Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 34. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku, 5 kwietnia r.

2 Charakterystyka Województwa Mazowieckiego:
Województwo Mazowieckie – ludność ogółem osób. 42 powiaty, w tym pięć miast na prawach powiatu (Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) 314 gmin, w tym 30 miejskich, 56 miejsko – wiejskich i 228 wiejskich, w tym zaliczanych do najuboższych powierzchnia: 35,6 tys. km² (11,37% obszaru kraju) mieszkańcy: 5,2 mln osób (13,65% mieszkańców kraju, w tym 2,46 mln mężczyzn oraz 2,66 mln kobiet) źródło: 2 2

3 Średnia długość życia na Mazowszu: Mężczyźni - 72,7 lat
Kobiety - 81,6 lat źródło: opracowanie na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 3 3 3

4 Najczęstsze przyczyny zgonów na Mazowszu:
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 4 4 4

5 Placówki lecznicze w województwie według podmiotów tworzących
W ramach umów z NFZ działa blisko 1800 różnej wielkości podmiotów, praktyk grupowych i świadczeniodawców indywidualnych, w tym 126 podmiotów leczniczych zawarło umowę w rodzaju leczenie szpitalne. Z danych statystycznych wynika, że: w szpitalach ogólnych na Mazowszu jest obecnie ok. 25 tys. łóżek (na 10 tys. ludności – 47,6; w Polsce – 48), w szpitalach psychiatrycznych – blisko 4 tys. Szpitale wyposażane są w nowoczesną aparaturę. Mazowiecka ochrona zdrowia to bardzo liczna grupa pracowników – ok. 68 tys. osób: ponad 24,7 tys. lekarzy i ok. 39,7 tys. pielęgniarek oraz ponad 4,3 tys. położnych. SWM – 29 WUM – 6 CMKP – 2 MZ – 8 MON – 2 MSWiA – 2 źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia 5 5

6 Działalność szpitali ogólnych
średni czas pobytu w dniach źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia 6 6

7 Działalność szpitali ogólnych
wykorzystanie łóżek w % źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia 7 7

8 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Właściciel 29 podmiotów leczniczych 12 szpitali wieloprofilowych 11 szpitali specjalistycznych 4 stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego 2 placówki lecznictwa ambulatoryjno-specjalistycznego 8 8

9 9

10 10

11 Realizacja „polityki regionalnej” we własnych zasobach
1 stycznia 1999 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego stał się organem założycielskim dla: 41 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 5 wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego, zakładów naprawczych sprzętu medycznego. Razem było 47 placówek. Liczba łóżek Zatrudnienie – osób 31 grudnia 2013 r Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym dla 29 podmiotów leczniczych Liczba łóżek całodobowych – (z łóżkami opieki długoterminowej) Zatrudnienie – ,62 etatów 11 11

12 Restrukturyzacji uległo ok. 1300 łóżek
źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 12 12

13 Redukcji uległo ok 4,8 tys. etatów
źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 13 13

14 ALGORYTM Aktualnie obowiązujący algorytm podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ został wprowadzony ustawą z dnia 25 września 2009 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U ) i określony wzorem w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U ). 14

15 Obecnie obowiązujące zasady podziału środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ przygotowane zostały w oparciu o : liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. Nie zostały uwzględnione kwestie różnic wynikających z realnej wysokości płaconych składek zdrowotnych przez mieszkańców poszczególnych województw oraz koszty udzielania świadczeń medycznych w poszczególnych województwach. 15

16 Finansowanie ochrony zdrowia na Mazowszu ze środków NFZ
Pierwotny plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na rok 2014 jest dokładnie taki sam jak pierwotny plan finansowy na 2013 r. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 14 sierpnia 2012 r. Koszty świadczeń zdrowotnych MOW NFZ Rok Plan pierwotny Plan ostateczny 2010 2011 2012 2013 2014 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych ze strony 16

17 Ostateczny plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
PORÓWNANIE – lata 2013 i 2014 Ostateczny plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013 Plan finansowy MOW NFZ na rok 2014 RÓŻNICA: – zł 17

