Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole doraźne W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.) przeprowadzono 839 kontroli doraźnych. Obszary funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole doraźne W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.) przeprowadzono 839 kontroli doraźnych. Obszary funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1

2 Kontrole doraźne W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.) przeprowadzono 839 kontroli doraźnych. Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli*: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych · zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 2 1 1 - -4 · realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 8 13 51 -- 27 · przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 82 3 1 -14 · przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 1 -2 - - 25 · przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia2 14 6 1- 326 · zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 419 16 - -4 43 · przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 32 10 -25 · inne 7 595 2013 1 59 695

3 Podmioty wnioskujące o kontrolę Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: · organu prowadzącego szkołę lub placówkę 943 17 10 - 89 · prokuratury-----11 · Rzecznika Praw Obywatelskich-----11 · rodziców 932 14 21 2 60 · uczniów- - - 2 - - 2 · nauczycieli- - 1 4- - 5 · Rzecznika Praw Dziecka 1 41- - 28 · innych podmiotów3 572 18 5 13 35 646 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 16 2 - 1 17 27 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH2365753231568 839

4 Najczęściej wydawane zalecenia Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli Liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 4 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 10 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 1 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 8 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 29 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 24 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 4 inne 51 RAZEM 131

5 Zalecenia- w kontekście obszarów kontroli I Obszar kontroli: nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora. Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania i wychowania tj. arkusze ocen oraz zakładać księgę arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania i wychowania tj. arkusze ocen oraz zakładać księgę arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zobligować nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zapisów dotyczących zasad zawartych w Statucie. Zobligować nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zapisów dotyczących zasad zawartych w Statucie. Protokoły rad pedagogicznych sporządzać zgodnie z obowiązującymi regulaminem działalności rady pedagogicznej bądź znowelizować powyższy regulamin do potrzeb placówki. Protokoły rad pedagogicznych sporządzać zgodnie z obowiązującymi regulaminem działalności rady pedagogicznej bądź znowelizować powyższy regulamin do potrzeb placówki. Dokonywać oceniania nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonywać oceniania nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonywać prawidłowych wpisów, sprostowań, błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonywać prawidłowych wpisów, sprostowań, błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiać radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Przedstawiać radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

6 Zalecenia- w kontekście obszarów kontroli c.d. II Obszar kontroli: Przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków: Wizytatorzy na wniosek MEN przeprowadzili kontrole doraźne we wszystkich szkołach podstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Na 547 kontroli wydano 10 zaleceń: Dostosować liczbę uczniów w grupach świetlicowych do przepisów prawa – 4 zalecenia. Dostosować liczbę uczniów w grupach świetlicowych do przepisów prawa – 4 zalecenia. W klasie I prowadzić zajęcia w sali lekcyjnej składającej się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej – 2 zalecenia. W klasie I prowadzić zajęcia w sali lekcyjnej składającej się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej – 2 zalecenia. Zapewnić uczniom w szkole możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych – 2 zalecenia. Zapewnić uczniom w szkole możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych – 2 zalecenia. Prowadzić dokumentację zajęć świetlicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami -1 zalecenie. Prowadzić dokumentację zajęć świetlicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami -1 zalecenie. Zapewnienie w sali ergonomicznego wyposażenia dostosowanego do wzrostu uczniów- 1 zalecenie Zapewnienie w sali ergonomicznego wyposażenia dostosowanego do wzrostu uczniów- 1 zalecenie

7 Monitorowanie realizacji podstawy programowej Lp. PRZEDSZKOLA ODDZIAŁY PRZEDSZK. PUNKTY PRZEDSZKOLNE ZESPOŁY WYCH. PRZEDSZK. SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZT. 1. Liczba/procent szkół/placówek wytypowanych do monitorow. 43/15% 62/15% 18/15% 1/15% 81/15% 33/15% 12/15% 2. Liczba/procent szkół/placówek które wypełniły ankiety. 42/98% 69/111% 16/89% 0/0% 75publ.+3niep. = 78/96% 25 publ.+ 3 niepubl. = 28/85% 10 publ.+ 1 niepubl. = 11/92% Przedszkola publiczne: 117/92% Przedszkola niepubliczne: 10/8% 3.Liczba/procent szkół/placówek w których przeprowadzono weryfikację. 5/11% 8/13% 2/11% 0/0% 9/11% 4/12% 2/16%

8 Wnioski Dyrektorzy szkół nie czytają komunikatów zamieszczanych na stronie Kuratorium i przekazywanych pocztą elektroniczną Dyrektorzy szkół nie czytają komunikatów zamieszczanych na stronie Kuratorium i przekazywanych pocztą elektroniczną Problemy techniczne związane z obsługą platformy Problemy techniczne związane z obsługą platformy Nieprecyzyjne wprowadzanie danych adresowych szkół do SIO Nieprecyzyjne wprowadzanie danych adresowych szkół do SIO

9 Organizacja konferencji i naradUpowszechnianie dobrych praktykInne inicjatywy

10

11

12 Zakres tematyczny podejmowanych działań Zakres tematyczny podejmowanych działań Zakres tematycznyKonferencjeNarady Inne formy szkoleń Liczba uczestników Nadzór pedagogiczny12531 Bezpieczeństwo w szkole2180 Organizacja pomocy psychologicznej237 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek 1108 Szkolnictwo zawodowe130 Programy edukacyjne dla poszczególnych typów szkół i placówek 250 Inne inicjatywy: 1230

13

14

15

16

17

18

19 utworzenie sieci wsparcia dyrektorów szkół/placówek ściśle współpracujących w różnych, wybranych obszarach życia szkoły, utworzenie sieci wsparcia dyrektorów szkół/placówek ściśle współpracujących w różnych, wybranych obszarach życia szkoły, konsolidacja dyrektorów odnoszących sukcesy w zakresie funkcjonowania szkół, potwierdzone wysokimi wynikami ewaluacji, konsolidacja dyrektorów odnoszących sukcesy w zakresie funkcjonowania szkół, potwierdzone wysokimi wynikami ewaluacji, pozyskiwanie przez dyrektorów szkół oczekujących na ewaluację zewnętrzną praktycznych wskazówek jak należy właściwie przygotować się do procesu badawczego, pozyskiwanie przez dyrektorów szkół oczekujących na ewaluację zewnętrzną praktycznych wskazówek jak należy właściwie przygotować się do procesu badawczego, stworzenie bazy i upowszechnianie „dobrych praktyk”. stworzenie bazy i upowszechnianie „dobrych praktyk”.

20 Wnioski z działalności wspomagającej Wzrasta liczba publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów „dobrych praktyk”. Wzrasta liczba publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów „dobrych praktyk”. Wzrasta liczba szkół biorących udział w monitoringu działalności profilaktycznej szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Wzrasta liczba szkół biorących udział w monitoringu działalności profilaktycznej szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Należy zaplanować na nowy rok szkolny wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych. Należy zaplanować na nowy rok szkolny wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych. Upowszechniać w formie elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach materiały szkoleniowe i pokonferencyjne. Upowszechniać w formie elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach materiały szkoleniowe i pokonferencyjne.

21 „Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.” Paulo Coelho „Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.” Paulo Coelho


Pobierz ppt "Kontrole doraźne W roku szkolnym 2013/2014 (od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.) przeprowadzono 839 kontroli doraźnych. Obszary funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google