Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Plan Rewitalizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Plan Rewitalizacji"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Plan Rewitalizacji
- aspekt gospodarczy Andrzej Brzozowy Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nowa Ruda, 17 października 2014 r.

2 DEFINICJA REWITALIZACJI
Rewitalizacja jako odpowiedź na kryzys miast DEFINICJA REWITALIZACJI Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. na podstawie projektu Krajowej Polityki Miejskiej

3 duża skala degradacji tkanki miejskiej
Potrzeba określenia NPR - diagnoza sytuacji miast duża skala degradacji tkanki miejskiej erozja stosunków społecznych niekorzystne procesy przestrzenne (niekontrolowana suburbanizacja) niekorzystne procesy demograficzne (spadek liczby ludności miast – wyzwania dla rynku pracy) problemy gospodarcze POTRZEBA OKREŚLENIA NPR

4 Rewitalizacja w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) 2007-2013
Doświadczenia z perspektywy dla prowadzenia rewitalizacji Rosnąca świadomość znaczenia rewitalizacji dla rozwoju Potrzeba wzmacniania kompleksowości projektów Podnoszenie znaczenia kwestii gospodarczych i społecznych działaniach na rzecz rewitalizacji Poszerzanie możliwości montażu finansowego na rzecz rewitalizacji Włączenie finansowania zwrotnego i formuły ppp do działań rewitalizacyjnych

5 Narodowy Plan Rewitalizacji
Dostrzegając skalę wyzwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji Rząd podjął strategiczną decyzję o przygotowaniu Narodowego Planu Rewitalizacji, aby działania w tym zakresie ująć w całościowy plan krajowy o powszechnym charakterze. Narodowy Plan Rewitalizacji powstaje jako wielokierunkowa odpowiedź na specyfikę wyzwań w zakresie rewitalizacji. Warunki skuteczności NPR: konieczne zaangażowanie strony rządowej, samorządowej oraz podmiotów prywatnych ukierunkowanie i koordynacja środków i instrumentów polityk publicznych (środki UE, środki krajowe) profesjonalne zaplecze instytucjonalne dla prowadzonych, złożonych działań rewitalizacyjnych odpowiednie dostosowanie prawa.

6 Wybrane cele szczegółowe NPR w kontekście rozwoju gospodarczego
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Cele NPR Narodowy Plan Rewitalizacji Wybrane cele szczegółowe NPR w kontekście rozwoju gospodarczego promowanie idei „powrotu do miast” (zwartych, niskoemisyjnych, przyjaznych do życia, sprawnie zarządzanych, konkurencyjnych) priorytet inwestycji typu brownfield ponad greenfield (UP 1.5.4) poprawa jakości życia mieszkańców, m.in. w wymiarze ekonomicznym (wzrost podaży dobrych miejsc pracy)

7 Czym jest Narodowy Plan Rewitalizacji?
Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Czym jest Narodowy Plan Rewitalizacji? pakiet rozwiązań systemowych forma: dokument rządowy moduły: Dokumenty Regulacje Instrumenty wsparcia Informacja i edukacja Program Rewitalizacji jako główny instrument prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminie

8 Dokumenty NPR Dokumenty powiązane Moduły NPR: Dokumenty
dokument rządowy: NPR wytyczne do rewitalizacji podręcznik dobrych praktyk tematyczne programy rozwoju umowa partnerstwa programy operacyjne kontrakty terytorialne

9 propozycje legislacyjne dodatkowo (do dyskusji)
Moduły NPR: Regulacje propozycje legislacyjne dodatkowo (do dyskusji) ustawa rewitalizacyjna zadanie własne gminy umocowanie prawne programu rewitalizacji Komitet Rewitalizacji cel publiczny (społeczne budownictwo czynszowe) powiązanie z planowaniem zachęty finansowe

