Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Popyt na samochody musi być mniej elastyczny niż popyt na odtwarzacze CD, ponieważ obniżka ceny samochodów o 50 dol. spowoduje znacznie mniejszy wzrost.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Popyt na samochody musi być mniej elastyczny niż popyt na odtwarzacze CD, ponieważ obniżka ceny samochodów o 50 dol. spowoduje znacznie mniejszy wzrost."— Zapis prezentacji:

1

2 „Popyt na samochody musi być mniej elastyczny niż popyt na odtwarzacze CD, ponieważ obniżka ceny samochodów o 50 dol. spowoduje znacznie mniejszy wzrost wolumenu sprzedaży niż 50 - dolarowa obniżka ceny odtwarzaczy CD.” Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Odpowiedź uzasadnij. STWIERDZENIE NIE JEST PRAWDZIWE = x Przykład: gdy - Epd = 1,48 Samochody- 1,48 x 0,9% = 1,332% CD – 1,48 x 13% = 19,24% Przykład: gdy - Epd = 0,67 Samochody- 0,67 x 0,9% = 0,603% CD – 0,67 x 13% = 8,71%

3 ANALIZA KOSZTÓW Dr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko

4 RODZAJE KOSZTÓW PRODUKCJI Koszty stałe: koszty, które nie zależą od zmian w poziomie produkcji, np.: koszty dzierżawy, czynsze koszty kapitałowe koszty zużycia energii na cele nieprodukcyjne koszty wynagrodzeń personelu poza produkcyjnego koszty ubezpieczeń majątkowych Koszty zmienne: koszty, które zależą od poziomu produkcji, np: koszty wynagrodzenia pracowników produkcyjnych koszty zużycia materiałów i surowców koszty zużycia energii do celów produkcyjnych Koszty osobowe, materiałowe, amortyzacja majątku produkcyjnego, bezpośrednie, Pośrednie (dzieli się na koszty wydziałowe, ogólnozakładowe....)

5 KOSZTY STAŁE (TFC), ZMIENNE (TVC), CAŁKOWITE (TC ) Produkcja (Q) Koszty całkowite (stałe, zmienne) TFC TVC TC

6 CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI (TC) - suma kosztów stałych i zmiennych, tj. suma wszystkich wydatków firmy poniesionych w procesie wytwarzania w krótkim okresie. KOSZTY STAŁE (TFC) - te pozycje wydatków, które są niezależne od bieżącego poziomu produkcji, np: koszt administracji i zarządu, koszty ubezpieczenia majątku trwałego, koszty amortyzacji majątku trwałego, itp. KOSZTY ZMIENNE (TVC) -te składniki kosztów, które są zależne od aktualnego poziomu produkcji, np: koszt zużycia surowców i energii elektrycznej do celów produkcyjnych, koszt wynagrodzeń pracowników produkcyjnych, koszty magazynowania i transportu, itp.

7 KOSZTY W KRÓTKIM- I DŁUGIM OKRESIE Krótki okres (SR) - decyzje podejmowane w ramach określonego przedziału nakładów czynników wytwórczych - np. wzrost lub obniżenie produkcji przy danym potencjale wytwórczym Długi okres (LR) - decyzje dotyczące zmiany poziomu nakładów - np. budowa nowej hali produkcyjnej

8 KOSZTY W DŁUGIM OKRESIE SRATC 1 LRATC SRATC 2 SRATC = ATC w krótkim okresie, w krótkim okresie nie zmieniająca się zdolności produkcyjne. LRATC = ATC w długim okresie, w długim okresie zmianie ulegają zdolności produkcyjne. Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych składa się z pewnych odcinków krótkookresowych krzywych kosztów, dla różnych możliwych rozmiarów produkcji. SRATC 3 Q – wielkość produkcji Koszt przeciętny

9 DECYZJE FIRM CO DO WIELKOŚCI PRODUKCJI ??? Produkcja (Q) Koszty przeciętne LRATC LRATC EKONOMIE SKALI (korzyści skali) DYZEKONOMIE SKALI (niekorzyści skali) Q opt. – optymalna produkcja

10 EKONOMIE/DYZEKONOMIE SKALI  Ekonomie skali - zjawisko redukcji długookresowych przeciętnych kosztów całkowitych na skutek wzrostu potencjału firmy  Dyzekonomie skali - zjawisko ponownego wzrostu długookresowych przeciętnych kosztów całkowitych na skutek wzrostu potencjału firmy (np. nieefektywność dużych organizacji)

11 MINIMALNA EFEKTYWNA SKALA - MES MES – Minimalna Efektywna Skala produkcji – wielkość produkcji gwarantująca najniższy w branży poziom kosztów wytwarzania. Koszty jedn. Podaż

12 MES a struktura konkurencji Optymalna liczba firm = 20 mln / 4 mln = 5 MES 4 mln Koszty jedn. Podaż Popyt 20 mln

13 Obszar analizy KATEGORIASYMBOLWZÓRUWAGI analiza produktywności PRODUKT CAŁKOWITYTPTP = f ( K, L) również Q jako wielkość produkcji PRODUKT PRZECIĘTNYAP AP = TP / L AP =TP / K L - liczba zatrudnionych K - kapitał PRODUKT KRAŃCOWYMP MP = ΔTP/ Δ L MP = ΔTP/ΔK analiza przychodów PRZYCHÓD CAŁKOWITYTR TR = P x Q TR =  ( P x Q ) lub TR = P x TP dla produkcji różnorodnej PRZYCHÓD PRZECIĘTNYARAR = TR / Qlub AR = TR / TP PRZYCHÓD KRAŃCOWYMR MR =  TR /  Qlub MR =   TR /   TP analiza kosztów KOSZT CAŁKOWITYTCTC = TVC + TFCTC=Q x ATC CAŁKOWITY KOSZT STAŁYTFCTFC=Q x AFCTFC = TC - TVC CAŁKOWITY KOSZT ZMIENNYTVCTVC=Q x AVCTVC = TC - TFC PRZECIĘTNY KOSZT CAŁKOWITYATCATC = TC / QATC = AFC + AVC PRZECIĘTNY KOSZT STAŁY AFCAFC = TFC / QAFC = ATC - AVC PRZECIĘTNY KOSZT ZMIENNY AVCAVC = TVC / QAVC = ATC - AFC KOSZT KRAŃCOWYMC MC =  TC /  Q de facto MC =  TVC /  Q analiza zysków ZYSK CAŁKOWITYΠΠ = TR-TCΠ =Πj x Q ZYSK JEDNOSTKOWY ΠjΠj Πj= Π / Q Πj=P-ATC Πj=MR-ATC


Pobierz ppt "„Popyt na samochody musi być mniej elastyczny niż popyt na odtwarzacze CD, ponieważ obniżka ceny samochodów o 50 dol. spowoduje znacznie mniejszy wzrost."

Podobne prezentacje


Reklamy Google