Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe metody szkolenia kandydatów na kierowców ze szczególnych uwzględnieniem warunków jesienno - zimowych WORD Katowice 16.11.2013 - 07.12.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe metody szkolenia kandydatów na kierowców ze szczególnych uwzględnieniem warunków jesienno - zimowych WORD Katowice 16.11.2013 - 07.12.2014."— Zapis prezentacji:

1 Nowe metody szkolenia kandydatów na kierowców ze szczególnych uwzględnieniem warunków jesienno - zimowych WORD Katowice

2 egzaminów wewnętrznych Błędy najczęściej popełniane
Temat: Zasady prowadzenia egzaminów wewnętrznych Błędy najczęściej popełniane przez absolwentów kursów kierowców Krzysztof Tomczak WORD Katowice Czas : 40 min

3 Podstawa prawna dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu wewnętrznego
USTAWA O KIERUJACYCH POJAZDAMI z dnia 05 stycznia 2011 roku Dziennik Ustaw numer 30 pozycja 151 z 2011 roku Art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. poz z 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców § 12 oraz § 18-20

4 Ustawa o kierujących Art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy,
4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust. 3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORU, BUDOWNICTWA I GOPODARKI MORSKIEJ POZ Z 2012 ROKU W SPRAWIE SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI … § 12. Instruktor prowadzący szkolenie potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć zaliczenie egzaminu wewnętrznego, a jeżeli go nie przeprowadzał, podpisuje się na karcie przeprowadzonych zajęć obok instruktora lub wykładowcy przeprowadzającego ten egzamin.

6 Egzamin wewnętrzny #1/8 § 18. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy, składa się z części: 1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego; 2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.

7 Egzamin wewnętrzny #2/8 § Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.

8 Egzamin wewnętrzny #3/8 § Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora lub wykładowcę, który przeprowadził część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, i osobę szkoloną, umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę.

9 Karta prowadzonych zajęć

10 Egzamin wewnętrzny #5/8 § Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego. 2. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

11 Egzamin wewnętrzny # 4/8 Rozporządzenie MTGiW nr
Egzamin wewnętrzny # 4/8 Rozporządzenie MTGiW nr. 915 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami § Osoba egzaminowana uzyskuje: 1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli: dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3 TO JEST: § 16 pkt 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia; 3 ) na wniosek osoby egzaminowanej

12 WSKAZÓWKA METODYCZNA / ? /
Błędy powodujące przerwanie egzaminu państwowego a nie powodujące przerwania egzaminu wewnętrznego EGZAMIN WEWNĘTRZNY WSKAZÓWKA METODYCZNA / ? / Odnotować błąd poinformować o powyższym

13 Egzamin wewnętrzny #6/8 3. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

14 Egzamin wewnętrzny #7/8 4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy. 5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności. 6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.

15 Egzamin wewnętrzny #8/8 7. Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba szkolona, a kopię arkusza pozostawia się w ośrodku szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie. 8. Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych.

16 Egzamin wewnętrzny ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU

17 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego #1/13
Zadanie 1 a) sprawdzenie stanu technicznego: - brak umiejętności otwarcia pokrywy, - brak praktycznych umiejętności sprawdzenia elementów stanu technicznego, - sprawdzenie świateł cofania przy pracującym silniku, b) przygotowanie do jazdy: - niewłaściwe ustawienie lusterka prawego „na koło”, - włączenie niewłaściwych świateł do jazdy, - nieupewnianie się o możliwości jazdy

18 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego #2/13
Zadanie 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu: - ruszanie bez zwiększania obrotów silnika, - bez obserwacji kontrolek na tablicy rozdzielczej (drzwi pojazdu, hamulec awaryjny), - cofanie po łuku (na tzw. sposób), - jazda do tyłu bez obserwacji przez tylną szybę pojazdu, - jazda bez obserwacji przejeżdżania za linię i potrącania słupka.