10 + nowe instrumenty (wypracowywane sukcesywnie)
Moduły NPR: Instrumenty wsparcia Instrumenty wsparcia krajowe ze środków UE Profilowanie instrumentów pod kątem wspierania obszarów zdegradowanych dotyczące m.in.: rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości wykluczenia społecznego, polityki społ., rynku pracy mieszkalnictwa, środowiska i efektywności energet., edukacji, kultury, zabytków infrastruktury ich wydatkowanie będzie uregulowane w przygotowywanych Wytycznych do rewitalizacji w programach operacyjnych + nowe instrumenty (wypracowywane sukcesywnie)

11 Informacja i edukacja Moduły NPR: Informacja i edukacja Centra wiedzy
Działania informowanie monitorowanie upowszechnianie dobrych praktyk Kampania informacyjna Podręczniki dobrych praktyk Materiały informacyjno- promocyjne Konkursy dotacji pilotaże

12 Wspieranie rozwoju gospodarczego w NPR
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Wspieranie rozwoju gospodarczego w NPR Narodowy Plan Rewitalizacji Wspieranie rozwoju gospodarczego w NPR wspieranie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru (zmiany w obszarze przestrzeni, bezpieczeństwa, kultury itd.) określenia rewitalizacji jako zadania własnego gminy z możliwością udzielania przez gminy dotacji na zadania rewitalizacyjne koncentracja terytorialna działań wspierających rozwój gospodarczy, w tym m. in. Dialog z Powiatowymi Urzędami Pracy na rzecz koncentracji terytorialnej instrumentów rynku pracy likwidowanie barier inwestycyjnych dot. przestrzeni - powiązanie procesów rewitalizacyjnych z planowaniem przestrzennym gminy pobudzanie przedsiębiorczości promowanie współpracy międzysektorowej, w tym formuły ppp współpraca biznesu z sektorem nauki

13 Wsparcie ze środków unijnych w okresie 2014-2020
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Wsparcie UE Narodowy Plan Rewitalizacji Wsparcie ze środków unijnych w okresie EFS, EFRR, FS + instrumenty koordynacyjne (krajowe i regionalne) Priorytety inwestycyjne: Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

14 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Wsparcie UE Narodowy Plan Rewitalizacji Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych Celem wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych w zakresie projektów wspierających procesy rewitalizacji Zakres: definicja rewitalizacji wskazanie instrumentów realizacji oraz zapewnienia kompleksowości i spójności przedsięwzięć rewitalizacyjnych programy rewitalizacji (podstawa do realizacji projektów, oceny i akceptacji przez IZ RPO) wskazanie ramowych sposobów i warunków zapewnienia komplementarności interwencji skierowane do instytucji zarządzających regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi Objęcie danego obszaru PROGRAMEM REWITALIZACJI, spełniającym sformułowane w Wytycznych… wymogi realizacji projektów rewitalizacyjnych, będzie stanowiło preferencje w ubieganiu się o wsparcie projektów środkami z funduszy UE.

15 Rola biznesu i IOB w realizacji NPR
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Rola biznesu i IOB w realizacji NPR Narodowy Plan Rewitalizacji Rola biznesu i IOB w realizacji NPR • udział przedsiębiorców i IOB w partnerstwach lokalnych przy tworzeniu i realizacji gminnych programów rewitalizacji doświadczenia przedsiębiorców w zakresie rewitalizacji obszarów postindustrialnych mogą zostać wykorzystane jako źródło dobrych praktyk dla gmin w ramach Centrów Wiedzy rozwijanie formuły ppp w działaniach rewitalizacyjnych promowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu

16 Aktualny stan prac na NPR
KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Aktualny stan prac na NPR Narodowy Plan Rewitalizacji Aktualny stan prac na NPR przygotowanie dokumentu NPR wytyczne rozmowy z resortami założenia projektu ustawy Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu instrumentarium NPR! Ważne aby już teraz zachęcać samorządy lokalne by przygotowywały kompleksowe programy rewitalizacji o jakich mowa w KPM i NPR.

17 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Plan Rewitalizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google