Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opłaty za korzystanie ze środowiska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opłaty za korzystanie ze środowiska,"— Zapis prezentacji:

1

2 Opłaty za korzystanie ze środowiska,
opłata za substancje kontrolowane, opłata produktowa, opłaty za baterie i akumulatory. 2

3 Opłaty za korzystanie ze środowiska
3

4 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1107, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) 4

5 Kto wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 5

6 Co podlega opłacie Pobór wód Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Emisja zanieczyszczeń do powietrza Pobór wód Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Składowanie odpadów 6

7 Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:
Wyliczenie opłaty we własnym zakresie Wniesienie jej bez wezwania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Przedstawienie wykazu informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczeniem opłaty Marszałkowi Województwa, w terminie wniesienia opłaty 7

8 do dnia 31 marca po roku którego opłata dotyczy
Kiedy i gdzie należy wnieść opłaty do dnia 31 marca po roku którego opłata dotyczy Terminy dotyczące okresów do roku 2012 włącznie: do 31 lipca za I półrocze danego roku do 31 stycznia roku następnego za II półrocze danego roku Zmiana terminu wnoszenia opłat od roku 2013 wynika z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342) Opłaty wnoszone są na konto redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego 8

9 Kiedy podmiot nie wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska
zgodnie z art. 289 ust.1 POŚ - gdy wysokość naliczonej opłaty za dany rok i dany komponent środowiska nie przekracza 800 zł zgodnie z art. 2 ust.2 pkt. 2 POŚ - w razie prowadzenia działań ratowniczych 9

10 Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
Spalanie paliw w silnikach spalinowych Przeładunek paliw Spalanie energetyczne Procesy technologiczne Chów lub hodowla zwierząt 10

11 Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wyróżniamy: emisję zorganizowaną – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem urządzeń technicznych – emitorów (np. emisja z kotłowni, z procesów technologicznych prowadzonych przy użyciu wentylacji mechanicznej), emisję niezorganizowaną – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza bez pośrednictwa emitorów (np. emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych, ubytki czynnika chłodniczego w klimatyzacji.) 11

12 Opłaty podwyższone W przypadku braku wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, podmioty ponoszą opłaty podwyższone: za II półrocze 2008 r. o 200%; od 2009 r. o 500%. Opłatę podwyższoną należy naliczyć za okres funkcjonowania instalacji bez wymaganego pozwolenia, za wszystkie normowane substancje wprowadzone w tym okresie do powietrza. 12

13 Spalanie paliw w silnikach spalinowych
Opłata może być określana przy zastosowaniu tzw. „ryczałtowej” stawki opłaty w zł /Mg spalonego paliwa określonej w rozporządzeniu; Wysokość w/w stawki uzależniona od rodzaju silnika, rodzaju paliwa, daty pierwszej rejestracji pojazdu; Do przeliczenia ilości zużytego paliwa z litrów na Mg, można wykorzystać gęstości paliw podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 816) lub dane uzyskane od producenta; wysokość opłaty może być także określana przy zastosowaniu dostępnych wskaźników emisji i jednostkowych stawek opłat w zł/kg określonej dla poszczególnych substancji w rozporządzeniu. 13

14 Przykład naliczenia opłaty
Firma użytkowała w 2013 r. samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy w lipcu 2005 r., w których roczne zużycie oleju napędowego wyniosło 5400 litrów. zamiana litrów ON na Mg - tony 5400 l * 0,84 kg/l : 1000 = 4,536 Mg wyliczenie należnej opłaty: 4,536 Mg * 8,95 zł/Mg = 40,60 zł 14

15 Spalanie energetyczne możliwość stosowania tzw. „stawki ryczałtowej”
W przypadku prowadzenia instalacji energetycznej, dla której nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowanego, możliwe jest naliczanie opłat w sposób uproszczony tj. przy zastosowaniu tzw. „stawki ryczałtowej” - określonej w rozporządzeniu odpowiednio w zł/Mg lub zł/106m3. 15

16 Przykład naliczenia opłaty
Firma użytkowała w 2013 r. kotłownię grzewczą opalaną olejem opałowym lekkim o mocy cieplnej 1,5 MW. Łączne zużycie oleju opałowego w tym roku wyniosło 6127 litrów. Jest to instalacja nie wymagająca pozwolenia, stąd opłata może być naliczona w oparciu o tzw. „ryczałtową stawkę”. zamiana litrów oleju opałowego na Mg: 6127 l * 0,86 kg/l : 1000= 5,27 Mg wysokość należnej opłaty: 5,27 Mg * 9,00 zł/Mg= 47,43 zł 16

17 Spalanie energetyczne metoda wskaźnikowa
Podmiot prowadzący instalację energetyczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie może naliczać opłatę metodą wskaźnikową. Natomiast jeżeli prowadzi instalację objętą obowiązkiem posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza bądź pozwolenia zintegrowanego zawsze nalicza opłatę metodą wskaźnikową: O = B x W x stawka opłaty za dane zanieczyszczenie gdzie: O - wysokość opłaty za emisję danego zanieczyszczenia, B - zużycie paliwa, czas pracy źródła lub inna wielkość W - wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia (teoretyczny bądź pomiarowy) Łączna wysokość opłaty to suma opłat za emisję poszczególnych zanieczyszczeń. 17

18 Procesy technologiczne
Podmiot prowadzący procesy technologiczne nalicza opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza metodą wskaźnikową: O = B x W x stawka opłaty za dane zanieczyszczenie gdzie: O - wysokość opłaty za emisję danego zanieczyszczenia, B - zużycie paliwa, czas pracy źródła lub inna wielkość W - wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia (pomiarowy bądź teoretyczny pochodzący z dokumentacji stanowiącej integralną część wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego bądź wskaźnik z literatury) Łączna wysokość opłaty to suma opłat za emisję poszczególnych zanieczyszczeń. 18

