Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkursy: POKL/6.2/IA/10 POKL/6.2/IB/10 Kraków, 06 lipca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkursy: POKL/6.2/IA/10 POKL/6.2/IB/10 Kraków, 06 lipca."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkursy: POKL/6.2/IA/10 POKL/6.2/IB/10 Kraków, 06 lipca 2010 r. Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Działanie 6.2 – dwa konkursy Podstawowa różnica między konkursem POKL/6.2/IA/10 a POKL/6.2/IB/10 to grupa docelowa określona w Planie Działania: POKL/6.2/IA/10 Dla konkursu POKL/6.2/IA/10: kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - i/lub pracujące/cy na terenie Województwa Małopolskiego. POKL/6.2/IB/10 Dla konkursu POKL/6.2/IB/10: kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa Małopolskiego, bezpośrednio dotknięci skutkami powodzi i/lub osuwisk powstałych w roku 2010, co jest udokumentowane uzyskaniem zasiłku z tego tytułu.

3 Grupa docelowa Zgodnie z SzOP grupę docelową stanowią: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) w tym w szczególności: –osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu –kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) –osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych –osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy –osoby po 45 roku życia –osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

4 Działanie 6.2 Działanie 6.2 Osoby wykluczone ze wsparcia Osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, w tym równieżOsoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również Osoby zatrudnione u danego Beneficjenta, Partnera i/lub Wykonawcy, także osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem (Partnerem, Wykonawcą) i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:Osoby zatrudnione u danego Beneficjenta, Partnera i/lub Wykonawcy, także osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem (Partnerem, Wykonawcą) i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: Związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub Związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub Związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub Związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub Inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznesplanów. Inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznesplanów.

5 Kwoty przeznaczone na konkursy POKL/6.2/IA/10: 28 116 000 PLN POKL/6.2/IB/10 (dla powodzian): 30 000 000 PLN Konkursy zamknięte Konkursy zamknięte z terminem składania wniosków do 30 lipca 2010 r.

6 Wnioskodawcy W ramach Działania 6.2 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Zgodnie z zapisami Planu Działania Beneficjentem, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem projektu nie może być powiatowy urząd pracy.

7 Typy projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: a)doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8 Typy projektów: b)przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) c)wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

9 Wytyczne Ze względu na charakter projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 dokumentem niezbędnym do przygotowania wniosku i realizacji projektu są: Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości z 29 czerwca 2010 r. załącznik nr 6 do Dokumentacji konkursowej

10 Doradztwo i szkolenia Minimalny zakres prowadzenia działalności gospodarczej pisaniu biznesplanu. Minimalny zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego powinien obejmować cykliczne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w pisaniu biznesplanu. Minimalna liczba godzin 40 godzin 20 godzin Minimalna liczba godzin szkolenia dla każdego uczestnika projektu to 40 godzin lekcyjnych, zaś doradztwa 20 godzin lekcyjnych. Maksymalna liczebność grup 15 osób Maksymalna liczebność grup szkoleniowych to 15 osób

11 Środki finansowe Środki mogą być przeznaczone w szczególności na: wydatki inwestycyjnewydatki inwestycyjne - np. na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane; wydatki na środki obrotowewydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów; wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztówwydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń – np. koszty promocji. Należy pamiętać o wykluczeniach określonych przy przyznawaniu pomocy de minimis.

12 Rejestracja działalności zarejestrować działalność w trakcie trwania projektupo pozytywnej ocenie biznes planu Uczestnik projektu powinien zarejestrować działalność gospodarczą bądź spółdzielnię (spółdzielnię socjalną) w trakcie trwania projektu - po pozytywnej ocenie biznes planu i otrzymaniu informacji od Beneficjenta (Projektodawcy) o możliwości otrzymania wsparcia. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy uczestnik projektu założy działalność gospodarczą przed otrzymaniem informacji o możliwości otrzymania wsparcia, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu wsparcia szkoleniowo doradczego.

