Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr w Oświęcimiu Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

2 Podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) z późn. zm.

3 W bieżącym roku szkolnym zespół ewaluacyjny
Ewaluacja W bieżącym roku szkolnym zespół ewaluacyjny powołany przez dyrektora szkoły dokonał diagnozy spełniania wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Promowana jest wartość edukacji. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej, zamieszczone na stronie internetowe szkoły. Szczegółowe opracowanie wyników badań zespołu ewaluacyjnego znajduje się w dokumentacji szkoły.

4 Uczniowie klas III wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Trzecioklasistów organizowanym przez OPERON W klasach III-VI prowadzone były systematycznie testy przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI, klasy piąte uczestniczyły w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Matematycznych, a uczniowie kl. VI przystąpili do sprawdzianu próbnego i sprawdzianu po klasie VI. Wyniki testów były analizowane i omawiane na zebraniach Rady Pedagogicznej oraz przekazywane uczniom i rodzicom. Analizę wyników sprawdzianu po klasie VI zamieszczono na stronie internetowej szkoły. Cztery nauczycielki odbywały w tym roku staż na wyższy stopień awansu zawodowego, w tym jedna osoba zakończyła już staż z pozytywną oceną dorobku zawodowego. Na zakończenie roku szkolnego nauczyciele dokonali samooceny.

5 Zadania wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego
z poprzedniego roku szkolnego: Nauczyciele dbają o to, aby szkoła osiągała wysoki poziom kształcenia. Dzięki wytężonej pracy nauczycieli i uczniów oraz współpracy z rodzicami udało się poprawić wynik sprawdzianu po klasie VI. Dokonano oceny pracy 4 nauczycieli- wszyscy otrzymali ocenę wyróżniającą. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej z poprzedniego roku szkolnego zostały zrealizowane. Niektóre oddziaływania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły zostały na stałe wdrożone do realizacji. Jakości pełnionych dyżurów międzylekcyjnych znacznie się poprawiła. Zmiany w WSO w obszarze zachowania zostaną wprowadzone w sierpniu 2014r. Ujednolicono przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w zespołach przedmiotowych.

6 Wnioski z obserwacji W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, w tym z art. 42 KN oraz imprez szkolnych, zgodnie z harmonogramem obserwacji. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, co przedstawiają zapisy w dziennikach lekcyjnych. Większość nauczycieli prowadzi lekcje w taki sposób, aby zainteresować uczniów danym tematem. Prowadząc lekcje prawie wszyscy uczący stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania tak, aby każdy uczeń mógł opanować przewidziane w programie treści nauczania. Stwarzają uczniom możliwość prezentacji własnych poglądów, współdziałania w zespole i podejmowania decyzji. Uczniowie przestrzegali zasad wypowiadania się. W czasie zajęć, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć specjalistycznych, wykorzystywane są pomoce dydaktyczne pozyskane m.in. w ramach funduszy unijnych.

7 Wielu uczniów bierze udział w konkursach, a fakt, że uczniowie są do nich dobrze przygotowani i nagradzani działają na nich mobilizująco. Na większości obserwowanych zajęć panowała dyscyplina, a uczący tak kierowali tokiem lekcji, aby uczniowie nie byli znużeni. Obserwowane uroczystości szkolne były bardzo dobrze przygotowane. Trudne treści zostały przedstawione tak, aby uczniowie mogli je łatwo przyswoić. Scenografia i oprawa muzyczna wprowadzały odpowiedni nastrój. Przedstawienia ubogacone były prezentacjami multimedialnymi. Przeprowadzone turnieje wiedzy pozwalały osiągnąć zamierzone cele poprzez zabawę W różnorodnych konkurencjach uczestniczyli zarówno przedstawiciele klas jak i całe grupy. Przygotowanie zajęć wymagało dużo czasu i zaangażowania ze strony prowadzących.

8 Należy zwrócić uwagę, by planowane cele zajęć miały charakter operacyjny oraz by uwzględniane były również cele wychowawcze, postępować konsekwentnie, określać czas na wykonanie zadania, inspirować uczniów do poszukiwania, a nie podawać im gotowych rozwiązań. Ponadto stwierdzono na niektórych zajęciach trudności w panowaniu nad dyscypliną w klasie, brak bieżącej kontroli zapisów w zeszytach i ćwiczeniach- dotyczy szczególnie nauczycieli na zastępstwach w kl. I-III. Bezwzględnie należy wzmóc opiekę nad uczniami w czasie pobytu w szatni w-f, a co za tym idzie punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia. Należy na bieżąco wpisywać oceny do dziennika, szczególnie dotyczy to nauczycieli w-f. Wszyscy nauczyciele proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, realizują dodatkowe godziny zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 2 KN. Godziny te są odnotowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

9 Kontrola Wewnętrzne uregulowania i procedury zawarte w Statucie odpowiadają przepisom prawa i są zgodne z działalnością szkoły. Zarówno Statut Szkoły i inne dokumenty regulujące zasady jej funkcjonowania są dostępne społeczności szkolnej. Wychowawcy na lekcjach wychowawczych przedstawiają uczniom regulaminy i programy bezpośrednio ich dotyczące Są to m.in. „WSO”, „Program wychowawczy”, „Program profilaktyczny”. Wszystkie dokumenty szkoły są dostępne dla zainteresowanych w sekretariacie szkoły, bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły. Wychowawcy klas I-V przedstawili rodzicom na zebraniach informacje o sposobie i warunkach realizacji nowej podstawy programowej. Nauczyciele na bieżąco prowadzą ewidencję spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji natychmiast powiadamiani są o tym fakcie rodzice ucznia.