19 Przykład naliczenia opłaty
Firma użytkuje urządzenia klimatyzacyjne, które w 2013r. zostały uzupełnione 5 kg czynnika R22 oraz 7 kg czynnika R410A. Jest to emisja niezorganizowana, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. wyliczenie należnej opłaty za emisję czynnika R22, który należy do grupy HCFC: 5 kg X 57,70 zł/kg = 288,50 zł wyliczenie należnej opłaty za emisję czynnika R410A, który należy do grupy HFC: 7 kg X 28,85 zł/kg = 201,95 zł Łączna wysokość opłaty za 2013r. wynosi: 288,50 zł+ 201,95 zł = 490,45 zł

20 Przykład naliczenia opłaty
W 2013 r. zakład prowadził instalację technologiczną, w której roczne zużycie pewnej farby wyniosło 500 kg. Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ww. instalacji. Zawartość substancji lotnych w ww. farbie wynosi: 30 % toluenu, % alkoholu etylowego oraz 7% mezytylenu. określenie wielkości emisji: toluen: 500 kg x 0,30 kg/kg = 150 kg alkohol etylowy: 500 kg x 0,15 kg/kg = 75 kg mezytylen: 500 kg x 0,07 kg/kg = 35 kg naliczenie opłaty: toluen: 150 kg x 1,38 zł/kg = 207,00 zł alkohol etylowy: 75 kg x 1,22 zł/kg = 91,50 zł mezytylen: 35 kg x 1,38 zł/kg = 48,30 zł Łączna opłata za emisję technologiczną:207, ,50 +48,30= 346,80 zł

21 Przykład naliczenia opłaty
Firma w 2013r. prowadziła na wolnym powietrzu procesy spawania, podczas których zużyła 500 kg drutu spawalniczego oraz 75 kg elektrod. Jest to emisja niezorganizowana, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. określenie wielkości emisji zanieczyszczeń ze spawania drutem spawalniczym: tlenek węgla: 500 kg x 3 g/kg = 1,5 kg dwutlenek azotu: 500 kg x 0,3 g/kg = 0,15 kg pył: 500 kg x 5,9 g/kg = 2,95 kg określenie wielkości emisji zanieczyszczeń ze spawania elektrodami: tlenek węgla: 75 kg x 0,49 g/kg = 0,037 kg dwutlenek azotu: 75 kg x 0,65 g/kg = 0,048 kg pył: 75 kg x 11,89 g/kg = 0,89 kg naliczenie opłaty: tlenek węgla: (1,5 kg + 0,037 kg) x 0,11zł/kg = 0,17 zł dwutlenek azotu: (0,15 kg + 0,048 kg) x 0,51zł/kg = 0,10 zł pył: (2,95 kg + 0,89 kg) x 0,55 zł/kg =2,11 zł Łączna opłata za emisję zanieczyszczeń ze spawania wynosi: 0,17 zł+0,10 zł+2,11 zł = 2,38 zł

22 Przykład naliczenia opłaty
Firma jest właścicielem stacji paliw wyposażonej w zbiorniki podziemne do magazynowania oleju napędowego, na której w 2013r. do zbiorników podziemnych przeładowano litrów oleju napędowego, a sprzedaż tego paliwa wyniosła litrów. ilość oleju przeładowanego do zbiorników podziemnych l x 0,84 kg/l :1000 = 319,2 Mg ilość oleju przeładowanego do zbiorników pojazdów l x 0,84 kg/l :1000 = 310,8 Mg wielkość emisji węglowodorów alifatycznych przy napełnianiu zbiorników podziemnych: 319,2 Mg x 1,3 g/Mg = 0,4 kg wielkość emisji węglowodorów alifatycznych przy napełnianiu zbiorników pojazdów : 310,8 Mg x 1,3 g/Mg = 0,4 kg Naliczenie opłaty za emisję węglowodorów alifatycznych z obu ww. procesów: 0,4 kg x 2 x 0,11 zł/kg = 0,088 zł

23 Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r
Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji: (Dz. U. z 2013 r., poz. 1107) - powołany został do życia Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami (KOBIZE), którego zadania powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie, - KOBIZE prowadzi krajową bazę, w której gromadzone są i przetwarzane informacje o emisjach uzyskane z przekazanych przez podmioty korzystające ze środowiska raportów rocznych, - w terminie do końca lutego każdego roku, podmiot sporządza i wprowadza do krajowej bazy raport zawierający informacje o emisjach dotyczące roku poprzedniego – pierwszy raport dotyczył 2010r. 23

24 Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania i przekazywania raportów do KOBIZE zawarte są na stronie internetowej: Infolinia systemu Krajowej bazy: tel (dostępny w dni robocze w godzinach 9: :00) fax: 24

25 Najczęściej popełniane błędy przy naliczaniu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:
pomyłki w stosowanych stawkach opłat (często z poprzednich lat); błędy rachunkowe; brak naliczenia opłat za wszystkie substancje emitowane do powietrza w wyniku prowadzonej działalności; nieprawidłowo naliczane opłaty podwyższone; naliczanie opłat wyłącznie za źródła bądź zanieczyszczenia ujęte w pozwoleniu; nieprawidłowy dobór wskaźników emisji przy spalaniu energetycznym; 25

26 Najczęściej popełniane błędy przy naliczaniu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (c.d.): brak podpisów osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, brak bądź niepełna informacja dot. stanu formalno-prawnego np. dot. terminu obowiązywania pozwolenia, brak korelacji pomiędzy wielkością charakteryzującą dany proces, a wskaźnikami emisji, brak informacji dot. wszystkich obiektów, nie wskazanie miejsca korzystania ze środowiska, itp. 26

