Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 34. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku, 5 kwietnia 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 34. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku, 5 kwietnia 2014."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 34. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku, 5 kwietnia 2014 r. 1

2 Charakterystyka Województwa Mazowieckiego: Województwo Mazowieckie – ludność ogółem 5 285 604 osób. 42 powiaty, w tym pięć miast na prawach powiatu (Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) 314 gmin, w tym 30 miejskich, 56 miejsko – wiejskich i 228 wiejskich, w tym 100 zaliczanych do najuboższych powierzchnia: 35,6 tys. km² (11,37% obszaru kraju) mieszkańcy: 5,2 mln osób (13,65% mieszkańców kraju, w tym 2,46 mln mężczyzn oraz 2,66 mln kobiet) źródło: www.wikipedia.plwww.wikipedia.pl 2

3 Średnia długość życia na Mazowszu: Mężczyźni - 72,7 lat Kobiety - 81,6 lat źródło: opracowanie na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 3

4 Najczęstsze przyczyny zgonów na Mazowszu: źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 4

5 Placówki lecznicze w województwie według podmiotów tworzących W ramach umów z NFZ działa blisko 1800 różnej wielkości podmiotów, praktyk grupowych i świadczeniodawców indywidualnych, w tym 126 podmiotów leczniczych zawarło umowę w rodzaju leczenie szpitalne. Z danych statystycznych wynika, że: w szpitalach ogólnych na Mazowszu jest obecnie ok. 25 tys. łóżek (na 10 tys. ludności – 47,6; w Polsce – 48), w szpitalach psychiatrycznych – blisko 4 tys. Szpitale wyposażane są w nowoczesną aparaturę. Mazowiecka ochrona zdrowia to bardzo liczna grupa pracowników – ok. 68 tys. osób: ponad 24,7 tys. lekarzy i ok. 39,7 tys. pielęgniarek oraz ponad 4,3 tys. położnych. SWM – 29 WUM – 6 CMKP – 2 MZ – 8 MON – 2 MSWiA – 2 źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia 5

6 Działalność szpitali ogólnych średni czas pobytu w dniach źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia 6

7 Działalność szpitali ogólnych wykorzystanie łóżek w % źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia 7

8 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 29 W ł a ś ciciel 29 podmiotów leczniczych 12 szpitali wieloprofilowych 11 szpitali specjalistycznych 4 stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego 2 placówki lecznictwa ambulatoryjno- specjalistycznego 8

9 9

10 10

11 11 Realizacja „polityki regionalnej” we własnych zasobach 1 stycznia 1999 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego stał się organem założycielskim dla: 41 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 5 wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego, zakładów naprawczych sprzętu medycznego. Razem było 47 placówek. Liczba łóżek 11.703 Zatrudnienie – 25.500 osób 31 grudnia 2013 r Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym dla 29 podmiotów leczniczych Liczba łóżek całodobowych – 9 539 (z łóżkami opieki długoterminowej) Zatrudnienie – 18 479,62 etatów 11

12 12 Restrukturyzacji uległo ok. 1300 łóżek źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 12

13 13 Redukcji uległo ok 4,8 tys. etatów źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 13

14 ALGORYTM Aktualnie obowiązujący algorytm podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ został wprowadzony ustawą z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027) i określony wzorem w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. 2009.193.1495). 14

15 Obecnie obowiązujące zasady podziału środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ przygotowane zostały w oparciu o : liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. Nie zostały uwzględnione kwestie różnic wynikających z realnej wysokości płaconych składek zdrowotnych przez mieszkańców poszczególnych województw oraz koszty udzielania świadczeń medycznych w poszczególnych województwach. 15

16 Finansowanie ochrony zdrowia na Mazowszu ze środków NFZ Pierwotny plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego na rok 2014 jest dokładnie taki sam jak pierwotny plan finansowy na 2013 r. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 14 sierpnia 2012 r. Koszty świadczeń zdrowotnych MOW NFZ RokPlan pierwotnyPlan ostateczny 20108 491 987 0008 784 358 000 20118 356 065 0008 923 385 000 20128 493 462 0009 073 700 000 20138 788 251 0009 149 013 000 20148 788 251 0009 044 385 000 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych ze strony www.nfz.gov.plwww.nfz.gov.pl 16