10 W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia
W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia. Uczniowie mają prawo do własnego zdania i obrony swoich praw, zgodnie z obowiązującym Programem wychowawczym oraz Statutem, a działania w szkole są zgodne z Konwencją Praw Dziecka. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Wychowawcy ściśle współpracują z PP-P, rodzicami w celu wyeliminowania lub zmniejszenia deficytów rozwojowych, które powodują zaburzenia przyswajania wiedzy lub stosowaniu podstawowych norm współżycia społecznego. Szkoła posiada zestaw programów nauczania opracowany dla oddziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego w sposób określony w przepisach. W klasach I - V realizowana jest Nowa Podstawa Programowa Na bieżąco monitorowany jest stopień wdrażania nowej podstawy programowej oraz sposób i warunki jej realizacji. Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne są jasne i zrozumiałe dla uczniów, przedstawione uczniom oraz rodzicom /na zebraniach lub w formie pisemnej w zeszytach przedmiotowych/.

11 Nauczyciele przestrzegają zasad WSO i systematycznie oceniają uczniów
Nauczyciele przestrzegają zasad WSO i systematycznie oceniają uczniów. Przestrzegane są zasady oceniania, promowania, klasyfikowania W tym roku szkolnym z przysługujących praw skorzystał jeden uczeń, tzn. jeden uczeń zdawał egzamin poprawkowy. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zdiagnozowali indywidualne potrzeby i osiągnięcia uczniów oraz dostosowali wymagania edukacyjne do możliwości uczniów. Respektują postanowienia oraz dostosowują się do wskazówek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W szkole funkcjonują zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które przygotowały Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Plan Działań Wspierających dla dzieci posiadających opinie PP-P oraz ze wskazań wychowawcy. Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiada Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

12 W ramach kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dot
W ramach kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dot. działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, zgodnie z zawartymi w Planie Nadzoru zadaniami, dokonywano kontroli dokumentacji zajęć pozalekcyjnych oraz trzykrotnie kontrolowano dokumentację przebiegu nauczania. Oceniana była systematyczność wpisów, ich strona merytoryczna, rytmiczność oceniania, realizacja założeń Programu wychowawczego szkoły, Programu profilaktyki, zarządzeń dyrektora oraz WSO Po każdej kontroli nauczyciele otrzymywali informację zwrotną dot. zaległości we wpisach tematów, braku frekwencji lub braku podpisu. Przeprowadzona kontrola na ogół wykazała poprawność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Nauczyciele w wyznaczonych terminach uzupełniali braki. W minionym roku nauczyciele zadbali o większą systematyczność w ocenianiu oraz w prowadzeniu dokumentacji dydaktycznej. Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych nie budzi większych zastrzeżeń.

13 Nauczyciele systematycznie odnotowują frekwencję, prawidłowo formułują tematy zajęć oraz potwierdzają ich odbycie własnoręcznym podpisem Nauczyciele stosują się do wydanych zaleceń dot. zapisywania ocen, kreskowania pustych pól, postępowania w przypadku pomyłkowego zapisu. Oprócz kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, kontrolowano również pełnienie przez nauczycieli dyżurów międzylekcyjnych oraz punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć. Jak wynika z obserwacji nauczyciele właściwie pełnili dyżury międzylekcyjne. Szkoła gromadzi, analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów. Najlepsi uczniowie w różnych dziedzinach są nagradzani wobec całej społeczności szkolnej, a informacje o osiągnięciach uczniów pojawiają się w lokalnej prasie, na portalach internetowych, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych dla rodziców.

14 Wspomaganie Opracowano harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań zespołów przedmiotowych oraz zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywały się zgodnie z harmonogramem. Zespoły przedmiotowe pracowały zgodnie z planem. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne - szczegółowo opisane w sprawozdaniu WDN. Wspólnie z nauczycielami opracowano Koncepcję Rozwoju Szkoły oraz Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014. Na bieżąco przekazywano nauczycielom informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym.

15 Wnioski Nadal należy dbać, aby szkoła osiągała wysoki poziom kształcenia, uczniowie klasy VI odnosili sukcesy na sprawdzianie. Należy wzmóc opiekę nad uczniami w czasie pobytu w szatni w-f w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Należy dokonywać bieżącej kontroli zapisów w zeszytach i ćwiczeniach. Konieczne jest dokonanie oceny tych nauczycieli, którzy mają ocenę nieaktualną. Nadal należy pracować nad uatrakcyjnieniem oferty, nad różnorodnością metod pracy w czasie realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, motywować dzieci do praktycznych działań w czasie zajęć. Utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, zwracając uwagę, aby ilość proponowanych imprez, konkursów i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja.

16 Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych i edukacyjnych. Dbać o właściwą reklamę szkoły w środowisku lokalnym. Uświadamiać rodzicom konieczność bieżącego analizowania osiągnięć dzieci, co może wpłynąć na motywację do nauki. Należy diagnozować zapotrzebowanie uczniów na poszerzenie oferty szkolnej o akcje profilaktyczne, konkursy międzyszkolne i wewnątrzszkolne, imprezy integracyjne lub artystyczne, zawody sportowe, wyjazdy, rajdy. Utrzymywać współpracę z instytucjami, fundacjami działającymi na rzecz oświaty w celu pozyskania środków na podnoszenie atrakcyjności oferty szkoły. Nauczyciele, powinni wykazywać się znajomością Statutu, regulaminów, „Procedur szkolnych postępowania w sprawach nieletnich w sytuacjach nieprzestrzegania regulaminów oraz na wypadek sytuacji zagrożenia„ oraz wszelkiej dokumentacji szkolnej oraz bezwzględnie się do nich stosować.

17 Opracowała: Joanna Kuźma
Oświęcim, 2014r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google