18 Pomimo, iż Plan Finansowy na 2014 rok ostatecznie został zwiększony o zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego i tak jest mniejszy od ostatecznego planu na rok 2013 o zł W wielu rodzajach koszty świadczeń są na niższym poziomie niż w roku 2013. 18

19 Planowana wartość środków przeznaczonych na finansowanie opieki zdrowotnej potwierdza wadliwość mechanizmu podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. Od 2010 roku jedynie dzięki uruchomieniu środków z funduszu zapasowego możliwe było zgromadzenie środków finansowych do zrealizowania niezbędnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Jest to działanie o charakterze interwencyjnym. Nie może być traktowane, jako trwały mechanizm finansowy. 19

20 Informacja o kwotach przypisu składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w systemie SEKIF dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  w latach 2007 – Obecnie obowiązkowa składka ubezpieczeniowa stanowi 9% dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, natomiast 1,25% pokrywa ubezpieczony) ROK Kwota przypisu 2007 7 051  2008 8 282  2009 8 834  2010 9 221  2011 2012 10 057  2013 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 20

21 Niesprawiedliwy algorytm - straty Mazowsza
ROK Różnica pomiędzy kwotą przypisu składek a kosztami świadczeń zdrowotnych z planów finansowych MOW NFZ 2010 ,7 2011 ,5 2012 983 526,2 2013 ,3 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 21

22 Konsekwencje niedoboru środków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
dłuższe kolejki do specjalistów, brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej, działalności świadczeniodawców, brak możliwości finansowania nowych zadań, brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu, czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych, brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych. Brak wzrostu ceny za punkt w rodzaju lecznictwo szpitalne od 2009 r. przy rosnących kosztach ponoszonych przez podmioty lecznicze związanych ze wzrostem m.in.: cen za energię cieplną, cen leków i innych materiałów medycznych, kosztów diagnozowania pacjentów, składki rentowej i emerytalnej, minimalnego wynagrodzenia, podatku VAT powoduje problemy finansowe podmiotów leczniczych. 22

23 Wartości umów zawartych przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 23

24 = 73 769 069,61 zł Ostateczna wartość umów w 2013 roku
zawartych pomiędzy podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego a Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ – faktyczne wykonanie kwotowe = ,61 zł Uzyskany wynik oznacza wartość dodatkowo finansowanych przez podmiot leczniczy świadczeń ponad umowę z MOW NFZ (bez uwzględnienia ugód). 24

25 Wartości niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia „nadwykonań” powstałych w latach w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym 2011 r. (stan na r.) 2012 r. (stan na r.) 2013 r. (stan na r.) ,09 zł ,99 zł ,97 zł Podmioty lecznicze w celu odzyskania środków finansowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarły ugody z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Przygotowywane są pozwy do sądu o zapłatę za „nadwykonania” (głównie dot. świadczeń ratujących życie). Wartość zrzeczonych w ramach ugód nadwykonań wyniosła około 5 mln zł. źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 25

26 Wynik finansowy ogółem
Najbardziej deficytowe oddziały w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Oddział Wynik finansowy ogółem 1 chorób wewnętrznych ,40 2 neurologiczny ,77 3 ginekologiczno-położniczy ,65 4 chirurgii ogólnej ,86 Oddziały "działające na rzecz innych oddziałów" 5 SOR ,15 6 anestozjologii i intensywnej terapii ,35 Przyczyny deficytu w powyższych oddziałach szpitalnych wynikają głównie ze zbyt niskiej wyceny świadczeń, ruchu chorych (neurologia), niskiej liczby porodów, kosztów bloku operacyjnego (położnictwo i ginekologia), wymagań Ministerstwa Zdrowia oraz małej liczby łóżek (AiIT). Wynik finansowy wszystkich oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego wyniósł w 2013 roku ( ,32 zł). źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 26

27 Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące niedofinansowania świadczeń opieki zdrowotnych na Mazowszu w latach 27