17 PORÓWNANIE – lata 2013 i 2014 Ostateczny plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2013 9 149 013 000 zł Plan finansowy MOW NFZ na rok 2014 9 044 385 000 zł RÓŻNICA: – 104 628 000 zł 17

18 Pomimo, iż Plan Finansowy na 2014 rok ostatecznie został zwiększony o 256 134 000 zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego i tak jest mniejszy od ostatecznego planu na rok 2013 o 104 628 000 zł W wielu rodzajach koszty świadczeń są na niższym poziomie niż w roku 2013. 18

19 Planowana wartość środków przeznaczonych na finansowanie opieki zdrowotnej potwierdza wadliwość mechanizmu podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. Od 2010 roku jedynie dzięki uruchomieniu środków z funduszu zapasowego możliwe było zgromadzenie środków finansowych do zrealizowania niezbędnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Jest to działanie o charakterze interwencyjnym. Nie może być traktowane, jako trwały mechanizm finansowy. 19

20 Informacja o kwotach przypisu składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w systemie SEKIF dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2007 – 2012 Obecnie obowiązkowa składka ubezpieczeniowa stanowi 9% dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, natomiast 1,25% pokrywa ubezpieczony) źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ROKKwota przypisu 2007 7 051 757 800 2008 8 282 260 600 2009 8 834 987 200 2010 9 221 089 700 20119 742 221 500 201210 057 226 200 201310 456 181 300 20

21 Niesprawiedliwy algorytm - straty Mazowsza źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ROK Różnica pomiędzy kwotą przypisu składek a kosztami świadczeń zdrowotnych z planów finansowych MOW NFZ 2010436 731,7 2011818 836,5 2012983 526,2 20131 307 168,3 21

22 Konsekwencje niedoboru środków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dłuższe kolejki do specjalistów, brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej, działalności świadczeniodawców, brak możliwości finansowania nowych zadań, brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu, czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych, brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych. Brak wzrostu ceny za punkt w rodzaju lecznictwo szpitalne od 2009 r. przy rosnących kosztach ponoszonych przez podmioty lecznicze związanych ze wzrostem m.in.: cen za energię cieplną, cen leków i innych materiałów medycznych, kosztów diagnozowania pacjentów, składki rentowej i emerytalnej, minimalnego wynagrodzenia, podatku VAT powoduje problemy finansowe podmiotów leczniczych. 22

23 Wartości umów zawartych przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 23

24 Ostateczna wartość umów w 2013 roku zawartych pomiędzy podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego a Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ – faktyczne wykonanie kwotowe = -73 769 069,61 zł Uzyskany wynik oznacza wartość dodatkowo finansowanych przez podmiot leczniczy świadczeń ponad umowę z MOW NFZ (bez uwzględnienia ugód). 24

25 Wartości niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia „nadwykonań” powstałych w latach 2011 - 2013 w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym 2011 r. (stan na 31.12.13 r.) 2012 r. (stan na 31.12.13 r.) 2013 r. (stan na 01.03.14 r.) 6 569 728,09 zł 57 124 196,99 zł 68 270 804,97 zł Podmioty lecznicze w celu odzyskania środków finansowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarły ugody z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Przygotowywane są pozwy do sądu o zapłatę za „nadwykonania” (głównie dot. świadczeń ratujących życie). Wartość zrzeczonych w ramach ugód nadwykonań wyniosła około 5 mln zł. źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 25

26 Najbardziej deficytowe oddziały w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Przyczyny deficytu w powyższych oddziałach szpitalnych wynikają głównie ze zbyt niskiej wyceny świadczeń, ruchu chorych (neurologia), niskiej liczby porodów, kosztów bloku operacyjnego (położnictwo i ginekologia), wymagań Ministerstwa Zdrowia oraz małej liczby łóżek (AiIT). Wynik finansowy wszystkich oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego wyniósł w 2013 roku (- 174 278 165,32 zł). OddziałWynik finansowy ogółem 1chorób wewnętrznych-22 380 608,40 2neurologiczny-11 577 172,77 3ginekologiczno-położniczy-18 042 630,65 4chirurgii ogólnej-16 895 421,86 Oddziały "działające na rzecz innych oddziałów" 5SOR-15 584 165,15 6 anestozjologii i intensywnej terapii -18 581 091,35 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 26

27 Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące niedofinansowania świadczeń opieki zdrowotnych na Mazowszu w latach 2010 - 2013 27