27 Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
Konto bankowe Wpłaty za korzystanie ze środowiska należy przekazywać na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, Warszawa Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 27

28 Przelew WZÓR 28

29 Opłata za substancje kontrolowane
Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.) opłatę wnosi się do końca marca następującego po roku, którego opłata dotyczy, 29

30 Opłata za substancje kontrolowane
dotyczy podmiotów wprowadzających po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji, chlorofluorowęglowodory (CFC) z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków, bromometan z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przed-wysyłkowych zarówno nowe, odzyskane lub po regeneracji (np.: urządzenia klimatyzujące, chłodnicze, gaśnicze i inne zawierające te substancje). 30

31 Konto bankowe Wpłaty za substancje kontrolowane (należności bieżące oraz zaległości) należy przekazywać na konto: Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 31

32 Dziękuję za uwagę 32

33 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Opłaty za pobór wód Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 33

34 Opłaty za pobór wód Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), zwana dalej PW. 34

35 Termin składania wykazów i wnoszenia opłat:
Do dnia 31 marca następnego roku – za poprzedni rok, począwszy od roku 2013, (system półroczny obowiązywał do II półrocza 2012 roku włącznie) za wyjątkiem: ścieków z obiektów stawowej gospodarki rybackiej, gdzie cyklem produkcyjnym jest okres od początku maja do końca kwietnia – wykazy w ciągu 1 miesiąca, a opłaty w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego Na adres Departamentu Opłat Środowiskowych Na konto redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego 35

36 Opłaty za pobór wód PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
w zakresie szczególnego korzystania z wód. Korzystanie z wód polega na korzystaniu: powszechnym, zwykłym lub szczególnym. Powszechne korzystanie z wód - służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. Zwykłe korzystanie z wód - służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. art. 34 i art. 36 PW 36

37 Szczególne korzystanie z wody
,,, Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi np.: korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę (osoby fizyczne), art. 36 ust. 3 i art. 37 PW 37

38 Zasady naliczania opłat za pobór wód
Wysokość opłat za pobór wód zależy od: rodzaju pobranej wody: powierzchniowa czy podziemna, ilości i jakości pobranej wody oraz jej przeznaczenia, części obszaru kraju. Opłata = ilość [m3] x współczynnik różnicujący x jednostkowa stawka opłaty [zł/m3] RRM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 2008 r. Nr 196, poz. 1217 38

39 Zasady naliczania opłat za pobór wód
Jednostkowe stawki opłat są zależne od przeznaczenia pobieranej wody podziemnej: zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe (0,065 zł/m3 za rok 2013) produkcja, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania (0,093 zł/m3 za rok 2013) inne cele (0,11 zł/m3 za rok 2013) 39

40 Zasady naliczania opłat za pobór wód
Jednostkowe stawki opłat zależne są od przeznaczenia pobieranej wody powierzchniowej: zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe (0,039 zł/m3 za rok 2013) inne cele (0,054 zł/m3 za rok 2013) Najczęściej popełniane błędy: - stosowanie jednej stawki dla wody pobranej na różne cele, - stosowanie najwyższej stawki dla wody pobranej na potrzeby zakładu wodociągowego, podczas gdy tzw.”pobór wody inny” oznacza pobór na potrzeby własne stacji uzdatniania wody, płukanie filtrów, straty wody w sieci wodociągowej i ta ilość pobranej wody winna być rozdzielona proporcjonalne na poszczególne cele przeznaczenia pobranej wody (RMŚ w sprawie wzorów wykazów … z 2009 r. Nr 97, poz. 816). 40

41 Zasady naliczania opłat za pobór wód
Współczynniki różnicujące zależne są od: jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska, dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody. Najczęściej popełniane błędy: - ustalanie współczynnika w odniesieniu do jakości wody, a nie zastosowanej metody uzdatniania, - ustalanie współczynnika na podstawie skutków ubocznych zastosowanego procesu uzdatniania wody. 41

42 Zasady naliczania opłat za pobór wód
Jednostkowe stawki opłat mnoży się przez współczynniki różnicujące Jeżeli do uzdatniania wody stosuje się dwa lub więcej procesów uzdatniania, to przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy RRM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 2008 r. Nr 196, poz. 1217 42

43 Opłaty za pobór wód Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Zwolnienia z opłat za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi dotyczą: prowadzenia działań ratowniczych, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ poboru wód podziemnych i powierzchniowych, określonego w art. 294 POŚ wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonego w art. 296 POŚ kwot nieprzekraczających 800 zł / rok, zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ 43

44 Pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na: szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi art. 122 PW wyjątek: pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę. art. 124 PW 44

45 Opłaty podwyższone Opłaty podwyższone ponosi się za pobór wód i odprowadzanie ścieków do środowiska bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego: za II półrocze 2008 roku – o 200% od I półrocza 2009 roku – o 500% zgodnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 POŚ, w związku z art. 14 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954). 45

46 Przykład 1. Zakład pracy, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, pobiera wodę podziemną z własnego ujęcia na potrzeby socjalno-bytowe, którą uzdatnia poprzez zastosowanie procesów dezynfekcji, odżelaziania i odmanganiania. Dane: ilość wody pobranej w roku 2013 – 2500 m³ cel zużycia – socjalno-bytowy sposób uzdatniania wody – dezynfekcja, odżelazianie i odmanganianie Opłata podwyższona: 2500 m³ x 0,065 zł/m³ * x 1 ** x 6 *** = 975,00 zł * jednostkowa stawka opłaty z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766), ** współczynnik różnicujący z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217), *** podwyższenie opłaty zgodnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 POŚ. 46

