Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Plan Rewitalizacji - aspekt gospodarczy 1 Andrzej Brzozowy Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Plan Rewitalizacji - aspekt gospodarczy 1 Andrzej Brzozowy Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Plan Rewitalizacji - aspekt gospodarczy 1 Andrzej Brzozowy Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Nowa Ruda, 17 października 2014 r.

2 Rewitalizacja jako odpowiedź na kryzys miast Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. na podstawie projektu Krajowej Polityki Miejskiej DEFINICJA REWITALIZACJI

3 Potrzeba określenia NPR - diagnoza sytuacji miast duża skala degradacji tkanki miejskiej erozja stosunków społecznych niekorzystne procesy przestrzenne (niekontrolowana suburbanizacja) niekorzystne procesy demograficzne (spadek liczby ludności miast – wyzwania dla rynku pracy) problemy gospodarcze POTRZEBA OKREŚLENIA NPR

4 Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 dla prowadzenia rewitalizacji Rosnąca świadomość znaczenia rewitalizacji dla rozwoju Potrzeba wzmacniania kompleksowości projektów Podnoszenie znaczenia kwestii gospodarczych i społecznych działaniach na rzecz rewitalizacji Poszerzanie możliwości montażu finansowego na rzecz rewitalizacji Włączenie finansowania zwrotnego i formuły ppp do działań rewitalizacyjnych Rewitalizacja w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) 2007-2013

5 Dostrzegając skalę wyzwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji Rząd podjął strategiczną decyzję o przygotowaniu Narodowego Planu Rewitalizacji, aby działania w tym zakresie ująć w całościowy plan krajowy o powszechnym charakterze. Narodowy Plan Rewitalizacji powstaje jako wielokierunkowa odpowiedź na specyfikę wyzwań w zakresie rewitalizacji. Warunki skuteczności NPR:  konieczne zaangażowanie strony rządowej, samorządowej oraz podmiotów prywatnych  ukierunkowanie i koordynacja środków i instrumentów polityk publicznych (środki UE, środki krajowe)  profesjonalne zaplecze instytucjonalne dla prowadzonych, złożonych działań rewitalizacyjnych  odpowiednie dostosowanie prawa. Narodowy Plan Rewitalizacji

6 KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Narodowy Plan Rewitalizacji Cele NPR Wybrane cele szczegółowe NPR w kontekście rozwoju gospodarczego  promowanie idei „powrotu do miast” (zwartych, niskoemisyjnych, przyjaznych do życia, sprawnie zarządzanych, konkurencyjnych)  priorytet inwestycji typu brownfield ponad greenfield (UP 1.5.4)  poprawa jakości życia mieszkańców, m.in. w wymiarze ekonomicznym (wzrost podaży dobrych miejsc pracy)

7 Czym jest Narodowy Plan Rewitalizacji?  pakiet rozwiązań systemowych  forma: dokument rządowy  moduły: Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Dokumenty Regulacje Instrumenty wsparcia Informacja i edukacja  Program Rewitalizacji jako główny instrument prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminie

8 Moduły NPR: Dokumenty Dokumenty NPR  dokument rządowy: NPR  wytyczne do rewitalizacji  podręcznik dobrych praktyk  tematyczne programy rozwoju Dokumenty powiązane  umowa partnerstwa  programy operacyjne  kontrakty terytorialne

9 Moduły NPR: Regulacje propozycje legislacyjne  ustawa rewitalizacyjna  zadanie własne gminy  umocowanie prawne programu rewitalizacji  Komitet Rewitalizacji dodatkowo (do dyskusji)  cel publiczny (społeczne budownictwo czynszowe)  powiązanie z planowaniem  zachęty finansowe

10 Moduły NPR: Instrumenty wsparcia Instrumenty wsparcia krajowe ze środków UE + nowe instrumenty (wypracowywane sukcesywnie) Profilowanie instrumentów pod kątem wspierania obszarów zdegradowanych dotyczące m.in.:  rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości  wykluczenia społecznego, polityki społ., rynku pracy  mieszkalnictwa,  środowiska i efektywności energet.,  edukacji, kultury, zabytków  infrastruktury ich wydatkowanie będzie uregulowane w przygotowywanych Wytycznych do rewitalizacji w programach operacyjnych 2014- 2020

11 Moduły NPR: Informacja i edukacja Informacja i edukacja  informowanie  monitorowanie  upowszechnianie dobrych praktyk Centra wiedzyDziałania  Kampania informacyjna  Podręczniki dobrych praktyk  Materiały informacyjno- promocyjne  Konkursy dotacji pilotaże

12 KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Narodowy Plan Rewitalizacji Wspieranie rozwoju gospodarczego w NPR  wspieranie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru (zmiany w obszarze przestrzeni, bezpieczeństwa, kultury itd.)  określenia rewitalizacji jako zadania własnego gminy z możliwością udzielania przez gminy dotacji na zadania rewitalizacyjne  koncentracja terytorialna działań wspierających rozwój gospodarczy, w tym m. in. Dialog z Powiatowymi Urzędami Pracy na rzecz koncentracji terytorialnej instrumentów rynku pracy  likwidowanie barier inwestycyjnych dot. przestrzeni - powiązanie procesów rewitalizacyjnych z planowaniem przestrzennym gminy  pobudzanie przedsiębiorczości  promowanie współpracy międzysektorowej, w tym formuły ppp  współpraca biznesu z sektorem nauki

13 KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Narodowy Plan Rewitalizacji Wsparcie UE Wsparcie ze środków unijnych w okresie 2014-2020 EFS, EFRR, FS + instrumenty koordynacyjne (krajowe i regionalne) Priorytety inwestycyjne: Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

14 KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Narodowy Plan Rewitalizacji Wsparcie UE Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych Celem wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych w zakresie projektów wspierających procesy rewitalizacji Zakres: definicja rewitalizacji wskazanie instrumentów realizacji oraz zapewnienia kompleksowości i spójności przedsięwzięć rewitalizacyjnych programy rewitalizacji (podstawa do realizacji projektów, oceny i akceptacji przez IZ RPO) wskazanie ramowych sposobów i warunków zapewnienia komplementarności interwencji skierowane do instytucji zarządzających regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi Objęcie danego obszaru PROGRAMEM REWITALIZACJI, spełniającym sformułowane w Wytycznych… wymogi realizacji projektów rewitalizacyjnych, będzie stanowiło preferencje w ubieganiu się o wsparcie projektów środkami z funduszy UE.

15 KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Narodowy Plan Rewitalizacji Rola biznesu i IOB w realizacji NPR udział przedsiębiorców i IOB w partnerstwach lokalnych przy tworzeniu i realizacji gminnych programów rewitalizacji doświadczenia przedsiębiorców w zakresie rewitalizacji obszarów postindustrialnych mogą zostać wykorzystane jako źródło dobrych praktyk dla gmin w ramach Centrów Wiedzy rozwijanie formuły ppp w działaniach rewitalizacyjnych promowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu

16 KONSTRUKCJA NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI Narodowy Plan Rewitalizacji Aktualny stan prac na NPR przygotowanie dokumentu NPR wytyczne rozmowy z resortami założenia projektu ustawy Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu instrumentarium NPR! Ważne aby już teraz zachęcać samorządy lokalne by przygotowywały kompleksowe programy rewitalizacji o jakich mowa w KPM i NPR.

17 17 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa http://www.mir.gov.pl/rewitalizacja miasta@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Plan Rewitalizacji - aspekt gospodarczy 1 Andrzej Brzozowy Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google