13 Wsparcie pomostowe pomoc kapitałowa nie większej niż 800 złpomoc kapitałowa wypłacana miesięcznie w kwocie nie większej niż 800 zł przez okres do 6 (podstawowa), a w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy (przedłużona) od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego usługi szkoleniowo – doradczeusługi szkoleniowo – doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji)

14 Działanie 6.2 We wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące: sposobu i trybu rekrutacji uczestników projektu, w tym regulamin rekrutacji; planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym m.in założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry trenerskiej, wymiaru godzinowego, liczebności grup, itp.); sposobu selekcji uczestników projektu, którym zostaną przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości; sposobu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia, w tym także wsparcia pomostowego; sposobu rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie decyzji (także wniosków złożonych w trakcie rekrutacji).

15 Rekrutacja Jasno zdefiniowane kryteria rekrutacji. Beneficjent przed rozpoczęciem rekrutacji opracowuje: regulamin rekrutacji, formularz rekrutacyjny, kartę oceny formularza rekrutacyjnego, regulamin przyznawania środków finansowych, wzór biznes planu, kartę oceny biznesplanu. Ww. dokumenty podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez WUP. W przypadku naruszenia zasad rzetelności i bezstronności na etapie rekrutacji do projektu lub w trakcie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mogą skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

16 Kryteria dostępu Grupę docelowąGrupę docelową w projekcie stanowią: –kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - i/lub pracujące/cy na terenie Województwa Małopolskiego - POKL/6.2/IA/10 –kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa Małopolskiego, bezpośrednio dotknięci skutkami powodzi i/lub osuwisk powstałych w roku 2010, co jest udokumentowane uzyskaniem zasiłku z tego tytułu - POKL/6.2/IB/10

17 Rodzaje zasiłków powodziowych Zasiłki „powodziowe” (tj. zasiłki celowe przyznawane przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla osób które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych od maja 2010 roku:) wypłacane ze środków publicznych tj: a) Zasiłek celowy w maksymalnej kwocie 6 tysięcy złotych b) Zasiłek celowy w maksymalnej kwocie 20 tysięcy złotych c) Zasiłek celowy w maksymalnej kwocie 100 tysięcy złotych Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania w/w zasiłków określa Procedura przyznawania dotacji na pomoc udzielaną w trybie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) dla osób, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych od maja 2010 roku, opracowana przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

18 Kryteria dostępu Maksymalny okres realizacji projektu wynosi –36 miesięcy - POKL/6.2/IA/10 –24 miesiące - POKL/6.2/IB/10 Beneficjentem, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem projektu nie jest powiatowy urząd pracy; Wnioskodawca składa w konkursie tylko 1 wniosek; Wydatki w ramach projektu ponoszone są w okresie jego realizacji, ale nie wcześniej niż od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

19 Kryteria dostępu Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie Województwa Małopolskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) (WUP Kraków zaleca, aby powyższa informacja umieszczona była w polu 3.5 Wniosku o dofinansowanie);

20 Kryteria dostępu Kryterium kompleksowości projektu: wKryterium kompleksowości projektu: w ramach projektu zastosowane są łącznie następujące instrumenty wsparcia tj. doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Jednocześnie każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi zostać objęty/ta wsparciem doradczo- szkoleniowym, za wyjątkiem osób, które uzyskały tego rodzaju wsparcie /zakończone opracowaniem Biznes Planu / w zakresie zakładania działalności gospodarczej, w ramach innych projektów finansowanych z PO KL. Minimalna wartość projektu wynosi 3 mln zł przy czym udział kosztów zarządzania w budżecie projektu nie przekracza 15 %.