47 Przykład 2. Przedsiębiorca ma podpisaną umowę z zakładem wodociągowym na dostawę wody na potrzeby pracownicze i produkcyjne swojej firmy, natomiast z własnej studni, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód, pobiera wodę podziemną na potrzeby myjni samochodowej i do podlewania trawników – wody tej nie uzdatnia. Dane: ilość wody pobranej w roku 2013 – 2000 m³ cel zużycia – mycie samochodów, podlewanie, sposób uzdatniania wody – brak Opłata podstawowa: 2000 m³ x 0,11 zł/m³ * x 2 ** = 440,00 zł * jednostkowa stawka opłaty z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766), ** współczynnik różnicujący z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217), 47

48 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj. za:
wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 48

49 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj. za:
wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli: ryb łososiowatych ryb innych niż łososiowate i innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb przekracza kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu w jednym roku danego cyklu produkcyjnego. 49

50 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych ponosi się za substancje zawarte w ściekach, wyrażone czterema podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, suma chlorków i siarczanów, zawiesina ogólna, przy czym wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą. art. 295 ust.1 POŚ Najczęściej popełniane błędy: - sumowanie opłat dla czterech podstawowych wskaźników: BZT5, ChZTCr, suma chlorków i siarczanów, zawiesina ogólna, pomimo że wysokość opłaty ustala się dla wskaźnika, powodującego opłatę najwyższą. 50

51 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
W przypadku wprowadzania ścieków przemysłowych lub komunalnych innych niż bytowe, opłaty ponosi się również za inne substancje, stwierdzone w odprowadzanych ściekach, typu: fenole lotne, metale ciężkie czy substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przy czym do opłaty ustalonej według wskaźnika, który spowodował opłatę najwyższą (z czterech podstawowych wskaźników) dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach. nie dot. ścieków bytowych art. 295 ust. 2 POŚ 51

52 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Wysokość opłaty zależy od rodzaju odprowadzanych ścieków: ścieki bytowe - to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, ścieki komunalne - to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, ścieki przemysłowe - to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową. 52

53 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Współczynniki różnicujące przypisane rodzajom odprowadzanych ścieków: ścieki bytowe - 0,3 dla BZT5 i 0,4 dla ChZTCr ścieki komunalne z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi 0,4 dla BZT5 i 0,5 dla ChZTCr ścieki przemysłowe wprowadzane z urządzeń innych niż urządzenia kanalizacyjne miast i wsi - 1 dla BZT5 i ChZTCr ścieki inne niż wyżej wymienione 0,5 dla BZT5 i 0,7 dla ChZTCr RRM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 2008 r. Nr 196, poz. 1217 53 53 Warszawa, 28 września 2011 r.

54 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Sposób naliczenia opłaty: ŁADUNEK zanieczyszczenia [kg] = ilość ścieków [m3] x wskaźnik zanieczyszczenia [mg/dm3] /1000 OPŁATA dla danego zanieczyszczenia = ładunek zanieczyszczenia [kg] x współczynnik różnicujący x jednostkowa stawka opłaty [zł/kg] RRM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 2008 r. Nr 196, poz. 1217 54

55 Przykład 1. Zakład pracy odprowadza oczyszczone ścieki socjalno-bytowe do rowu, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do ziemi. Dane: ilość odprowadzonych ścieków w roku 2013 – 2000 m³ rodzaj ścieków – socjalno-bytowe Wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 – 15 mg/dm³ ChZTCr – 60 mg/dm³ zawiesina ogólna – 30 mg/dm³ 55

56 Przykład 1. c.d. Opłata wynosi 78,24 zł ***
Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach: BZT m³ x 15 mg/dm³ / 1000 = 30 kg ChZTCr m³ x 60 mg/dm³ / 1000 = 120 kg zawiesina ogólna m³ x 30 mg/dm³ / 1000 = 60 kg Obliczenia poszczególnych opłat: Opłata BZT5 = kg x 4,09 zł/kg * x 0,3 ** = 36,81 zł Opłata ChZTCr = 120 kg x 1,63 zł/kg * x 0,4 ** = 78,24 zł Opłata zawiesina ogólna = 60 kg x 0,50 zł/kg * = 30,00 zł Opłata wynosi 78,24 zł *** * jednostkowa stawka opłaty z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766), ** współczynnik różnicujący z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217), *** zgodnie z art. 295 ust. 1 POŚ. 56

57 Przykład 2. Przedsiębiorca odprowadza ścieki przemysłowe do rzeki Wisły, nie posiadając pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód. Dane: ilość odprowadzonych ścieków w roku 2013 – 1000 m³ rodzaj ścieków – przemysłowe Wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 – 20 mg/dm³ ChZTCr – 80 mg/dm³ zawiesina ogólna – 40 mg/dm³ ołów – 0,02 mg/dm³ 57

58 Przykład 2. c.d. Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach:
BZT m³ x 20 mg/dm³ / 1000 = 20 kg ChZTCr m³ x 80 mg/dm³ / 1000 = 80 kg zawiesina ogólna m³ x 40 mg/dm³ / 1000 = 40 kg ołów m³ x 0,02 mg/dm³ / 1000 = 0,02 kg Obliczenia poszczególnych opłat: Opłata BZT = 20 kg x 4,09 zł/kg * x 6 ** = 490,80 zł Opłata ChZTCr = 80 kg x 1,63 zł/kg * x 6 ** = 782,40 zł Opłata zawiesina ogólna = 40 kg x 0,50 zł/kg * x 6 ** = 120,00 zł Opłata ołów = 0,02 kg x 119,05 zł/kg * x 6 ** = 14,29 zł Opłata podwyższona wynosi 796,69 zł *** * jednostkowa stawka opłaty z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766), ** zgodnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 POŚ, *** zgodnie z art. 295 ust. 1 i ust. 2 POŚ. 58

