Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Personel zarządzający i merytoryczny projektu Koordynatorka projektu: Anna Bajor Asystentki: Lidia Sokulska-Tłok, Lucyna Rach SORE: Grażyna Maciaszek, Irena Tatarewicz, Krystyna Wojtera Koordynatorzy sieci: Aleksandra Kabat – sieć humanistyczna Sławomir Kulpinski – sieć dyrektorska Grażyna Maciaszek – sieć wychowawcza Mirosław Tłok – sieć matemat.- przyrodnicza Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel główny projektu Podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/lek w powiecie sępoleńskim poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia Cele szczegółowe: 1. Podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu sępoleńskiego w obszarach wsparcia opartych na diagnozie placówek. 2. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli powiatu sępoleńskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 3. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w powiecie sępoleńskim poprzez organizację i funkcjonowanie czterech sieci współpracy i samokształcenia. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Główne założenia projektu  Zadanie 1 Opracowanie i wdrożenie w 17 szkołach i 3 przedszkolach Rocznych Planów Wspomagania  Zadanie 2 Uruchomienie i funkcjonowanie w powiecie sępoleńskim 4 sieci współpracy i samokształcenia  Zadanie 3 Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Planu Wspomagania Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Szkolenia w projekcie  W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 30 godzin wykładów i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek (236 osób).  W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 30 godzin wykładów i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim Obszar doskonalenia: „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7  Cel ogólny doskonalenia: zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej zarówno w pracy dydaktyczno- wychowawczej jak i w obszarze bogacenia warsztatu pracy nauczyciela i współpracy z rodzicami. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Cele szczegółowe doskonalenia  Do 31 marca 2014r. wszyscy nauczyciele nabędą umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego.  Do 30 kwietnia 2014r. wszyscy nauczyciele przynajmniej raz użyją sprzętu multimedialnego podczas zajęć.  Do 30 maja 2014r. każdy nauczyciel przynajmniej raz w miesiącu wykorzysta podczas zajęć programy edukacyjne będące w posiadaniu przedszkola.  Do 30 czerwca 2014r. każdy nauczyciel wykorzysta TIK do uatrakcyjnienia zebrania z rodzicami. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zakładane wskaźniki  80% nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego.  100% nauczycieli potrafi obsługiwać sprzęt multimedialny.  80% nauczycieli przygotuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.  50% nauczycieli przeprowadzi zajęcia koleżeńskie z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.  30% nauczycieli wykorzysta zasoby edukacyjne Internetu na zajęciach z dziećmi. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

11

12

13 Wnioski  W przedszkolach prowadzone są działania służące zapewnieniu możliwości doskonalenia nauczycielek (wybór w ramach realizacji projektu oferty doskonalenia dostosowanej do aktualnych potrzeb kadry pedagogicznej przedszkoli).  W przedszkolach analizuje się zdobytą wiedzę i umiejętności, ocenia ich poziom i wpływ na jakość pracy oraz ustala się wspólne propozycje zakresu tematycznego ćwiczeń realizowanych na szkoleniu, a przydatnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Wnioski  O efektywności działań warsztatowych świadczą: duże zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń przydatnych w pracy nauczyciela/lki oraz chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach poświęconych obsłudze tablicy interaktywnej na terenie placówek.  Frekwencja na zajęciach podkreśla wysoką potrzebę dokształcania się w zakresie wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2014/15  W dalszej pracy należy kontynuować działania rozwijające umiejętności wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych, zwłaszcza zastosowanie nowoczesnych technologii TIK (prezentacja multimedialna, arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu) do opracowania materiałów dydaktycznych.  Należy doskonalić umiejętność wykorzystania wszystkich możliwości, jakie stwarzają urządzenia multimedialne, a zwłaszcza tablica interaktywna oraz programy komputerowe pakietu Office na zajęciach z dziećmi. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Sieć dyrektorska Członkowie sieci: 20 dyrektorów szkół, z tego 17 kobiet i 3 mężczyzn W roku 2013/14 realizowano temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Osiągnięte cele: 1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb 2.Doskonalenie wypełniania obowiązków tworzenia prawa wewnątrzszkolnego przez Dyrektora 3.Doskonalenie wypełniania obowiązków pracodawcy przez Dyrektorów 4.Doskonalenie wypełniania obowiązków zarządcy nieruchomości przez Dyrektora Działania sieci: - 5 spotkań członków sieci, - 3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów, - korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi, wymiana informacji pocztą elektroniczną) Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Sieć wychowawcza Członkowie sieci: 17 nauczycielek i 4 nauczycieli W roku 2013/14 realizowano temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Osiągnięte cele: 1.Nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami – członkami sieci wychowawczej. 2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami i analiza dobrych praktyk. 3.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby pracy dydaktycznej. 4.Pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia eksperta prowadzącego szkolenie. Podsumowanie: 1. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów towarzyszy pracy pedagogicznej nauczycieli, ale nie na wszystkich przedmiotach nauczania. 2. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia są mało doceniane jako sposób rozwijania potencjału intelektualnego uczniów. 3. Doskonalenie nauczycieli w obszarze rozwijania twórczego myślenia dało zadowalające efekty. 4. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach realizacji projektu pozwolą nauczycielom/lkom na sprawne komunikowanie się i wymianę doświadczeń za pośrednictwem Internetu oraz poprawę znajomości metod i technik rozwijania kreatywności uczniów. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Sieć humanistyczna Członkowie sieci: 19 nauczycieli w tym 18 kobiet i 1 mężczyzna. W roku 2013/14 realizowano temat: PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK (ROK I) – BEZPIECZNY INTERNET Osiągnięte cele: 1.Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami różnych szczebli. 2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 3.Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. 4.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. 5. Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Działania w ramach moderowania siecią: - 6 spotkań członków sieci (w realu). - Praca na platformie: zamieszczanie plików, dobrych praktyk; wymiana doświadczeń i informacji drogą elektroniczną. - 3 szkolenia z ekspertem Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Sieć matematyczno-przyrodnicza Członkowie sieci: 22 nauczycielek/li przedmiotów ścisłych, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn W roku 2013/14 realizowano temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet Osiągnięte cele: 1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb 2.Nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami uczestniczących w projekcie 3.Tworzenie rozwiązań na potrzeby uczestniczących w projekcie 4.Poszerzenie kompetencji uczestników sieci matematyczno-przyrodniczej Działania sieci: -3 spotkania członków sieci, -3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów, -korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi, wymiana informacji pocztą elektroniczną)

20 Podsumowanie  W opinii nauczycielek realizacja RPW przyczyniła się do aktywności zawodowej w obszarze TIK. Pozytywnym aspektem wsparcia była dodatkowa konsultacja z ekspertem p. Grażyną Maciaszek na terenie placówki oraz dodatkowe szkolenie koleżeńskie przeprowadzone przez p. Aleksandrę Kabat, koordynatora „Cyfrowej szkoły” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Kraj. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Podsumowanie  Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach realizacji projektu pozwolą na wykorzystanie zdobyczy cywilizacyjnych w usprawnianiu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz bogaceniu warsztatu pracy nauczyciela, a także zaangażowaniu rodziców w proces wspierania rozwoju dzieci. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Dziękuję za uwagę! Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Krystyna Wojtera Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google