19 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego #3/13
Zadanie 7 Ruszanie na wzniesieniu: - bez zwiększania obrotów silnika, nieodpowiednia synchronizacja sprzęgła i hamulca awaryjnego - częściowe opuszczanie hamulca awaryjnego

20 Włączanie się do ruchu: niezachowanie szczególnej ostrożności,
Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 4/13 Manewry do wykonania podczas włączania się do ruchu Włączanie się do ruchu: niezachowanie szczególnej ostrożności, - nieupewnianie się o możliwości wykonania manewru, - nieustąpienie pierwszeństwa /także pieszym/.

21 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 5/13
Przejazdy przez skrzyżowania: - zajęcie nieodpowiedniego pasa ruchu (znaki wskazujące dozwolone kierunki jazdy) - nieustąpienie pierwszeństwa, nieodpowiednia ocena sytuacji (prędkości i odległości), - zatrzymanie w nieodpowiednim miejscu (znaki poziome), - znak STOP (niezatrzymanie się), - sygnały świetlne (S-2 niezatrzymanie się, S-3 zatrzymywanie się bez uzasadnienia), - tor jazdy (ścinanie zakrętów, poszerzanie zakrętów)

22 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 6/13
Przejazd przez przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów: - niezachowanie szczególnej ostrożności, obserwacja otoczenia przejścia (przejazdu), - znaki informacyjne (zmniejszenie prędkości) - nieustąpienie pierwszeństwa, także po wykonaniu skrętu (ocena sytuacji, hamowanie)

23 MANEWR POLECANY PRZEZ EGZAMINATORANA TRASIE EGAZMINACYJNEJ
Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 7/13 Parkowanie: - używanie kierunkowskazów niezgodnych z kierunkiem jazdy, - cofanie bez wyraźnej obserwacji do tyłu i na obie strony jezdni / pola martwe podczas wyjeżdżania zza innych pojazdów - nieustąpienie pierwszeństwa z powyższych powodów, - kolizyjne tory jazdy (ocena odległości od przeszkody), - brak umiejętności korzystania z korekty toru jazdy, - zajęcie pasa ruchu przeznaczonego dla przeciwnego kierunku. MANEWR POLECANY PRZEZ EGZAMINATORANA TRASIE EGAZMINACYJNEJ

24 MANEWR POLECANY PRZEZ EGZAMINATORANA TRASIE EGAZMINACYJNEJ
Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 8/13 Zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej: - nieodpowiedni tor jazdy (wjazd z prawej lub lewej strony drogi), - nieprawidłowe używanie kierunkowskazów, - zajęcie niewłaściwego pasa ruchu po wycofaniu, - cofanie bez wyraźnej obserwacji do tyłu i nieustąpienie pierwszeństwa. MANEWR POLECANY PRZEZ EGZAMINATORANA TRASIE EGAZMINACYJNEJ

25 MANEWR POLECANY PRZEZ EGZAMINATORANA TRASIE EGAZMINACYJNEJ
Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 9/13 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu: - zaskoczenie przed realizacją manewru, - zatrzymanie i ruszanie z używaniem kierunkowskazów /?/, - zatrzymanie poza wyznaczonym miejscem, - nieprawidłowa technika hamowania, - niestosowanie się do przepisów dotyczących zatrzymania przy krawędzi jezdni. MANEWR POLECANY PRZEZ EGZAMINATORANA TRASIE EGAZMINACYJNEJ

26 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 11/13
Technika kierowania : 1/ ułożenie rąk na kierownicy podczas jazdy na wprost zgodnie ze wzorem w pytaniach egzaminacyjnych, 2/ nieuwzględnianie pól martwych podczas wyjeżdżania za przeszkód , 3/ nieodkładanie nogi z pedału sprzęgła – poruszanie się na „półsprzęgle, w konsekwencji mimowolne opieranie nogi na pedale i jazda „na półsprzęgle”, 4 /realizowanie nieprawidłowej techniki posługiwania się napędem podczas skręcania / próby jednoczesnego skręcania przełączania biegów i zwalniania sprzęgła na zakręcie,