59 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Opłaty ponosi się za wprowadzanie do wód lub do ziemi - wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (opłata ryczałtowa za 1 m2 powierzchni – stawka zł/m2/rok) Najczęściej popełniane błędy: - naliczanie opłaty rocznej dla zaległych okresów półrocznych, - naliczanie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej, - naliczanie opłaty przez poszczególne podmioty, korzystające z jednego systemu kanalizacji deszczowej, zamiast przez zakład główny wskazany w pozwoleniu wodnoprawnym, zgodnie z art.130 PW. 59

60 Przykład 3. Na terenie zakładu pracy znajduje się 1000 m² powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z której kanalizacją deszczową odprowadzane są wody opadowe do rzeki Wisły, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Z powierzchni utwardzonych zakładu wyszczególniono 300 m² terenów przemysłowych i 700 m² powierzchni dróg i parkingów. Opłata podwyższona za rok 2013 (300 m² x 0,28 zł/m² * m² x 0,054 zł/m² *) x 6 ** = 730,80 zł * jednostkowa stawka opłaty z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766), ** zgodnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 POŚ. 60

61 Przykład 4. Spółdzielnia mieszkaniowa posiada 400 m² dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, z których kanalizacją deszczową do ziemi odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Opłata za rok 2013 400 m² x 0,054 zł/m² * = 21,60 zł * jednostkowa stawka opłaty z Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 766). 61

62 Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Opłaty ponosi się również za wprowadzanie do wód lub do ziemi: wód chłodniczych o temp. > 26 oC (opłata ryczałtowa za 1000 m3 wód chłodniczych); wód zasolonych przy wskaźniku suma jonów chlorków i siarczanów > 500 mg/l (opłata ryczałtowa wyłącznie za sumę jonów chlorków i siarczanów); ścieków z obiektów stawowej gospodarki rybackiej (za wyjątkiem przypadków określonych w art. 296 pkt 4 i 5 POŚ). WAŻNE ! Wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych dla ścieków, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych oraz wód wykorzystanych pochodzących z chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. RRM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z 2008 r. Nr 196, poz 62

63 Dziękuję za uwagę 63

64 Opłata za składowanie odpadów
64

65 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) 65

66 Odpady Podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za składowanie odpadów
Rodzaje opłat za składowanie odpadów Opłata zwykła (podstawowa) Opłata podwyższona Zasady naliczania opłat 66

67 Kto ponosi opłaty Posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (tzn. właściciel, zarządzający składowiskiem odpadów). W przypadku składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub magazynowania ich bez stosownej decyzji, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat może być każdy posiadacz odpadów, który dopuszcza się naruszenia. 67

68 Rodzaje opłat Opłata zwykła (podstawowa)
Jest to opłata za składowanie odpadów, której wysokość zależy od ilości, rodzaju składowanych odpadów i jednostkowej stawki opłaty dla danego rodzaju odpadu. 68

69 Rodzaje opłat Opłata podwyższona
Zależy od ilości składowanych (magazynowanych) odpadów, czasu ich składowania, współczynników wymienionych w art. 293 POŚ i jednostkowej stawki opłaty dla danego rodzaju odpadów. 69

70 OPŁATY PODWYŻSZONE: składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania; magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów; składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania. Art. 293 Poś

71 OPŁATY PODWYŻSZONE: W przypadku pozbycia się odpadów:
nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych;  na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody; na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych; podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania. Art. 293 Poś

72 Schemat naliczania opłaty za składowanie odpadów:
Zasady naliczania opłat Schemat naliczania opłaty za składowanie odpadów: Op = M • S gdzie: Op – należna opłata M – masa odpadów (wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku S – jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie 1 tony danego odpadu na składowisku 72

73 Przykład W 2013 r. składowisko przyjęło do składowania 100 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Stawka za składowanie na składowisku 1 tony tego odpadu wynosi 115,41 zł. Opłata jaką należy w tym przypadku wnieść na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego będzie wynosiła 100 ton • 115,41 zł/tonę = zł 73

74 74

75 Schemat naliczania opłaty podwyższonej
Zasady naliczania opłat Schemat naliczania opłaty podwyższonej OP = S • W • M • D gdzie: Op – należna opłata S – jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie 1 tony danego odpadu na składowisku W – współczynnik przeliczeniowy M – masa odpadu umieszczonego na składowisku w danym dniu/dobie (wyrażona w tonach) D – ilość dób składowania odpadu bez zezwolenia 75

76 Przykład W 2013 r. na składowisko odpadów nie posiadające decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów przyjęto 100 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady zostały umieszczone na składowisku 2 stycznia 2013 r. Opłata jaką należy wnieść w tym przypadku będzie wynosiła: 115,41 zł/tonę • 0,05 • 100 ton • 364 dni = ,20 zł 76

77 77

78 Przykład W 2013 r. posiadacz odpadów przekazał 53 Mg (tony) odpadów ziemi o kodzie kolejnemu posiadaczowi, który umieścił odpady w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Odpady były dowożone w trzech terminach: r. – 30 ton r. – 18 ton r. – 5 ton Opłata podwyższona jaką należy wnieść w tym przypadku będzie wynosiła: 12,11 zł/tonę • 0,7 • 30 ton • 64 dni = ,84 zł 12,11 zł/tonę • 0,7 • 18 ton • 32 dni = ,75 zł 12,11 zł/tonę • 0,7 • 5 ton • 15 dni = ,78 zł Łączna opłata podwyższona = ,37 zł

79

80 Zgodnie z ustawą o odpadach, odpady na składowisku powinny być składowane w sposób selektywny.
Jeżeli składowane (lub magazynowane) odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa (art. 280 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska) 80

81 Dziękuję za uwagę 81

82 Opłata produktowa 82

83 Opłata produktowa Przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późń. zm.) stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załącznikach nr 2 (do 2009 roku) i nr 3 do ustawy. 83

