Departamentu wynika, że rozpoczęcie procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 planowane jest na rok 2015. 3.Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przekazał wskaźniki dot. realizacji projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”.

9 Zintegrowany system monitorowania – Instytucje współpracujące 1.Udostępnianie informacji i danych nie objętych statystyką publiczną, niezbędnych do monitorowania sytuacji społeczno- gospodarczej województwa i realizacji polityk publicznych 2.Identyfikacja potrzeb badawczych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego 3.Realizacja wspólnych projektów badawczych, ekspertyz i analiz 4.Organizacja konferencji, spotkań, warsztatów 5.Promocja wyników badań, analiz 6.Współpraca w zakresie tworzenia regionalnej bazy danych – portal internetowy

10 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego - Badania i analizy 1.We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju – Krajowym Obserwatorium Terytorialnym:  Przegląd regionalny - woj. łódzkie 2012  Przegląd regionalny – woj. łódzkie 2013  Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów 2.Badania we współpracy z woj. mazowieckim  Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy 3.Badania we współpracy z woj. świętokrzyskim  Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych 4.Badanie własne:  Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w woj. łódzkim 5.Badania zlecone:  Atrakcyjność IOB dla rozwoju przedsiębiorczości w woj. łódzkim  Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM

11 Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Raporty: Raport Roczny z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Raport ocena wykorzystywania funduszy UE w regionie łódzkim

12 Przegląd Regionalny 2013 Raporty: Przegląd Regionalny 2012 Analiza skali i przyczyn wyludniania się miast województwa łódzkiego w kierunku przyległych gmin wiejskich

13 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 Innowacyjne Mazowsze Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy ROTWŁ, MOT Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych Klaster Multimedialny Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno-Odzieżowy Klaster Farmaceutyczno-Medyczny Balneologia Pasma kulturowo-turystyczne Transeuropejskie Korytarze Transportowe Klaster Ekoenergia Współpraca ponadregionalna

14 „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy - zakres przestrzenny”

15 Cel badania: „Określenie potencjałów rozwojowych i związków funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy oraz kosztów i korzyści z powstania układu bipolarnego” Diagnoza Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej układu bipolarnego Łodzi i Warszawy Diagnoza rozwoju sektora owocowo-warzywnego Diagnoza rozwoju sektora wiedzy i kreatywności Badania terenowe Wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami sektora owocowo-warzywnego Wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami sektora wiedzy i kreatywności Ekspertyza Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego

16 Współpraca ponadregionalna: Wspólne stanowisko z posiedzenia Zarządów Województw Świętokrzyskiego i Łódzkiego z marca 2013 r. dotyczące rozwoju współpracy gospodarczej: „Wspieranie tworzenia sieciowych struktur gospodarczych obejmujących przede wszystkim innowacyjne działy gospodarki m.in. nowoczesny przemysł materiałów budowlanych, przemysły kreatywne, oraz przemysły wykorzystujące bio- i nano- technologie.” Badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”

17 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru funkcjonalnego Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Ocena możliwości rozwoju sektora produkcji materiałów budowlanych i powstania platformy współpracy Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych Schemat analizy

18 Ocena możliwości rozwoju sektora produkcji materiałów budowlanych i powstania platformy współpracy Diagnoza rozwoju sektora materiałów budowlanych Badania własne:  wywiady kwestionariuszowe (PAPI) z przedstawicielami firm zatrudniających poniżej 50 osób  indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami firm zatrudniających powyżej 50 osób  indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego

19 Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym Realizator badania: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

20 Cel główny: pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat obecnego potencjału przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz powiązań w ramach sektora i poza nim. Zakres przedmiotowy: potencjał sektora kreatywnego (obok działalności o dużym wykorzystaniu wiedzy) działalności twórcze, w tym reklamę, architekturę, dzieła sztuki, rzemiosło artystyczne, wzornictwo i projektowanie mody, wideo, film, działalność muzyczną i fotograficzną, artystyczną i rozrywkową, wydawniczą, działalność w zakresie oprogramowania. Zakres podmiotowy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaliczaną do przemysłów kreatywnych Techniki pozyskiwania danych: Analiza danych zastanych, Indywidualne wywiady pogłębione (N=10), Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) (N=200) z przedstawicielami firm prowadzących swoją aktywność biznesową w obszarze działalności zaliczanej do przemysłów kreatywnych. Cel, zakres i techniki pozyskiwania danych w badaniu