28 Samorząd Województwa Mazowieckiego niejednokrotnie apelował w sprawie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia na Mazowszu do: Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłów, Senatorów. 28

29 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął następujące stanowiska:
Stanowisko Nr 4/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września roku w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa mazowieckiego Stanowisko Nr 7/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia roku w sprawie zmiany zasad niesprawiedliwego podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia Stanowisko Nr 9/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej świadczonej przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Stanowisko Nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 roku dotyczące niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013 29

30 Stanowisko Nr 12/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada roku w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej Stanowisko Nr 13/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada roku w sprawie zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Stanowisko Nr 4/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013 roku dotyczące prognozy planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014 30

31 Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
W kwietniu 2013 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 31

32 Art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 32

33 Realizacja dyspozycji z art
Realizacja dyspozycji z art. 59 Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 upływa najpóźniej 30 czerwca 2014 roku. 3 miesiące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, jeśli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną do wysokości tej wartości, upłynie najpóźniej 30 września 2014 roku 12 miesięcy na podjęcie uchwały o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej upłynie najpóźniej 30 września 2015 roku 33

34 PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
34 34

35 „Przekształcenia” w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem r. Wojewódzki Szpital Bródnowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem r. 35 35

36 „Przekształcenia” w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem r. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem r. 36 36

37 Z dniem zakończenia likwidacji SPZOZ ich zobowiązania i należności stały się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami Województwa. W związku z tym Województwo Mazowieckie w latach przejęło po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania w łącznej kwocie: ,98 zł 37 37

38 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
38 38

39 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
39 39

40 Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.
40 40

41 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
41 41

42 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
42 42

43 Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
43 43

44 PRZEKSZTAŁCENIA TRYBIE USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R
PRZEKSZTAŁCENIA TRYBIE USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 44 44

45 Przekształcenia SPZOZ w Polsce w latach 2011-2013
Zgodnie z art. 203 ustawy, w budżecie państwa na dotacje i środki finansowe, o których mowa w art. 196 ust. 2, przeznaczono łącznie kwotę mln zł. Rok Kwota ogółem wykorzystanego dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, w tys. zł Liczba przekształconych SPZOZ w Polsce w tym szpitali 2011 0,00 1 2012 39 079,60 18 13 2013 ,40 29 20 Razem ,00 48 34 45

46 Przekształcenia w trybie ustawy o działalności leczniczej
W 2013 roku Województwo Mazowieckie przekształciło 3 SPZOZ w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach 46 46

47 Przekształcenia SPZOZ w spółki Przejęcie zobowiązań i dotacje Ministerstwa Zdrowia
Nazwa  Przejęte zobowiązania (zgodnie z uchwałami ZWM) Dotacje MZ Umorzenia Podwyższenie kapitału po przekształceniu Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS ,80 ,47 8 051,09 ,00 Wojewódzki Szpital dla nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ w Ząbkach ,22 ,00 ,00 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ,79 ,04 SUMA ,81 ,51 ,00 47

48 Sytuacja finansowa podmiotów leczniczych
Warszawa, 17 luty 2011 r. 48 Warszawa, 17 luty 2011 r.

49 49

50 50

51 Zobowiązania SPZOZ dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie (w mln zł)
51

52 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 52

53 Zobowiązania SPZOZ-ów na koniec 2013 roku (dane wstępne w zł)
Lp. SPZOZ WSTĘPNE DANE FINANSOWE na dzień r. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe w tym: zobowiązania wymagalne 1 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św.Anny w Warszawie ,01 ,23 ,23 2 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce 0,00 ,14 ,57 3 Szpital Kolejowy im. dr med.. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ ,98 ,96 ,21 4 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ,75 ,89 ,42 5 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakażny w Warszawie ,27 6 SZPZOZ im."Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym ,92 ,85 ,63 7 Szpital Dziecięcy im. Prof. J.Bogdanowicza w Warszawie ,78 ,73 ,88 8 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ,53 ,76 ,00 9 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ,62 ,40 ,66 10 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ,00 ,00 ,69 11 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ,00 ,09 ,19 12 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ,66 ,20 ,73 13 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce ,45 897,60 14 Wojewódzki Szptal Zespolony w Płocku ,29 ,88 15 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ,70 ,50 ,19 16 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ,26 17 SP ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ,26 18 SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ,38 ,48 19 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku 28 435,00 ,90 ,74 20 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie ,79 ,08 11 785,02 53