84 Obowiązki wynikające z ustawy:
Złożenie zawiadomienia Marszałkowi Województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności: nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy, datę rozpoczęcia działalności, określenie rodzaju działalności, wskazanie sposobu wykonania obowiązku recyklingu czy odzysku odpadów opakowaniowych i/lub poużytkowych. 84

85 Obowiązki wynikające z ustawy:
Zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu przedsiębiorca może realizować: samodzielnie, za pośrednictwem Organizacji Odzysku. 85

86 Potwierdzenie recyklingu i odzysku
Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie ODZYSK i odrębnie RECYKLING w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku „recykler” ma obowiązek wydać dokumenty potwierdzające oddzielnie recykling i odzysk w trzech egzemplarzach dla: przekazującego odpad przyjmującego odpad wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling Dz. U. Nr 247, poz. 1816) 86

87 Obowiązki wynikające z ustawy:
Przedsiębiorcy i Organizacje Odzysku, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu odzysku i recyklingu zobowiązani są do obliczenia i wpłacenia na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego opłaty produktowej obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągniętego wymaganego poziomu odzysku oraz recyklingu. 87

88 Obowiązki wynikające z ustawy:
Przedsiębiorcy i Organizacje Odzysku zobowiązani są do złożenia rocznego sprawozdania OŚ-OP1 i wnoszenia opłaty produktowej. 88

89 Schemat naliczania opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu
N = W • (P – O) : 100% • S gdzie: N – wysokość należnej opłaty produktowej, W – ilość produktów w sztukach lub masa w kg opakowań wprowadzonych w drodze sprzedaży lub importu w roku sprawozdawczym, P – poziom odzysku (recyklingu) wyrażony w % O – osiągnięta wielkość odzysku (recyklingu) odpadów opakowaniowych lub poużytkowych wyrażona w %, S – stawka jednostkowa opłaty produktowej w zł za sztukę lub w zł za kg 89

90 Schemat naliczania opłaty za niewykonany odzysk opakowań
OP odzysk -  oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł; M z indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę na terytorium kraju; OP z indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio jednostkową stawkę opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania; P odzysku - wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku; M całkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań prowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju; M odzyskana - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym. 90

91 Zwolnienia Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań z załącznika nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i nr 3 do ustawy nie przekracza 50 zł. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy ze składania sprawozdania OŚ-OP1 za dany rok rozliczeniowy. 91

92 Przepisom ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r
Przepisom ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) podlegają przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) i należą do nich: Wprowadzający opakowania Wprowadzający produkty w opakowaniach Eksportujący opakowania Dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań Eksportujący produkty w opakowaniach Dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach Prowadzący recykling bądź inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych Eksportujący odpady opakowaniowe Dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych Organizacje odzysku opakowań 92

93 Zwolnienie z obowiązku recyklingu i odzysku
Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 i art. 45, nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, które w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami. Przepisy ustawy nie dotyczą przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg. 93

94 Zwolnieni przedsiębiorcy są zobowiązani do składania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku: 1) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) 2) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powyższej ustawy 94

95 Organizacja Odzysku Opakowań
Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonując obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych Samodzielnie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Organizacja Odzysku Opakowań przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków przedsiębiorców. 95

96 dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy;
Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty DPO i DPR. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO. Wystawiane one są w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane, w trzech egzemplarzach: dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy; dla przekazującego odpady opakowaniowe do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku; dla marszałka województwa (w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione). 96

97 Stowarzyszenia przedsiębiorców
Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających: 1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo 2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin – może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych. 97

98 Osoba prawna reprezentująca stowarzyszenie, jest obowiązana w terminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić marszałkowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy. Marszałek województwa zamieszcza porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu oraz informuje ministra właściwego do spraw środowiska o zawartych porozumieniach i ich rozwiązaniu. 98

99 W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte w terminie, wprowadzający, będący jego stronami, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów odzysku i recyklingu liczonej w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu przez danego przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym cele te nie zostały osiągnięte. 99

100 Opłata produktowa Rozliczenie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego, a w przypadku nie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu, należy uiścić opłatę produktową obliczoną za: odzysk recykling oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań recykling łącznie (zgodnie z załącznikiem 2), jeżeli suma recyklingu oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań nie osiągnęła wymaganego poziomu. 100

101 Schemat naliczania opłaty za niewykonany recykling opakowań w odniesieniu do sumy opakowań
OP rec. -  oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł; M z indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę na terytorium kraju; OP z indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio jednostkową stawkę opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania; P recyklingu - wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom recyklingu; M całkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań prowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju; M poddana recyklingowi - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w roku sprawozdawczym. 101

102 Obowiązki marszałka Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w zakresie objętym jego właściwością. Co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców: 1) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; 2) eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych. 102

103 Przedsiębiorca albo organizacja, którzy wykonali obowiązek odzysku i recyklingu w wielkości przekraczającej wymagany w 2013 r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w 2014 r. masę odpadów powstałych z produktów przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r. 103

104 organizacje odzysku opakowań,
Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach organizacje odzysku opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach wprowadzający opakowania, wprowadzający produkty w opakowaniach 104

105 dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
Przedsiębiorcy: dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowaniowe, prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych podlegają wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli zamierzają wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR. 105

106 Przykład Pan Jan Kowalski importuje z Niemiec kryształowe wazony. Przewożone są one w opakowaniach zbiorczych w formie papierowych kartonów (300 kg) oraz zostały dla bezpieczeństwa dodatkowo obwinięte folią Stretch (80 kg). Przed sprzedażą na rynku krajowym każdy z egzemplarzy został przepakowany do oddzielnego opakowania z tektury (1200 kg). Całość opakowań importowanych zza granicy została poddana odzyskowi i recyklingowi na co Pan Jan posiada odpowiednie dokumenty DPO i DPR. Jak powinno wyglądać sprawozdanie OŚ-OP 1 w opisanym przypadku? 106