28 Samorząd Województwa Mazowieckiego niejednokrotnie apelował w sprawie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia na Mazowszu do:  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezesa Rady Ministrów,  Ministra Zdrowia,  Ministra Finansów,  Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,  Rzecznika Praw Pacjenta,  Rzecznika Praw Obywatelskich,  Posłów,  Senatorów. 28

29 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął następujące stanowiska: Stanowisko Nr 4/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010 roku w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa mazowieckiego Stanowisko Nr 7/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zasad niesprawiedliwego podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia Stanowisko Nr 9/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej świadczonej przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Stanowisko Nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 roku dotyczące niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013 29

30 Stanowisko Nr 12/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej Stanowisko Nr 13/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Stanowisko Nr 4/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013 roku dotyczące prognozy planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014 30

31 Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego W kwietniu 2013 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 31

32 Art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej: 1.Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 2.Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. 3.Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. 4.W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 32

33 Realizacja dyspozycji z art. 59 Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 upływa najpóźniej 30 czerwca 2014 roku. 3 miesiące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, jeśli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną do wysokości tej wartości, upłynie najpóźniej 30 września 2014 roku 12 miesięcy na podjęcie uchwały o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej upłynie najpóźniej 30 września 2015 roku 33

34 PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 34

35 „Przekształcenia” w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem 1.03.2011 r. Wojewódzki Szpital Bródnowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem 1.01.2011 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem 1.01.2011 r. 35

36 „Przekształcenia” w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem 1.02.2011 r. Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. Przejęcie działalności leczniczej z dniem 1.04.2011 r. 36

37 Z dniem zakończenia likwidacji SPZOZ ich zobowiązania i należności stały się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami Województwa. W związku z tym Województwo Mazowieckie w latach 2011-2012 przejęło po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania w łącznej kwocie: 176 368 282,98 zł 37

38 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. 38

39 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 39

40 Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. 40

41 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 41

42 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 42

43 Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. 43

44 PRZEKSZTAŁCENIA TRYBIE USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 44

45 Przekształcenia SPZOZ w Polsce w latach 2011-2013 Zgodnie z art. 203 ustawy, w budżecie państwa na dotacje i środki finansowe, o których mowa w art. 196 ust. 2, przeznaczono łącznie kwotę 1 400 mln zł. Rok Kwota ogółem wykorzystanego dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, w tys. zł Liczba przekształconych SPZOZ w Polsce w tym szpitali 20110,0011 201239 079,601813 2013230 118,402920 Razem269 198,004834 45

46 Przekształcenia w trybie ustawy o działalności leczniczej W 2013 roku Województwo Mazowieckie przekształciło 3 SPZOZ w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. www.attis.com.pl Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach 46

47 Przekształcenia SPZOZ w spółki Przejęcie zobowiązań i dotacje Ministerstwa Zdrowia Nazwa Przejęte zobowiązania (zgodnie z uchwałami ZWM) Dotacje MZUmorzenia Podwyższenie kapitału po przekształceniu Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS 5 912 678,806 365 279,478 051,094 151 000,00 Wojewódzki Szpital dla nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ w Ząbkach 1 983 799,222 004 410,0004 227 000,00 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu 7 682 294,798 246 489,0400 SUMA15 578 772,8116 616 178,518 051,098 378 000,00 47

48 Warszawa, 17 luty 2011 r. SYTUACJA FINANSOWA PODMIOTÓW LECZNICZYCH 48

49 49

50 50

51 Zobowiązania SPZOZ dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie (w mln zł) 51

52 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 52

53 Zobowiązania SPZOZ-ów na koniec 2013 roku (dane wstępne w zł) Lp. SPZOZ WSTĘPNE DANE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe w tym: zobowiązania wymagalne 1 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św.Anny w Warszawie 49 674 725,0173 523 177,2353 813 863,23 2 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce 0,002 351 367,14160 707,57 3 Szpital Kolejowy im. dr med.. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ 719 772,986 830 325,961 140 862,21 4 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie 4 897 855,7511 511 634,894 880 490,42 5 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakażny w Warszawie 0,0011 194 844,270,00 6 SZPZOZ im."Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym 20 565 933,9231 537 642,8522 308 640,63 7 Szpital Dziecięcy im. Prof. J.Bogdanowicza w Warszawie 3 304 461,7825 320 579,7315 382 719,88 8 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 2 862 354,5310 263 200,763 990 287,00 9 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku 555 295,6210 676 483,403 334 954,66 10 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 10 000 000,0027 784 582,0014 408 451,69 11 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 583 360,008 619 182,09899 350,19 12 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu 2 075 507,6624 213 632,2011 322 018,73 13 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce 0,0015 800 165,45897,60 14 Wojewódzki Szptal Zespolony w Płocku 352 227,2929 681 641,880,00 15 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 13 718 126,7041 984 547,5034 711 844,19 16 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku 0,001 284 766,260,00 17 SP ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 0,001 775 250,260,00 18 SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach 1 990 207,383 546 851,480,00 19 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku 28 435,005 885 297,90212 425,74 20 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie 2 674 518,7912 180 205,0811 785,02 53