21 Kryteria dostępu Kryterium - koszty zarządzania w budżecie projektu nie przekraczają 15 % - będzie weryfikowane na podstawie szczegółowego budżetu projektu. Do kosztów zarządzania projektem należą następujące kategorie wydatków: wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenie innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu (w przypadku stanowisk, których zakresów obowiązków nie da się przypisać wyłącznie do zadań merytorycznych koszty wynagrodzeń powinny zostać ujęte w ramach zadania zarządzania projektem). wydatki związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

22 Koszty zarządzania wydatki związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup mebli niezbędnych do zarządzania projektem; działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, konferencje); audyt projektu szkolenie z zakresu równości szans dla personelu zarządzającego i personelu zaangażowanego w zarządzanie koszty usług na rzecz personelu zarządzającego, doradztwo związane z zarządzaniem projektem (np. obsługa prawna)

23 Koszty zarządzania koszty ponoszone w trakcie wypełniania zadań przez personel zarządzający i personel bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie (m.in. koszty podróży); inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem (np. ewaluacja projektu, sprawozdawczość, wynajem biura projektu) Koszty związane z monitorowaniem prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków, mogą zostać ujęte w odrębnym zadaniu merytorycznym.

24 Kryteria strategiczne Konkurs POKL/6.2/IB/10 nie przewiduje kryteriów strategicznych. Kryteria strategiczne przewidziane w konkursie POKL/6.2/IA/10, to: Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w branżach określonych w RSI - uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (tj. inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym, infrastruktura techniczna i transport, ochrona środowiska i krajobrazu, energetyka odnawialna, inżynieria materiałowa wraz technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi, technologie i techniki w inżynierii chemicznej, technologie i techniki w budownictwie, ochrona zdrowia - przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, turystyka, technologie medyczne, biologia i biotechnologia, edukacja w kształtowaniu kultury innowacji, technologie i techniki informacyjne); WAGA: 20 pkt.

25 Kryteria strategiczne Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku do 25 lat; WAGA: 10 pkt. Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy; WAGA: 5 pkt. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne i/lub należące do grupy wiekowej 45+. WAGA: 5 pkt.

26 Pomoc publiczna W przypadku form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach Działania 6.2 występuje pomoc de minimis. Pomoc de minimis występuje w następujących typach wsparcia: –przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); –wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym wsparcie pomostowe finansowe oraz doradcze).

27 Pomoc publiczna W przypadku, gdy projekt jest objęty regułami pomocy publicznej, w ramach kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań w budżecie należy zaznaczyć te wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej (zaznaczenie pola w kolumnie Pomoc publiczna wydatków objętych pomocą de minimis). Niezaznaczenie w budżecie szczegółowym wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej w projekcie skutkuje odrzuceniem projektu z powodu niezgodności z regułami pomocy publicznej.

28 System selekcji projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

29 PROCES DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU 2. OCENA FORMALNA 3. OCENA MERYTORYCZNA 5. EWENTUALNE NEGOCJACJE 6. UMOWA O DOFINANSOWANIE 4. LISTA RANKINGOWA

30 KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE MERYTORYCZNE HORYZONTALNE DOSTĘPU STRATEGICZNE OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA

31 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Wymogi niezbędne do zarejestrowania wniosku w WUP czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów. UWAGA!!! Wnioski złożone po terminie zamknięcia konkursu (po 30 lipca br.) nie będą rozpatrywane (nie będą poddawane ocenie formalnej i merytorycznej); czy wniosek został złożony we właściwej instytucji (punkt 1.5 wniosku); czy wniosek został wypełniony w języku polskim; czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku); czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL. OCENA FORMALNA

32 czy wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL); czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych; czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) (część V wniosku); OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

33 Poprawa błędów formalnych brak w części V pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy (w tym partnerów, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie krajowym); rozbieżność pomiędzy informacjami zawartymi w polu 2.6 wniosku a podpisem/ami złożonym/i w cz. V wniosku (podpisanie wniosku w części V przez inną/e osobę/y niż wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku). Dopuszcza się zarówno uzupełnienie podpisu/ów osoby/ób wskazanej/nych w polu 2.6, jak i ewentualną zmianę w polu 2.6 danych dot. osoby/ób podpisanej/nych w cz. V wniosku; w przypadku, gdy w polu 2.6 wniosku nie wskazano imiennie osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania Wnioskodawcy (np. wpisano: „nie dotyczy”, ale wniosek nie jest Wydrukiem próbnym) dopuszcza się możliwość uzupełnienia brakujących informacji w polu 2.6;