54 Zobowiązania podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym według stanu na koniec 2013 roku (dane wstępne w zł) w tym: L.p. SPÓŁKI WSTĘPNE DANE FINANSOWE na dzień r. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania wymagalne 1. "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. 57 282,97 ,81 55 366,00 2. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o. o. 0,00 ,27 ,90 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. ,27 ,48 ,59 4. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. ,91 3 511,89 5. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ,15 ,10 ,81 6. "Mazowieckie Centrum Stomatologii" Sp. z o.o. ,51 7. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ,42 ,28 ,07 8. Mazowiecki Centrum Psychiartrii "Drewnica" Sp. z o.o. ,67 9. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ,00 ,21 ,00 54

55 Informacja dotycząca wyniku finansowego SPZOZ za 2013 r
Informacja dotycząca wyniku finansowego SPZOZ za 2013 r. po dodaniu kosztów amortyzacji 13 SPZOZ z dodatnim wynikiem finansowym na łączną kwotę ,94 zł. 7 SPZOZ z ujemnym wynikiem finansowym na łączną kwotę – ,59 zł. 55

56 Wynik finansowy netto po dodaniu kosztów amortyzacji
Wyniki finansowe SPZOZ-ów na koniec 2013 roku z uwzględnieniem amortyzacji (dane wstępne w zł) L.p. Nazwa zakładu Wynik finansowy netto Amortyzacja Wynik finansowy netto po dodaniu kosztów amortyzacji 1 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie ,50 ,39 ,11 2 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce ,93 ,55 ,62 3 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ ,01 ,45 ,56 4 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ,04 ,97 ,07 5 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ,47 ,82 ,29 6 SZPZOZ im."Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym ,98 ,41 ,57 7 Szpital Dziecięcy im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie ,43 ,05 ,62 8 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ,04 ,71 39 928,67 9 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ,68 ,16 ,48 10 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ,29 ,06 ,23 11 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ,29 ,73 ,56 12 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ,28 ,73 ,01 13 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce ,69 ,23 ,54 14 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ,57 ,38 ,81 15 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ,12 ,63 ,49 16 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ,54 ,92 ,38 17 SP ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ,40 ,63 ,03 18 SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ,07 ,17 ,24 19 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ,40 ,38 ,98 20 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie ,50 ,77 ,27 56

57 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 57

58 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 58

59 Pomoc Województwa Mazowieckiego dla podmiotów leczniczych
Warszawa, 17 luty 2011 r. 59 Warszawa, 17 luty 2011 r.

60 Wartość pożyczek udzielonych przez Województwo Mazowieckie podmiotom leczniczym w latach 2005-2013:
Należności Województwa Mazowieckiego z tytułu pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym według stanu na koniec 2013 roku: ,49 zł Warszawa, 17 luty 2011 r. 60 Warszawa, 17 luty 2011 r.

61 Wartość poręczeń ogółem udzielonych przez Województwo Mazowieckie podmiotom leczniczym w latach : ,05 zł Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo Mazowieckie podmiotom leczniczym poręczeń według stanu na koniec 2013 roku: ,55 zł Warszawa, 17 luty 2011 r. 61 Warszawa, 17 luty 2011 r.