27 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 12/13
Technika kierowania : 5/ realizowanie nieprawidłowej techniki zmiany biegu podczas skręcania. Na przykład podczas wykonywania skrętu na skrzyżowaniu poruszanie się z wyłączonym napędem i włączanie tego napędu, gdy pojazd jeszcze porusza się w fazie skrętu. Stosowanie podczas nauki jazdy zasady włączania odpowiedniego biegu i zwolnienia sprzęgła przed rozpoczęciem manewru. Wówczas to kierujący porusza się w miejscach podatnych na poślizg z włączonym napędem, zmniejsza zatem skłonności pojazdu do utraty przyczepności podczas zmiany kierunku jazdy,

28 Najczęściej popełniane błędy podczas odbywania egzaminu państwowego # 13/13
Technika kierowania : 6/ w pierwszym zadaniu egzaminacyjnym ocenia się regulowanie siedzenia /odległość od kierownicy i wysokość/, oparcia /kąt odchylenia/ i wysokość zagłówka fotela kierowcy. Osoby zdające egzamin słabo znają zasady regulacji tych elementów. Zatem regulacja odległości do mechanizmów sterowania pojazdem następuje intuicyjnie. Osoby o nietypowej budowie ciała posługując się intuicją z zasady pozycję za kierownicą regulują nieprawidłowo. Na przykład niewyregulowany zagłówek kierowcy może dodatkowo uszkodzić kręgosłup kierowcy w części szyjnej podczas nawet niewielkiej kolizji na drodze, natomiast nieprawidłowy odstęp od kierownicy znacznie wydłuży manewr awaryjnego omijania przeszkody. Podczas do egzaminów dla przyszłych kierowców regulacja zagłówka fotela kierowcy jest elementem najczęściej pomijanym w przygotowaniu do jazdy.

29 Podsumowanie Wskazówki od egzaminatorów # 1/ 4
1.Przed przystąpieniem do egzaminu istnieje możliwość zapytania egzaminatora o kryteria oceny egzaminu praktycznego, co umożliwi nawiązanie pierwszego kontaktu z nieznaną osobą przyjmującą egzamin i unikanie ewentualnych błędów w zadaniach, które nie są do końca zrozumiałe.

30 Podsumowanie Wskazówki od egzaminatorów #2 / 4
2.Dobre przygotowanie w zakresie sprawdzania podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Niepowodzenie w zaliczeniu tego zadania egzaminacyjnego ma bezpośredni wpływ na psychiczny komfort osoby, która za chwilę rozpocznie jazdę egzaminacyjną.

31 Podsumowanie Wskazówki od egzaminatorów # 3 / 4
3.Obecność na egzaminach państwowych uprawnionych instruktorów prowadzących szkolenie umożliwia wykorzystanie osobistych doświadczeń z przebiegu egzaminów także w szkoleniu innych kursantów. Niestety z obserwacji w WORD Katowice należy zauważyć, że zwykle na egzamin z kursantem zgłaszają się instruktorzy, którzy stanowią grupę liderów w OSK.

32 Podsumowanie Wskazówki od egzaminatorów #4 / 4
>NIE KRYTYKUJMY SIĘ NAWZAJEM, >NIE STRASZMY EGZAMINATOREM LUB INNYM INSTRUKTOREM, >NIE ZAPOWADAJMY „KRWI, POTU I ŁEZ” , NA EGZAMINIE I NA SZKOLENIU W INNYM OSK, > KURSANT PRZYTAKNIE A SWOJE O NAS POMYŚLI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Nowe metody szkolenia kandydatów na kierowców ze szczególnych uwzględnieniem warunków jesienno - zimowych WORD Katowice 16.11.2013 - 07.12.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google