54 Zobowiązania podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym według stanu na koniec 2013 roku (dane wstępne w zł) w tym: L.p. SPÓŁKI WSTĘPNE DANE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania wymagalne 1. "Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. 57 282,973 185 331,8155 366,00 2. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o. o. 0,001 533 842,27493 503,90 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. 16 020 260,2723 286 926,48112 289,59 4. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. 0,005 852 036,913 511,89 5. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. 11 997 388,1527 379 235,10656 494,81 6. "Mazowieckie Centrum Stomatologii" Sp. z o.o. 0,001 885 815,510,00 7. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 33 158 216,4262 981 664,2821 110 833,07 8. Mazowiecki Centrum Psychiartrii "Drewnica" Sp. z o.o. 0,004 012 227,670,00 9. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. 1 094 253,007 080 871,21570 328,00 54

55 Informacja dotycząca wyniku finansowego SPZOZ za 2013 r. po dodaniu kosztów amortyzacji – 13 SPZOZ z dodatnim wynikiem finansowym na łączną kwotę 55.517.256,94 zł. – 7 SPZOZ z ujemnym wynikiem finansowym na łączną kwotę – 43.673.513,59 zł. 55

56 Wyniki finansowe SPZOZ-ów na koniec 2013 roku z uwzględnieniem amortyzacji (dane wstępne w zł) L.p.Nazwa zakładuWynik finansowy nettoAmortyzacja Wynik finansowy netto po dodaniu kosztów amortyzacji 1 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie -28 841 718,502 553 543,39-26 288 175,11 2 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce -256 741,931 502 974,551 246 232,62 3 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ -3 591 509,011 467 449,45-2 124 059,56 4 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie -3 787 944,04755 580,97-3 032 363,07 5 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie 631 977,472 342 944,822 974 922,29 6 SZPZOZ im."Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym -8 308 041,982 635 181,41-5 672 860,57 7 Szpital Dziecięcy im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie -3 566 993,436 062 824,052 495 830,62 8 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie -1 254 145,041 294 073,7139 928,67 9 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku -2 158 385,682 551 663,16393 277,48 10 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie -7 961 471,295 988 718,06-1 972 753,23 11 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie -2 708 878,291 268 206,73-1 440 671,56 12 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu 2 256 527,283 301 314,735 557 842,01 13 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce -5 237 651,6928 074 312,2322 836 660,54 14 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku -6 588 188,5711 091 295,384 503 106,81 15 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie -8 103 630,124 960 999,63-3 142 630,49 16 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku -471 633,541 141 285,92669 652,38 17 SP ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce 1 141 523,401 383 990,632 525 514,03 18 SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach 451 382,071 979 251,172 430 633,24 19 SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku -625 969,401 462 181,38836 211,98 20 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie 4 366 927,504 640 516,779 007 444,27 56

57 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 57

58 źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 58

59 Warszawa, 17 luty 2011 r. POMOC WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH 59

60 Warszawa, 17 luty 2011 r. Wartość pożyczek udzielonych przez Województwo Mazowieckie podmiotom leczniczym w latach 2005-2013: 261 800 603,45 zł Należności Województwa Mazowieckiego z tytułu pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym według stanu na koniec 2013 roku: 60 979 068,49 zł 60

61 Warszawa, 17 luty 2011 r. Wartość poręczeń ogółem udzielonych przez Województwo Mazowieckie podmiotom leczniczym w latach 2005-2013: 477 764 908,05 zł 160 090 363,55 zł Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo Mazowieckie podmiotom leczniczym poręczeń według stanu na koniec 2013 roku: 61