62 Nakłady finansowe ze środków własnych Samorządu w Obszarze Zdrowia
W latach 1999 – 2013 na wydatki majątkowe przeznaczono: ,68 zł z czego: na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano ,95 zł dla podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego ,83 zł 62

63 63

64 Dofinansowanie projektów z Obszaru Zdrowia ze środków EFFR w ramach RPO WM w latach 2007-2013
Od roku 2007 na projekty w Obszarze Zdrowia przekazano: ,27 zł z czego dla podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego ,57 zł stan na r. 64

65 Programy profilaktyczne realizowane
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Środki finansowe przeznaczone na realizację programów profilaktycznych: źródło: opracowanie własne Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej 65 65

66 Strategicznym programem realizowanym przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego jest „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata ” dokument zawiera analizę sytuacji zdrowotnej w województwie, wskazuje główne problemy zdrowotne oraz określa priorytetowe działania w zakresie polityki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 66 66

67 W ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym województwie mazowieckim na lata ” zrealizowano w roku 2013: Program ,,Szkoła Promocji Zdrowia” Adresat: młodzież szkół ponagimnazjalnych. Cel: przybliżenie młodzieży prozdrowotnego stylu życia. Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych – pilotaż Adresat: osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego Cel: zapobieganie chorobom sercowo – naczyniowym oraz nawrotom incydentów wieńcowych poprzez zmianę czynników ryzyka w populacji województwa mazowieckiego. 67 67

68 W ramach „Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ” zrealizowano w roku 2013: Program edukacyjno – konsultacyjny – Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży. Adresaci: młodzież szkolna, ich rodzice i kadra pedagogiczna. Cel: upowszechnienie wiedzy nt. objawów depresji i czynników ryzyka zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego. PSYCHO-KREACJE program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Adresaci: młodzież z poważnymi problemami zdrowia psychicznego aktualnie korzystających z rehabilitacji socjopsychiatrycznej w Hostelu. Cel: wzmacnianie poczucia własnej wartości młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zapobieganie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z porażeniem mózgowym – IX edycja. Adresaci: dzieci z porażeniem mózgowym Cel: diagnozowanie zaburzeń chodu możliwych do korekcji przez dobór właściwego zaopatrzenia ortopedycznego i ocena skuteczności tego zaopatrzenia u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 68 68

69 Jakość w podmiotach leczniczych - akredytacja i ISO
Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. Ocenie podlega szpital jako funkcjonalna całość, przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. W odróżnieniu od ISO czy EFQM, akredytacja powstała dla oceny specyfiki opieki zdrowotnej i pozwala agregować informacje o narodowym systemie opieki zdrowotnej oraz identyfikować jego problemy. Jako zewnętrzna ocena pracy szpitala, stymuluje wewnętrzne działania dla poprawy, inicjuje lub usprawnia funkcjonowanie w cyklu ciągłej poprawy jakości. Certyfikaty akredytacyjne przyznawane są na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. 20 podmiotów leczniczych wdrożyło system zarządzania zgodny z normą ISO 9001. 69

70 Data ważności akredytacji
Certyfikaty akredytacyjne uzyskało 6 podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Lp. Podmiot Leczniczy Data ważności akredytacji 1.  Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów do r. 2.  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120a Ostrołęka do r. 3. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Warsztatowa 1 Pruszków 4. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego Siedlce do r. 5. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 Warszawa do r. 6. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 Warszawa źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 70

71 Podstawowy problem ochrony zdrowia pozafinansowy, a mający przełożenie na finansowanie to:
brak mechanizmu prawnego regulującego rozmieszczenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa udzielających określonych świadczeń w ramach środków publicznych; szczególnie niebezpieczne w przypadku lecznictwa szpitalnego, powstają nowe podmioty lecznicze skoncentrowane na opłacalnych świadczeniach, które skutecznie konkurują o środki publicznego płatnika z podmiotami sprawującymi kompleksową opiekę zdrowotną (w tym podległymi Samorządowi Województwa Mazowieckiego). 71

72 Problemy ochrony zdrowia w Województwie Mazowieckim
Potrzeba znacznych nakładów inwestycyjnych (konieczność przeprowadzenia remontów, modernizacji budynków) wynikająca z: postępu technologii medycznych, wymagań wynikających z rozporządzeń tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, konieczności dostosowania pomieszczeń do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz budynków do wymagań np. nadzoru budowlanego, sanitarnych, pożarowych. źródło: dane uzyskane z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 72