107 107

108 108

109 109

110 Konto bankowe Wpłaty za opłatę produktową należy przekazywać na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, Warszawa Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 110

111 Dziękuję za uwagę 111

112 Opłaty za baterie i akumulatory
112

113 Opłaty za baterie i akumulatory
Podstawy prawne Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666, z późn zm.) – wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. - dotyczy lat począwszy od 2010 roku Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – wejście w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późń. zm.), w brzmieniu obowiązującym do r. - dotyczy lat do roku 2009 włącznie 113

114 Kto podlega: Wprowadzający BiA po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem do obrotu BiA, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, przedsiębiorca dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia BiA na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Dystrybuujący BiA lub sprzęt z zamontowanymi BiA, Zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych BiA, Użytkujący BiA. 114

115 Kto podlega: Wprowadzający BiA dokonuje wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju: z dniem wydania BiA z magazynu lub przekazania osobie trzeciej, z przeznaczeniem do używania lub dystrybucji na terytorium kraju – dot. BiA wyprodukowanych na terytorium kraju, z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie BiA, z dniem przywozu BiA na terytorium kraju . 115

116 Co podlega: wszystkie rodzaje BiA produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od tego, czy stanowią przynależność czy część składową urządzenia albo dodatek do innych produktów, (poza urządzeniami związanymi z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, broni, amunicji, sprzęcie wojennym i urządzeń wysyłanych w przestrzeń kosmiczną), zużyte BiA. 116

117 Rodzaje Baterii i Akumulatorów:
B lub A przenośne - szczelnie zamknięte, mogą być przenoszone w ręku, np.: niklowo-kadmowe, ołowiowe, guzikowe, cynkowo-węglowe, najczęściej wykorzystywane w gospodarstwie domowym, B lub A przemysłowe - przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych lub w pojazdach elektrycznych np. w pociągach, samolotach, B lub A samochodowe – używane do oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach np. akumulatory kwasowo-ołowiowe. 117

118 Rejestr: Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do
rejestru na wniosek przedsiębiorcy i nadaje numer rejestrowy. Obowiązek rejestracji dotyczy: wprowadzających BiA, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych BiA. 118

119 Sposób realizacji obowiązków ciążących na wprowadzającym BiA :
samodzielnie, za pośrednictwem osób trzecich. Uwaga! odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków ponosi wprowadzający baterie i akumulatory. 119

120 Wprowadzający BiA przenośne ma obowiązek:
zawarcia umowy w formie pisemnej: - ze zbierającym zużyte BiA, - z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych BiA; osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania BiA przenośnych; zoorganizowania i sfinansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych BiA aby osiągnąć wymagany poziom zbierania oraz właściwego gospodarowania zużytymi BiA; finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. 120

121 Wprowadzający BiA samochodowe lub przemysłowe ma obowiązek:
zawarcia umowy w formie pisemnej z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych BiA, odebrania na własny koszt zużytych BiA samochodowych i przemysłowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu, zoorganizowania i sfinansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych BiA, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania oraz właściwe gospodarowanie zużytymi BiA, finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. 121

122 Kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdania:
W terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (po raz pierwszy za rok 2010) odpowiednio do marszałka województwa: wprowadzający BiA - właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, zbierający zużyte BiA lub prowadzący zakład przetwarzania zużytych BiA - właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania zużytych BiA. 122

123 Sprawozdania dot. wprowadzających BiA przenośne:
o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu BiA, o osiągniętych poziomach zbierania zużytych BiA przenośnych +wykaz punktów zbierania zużytych BiA + wykaz miejsc odbioru zużytych BiA, wykaz zakładów przetwarzania zużytych BiA, o wysokości należnej opłaty produktowej, o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. 123

124 Sprawozdania dot. wprowadzających BiA samochodowych lub przemysłowych:
o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu BiA, wykaz zakładów przetwarzania zużytych BiA, o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. 124

125 Opłata produktowa – dot. BiA przenośnych
W przypadku gdy wprowadzający „BiA” przenośne nie uzyskał wymaganego poziomu zbierania na koniec roku kalendarzowego, zobowiązany jest do naliczenia opłaty produktowej. Schemat naliczania opłaty produktowej „BiA” N = S x (M1 – M2) gdzie: N - wysokość należnej opłaty produktowej w zł; S - stawka opłaty produktowej w zł za kg dla zużytych BiA przenośnych; M1 - masa w kg zużytych BiA przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym; M2 - masa w kg zebranych w tym roku zużytych BiA przenośnych. 125

126 Należna opłata produktowa: 9 zł/kg x (60 kg – 0 kg) = 540 zł
Przykład 1. W roku 2013 przedsiębiorca wprowadził do obrotu na rynek krajowy komputery przenośne, których częściami składowymi były akumulatory o łącznej masie 250 kg. W latach poprzednich również wprowadził akumulatory przenośne na rynek krajowy o masie 200 kg w roku 2011 oraz 150 kg w roku Ponadto w roku 2013 nie miał podpisanej umowy ze zbierającym baterii/akumulatory przenośne. DANE: wymagany poziom zbierania w 2013 roku – 30%, stawka opłaty produktowej - 9 zł/kg, masa wprowadzonych akumulatorów przenośnych w roku 2013 – 250 kg, masa zebranych zużytych akumulatorów przenośnych w roku 2013 – 0 kg, OBLICZENIA: Średnia masa wprowadzonych akumulatorów przenośnych z okresu 3 lat wynosi: (200 kg kg kg)/3 = 200 kg W roku 2013 należało zebrać zużytych akumulatorów przenośnych: 200 kg x 30% = 60 kg Należna opłata produktowa:  9 zł/kg x (60 kg – 0 kg) = 540 zł 126

