Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2013/2014 Łańcut, 22 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2013/2014 Łańcut, 22 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2013/2014 Łańcut, 22 października 2014 r.

2 Zadania oświatowe zostały określone przepisami: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw

3 Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Łańcut: Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Zespół Szkół Nr 1: - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II - Publiczne Gimnazjum Nr 2

4 Edukacja przedszkolna na terenie miasta Łańcuta w roku szkolnym 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 na terenie miasta Łańcuta wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach miejskich zostało objętych 571 dzieci. Wszystkim dzieciom 5 i 6-letnim zapewniono realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Przedszkola miejskie pracują w oparciu o programy opracowane zgodnie z przepisami, uwzględniające podstawę programową oraz zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. Ponadto wdrażane są programy własne i innowacje. Przedszkola współpracują z licznymi instytucjami w kraju i za granicą, organizują uroczystości, spotkania okolicznościowe, biorą udział w licznych akcjach, kampaniach, projektach oraz konkursach.

5 Edukacja przedszkolna cd. Placówka Liczba oddziałów /uczniów Etaty nauczycieli Etaty stanowisk administracyjnych i obsługa Przedszkole Miejskie Nr 1 5/12710,389 Przedszkole Miejskie Nr 2 5/12011,1410 Przedszkole Miejskie Nr 3 5/1259,149 Przedszkole Miejskie Nr 4 3/757,217 Przedszkole Miejskie Nr 5 5/12510,1412 Łącznie 23/57148,0147

6 Edukacja przedszkolna cd. „Ustawa przedszkolna” wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę, ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. W 2013 roku Miasto Łańcut otrzymało dotację 414 zł (wrzesień – grudzień) na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym. Łączna kwota otrzymanej dotacji – 298 080zł Z dotacji w roku szkolnym 2013/2014 finansowane były oprócz wydatków bieżących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

7 Edukacja przedszkolna cd. W roku szkolnym 2013/2014 z dożywiania w przedszkolach korzystało 545 dzieci z czego 35 dzieci objęto refundacją kosztów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

8 Edukacja przedszkolna cd. Inwestycje i remonty w przedszkolach miejskich: Nazwa placówki Opis remontu lub inwestycji Koszt ogółem PM Nr 1 Rozbudowa o schody ewakuacyjne zewnętrzne i przebudowa pomieszczeń wewnętrznych 70 809,00zł PM Nr 2 Remont łazienek dla dzieci 39 656,95zł PM Nr 3 Wymiana ogrodzenia 29 815,20zł PM Nr 4 Wymiana oświetlenia oraz drobne prace remontowe 2390,58zł PM Nr 5 Zakup sprzętu na plac zabaw oraz drobne prace remontowe 12 500,00zł RAZEM155 171,73zł

9 Edukacja przedszkolna cd. Osiągnięcia o zasięgu ponadgminnym: PM Nr 2 Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Drugie życie śmieci” – nagroda kuchnia do kącika zabaw (Gr IV, nauczyciele oraz rodzice). PM Nr 3 Certyfikat MEN „Przedszkole w ruchu”, II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ To właśnie tu warto żyć” (Weronika Pawelec) III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Choinka Bożonarodzeniowa” (Emilia Czempik) I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas” (Maja Sidor) PM Nr 5 II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Smacznie, zdrowo, kolorowo” (Katarzyna Ryznar)

10 Przedszkola niepubliczne na terenie miasta Łańcuta Na terenie miasta Łańcuta działają następujące przedszkola niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Babyland" Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia" Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Niebieska Kraina" Przedszkole Artystyczno - Językowe Nutka Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP W przedszkolach niepublicznych w mieście w roku szkolnym 2013/2014 objęto opieką 189 dzieci

11 Finansowanie przedszkoli niepublicznych W roku szkolnym 2013/2014 z budżetu miasta przekazywana była dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wysokości 480 zł miesięcznie na 1 dziecko. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przedszkola wynosiła 4284,32zł miesięcznie Łączna kwota dofinansowania przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 1 663 502zł