34 Poprawa błędów formalnych niezłożenie wniosku w wersji elektronicznej (plik XML); niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); złożenie wniosku tylko w 1 egzemplarzu papierowym; brak strony/stron w którymkolwiek z egzemplarzy wniosku; niezłożenie, złożenie niekompletnych lub złożenie w 1 egzemplarzu wymaganych załączników - dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy (oraz Partnerów projektu - w przypadku projektu partnerskiego);

35 Poprawa błędów formalnych brak lub niewłaściwy sposób (niezgodny z wymogami zawartymi w Dokumentacji Konkursowej) potwierdzenia kopii wniosku / załączników za zgodność z oryginałem; inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku; błędnie wypełnione pole 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony (w przypadku, gdy wniosek nie jest Wydrukiem próbnym).

36 Błędy formalne skutkujące odrzuceniem – bez możliwości poprawy niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu; niezgodność sum kontrolnych na poszczególnych stronach wersji papierowej wniosku; rozbieżność sum kontrolnych pomiędzy dwoma egzemplarzami wersji papierowej; brak wersji papierowej wniosku (złożenie wniosku tylko w wersji elektronicznej).

37 spełniający wszystkie kryteria formalne Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do OCENY MERYTORYCZNEJ Dokonywana jest ona w oparciu o: OCENA MERYTORYCZNA STRATEGICZNE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE HORYZONTALNE OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE MERYTORYCZNE OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

38 Cele projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15 pkt. Działania oraz Harmonogram realizacji projektu 15 pkt. Rezultaty i produkty projektu 25 pkt. Potencjał Wnioskodawcy (i ewent. Partnerów) oraz sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku i sprawdzane są odrębnie w sześciu polach musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% Projekt musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% dopuszczalnej liczby punktów, aby uzyskać rekomendację. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENA MERYTORYCZNA

39 KOMISJA OCENY PROJEKTÓW (KOP) Ocena merytoryczna projektu jest dokonywana przez dwie osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP. Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez każdego z oceniających. Każdy Członek KOP przed przystąpieniem do oceny podpisuje deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności. do publicznej wiadomości. Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości. OCENA MERYTORYCZNA

40 W przypadku, gdy wniosek jest rekomendowany do dofinansowania przynajmniej przez jednego z oceniających, ale różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 30 punktów, projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. KOMISJA OCENY PROJEKTÓW (KOP)

41 Końcowa ocena projektu – 2 oceniających Jeżeli różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych jest mniejsza niż 30 punktów końcową ocenę projektu stanowi suma: - średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz - premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów strategicznych, o ile wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych polach oceny merytorycznej.

42 Obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych. Wiążą się z preferowaniem przez IP określonych rodzajów projektów. Za ich spełnienie przyznawana jest premia punktowa – w przypadku konkursu nr POKL/6.2/IA/10 – maksymalnie 40 punktów. Wysokość premii punktowej określana jest w Planie działania i Dokumentacji Konkursowej. Premia punktowa może być przyznana tylko tym wnioskom, które spełniają kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskały od każdego z oceniających przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej (czyli wnioskom, które są rekomendowane do dofinansowania przez obydwu oceniających). KRYTERIA STRATEGICZNE OCENA MERYTORYCZNA

43 Rekomendowane do dofinansowania są projekty, które spełniają następujące warunki: -w poszczególnych polach oceny merytorycznej otrzymały przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania, CO OZNACZA TAKŻE: -zgodność projektu z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi oraz z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL; -koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; -poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości. WARUNKI REKOMENDACJI DO DOFINANSOWANIA