62 Nakłady finansowe ze środków własnych Samorządu w Obszarze Zdrowia W latach 1999 – 2013 na wydatki majątkowe przeznaczono: 1.303.442.411,68 zł z czego:  na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 73.491.026,95 zł  dla podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego 1.229.900.937,83 zł 62

63 63

64 Dofinansowanie projektów z Obszaru Zdrowia ze środków EFFR w ramach RPO WM w latach 2007-2013 Od roku 2007 na projekty w Obszarze Zdrowia przekazano: 303.752.109,27 zł z czego  dla podmiotów leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego 126.998.018,57 zł stan na 28.02.2014 r. 64

65 Programy profilaktyczne realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Środki finansowe przeznaczone na realizację programów profilaktycznych: źródło: opracowanie własne Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej 65

66 Strategicznym programem realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jest „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017”  dokument zawiera analizę sytuacji zdrowotnej w województwie, wskazuje główne problemy zdrowotne oraz określa priorytetowe działania w zakresie polityki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 66

67 W ramach „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym województwie mazowieckim na lata 2012-2017” zrealizowano w roku 2013:  Program,,Szkoła Promocji Zdrowia” Adresat: młodzież szkół ponagimnazjalnych. Cel: przybliżenie młodzieży prozdrowotnego stylu życia.  Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych – pilotaż Adresat: osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego Cel: zapobieganie chorobom sercowo – naczyniowym oraz nawrotom incydentów wieńcowych poprzez zmianę czynników ryzyka w populacji województwa mazowieckiego. 67

68 W ramach „Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” zrealizowano w roku 2013:  Program edukacyjno – konsultacyjny – Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży. Adresaci: młodzież szkolna, ich rodzice i kadra pedagogiczna. Cel: upowszechnienie wiedzy nt. objawów depresji i czynników ryzyka zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego.  PSYCHO-KREACJE program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Adresaci: młodzież z poważnymi problemami zdrowia psychicznego aktualnie korzystających z rehabilitacji socjopsychiatrycznej w Hostelu. Cel: wzmacnianie poczucia własnej wartości młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zapobieganie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.  Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z porażeniem mózgowym – IX edycja. Adresaci: dzieci z porażeniem mózgowym Cel: diagnozowanie zaburzeń chodu możliwych do korekcji przez dobór właściwego zaopatrzenia ortopedycznego i ocena skuteczności tego zaopatrzenia u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 68

69 Jakość w podmiotach leczniczych - akredytacja i ISO Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. Ocenie podlega szpital jako funkcjonalna całość, przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. W odróżnieniu od ISO czy EFQM, akredytacja powstała dla oceny specyfiki opieki zdrowotnej i pozwala agregować informacje o narodowym systemie opieki zdrowotnej oraz identyfikować jego problemy. Jako zewnętrzna ocena pracy szpitala, stymuluje wewnętrzne działania dla poprawy, inicjuje lub usprawnia funkcjonowanie w cyklu ciągłej poprawy jakości. Certyfikaty akredytacyjne przyznawane są na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. 20 podmiotów leczniczych wdrożyło system zarządzania zgodny z normą ISO 9001. 69

70 Certyfikaty akredytacyjne uzyskało 6 podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Lp. Podmiot Leczniczy Data ważności akredytacji 1. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów do 24.10.2015 r. 2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120a 07-410 Ostrołęka do 29.12.2016 r. 3. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Warsztatowa 1 05-800 Pruszków do 29.12.2016 r. 4. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce do 12.03.2016 r. 5. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa do 28.05.2016 r. 6. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa do 29.12.2016 r. źródło: opracowanie na podstawie danych uzyskanych z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 70

71 Podstawowy problem ochrony zdrowia pozafinansowy, a mający przełożenie na finansowanie to:  brak mechanizmu prawnego regulującego rozmieszczenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa udzielających określonych świadczeń w ramach środków publicznych; szczególnie niebezpieczne w przypadku lecznictwa szpitalnego,  powstają nowe podmioty lecznicze skoncentrowane na opłacalnych świadczeniach, które skutecznie konkurują o środki publicznego płatnika z podmiotami sprawującymi kompleksową opiekę zdrowotną (w tym podległymi Samorządowi Województwa Mazowieckiego). 71