21 Tabela 1. Struktura populacji przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, na podstawie danych REGON, 2012. Branże Powiaty Razem m. Łódźbrzeziński łódzki wschodnipabianickizgierski reklama20,6%0,1%1,0%1,5%2,0%25,2% film i wideo5,9%0,1%0,3%0,2%0,4%7,0% architektura14,6%0,1%0,7%1,4%1,6%18,4% sztuki performatywne4,4%0,0%0,2% 0,4%5,3% gry komputerowe i wideo0,1%0,0% 0,1%0,2% rynek wydawniczy8,8%0,1%0,3%0,8%0,5%10,5% rzemiosło2,6%0,0%0,2% 0,3%3,3% oprogramowanie17,6%0,1%0,6%1,8%1,4%21,4% wzornictwo i projektowanie mody6,3%0,1%0,4%0,9% 8,6% radio i telewizja0,1%0,0% 0,1% Razem80,9%0,7%3,8%7,1%7,6%100,0% Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, „Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, na zlecenie BPPWŁ WŁ, czerwiec 2014. udział podmiotów sektora kreatywnego w ogólnej liczbie podmiotów [%] Powiaty Ogółem m. Łódźbrzeziński łódzki wschodnipabianickizgierski 4,181,212,292,662,293,63

22 Stan rozwoju przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym wg badanych przedsiębiorstw (z uwzględnieniem lokalizacji firm) (N=200). Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, „Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, na zlecenie BPPWŁ WŁ, czerwiec 2014. Pozytywne oceny były udziałem przedstawicieli firm wywodzących się z Łodzi.

23 Przyczyny niepodejmowania współpracy pomiędzy podmiotami sektora kreatywnego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym Łódzkim Obszarze Metropolitalnym wg badanych przedsiębiorstw (badanie CATI). W kontekście przyczyn, dla których współpraca w obrębie branży nie jest podejmowana, podstawowym problemem w opinii respondentów jest fakt, że podmioty na co dzień rywalizują ze sobą o klientów. Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, „Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, na zlecenie BPPWŁ WŁ, czerwiec 2014.

24 Czynniki sprzyjające rozwojowi sektora kreatywnego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym wg badanych przedsiębiorstw (N=74). Źródło: badanie CATI

25 Czynniki niesprzyjające rozwojowi sektora kreatywnego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym wg badanych przedsiębiorstw (N=74). Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o, „Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym”, na zlecenie BPPWŁ WŁ, czerwiec 2014.

26 Sektor kreatywny na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego cechuje się nierównomiernym poziomem rozwoju w poszczególnych powiatach wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego. Jako główny czynnik niesprzyjający rozwojowi branży wskazuje się brak wsparcia władz samorządowych w pozostałych (poza Łodzią) powiatach ŁOM oraz brak jednolitej strategii jednostek samorządowych. Współpraca w obrębie sektora polega w dużej mierze na wspólnej organizacji imprez branżowych, choć znaczący udział ma typowa współpraca biznesowa (podzlecanie usług czy wspólne realizowanie przedsięwzięć). Niewielki jest udział przedsięwzięć ujętych w ramy organizacyjne, jak np. klastry. Przedsięwzięcia konieczne do realizacji na rzecz rozwoju: podejmowanie działań dedykowanych, tworzenie centrów kreatywności w powiatach, podejmowanie działań na rzecz integracji branży i jej promocja. Wnioski

27 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Realizator badania: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

28 Jak oceniano atrakcyjność IOB dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim? 20 IDI (indywidualne wywiady pogłębione) 15 IDI Instytucje Otoczenia Biznesu 5 IDI Instytucje i organizacje zajmujące się szeroko rozumianym wsparciem rozwoju gospodarczego 200 CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) Podmioty gospodarcze będące klientami badanych instytucji