12 Przedszkola niepubliczne cd. W roku szkolnym 2013/2014 pięcioro dzieci zamieszkałych w Łańcucie uczęszczało do przedszkoli niepublicznych w Rzeszowie. Gminie Rzeszów zwrócono dotację udzieloną na te dzieci w kwocie 23 671,87 zł. W przedszkolach niepublicznych funkcjonujących w Łańcucie objęto wychowaniem przedszkolnym również dzieci z terenu innych gmin. Gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, zwróciły do budżetu miasta przekazywaną dotację w kwocie 64 448,00zł

13 Szkoły podstawowe i gimnazja Placówka L. uczniów/ L. oddziałów Etaty nauczycieli Etaty stanowisk administracyjnych i obsługa Szkoła Podstawowa Nr 2 559/2552,7817 Szkoła Podstawowa Nr 3 277/1335,9613 Szkoła Podstawowa Nr 4 237/1222,469 Publiczne Gimnazjum Nr 1 413/1744,3812 Publiczne Gimnazjum Nr 2 219/9227 Łącznie 1705/76177,5858 2014/2015 - 1749/78

14 Nauczanie indywidualne PlacówkaLiczba uczniówKoszt ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego 231 713,39zł Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych 223 465,49zł Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1053 493,05zł Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie (SP Nr 4 oraz PG Nr 2) 1065 213,54zł Razem 24173 885,47zł

15 Dożywianie PlacówkaLiczba uczniów W tym liczba uczniów otrzymujących obiady refundowane przez MOPS/GOPS Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego 31532 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych 14116 Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II Publiczne Gimnazjum Nr 2) 22133 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 8716 Razem 76497

16 Świetlice szkolne We wszystkich szkołach podstawowych w mieście prowadzone są świetlice szkolne. Nazwa szkołyLiczba uczniów objętych opieką w świetlicach SP Nr 2193 SP Nr 3106 SP Nr 495 RAZEM394

17 Stypendia szkolne W roku szkolnym 2013/2014 119 uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Łańcut otrzymało stypendium szkolne. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

18 Wyprawka szkolna W roku szkolnym 2013/2014 Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” objęto 184 uczniów szkół z terenu miasta Łańcuta. Ogółem wydatkowano kwotę 52 949,88zł

19 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszych szkół wzięli udział w ponad 100 konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych o zasięgu ponadgminnym; w 53 konkursach zajęli I miejsca

20 Inwestycje i remonty w szkołach Nazwa szkołyOpis inwestycji lub remontuKoszt ogółem SP Nr 2Termomodernizacja budynku szkoły, wymiana stolarki, schodów, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, malowanie 2 000 000,00zł SP Nr 3Rozbudowa i modernizacja kotłowni szkolnej 67 311,18zł PG Nr 1Remont oświetlenia w salach, pomieszczenia z prysznicami, malowanie oraz drobne prace remontowe 10 813,96zł ZS Nr 1Remont parkietu w 2 salach, ułożenie paneli w 2 salach, malowanie, wymiana drzwi (6 szt.) 13 900,00zł RAZEM 2 092 025,14

21 Dowóz uczniów niepełnosprawnych Miasto Łańcut realizuje obowiązek dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: do szkół specjalnych, w których realizują obowiązek szkolny OREW Rzeszów – 3 dzieci ORW Caritas Wysoka – 2 dzieci ZS Specjalnych Rzeszów – 6 dzieci KOSZT OGÓŁEM: 76 259 zł

22 Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej rok szkolny 2013/2014 Dane: OKE Kraków

23 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 zawartych w biuletynie CKE. Zgodnie z rozporządzeniem za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole podstawowej odpowiadał Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (PSZE), którym jest dyrektor szkoły.

