Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji zadań wynikających

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji zadań wynikających"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji zadań wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej

2 Wydział Polityki Społecznej
Zadania gminy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zapewnienie asystenta rodziny, tworzenie warunków do działania rodzin wspierających) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu, placówce opiekuńczo-wychowawczej Wydział Polityki Społecznej

3 3-letnie gminne programy wspierania rodziny
Wydział Polityki Społecznej

4 Asystenci rodziny zatrudnieni w gminach w 2012 i 2013
Lp. Wyszczególnienie 2013 2012 wzrost % 1 2 3 4 5 1. Liczba asystentów rodziny 360 226 59% 2. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 170 57 198% 3. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny 3 519 1 967 79% obecnie 227 gmin zobowiązało się do zatrudnienia asystenta rodziny 72 % Wydział Polityki Społecznej

5 Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny
Wydział Polityki Społecznej

6 Placówki wsparcia dziennego w gminach stan na 30.04.2014 r.
Wydział Polityki Społecznej

7 starosta wykonuje za pośrednictwem PCPR oraz ORPZ (art. 182 ustawy)
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem PCPR oraz ORPZ (art. 182 ustawy) do zakresu działania PCPR należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. kierownik PCPR składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej powiatowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia potrzeb Wydział Polityki Społecznej

8 Realizowane zadania – cd.
opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej (limit rodzin zawodowych) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych organizowanie szkoleń i wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzenie rejestrów dla rodzin zastępczych Wydział Polityki Społecznej

9 Realizowane zadania – cd.
3-letnie powiatowe programy opracowało i wprowadziło uchwałą 39 powiatów, jeden opracowuje nowy, natomiast 2 powiaty nie posiadają programu Co powinien zawierać Program: konkretne założenia – opracowane we współpracy z gminami (uwzględniające potrzeby) wyprowadzone wnioski i założenia, które uzasadniają potrzebę podjęcia działań określone cele i kierunki niezbędnych działań, harmonogram zadań (terminy realizacji zadań, osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań w przyjętym okresie, planowane wydatki) Brak powyższego uniemożliwia dokonanie oceny zadania (ewaluacji aktualizacji zadań, jak również rzetelnego sporządzenia sprawozdania z zakładanych rezultatów realizacji Programu) Wydział Polityki Społecznej

10 Realizowane zadania – cd.
prowadzą rejestry danych o osobach – art. 46 współpracują z sądem (co najmniej raz na 6 miesięcy) informują o całokształcie sytuacji osobistej dziecka organizują szkolenia i doszkalają rodziny zastępcze uwzględniają bieżące potrzeby. W 2013 r. 38 powiatów wydało 211 zaświadczeń kwalifikacyjnych zgłaszają do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach w rodzinach zastępczych z uregulowaną sytuacją prawną, w 2013 r. zgłoszono 550 zapewniają pomoc, prowadzą grupy wsparcia, zapewniają dostęp do specjalistycznej pomocy Wydział Polityki Społecznej

11 Wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
w krpz pomagało rodzinom w krpz pomagało rodzinom w 2013 r było: 15 przypadków odmowy objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przez rodziny zastępcze 5 przypadków przydzielenia na wniosek rodziny innego koordynatora Wydział Polityki Społecznej

12 Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie
Wydział Polityki Społecznej

13 Wydział Polityki Społecznej
Rodziny zastępcze w rodzin i 13 rdd (6 289 dzieci) w rodzin i 24 rdd (6 231 dzieci) Wydział Polityki Społecznej

14 Wydział Polityki Społecznej
Formy rodzinnej pieczy zastępczej w województwie mazowieckim w latach Wydział Polityki Społecznej

15 Wydział Polityki Społecznej
Liczba rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka - współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej * Wydział Polityki Społecznej

16 Szkolenia rodzin zastępczych
kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ORPZ program szkolenia na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat, zatwierdza Minister liczba godzin, zakres programowy i wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego – określone w rozporządzeniach wypracowanie wewnętrznej procedury kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze Wydział Polityki Społecznej

17 Wydział Polityki Społecznej
Rodziny pomocowe w 2013 r. liczba rodzin pomocowych 19 – stan na r. liczba rodzin pomocowych 39* liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych pomocą rodziny pomocowej 33* liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka objętych opieką rodziny pomocowej 107* 11 powiatów wskazało, że w 2013 r. zapewniało taką pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym * narastająco od początku roku 2013 Wydział Polityki Społecznej

18 Dobre przykłady podane przez ORPZ
zatrudnienie w Zespole ds. pieczy zastępczej terapeuty szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ścisła współpraca z OPS (z asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi), daje możliwość zebrania informacji do opracowania planów pomocy dziecku, okresowych ocen spotkania z sądem, policją, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, OPS-ami w celu wypracowania procedur Wydział Polityki Społecznej

19 Dobre przykłady podane przez ORPZ cd.
zorganizowanie grupy wolontariuszy, którzy pomagają w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych doskonalenie rodzin zastępczych w formie warsztatów (wyjazdowych) kompetencji wychowawczych, szkolenia nt. współpracy rodziny zastępczej z rodziną biologiczną podopiecznego grupy samopomocowe rodzin zastępczych dobry podział zadań i zorganizowana praca koordynatorów wypracowanie wzorów dokumentacji Wydział Polityki Społecznej