29 Uczestnicy IDI stwierdzają, że kompleksową pomoc przedsiębiorcy mogą osiągnąć poprzez korzystanie z usług kilku instytucji otoczenia biznesu jednocześnie - pojedyncza instytucja nie jest w stanie zapewnić kompleksowej opieki dla przedsiębiorcy. Na obszarze województwa łódzkiego działają 33 Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym 3, które pełnią funkcję oddziału zamiejscowego lub punktu konsultacyjnego wskazanej IOB) 26 ośrodków przedsiębiorczości 9 ośrodków innowacyjności 11 instytucji finansowych

30 Ocena instytucji otoczenia biznesu

31 Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają ilość i rodzaj pomocy oferowanej przez podmioty wspierające biznes. Do oferowanych działań zaliczają się głównie możliwość udzielenia wsparcia finansowego, działalność doradcza, badawcza i szkoleniowa.

32 Wnioski Środki finansowe instytucje otoczenia biznesu pozyskują ze składek członkowskich, dobrowolnych składek i wsparcia udziałowców. W związku z trudną sytuacją finansową IOB zmuszone są prowadzić różne formy działalności komercyjnej. IOB oferują konkurencyjne stawki za świadczone usługi, a wszystkie wypracowane zyski przeznaczane są na cele statutowe, IOB są organizacjami non – profit. IOB obecnie nie mają praktycznie żadnego wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Wsparcie oferowane przez samorząd i instytucje centralne jest niewielkie, ogranicza się jedynie do środków uzyskanych w projektach i konkursach dotyczących ochrony środowiska. Instytucje wspierające biznes widzą dużą szansę w wykorzystaniu środków unijnych, w miarę możliwości bardzo chętnie z nich korzystali, obecnie jednak brak jest środków europejskich, wszyscy oczekują na fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają pomoc oferowaną przez IOB. Problemem jest uzyskanie kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorcy z jednej instytucji.

33 Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim – badanie własne Potrzeba realizacji badania wynika z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, gdzie jednym ze strategicznych kierunków działań jest prowadzenie kompleksowej polityki przyciągania inwestorów a wskaźnik „Udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem” jest jednym ze wskaźników monitorowania realizacji celu operacyjnego: Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki. Badanie skierowane do wszystkich gmin województwa przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety internetowej.

34 177 liczba gmin w województwie łódzkim 145 liczba gmin w województwie łódzkim, które wskazały, że mają tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność gospodarczą 117 liczba gmin, które uznały, że mają przynajmniej 1 teren inwestycyjny o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy 333 liczba terenów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy 1124 liczba terenów inwestycyjnych w gminach województwa łódzkiego Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie Łódzkim – wyniki badania

35 Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie Łódzkim – wyniki badania

36 Wartość bazowa wskaźnika monitorowania procesu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, który został sformułowany jako „udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem wynosi - 52,74%. Wskaźnik monitorowany w cyklu trzyletnim. 13 821,51ha ogólna powierzchnia terenów inwestycyjnych w gminach 7 289,04 ha powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych w gminach 52,74% udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim – wyniki badania

37

38 Formy własności strategicznych terenów inwestycyjnych [%] Struktura strategicznych terenów inwestycyjnych ze względu na stopień uzbrojenia [%]

39 Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim – wyniki badania Obszar oddziaływania sieci TEN-T oraz drogi ekspresowej S8 W strefie oddziaływania sieci TEN-T znalazło się 166 strategicznych obszarów inwestycyjnych tj. 49,8% ogółu terenów strategicznych wskazanych przez gminy. Spośród tych terenów wszystkie elementy uzbrojenia (dojazd do drogi publicznej, sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, gazową i kanalizacyjną) posiada 41 terenów strategicznych w 17 gminach.