24 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej - etapy Liczba punktów do uzyskania z poszczególnych etapów sprawdzianu umiejętności w klasach VI: Czytanie10 pkt25% Pisanie10 pkt25% Rozumowanie8 pkt20% Korzystanie z informacji4 pkt10% Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 pkt20%

25 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej – skala staninowa Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników: Rozkład wyników uczniów na skali staninowej - kraj Stanin 1 najniższy 2 bardzo niski 3 niski 4 niżej średni 5 średni 6 wyżej średni 7 wysoki 8 bardzo wysoki 9 najwyższy Przedział punktowy 0-1011-1415-1920-2425-2930-3233-3536-3738-40 Procent wyników 4,36,212,017,322,514,613,06,04,1

26 Wyniki sprawdzianu Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie Liczba uczniów Wynik sprawdzianu w SP 2 Średni wynik w %stanin Rok 2012/2013 8124,7 pkt62%6 Rok 2013/2014 9427,5 pkt68,7%6 Wynik sprawdzianu w poszczególnych umiejętnościach czytaniepisanierozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Rok 2012/2013 76%69%51%64%46% Rok 2013/2014 79,57%61,17%63,16%74,20%67,29%

27 Wynik Szkoły Podstawowej Nr 2 na tle miasta, powiatu, województwa i kraju

28 Wyniki sprawdzianu Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łańcucie Liczba uczniów Wynik sprawdzianu w SP 3 Ogółemstanin Rok 2012/2013 4926,83 pkt67%7 Rok 2013/2014 5428,89 pkt72,22%7 Wynik sprawdzianu w poszczególnych umiejętnościach czytaniepisanierozumowanieKorzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Rok 2012/2013 77%62% 66%65% Rok 2013/2014 81,30%66,67%67,13%77,78%70,14%

29 Wynik Szkoły Podstawowej Nr 3 na tle miasta, powiatu, województwa i kraju

30 Wyniki sprawdzianu Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łańcucie Liczba uczniów Wynik sprawdzianu w SP 4 Ogółemstanin Rok 2012/2013 3728,7 pkt72%8 Rok 213/2014 4127,54 pkt68,84%6 Wynik sprawdzianu w poszczególnych umiejętnościach czytaniepisanierozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce 2012/201388%81%57%70%55% 2013/201478,05%63,9%59,45%70,73%71,95%

31 Wynik Szkoły Podstawowej Nr 4 na tle miasta, powiatu, województwa i kraju

32 Wyniki szkół na tle miasta, powiatu, województwa i kraju NAZWA SZKOŁY Liczba uczniów Procent uczniów z zaświadczeniami o dysleksji Średni wynik w punktach Stanin szkoły Czytanie % Pisanie % Rozumowanie % Korzystanie z informacji % Wykorzystanie wiedzy w praktyce % Średni wynik uczniów w szkole % Średni wynik uczniów w gminie % Średni wynik uczniów w powiecie % Średni wynik uczniów w województwie % Średni wynik uczniów w kraju % Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 5415%28,89781,3066,6767,1377,7870,1472,2269,7465,4365,7564,50 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łańcucie 4124%27,54678,0563,9059,4570,7371,9568,8469,7465,4365,7564,50 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. J. Twardowskiego w Łańcucie 947%27,48679,5761,1763,1674,2067,2968,7069,7465,4365,7564,50

33 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szkolny 2013/2014 Dane: OKE Kraków

34 Egzamin gimnazjalny Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) wprowadziło od roku szkolnego 2011/2012 nową formułę egzaminu gimnazjalnego.

35 Wyniki egzaminu Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie Liczba uczniów Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Język obcy Język angielskiJęzyk hiszpański Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Publiczne Gimnazjum Nr 1 137 67,8%53,8% 71,9%46,3%39%- 73,9%61,7%52,3%55,3%

36 Wynik Publicznego Gimnazjum Nr 1 na tle Miasta, powiatu i województwa

37 Wyniki egzaminu Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie Liczba uczniów Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Język obcy Język angielskiJęzyk hiszpański Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Publiczne Gimnazjum Nr 2 67 69,1%57,5% 74,5%50%61,3%- 74,4%63,9%56,8%58,2%

38 Wynik Publicznego Gimnazjum Nr 2 na tle Miasta, powiatu i województwa

39 Dziękuję za uwagę! opracował: Grzegorz Paczocha zatwierdził: Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2013/2014 Łańcut, 22 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google