44 WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJMinimum I ocena II ocena Łącznie Cele projektu Cele projektu12161314,5 Grupy docelowe projektu 9101110,5 Działania9121111,5 Rezultaty i produkty projektu 15171315 Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 6798 Wydatki projektu 91099,5 Suma kryteriów merytorycznych 60726669 Kryteria strategiczne -1600 Suma60886669 OCENA MERYTORYCZNA

45 Projekty rekomendowane do dofinansowania ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego tworzą LISTĘ RANKINGOWĄ. LISTA RANKINGOWA Miejsce na liście Wnioskodawca Liczba punktów 1 Gmina A Gmina A102 2 Powiat B 97 3 Przedsiębiorstwo C 88 4 Stowarzyszenie D 62 5 Fundacja E 74* 6 Powiat F 60 7 Gmina G 52 OTRZYMAŁA MNIEJ NIŻ 60% PUNKTÓW FUNDACJA „E”, POMIMO WIĘKSZEJ LICZBY PUNKTÓW NIŻ STOWARZYSZENIE „D”, JEST DOPIERO NA 5. MIEJSCU, GDYŻ NIE JEST REKOMENDOWANA DO DOFINANSOWANIA (W JEDNYM Z PÓL OCENY OTRZYMAŁA MNIEJ NIŻ 60% PUNKTÓW).

46 Negocjacje mogą dotyczyć: BUDŻETU PROJEKTU ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU NEGOCJACJE FORMA PISEMNA. NEGOCJACJE MOGĄ BYĆ PROWADZONE W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ. W WUP W KRAKOWIE JEST TO FORMA PISEMNA.

47 Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne Wydatki, których zwiększenie przyczyni się do lepszej realizacji projektu Wydatki zawyżone, których wartość może być obniżona bez straty dla jakości projektu NEGOCJACJE BUDŻETOWE BUDŻETOWE

48 Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania, jednak zmniejszenie wartości projektu nie może być większe niż 25% początkowej wartości projektu. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie. Zmiany mogą dotyczyć również zakresu merytorycznego projektu (np. zwiększenie liczby uczestników projektu, wprowadzenie nowych form wsparcia, ale bez zmiany charakteru projektu). NEGOCJACJE

49 Terminy – ocena formalna -ocena formalna wniosku dokonywana jest w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) powyższy termin może zostać przedłużony do 21 dni. -Wnioskodawca informowany jest o wynikach oceny formalnej w terminie 5 dni od dnia dokonania oceny -w przypadku konieczności poprawy wniosku/załączników Wnioskodawca dostarcza dokumenty w ciągu 5 dni od daty otrzymania pocztą tradycyjną pisma wzywającego do korekty. -weryfikacja przez WUP Kraków poprawionego wniosku i/lub załączników odbywa się w terminie 5 dni od daty otrzymania przez WUP poprawionego wniosku i/lub załączników.

50 Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji. Terminy - negocjacje

51 Terminy Otwarcie30 czerwca 2010 r.Otwarcie konkursu – 30 czerwca 2010 r. Zamknięcie30 lipca 2010 r.Zamknięcie konkursu – 30 lipca 2010 r. formalnej19 sierpnia 2010 r.Termin oceny formalnej – 19 sierpnia 2010 r. merytorycznej 21 października 2010 r.Termin oceny merytorycznej – 21 października 2010 r. Negocjacje – październik/listopad 2010 r.Negocjacje – październik/listopad 2010 r. Podpisanie umowy listopad/grudzień 2010 r.Podpisanie umowy o dofinansowanie – listopad/grudzień 2010 r. Sugerowana data rozpoczęcia realizacji projektu – styczeń 2011 r Terminarz konkursu POKL/6.2/IB/10 (dla powodzian) będzie przyspieszony, w związku z czym rozpoczęcie realizacji projektu można założyć w 2010 roku.