20 Wydział Polityki Społecznej
Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego Rok 2012 – 80 placówek opiekuńczo – wychowawczych Rok 2013 – 82 placówki opiekuńczo – wychowawcze Rok 2014 – łącznie 84 placówki, w tym: 35 placówek typu socjalizacyjnego 4 placówki typu interwencyjnego 6 placówek łączących zadania 38 placówek rodzinnych (Wioska Dziecięca SOS) 1 placówka specjalistyczno – terapeutyczna (38) Ponadto na terenie województwa mazowieckiego działa 1 interwencyjny ośrodek preadopcyjny (prowadzony przez marszałka województwa) Wydział Polityki Społecznej

21 Wydział Polityki Społecznej
Placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie powiatów województwa mazowieckiego Wydział Polityki Społecznej

22 Miejsca w placówkach a umieszczone w nich dzieci
Wydział Polityki Społecznej

23 Wydział Polityki Społecznej
Napływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej do placówek opiekuńczo – wychowawczych W latach odnotowano wzrost napływu dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2012 rok – 82 2013 rok – 127 2014 rok * – 154 * Stan na dzień r. Wydział Polityki Społecznej

24 Wydział Polityki Społecznej
Liczba dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku Wydział Polityki Społecznej

25 Przemoc w placówkach i rodzinach zastępczych
w latach 2011 – 2014 odnotowano 6 zgonów małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wobec 59 małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, wobec których podejrzewano, że są ofiarami przemocy ze strony swoich opiekunów nie było żadnych wyroków w 1 przypadku trwa postępowanie w prokuraturze, w 2 toczyła się sprawa karna Wydział Polityki Społecznej

26 Przemoc w placówkach i rodzinach zastępczych
w latach odnotowano 3 zgony małoletnich umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej wobec 155 wychowanków podejrzewano, że są ofiarami przemocy, w tym w 12 przypadkach ze strony osób dorosłych Wydział Polityki Społecznej

27 Wydział Polityki Społecznej
Stwierdzane nieprawidłowości wynikające z nadzoru nad placówkami opiekuńczo - wychowawczymi nie przestrzeganie limitu określonego w art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umieszczanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci poniżej 7 roku życia nie zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną (art.100 ustawy) nie dotrzymywanie terminów przy wskazywaniu opiekuna usamodzielnienia oraz tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145 ustawy) Wydział Polityki Społecznej

28 województwa mazowieckiego w latach 2013 – 2014
Dzieci cudzoziemskie bez opieki umieszczone w pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2013 – 2014 2013 r.: 65 dzieci 49 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 16 w rodzinnej pieczy zastępczej 2014 r.: 29 dzieci 16 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 13 w rodzinnej pieczy zastępczej Wydział Polityki Społecznej

29 Powiaty, na terenie których są umieszczone
dzieci cudzoziemskie ciechanowski pruszkowski radomski ziemski i radomski grodzki płocki grodzki m. st. Warszawa Wydział Polityki Społecznej

30 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich bez opieki
Podstawa prawna: art.181 pkt 2 oraz art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Środki finansowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego: 2013 r.: zł 2014 r.: zł Wydział Polityki Społecznej

31 Obowiązki powiatów związane z pobytem dzieci cudzoziemskich bez opieki
terminowość przesyłanych zapotrzebowań informowanie Wydziału Polityki Społecznej o umieszczeniu dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej informowanie Wydziału Polityki Społecznej o każdej zmianie sytuacji prawnej lub życiowej dziecka zwrot niewykorzystanych środków finansowych Wydział Polityki Społecznej

32 Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemskich na terenie RP
Wojewoda Mazowiecki w 2013 r. finansował pobyt 15 dzieci cudzoziemskich umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydział Polityki Społecznej

33 Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemskich na terenie RP
Wojewoda Mazowiecki w 2013 r. finansował pobyt 13 dzieci cudzoziemskich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Wydział Polityki Społecznej

34 Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemskich na terenie RP
Brak uregulowanego pobytu małoletnich cudzoziemców na terenie naszego kraju skutkuje m.in.: utrudnionym dostępem do świadczeń medycznych utrudnionym startem w dorosłość (usamodzielnianie się) Niezwykle istotną kwestią jest zatem legalizacja pobytu tych dzieci na terenie RP. Wydział Polityki Społecznej

35 Legalizacja pobytu Mazowiecki Urząd Wojewódzki:
Wydział Spraw Cudzoziemców ul. Długa 5, tel. 22  , - zakładka „Poradnik Klienta” oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców Departament Legalizacji Pobytu ul. Koszykowa 16, tel ,

36 Wydział Polityki Społecznej
Wnioski duża rola PCPR w tworzeniu sieci rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych większa aktywność samorządów w dochodzeniu do standardów analizowanie procesów związanych z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielaniu większego wsparcia rodzinom zastępczym podejmowanie bardziej aktywnych działań w kierunku legalizacji pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających na terenie powiatów Wydział Polityki Społecznej

37 Wydział Polityki Społecznej oddział ds
Wydział Polityki Społecznej oddział ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Kierownik oddziału Wiesława Puciłowska Beata Kosmalska – Balik Małgorzata Tajchman Aneta Pilecka – Pietrzak Przemysław Kilczuk Ewa Wiejacha Agnieszka Woźniak

38 Wydział Polityki Społecznej
Dziękujemy za uwagę Wydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji zadań wynikających"

Podobne prezentacje


Reklamy Google