72 Problemy ochrony zdrowia w Województwie Mazowieckim  Potrzeba znacznych nakładów inwestycyjnych (konieczność przeprowadzenia remontów, modernizacji budynków) wynikająca z: postępu technologii medycznych, wymagań wynikających z rozporządzeń tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, konieczności dostosowania pomieszczeń do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz budynków do wymagań np. nadzoru budowlanego, sanitarnych, pożarowych. źródło: dane uzyskane z podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego 72

73  Wycena poniżej kosztów świadczeń opieki zdrowotnej (JGP, osobodni) m.in. pediatrycznych, psychiatrycznych, w tym przede wszystkim w psychiatrii dzieci i młodzieży,  Niedobór łóżek internistycznych na terenie Warszawy, Z powodu braku zapewnienia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań oraz braku możliwości zwiększenia kontraktu w zakresie chorób wewnętrznych podmioty lecznicze nie są w stanie podjąć jakichkolwiek działań zmierzających do zwiększenia dostępności do szpitalnej opieki internistycznej.  Zbyt mała liczba łóżek geriatrycznych i poradni geriatrycznych,  Brak specjalistów, „starzejąca się” kadra medyczna, np. ogólnopolski deficyt lekarzy specjalistów geriatrów i psychiatrów dziecięcych powoduje, że podmioty lecznicze mają poważne trudności w zatrudnieniu lekarzy i tym samym nie spełniają wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, co skutkuje ograniczeniem dostępności pacjentów do opieki zarówno ambulatoryjnej jak i stacjonarnej.  reglamentacja miejsc specjalizacyjnych,  finansowanie onkologii – potrzeba zniesienia limitów,  nieustanne zmiany warunków, standardów udzielanych świadczeń i sposobu rozliczeń,. Warszawa, 7 kwietnia 2014 r. 73

74  Brak dostępności do radioterapii w subregionach województwa mazowieckiego – poza Warszawą Według stanu na 1 sierpnia 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego działa 13 aparatów megawoltowych, dedykowanych konwencjonalnemu napromienianiu wiązkami zewnętrznymi, w ośrodkach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizowanie procedur w zakresie radioterapii (Centrum Onkologii Ursynów, Centrum Onkologii Wawelska, Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie). Opierając się na zaleceniach towarzystw międzynarodowych można stwierdzić, że jeden aparat megawoltowy powinien przypadać na co najwyżej 300 000 mieszkańców danego regionu, a według nowszych zaleceń na 250 000 mieszkańców. Przeliczając na liczbę mieszkańców województwa mazowieckiego dostępnych powinno być 18-21 aparatów megawoltowych, co wskazuje na niedobór 5-8 aparatów. W opinii Konsultanta istotny problem stanowi alokacja całości aparatury na terenie Warszawy lub jej najbliższych okolic, co utrudnia dostęp do leczenia w trybie ambulatoryjnym chorych z dalszych regionów województwa. Aktualne rozmieszczenie wiodących centrów onkologii Rekomendowane rozmieszczenie filii centrów onkologii 74

75 WYBRANE INWESTYCJE 75

76 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z dostawą kompleksowego wyposażenia 76

77 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej 77

78 Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Termomodernizacja obiektów i modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V 78

79 „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 79

80 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami 80

81 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp.z o.o. Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Tomograf komputerowy Angiograf 81

82 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie 82

83 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Budowa lądowiska dla śmigłowców z infrastrukturą towarzyszącą 83

84 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Modernizacja bloków operacyjnych 84

85 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego Warszawa, 7 kwietnia 2014 r. 85

86 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego Zakup sprzętu 86

87 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 87

88 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Budowa lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie 88

89 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego Poprawa jakości świadczonych usług poprzez wyposażenie Centralnej Sterylizatorni 89

90 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Modernizacja budynku F Warszawa, 7 kwietnia 2014 r. 90

91 Międzyleski Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. Zakup sprzętu medycznego 91

92 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego 92

93 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku 93

94 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym 94

95 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Zakup mammografu 95

96 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL 96

97 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin-Zalesie – Etap II 97

98 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej 98

99 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ZOL w Rasztowie 99

100 W prezentacji wykorzystane zostały dane: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Biuletyn Statystyczny 2013 Ministerstwa Zdrowia; Ministerstwa Zdrowia; Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Głównego Urzędu Statystycznego; Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 100


Pobierz ppt "Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 34. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku, 5 kwietnia 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google