127 Przykład 2. DANE: OBLICZENIA:
W roku 2013 firma sprowadziła z obszaru Unii Europejskiej do kraju zegarki z wmontowanymi bateriami przenośnymi, których masa wyniosła 5 kg. W latach poprzednich firma również wprowadzała do obrotu na rynek krajowy baterie przenośne, tj. w roku 2011 – 1 kg, a w roku 2012 – 3 kg. Ponadto w roku 2013 zebrała 0,5 kg zużytych baterii przenośnych. DANE: wymagany poziom zbierania w 2013 roku – 30%, stawka opłaty produktowej - 9 zł/kg, masa wprowadzonych baterii przenośnych w roku 2013 – 5 kg, masa zebranych zużytych baterii przenośnych w roku 2013 – 0,5 kg, OBLICZENIA: Średnia masa wprowadzonych baterii przenośnych z okresu 3 lat wynosi: (1 kg + 3 kg + 5 kg)/3 = 3 kg W roku 2013 należało zebrać zużytych baterii przenośnych: 3 kg x 30% = 0,9 kg Należna opłata produktowa:  9 zł/kg x (0,9 kg – 0,5 kg) = 3,60 zł = 4 zł * * zaokrąglenie opłaty zgodnie z Ordynacją Podatkową. 127

128 Publiczne kampanie edukacyjne realizowane przez wprowadzających BiA.
Wprowadzający BiA ma obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych poprzez: samodzielne organizowanie kampanii edukacyjnych za pomocą środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych, plakatów, konkursów albo przekazanie na rachunek urzędu marszałkowskiego, co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu BiA na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym. 128

129 Publiczne kampanie edukacyjne
Przykład 1. Firma w roku 2013 wprowadzała do obrotu baterie przenośne. Jako wprowadzający ma obowiązek realizacji publicznych kampanii edukacyjnych celem poinformowania społeczeństwa o sposobie postępowania ze zużytymi bateriami przenośnymi, przeznaczając na ten cel co najmniej 0,1% przychodów z wprowadzenia baterii. Firma realizuje kampanię za pośrednictwem innego podmiotu, który w imieniu swoich klientów będzie realizował jedną zbiorczą kampanię. DANE: osiągnięty przychód z wprowadzenia do obrotu baterii przenośnych w 2013 roku wyniósł zł, OBLICZENIA: Wartość 0,1% przychodu: zł x 0,1% = 10 zł, Firma musi przeznaczyć na realizację kampanii co najmniej 10 zł. 129

130 Publiczne kampanie edukacyjne
Przykład 2. Firma w roku 2013 wprowadzała do obrotu baterie i akumulatory samochodowe. Jako wprowadzający ma obowiązek realizacji publicznych kampanii edukacyjnych celem poinformowania społeczeństwa o sposobie postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi, przeznaczając na ten cel co najmniej 0,1% przychodów z wprowadzenia baterii/akumulatorów. Firma nie chce samodzielnie realizować kampanii, przeznaczy środki na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego. DANE: osiągnięty przychód z wprowadzenia do obrotu baterii/akumulatorów samochodowych w 2013 roku wyniósł zł, OBLICZENIA: Wartość 0,1% przychodu: zł x 0,1% = 100 zł, Firma powinna wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego co najmniej 100 zł. 130

131 Sprawozdanie dot. zbierających zużyte BiA przenośne:
Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych BiA przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających BiA, z którymi ma zawartą umowę, - dot.: podmiotu prowadzącego punkt zbierania odpadów, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych BiA, gminnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 131

132 Sprawozdanie dot. prowadzących zakład przetwarzania zużytych BiA:
Sprawozdanie zawierające informacje o: rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorach; rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; osiągniętych poziomach recyklingu. 132

133 Opłata depozytowa dotyczy sprzedawcy detalicznego BiA samochodowych kwasowo-ołowiowych, BiA przemysłowych kwasowo-ołowiowych, który ma za zadanie: pobranie od kupującego opłaty depozytowej oraz potwierdzenie jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży BiA, kupujący nie przekazał mu zużytych BiA sporządzenie i przedłożenie marszałkowi Sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej przekazanie nieodebranej opłaty depozytowej na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty. 133

134 Obowiązki użytkownika końcowego
Zwrot zużytych BiA: przenośnych – do punktu zbierania lub miejsca odbioru zużytych BiA, samochodowych – do sprzedawcy detalicznego BiA samochodowych, podmiotu prowadzącego usługi w zakresie wymiany zużytych BiA, zbierającego zużyte BiA, prowadzącego zakład przetwarzania lub wprowadzającego BiA samochodowe, przemysłowe – do sprzedawcy detalicznego BiA przemysłowych, prowadzącego zakład przetwarzania lub wprowadzającego BiA przem. 134

135 Konto Wpłaty z tytułu opłat w zakresie baterii i akumulatorów
należy przekazywać na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, Warszawa Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa 135

136 PRZELEW Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać:
nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty: BiA opłata produktowa BiA opłata depozytowa BiA kampania edukacyjna 136

137 Dziękujemy za uwagę Departament Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4 Warszawa tel: (22) fax: (22) 137

138 Kontakt www.mazovia.pl EMISJA (22) 59-79-213 59-79-224
ODPADY (22) WODA I ŚCIEKI (22) OPŁATA PRODUKTOWA (22) BATERIE I AKUMULATORY(22) 138


Pobierz ppt "Opłaty za korzystanie ze środowiska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google