52 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

53 Beneficjent, którego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Kraków terminie następujących załączników: pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, umowy z Partnerami, wypis z organu rejestrowego, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. ZAŁĄCZNIKI DOSTARCZANE PRZED PODPISANIEM UMOWY

54 Umowa o dofinansowanie określa: harmonogram dokonywania wydatków, wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania, zobowiązanie do poddania się kontroli, termin i sposób rozliczenia środków, formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowości. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

55 Zasady dokonywania płatności: pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności, przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% wartości wcześniej otrzymanych transz dotacji. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wysokości 150% najwyższej transzy przekazywanej przez WUP Kraków w ramach projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

56 Konstrukcja projektu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

57 JEDYNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE I PROJEKTODAWCY WYZNACZNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW OCENA MERYTORYCZNA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

58 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach wniosku wyróżniono siedem elementów: 1.Informacje o projekcie 2.Projektodawca (Beneficjent) 3.Charakterystyka projektu (ograniczenie do 30 000 znaków) 4.Budżet projektu 5.Oświadczenie 6.Harmonogram realizacji projektu 7.Szczegółowy budżet

59 SMART Cele powinny być SMART, to znaczy: –konkretne ( S – Specific) –mierzalne ilościowo ( M – Measurable) –akceptowalne ( A – Accectable) –realne ( R – Realistic) –osiągalne w danym czasie ( T – Time-bound)

60 Spójność projektu ProblemProblem CelCel GrupaGrupa DziałaniaDziałania EfektEfekt

61 3.1 Cel projektu uzasadnij potrzebę realizacjiuzasadnij potrzebę realizacji wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektuwskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem działania i innymi dokumentami strategicznymiuzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem działania i innymi dokumentami strategicznymi

62 3.2 Grupy docelowe scharakteryzuj osoby, które zostaną objęte wsparciemscharakteryzuj osoby, które zostaną objęte wsparciem uzasadnij wybór grupy docelowejuzasadnij wybór grupy docelowej opisz sposób rekrutacji uczestnikówopisz sposób rekrutacji uczestników

63 Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? STANDARD MINIMUM RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

64 Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? STANDARD MINIMUM RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

65 profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym, wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje ze względu na swój zakres oddziaływania wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. STANDARD MINIMUM - WYJĄTKI

66 3.3 Działania opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań w budżecie i harmonogramieopisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań w budżecie i harmonogramie

67 Zlecanie Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie zadania merytoryczne, które zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych lub istotnych ich części w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie zadania merytoryczne, które zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez WUP Kraków

68 3.4 Produkty i Rezultaty wskaż produkty projektuwskaż produkty projektu opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działańopisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań opisz sposób ich monitorowaniaopisz sposób ich monitorowania opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektuopisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

69 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym: a)liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) b)liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) c)liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) Wskaźnik dla Działania 6.2 PO KL

70 3.5 Potencjał Projektodawcy i zarządzanie projektem opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięćopisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć wskaż sposób zarządzania projektemwskaż sposób zarządzania projektem opisz zaplecze techniczne i kadrę zaangażowaną w realizację projektuopisz zaplecze techniczne i kadrę zaangażowaną w realizację projektu opisz rolę Partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projektopisz rolę Partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

71 Partnerstwo Partnerem projektu w ramach konkursów 6.2 nie mogą być Powiatowe Urzędy PracyPartnerem projektu w ramach konkursów 6.2 nie mogą być Powiatowe Urzędy Pracy uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapieuczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem; adekwatność udziału partnerówadekwatność udziału partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

72 Partnerstwo zawarcie pisemnej umowy lub porozumienia partnerówzawarcie pisemnej umowy lub porozumienia partnerów określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami; Nie może zostać zawarte partnerstwo pomiędzy podmiotem i jego własną podległą jednostką;Nie może zostać zawarte partnerstwo pomiędzy podmiotem i jego własną podległą jednostką; z zachowaniem zasady przejrzystościwybór partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów; wiązała umowa.Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wymagane jest, aby Beneficjenta i jego Partnerów wiązała umowa.