73 Niedobór łóżek internistycznych na terenie Warszawy,
Wycena poniżej kosztów świadczeń opieki zdrowotnej (JGP, osobodni) m.in. pediatrycznych, psychiatrycznych, w tym przede wszystkim w psychiatrii dzieci i młodzieży, Niedobór łóżek internistycznych na terenie Warszawy, Z powodu braku zapewnienia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań oraz braku możliwości zwiększenia kontraktu w zakresie chorób wewnętrznych podmioty lecznicze nie są w stanie podjąć jakichkolwiek działań zmierzających do zwiększenia dostępności do szpitalnej opieki internistycznej. Zbyt mała liczba łóżek geriatrycznych i poradni geriatrycznych, Brak specjalistów, „starzejąca się” kadra medyczna, np. ogólnopolski deficyt lekarzy specjalistów geriatrów i psychiatrów dziecięcych powoduje, że podmioty lecznicze mają poważne trudności w zatrudnieniu lekarzy i tym samym nie spełniają wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, co skutkuje ograniczeniem dostępności pacjentów do opieki zarówno ambulatoryjnej jak i stacjonarnej. reglamentacja miejsc specjalizacyjnych, finansowanie onkologii – potrzeba zniesienia limitów, nieustanne zmiany warunków, standardów udzielanych świadczeń i sposobu rozliczeń, . 73 Warszawa, 7 kwietnia r.

74 Brak dostępności do radioterapii w subregionach województwa mazowieckiego – poza Warszawą
Według stanu na 1 sierpnia 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego działa 13 aparatów megawoltowych, dedykowanych konwencjonalnemu napromienianiu wiązkami zewnętrznymi, w ośrodkach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizowanie procedur w zakresie radioterapii (Centrum Onkologii Ursynów, Centrum Onkologii Wawelska, Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie). Opierając się na zaleceniach towarzystw międzynarodowych można stwierdzić, że jeden aparat megawoltowy powinien przypadać na co najwyżej mieszkańców danego regionu, a według nowszych zaleceń na mieszkańców. Przeliczając na liczbę mieszkańców województwa mazowieckiego dostępnych powinno być aparatów megawoltowych, co wskazuje na niedobór 5-8 aparatów. W opinii Konsultanta istotny problem stanowi alokacja całości aparatury na terenie Warszawy lub jej najbliższych okolic, co utrudnia dostęp do leczenia w trybie ambulatoryjnym chorych z dalszych regionów województwa. Aktualne rozmieszczenie wiodących centrów onkologii Rekomendowane rozmieszczenie filii centrów onkologii 74

75 WYBRANE INWESTYCJE 75 75

76 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z dostawą kompleksowego wyposażenia 76

77 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej 77

78 Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
Termomodernizacja obiektów i modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V 78

79 „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o.
Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 79

80 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami 80

81 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp.z o.o. Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Tomograf komputerowy Angiograf 81

82 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie 82

83 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Budowa lądowiska dla śmigłowców z infrastrukturą towarzyszącą 83

84 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
Modernizacja bloków operacyjnych 84

85 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego
85 Warszawa, 7 kwietnia r.

86 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego
Zakup sprzętu 86

87 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 87

88 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie 88

89 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego Poprawa jakości świadczonych usług poprzez wyposażenie Centralnej Sterylizatorni 89

90 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Modernizacja budynku F 90 Warszawa, 7 kwietnia r.

91 Międzyleski Szpital Specjalistyczny sp. z o. o
Międzyleski Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. Zakup sprzętu medycznego 91

92 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego 92

93 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku 93

94 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu
Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym 94

95 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu
Zakup mammografu 95

96 Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL 96

97 Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin-Zalesie – Etap II
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin-Zalesie – Etap II 97

98 Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej 98

99 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ZOL w Rasztowie 99

100 W prezentacji wykorzystane zostały dane:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia; Ministerstwa Zdrowia; Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Głównego Urzędu Statystycznego; Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 100 100


Pobierz ppt "Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google