40

41 Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim – wnioski Większość gmin (145) województwa łódzkiego wskazała, iż posiada tereny inwestycyjne. Tereny te zajmowały powierzchnię 13 821,45 ha, co stanowiło 0,76% ogólnej powierzchni województwa. Spośród 1129 wskazanych przez gminy terenów inwestycyjnych 716 to uzbrojone tereny inwestycyjne. Tereny uzbrojone w województwie łódzkim stanowią 52,74% oferowanych terenów. Spośród 145 gmin posiadających tereny inwestycyjne 117 (80,7%) wskazało posiadanie strategicznych terenów inwestycyjnych, z czego 78,7% było wyposażonych w niezbędną infrastrukturę (co najmniej 3 elementy). Strategiczne tereny inwestycyjne obejmowały 333 kompleksy o łącznej powierzchni 7 521,7 ha. Ze wskazanych przez gminy 333 strategicznych terenów inwestycyjnych 166 znalazło się w strefie oddziaływania sieci TEN-T. Problemem jest brak współpracy pomiędzy samorządami w tworzeniu wspólnych, atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym, zintegrowanych ofert. Brak dostatecznej promocji oferty inwestycyjnej przez lokalne samorządy.

42 Analizy – dojazdy do pracy na podstawie danych GUS Mapa województwa łódzkiego w skali 1:250 000 wykonana na bazie danych GUS w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011

43 DOJAZDY 2006DOJAZDY 2011 metodologia: dane z Ministerstwa Finansów, formularze podatkowe sporządzone przez pracodawców Badanie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011; udoskonalona metodologia 2006, podstawą dane z ZUS, uzupełniająco z MF i KRUS 2,3 mln osób dojeżdżających w Polsce3,1 mln osób dojeżdżających w Polsce 145 tys. osób dojeżdżających do woj. łódzkiego 10 tys. osób przyjeżdżających do pracy do woj. łódzkiego 25 tys. wyjeżdżających do pracy z woj. łódzkiego 0,41 liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy 192 tys. osób dojeżdżających do woj. łódzkiego 18 tys. osób przyjeżdżających do pracy do woj. łódzkiego 44 tys. wyjeżdżających do pracy z woj. łódzkiego 0,42 liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy do Łodzi 29 tys. osób z 287 gmin ( w tym 191 woj. łódzkiego)do Łodzi 45 tys. osób z 361 gmin ( w tym 201 woj. łódzkiego) do Warszawy 8,6 tys. osób ze 115 gmin woj. łódzkiegodo Warszawy 16,4 tys. osób ze 158 gmin woj. łódzkiego największe pojedyncze dojazdy: Bełchatów -> Kleszczów 8925 Zgierz - > Łódź 2939 Pabianice - > Łódź 1629 Łódź -> Warszawa 1505 Aleksandrów Łódzki (część miejska) -> Łódź 1414 największe pojedyncze dojazdy: Bełchatów -> Kleszczów 6801 Łódź -> Warszawa 5124 Zgierz - > Łódź 4077 Pabianice - > Łódź 2354 Aleksandrów Łódzki (część miejska) -> Łódź 1756 największe sumy dojazdów: Łódź 29 541 Kleszczów 15 627 Piotrków Trybunalski 5949 Wieluń (część miejska) 4072 Sieradz miasto 3096 największe sumy dojazdów: Łódź 45 216 Kleszczów 13 450 Piotrków Trybunalski 6903 Wieluń (część miejska) 4740 Sieradz miasto 3360

44

45

46

47 2011 2006

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.rot-lodzkie.pl

49 Koncepcja bazy danych ROT WŁ: BAZA DANYCH MySQL Dane ze źródeł pierwotnych (np. ankietowych) Dane ze źródeł wtórnych (np. z innych publikacji) Dane z instytucji współpracujących (np. standaryzacja, agregacja, ujednolicenie) Publikacja w portalu internetowym www.rot-lodzkie.pl

50 W maju 2014 roku pod adresem: www.rot-lodzkie.pl uruchomiony został portal internetowy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Jego najważniejsze elementy to: Aktualności, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące projektu ułożone w kolejności chronologicznej. Repozytorium, czyli biblioteka opracowań ROT zawiera: - Opracowania ROT - Dokumenty strategiczne - Inne dokumenty - Bazę danych. W zakładce Regionalnego Forum Terytorialnego znajdą się aktualności z działalności Forum, wyniki prac RFT oraz zakładka przeznaczona dla członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Zakładka Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zawiera pakiet danych dotyczących Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz dane teleadresowe. Zakładka „Informacje” zawiera dane dotyczące realizowanego projektu, jego partnerów oraz biuletyn informacji publicznej projektu.


Pobierz ppt "Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Spotkanie Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych oraz Instytucji współpracujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google