73 Budżet projektu Zestawienie środków finansowych związanych z realizacją projektu obejmujące cały okres jego realizacji Montaż finansowy projektu polega na zidentyfikowaniu możliwych źródeł finansowania projektu oraz określeniu ich procentowego udziału Budżet projektu w PO KL ma charakter zadaniowy

74 Budżet projektu Cross- financin g Pomoc publiczn a Jednost ka miary IlośćCena jedno- stkowa Łączni e Wynagrodzenie koordynatora – umowa zlecenie Nie Miesią c 123 00036 000 Zakup stolików TakNieSztuka44001 600 Zakup książek Nie Sztuka60251 500 Druk ulotek (usługa zlecona) Nie Sztuka50021 000 Opracowanie ulotek – umowa zlecenie Nie Usługa1600 Wynagrodzenie na subsydiowane zatrudnienie NieTakMiesią c 121 50018 000

75

76

77

78 Koszty Promocja projektu - w ramach zadania: Zarządzanie projektemPromocja projektu - w ramach zadania: Zarządzanie projektem Informacja w budżecie szczegółowym, która pozycja będzie zlecona wykonawcy zewnętrznemu (usługa zlecona)Informacja w budżecie szczegółowym, która pozycja będzie zlecona wykonawcy zewnętrznemu (usługa zlecona)

79 Koszty Pośrednie - związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania.Pośrednie - związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Bezpośrednie – związane z danym zadaniemBezpośrednie – związane z danym zadaniem

80 ZAMKNIĘTY KATALOG KOSZTÓW POŚREDNICH koszty zarządu koszty zarządu koszty personelu obsługowego koszty personelu obsługowego koszty obsługi księgowej koszty obsługi księgowej koszty materiałów biurowych i piśmienniczych koszty materiałów biurowych i piśmienniczych usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę amortyzacja środków trwałych amortyzacja środków trwałych koszty ubezpieczeń majątkowych koszty ubezpieczeń majątkowych sprzątanie pomieszczeń sprzątanie pomieszczeń usługi kserograficzne usługi kserograficzne koszty ochrony koszty ochrony

81 POZIOM RYCZAŁTU 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości do 2 mln zł 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości do 2 mln zł 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości powyżej 5 mln zł 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące crossfinancingu – projekt o wartości powyżej 5 mln zł W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem w projekcie

82 Koszty pośrednie w metodologii kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zawrzeć informacje dotyczące łącznej kwoty kosztów pośrednich planowanych do rozliczenia ryczałtem w ramach zatwierdzonych projektów w podziale na lata: 2011, 2012, 2013

83 CROSS-FINANCING Limit 10% dla: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów i meblizakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów i mebli zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnegozakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracydostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy

84 Dokumenty Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2010 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiWytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki InstrukcjaWniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013; Zasada równości szans kobiet i mężczyznPoradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL; Zakres realizacji projektów partnerskichZakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

85 Strony internetowe www.pokl.wup-krakow.plwww.pokl.wup-krakow.pl www.efs.gov.plwww.efs.gov.pl www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

86 ROEFS Kraków FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków Tel: 012 633 51 54, 012 633 98 00 ROEFS Nowy Sącz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz Tel: 018 442 01 99 ROEFS Oświęcim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim Tel: 033 844 73 44 ROEFS Tarnów Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2 (I piętro) pok. nr 4 33-100 Tarnów tel./fax 014 65 56 985 Pomoc w przygotowaniu wniosku

87 Punkty Informacyjne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 tel. (12) 424 07 37 e-mail: efs@wup-krakow.pl Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl TARNÓW ZŁOŻENIE WNIOSKU KRAKÓW NOWY SĄCZ

88 Dziękujemy za uwagę 88 Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel. 12 42 40 737 efs@wup-krakow.pl Tel. 12 42 40 702 efs@wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkursy: POKL/6.2/IA/10 POKL/6.2/IB/10 Kraków, 06 lipca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google