Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola

2 Plan wystąpienia 1.Wyniki ewaluacji zewnętrznych w przedszkolach; 2.Wyniki kontroli planowych; 3.Wyniki kontroli doraźnych (w ujęciu całościowym); 4.Informacje o monitorowaniu szkół i placówek 1.Przygotowanie szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci; 2.Realizacja podstawy programowej.

3 Ewaluacja zewnętrzna – informacje ogólne Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 467 ewaluacji, w tym: -43 ewaluacji całościowych, -424 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.

4 Ewaluacje zewnętrzne – przedszkola 1. Ewaluacje całościowe - 11 2. Ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej - 77 3. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego - 35 Razem: 123 ewaluacji zewnętrznych.

5 Zestawienie poziomów spełniania wymagań - przedszkola Poziom Wymagania wobec przedszkoli (źródło: Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) Razem 1. 2.3. 4. 5. 6.7.8.9.10. 11.12. A 0144261010205 35 B 943707534051069719 278 C 1258220130404 88 D 172054301002 25 E 021011000011 7

6 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w przedszkolach wskazujące na ich sukcesy: 1. Rozwiązania organizacyjne dostosowane są do potrzeb wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych dzieci; kształtuje się także postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. 2. Członkowie społeczności przedszkolnej tworzą dobrą atmosferę, przestrzegają ustalonych wspólnie zasad. 3. Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

7 3 najważniejsze wnioski z ewaluacji w przedszkolach wskazujące na występujące trudności: 1. Nie jest powszechne w przedszkolach indywidualizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji w stosunku do każdego dziecka. 2. W pracy z dziećmi w niewielkim stopniu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. 3. Znajomość podstawy programowej pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) nie jest rzeczą powszechną wśród nauczycieli przedszkoli.

8 Kontrole planowe w przedszkolach: 1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów/dzieci niepełnosprawnych – 31 przedszkoli; 2. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu - 76 przedszkoli.

9 Kontrole doraźne - dane ogólne: Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 0 321017  prokuratury 0 000000  Rzecznika Praw Obywatelskich 0 000011  rodziców 20 6619206113  uczniów 0 011103  nauczycieli 0 121105  Rzecznika Praw Dziecka 14 212300159  innych podmiotów 23 65113812122 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 31 7354192716220 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 88 2291122737 530

10 Uogólnione wnioski z kontroli planowych i doraźnych: Należy wspomagać dyrektorów przedszkoli w zakresie: 1) przestrzegania przez przedszkola zapisów prawa w zakresie liczby dzieci w oddziałach; 2) prawidłowości zapisów w statutach przedszkoli; 3) tworzenia i modyfikowania programów wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zajęć dodatkowych; 4) organizacji współpracy przedszkoli z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie związanym z organizacją kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

11 Uogólnione wnioski z kontroli planowych i doraźnych (c.d.): 1. Istnieje potrzeba organizacji narad lub warsztatów dla dyrektorów dotyczących: - zmian w prawie oświatowym; - właściwej interpretacji przepisów, w tym będącej przedmiotem kontroli planowych; 3. Należy wzmocnić nadzór pedagogiczny nad współdziałaniem szkół/przedszkoli z rodzicami, gdyż wiele sygnałów wskazuje na brak właściwego reagowania szkoły na informacje otrzymywane od rodziców oraz na brak umiejętności rozwiązywania powstających konfliktów pomiędzy rodzicami a szkołą/przedszkolem.

12 Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci (realizacja luty-kwiecień 2014 r.) - celem monitorowania była ocena stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci, w tym sześciolatków przez dyrektorów, rady rodziców i wizytatorów. Za pomocą ankiet sprawdzano, czy szkoły mają odpowiednie przygotowanie, czy też są zadania, które dyrektorzy, nauczyciele i samorządy muszą dopracować, jak najlepiej wykorzystując czas do 1 września 2014 roku.

13 Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie najmłodszych dzieci 1. Liczba publicznych szkół podstawowych w woj. wielkopolskim objętych monitorowaniem - 1108; 2. Liczba szkół, w których w trakcie monitorowania gotowości szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich zostały stwierdzone nieprawidłowości - 23; 3. Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych w związku z wynikami monitorowania gotowości szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich - 6* * Zrealizowane do 31.05.2014 r. Pozostałe kontrole odbędą się w okresie do 31.08.2014 r.

14 Monitorowanie realizacji podstawy programowej (realizacja w toku) - monitorowaniem objęto między innymi po 15% publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego; - celem monitorowania jest pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 przedszkola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google